Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Organigrama polític - Cartipàs

PLE DEL CONSELL COMARCAL

Està integrat per la totalitat (33) de conselleres i consellers comarcals organitzats en grups polítics.

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

SESSIONS PLENÀRIES

 • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter mensual  i tenen lloc el segon dijous, a les 19,30 h.
 • El/la president/a pot suspendre la celebració ordinària del Ple dels mesos d'agost i setembre, com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes comarcals.
 • El/la president/a pot postposar o avançar la celebració de les altres sessions ordinàries, dins el mateix mes, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dins un període de vacances.
 • Ordre del dia del darrer Ple convocat

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL

Presidència: Xavier Lluch i Llopart (Junts x Catalunya)

 

VICEPRESIDÈNCIES DEL CONSELL COMARCAL

Vicepresidència 1a: Albert Tort Pugibet (Grup Comarcal Socialista)

Vicepresidència 2a: Joan Manel Montfort Guasch (Junts x Catalunya)

Vicepresidència 3a: Carles Morgades Àguila (Junts x Catalunya)

Vicepresidència 4a: Jordi Ferrer Durich (Junts x Catalunya)

Vicepresidència 5a:  Lluís Miquel Valls Comas (Grup Comarcal Socialista)

Vicepresidència 6a: Ramon Riera Bruch (Junts x Catalunya)

 

JUNTA DE GOVERN

Presidència de la Junta de Govern: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

 • el/la vicepresident/a 1r/a
 • el/la vicepresident/a 2n/a
 • el/la vicepresident/a 3r/a
 • el/la vicepresident/a 4t/a
 • el/la vicepresident/a 5è/a
 • el/la vicepresident/a 6è/a

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

 • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter quinzenal i tenen lloc en dijous alterns.
 • La Presidència decideix l'horari de celebració i pot postposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries dins la mateixa quinzena de la data prevista per a la seva celebració preceptiva, per raons de força major o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dins un període de vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes comarcals.

 

 

 

ÀREES I CONSELLERIES

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Presidència de l'Àrea: Joan Manel Montfort Guasch

Conselleries:

 • Política Territorial: Joan Manel Montfort Guasch
 • Mobilitat: Lluís Miquel Valls Comas
 • Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Lluís Miquel Valls Comas
 • Medi Ambient: Marcos Pérez López
 • Eficiència Energètica: Jordi Torné Solé

 

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Presidència de l'Àrea: Jordi Ferrer Durich

Conselleries:

 • Benestar Social: Núria Arnau Amadó
 • Salut Pública: Francesc X. Edo Vargas
 • Gent Gran: Jordi Ferrer Durich
 • Convivència Ciutadana: Núria Arnau Amadó

 

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA

Presidència de l'Àrea: Carles Morgades Àguila

Conselleries:

 • Economia: Carles Morgades Àguila
 • Recursos Humans: Cèsar Herraiz Pujol
 • Atenció Ciutadana i Consum: Anna Doblas Ruiz
 • Transparència Pública: Anna Doblas Ruiz
 • Arxiu i Gestió Documental: Anna Doblas Ruiz

 

ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

Presidència de l'Àrea: Albert Tort Pugibet

Conselleries:

 • Ensenyament: Albert Tort Pugibet
 • Cultura i Cooperació: Antoni Romeu Alemany
 • Esports: Raül Casado Ruiz
 • Joventut: Susanna Escribà Vivó
 • Habitatge: Sílvia Pérez Pago

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

Presidència de l'Àrea: Lluís Miquel Valls Comars

Conselleries:

 • Empresa i Ocupació: Susanna Mérida López
 • Agricultura i Medi Rural: Sílvia Pérez Pago
 • Productes de la Terra: Susanna Mérida López
 • Societat de la Informació i Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica: Francisco Romero Gamarra

 

GERÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL

Gerent: Francesc Rosell i Bascompte

"El/la gerent podrà assistir a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal, tant de caràcter decisori com deliberants, amb veu però sense vot, amb la finalitat d'informar i assessorar en les matèries objecte de la discussió." (art. 20.3 del Reglament Orgànic Comarcal)

Competències i funcions

COMISSIONS INFORMATIVES

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Presidència de la Comissió: Joan Manel Montfort Guasch

Vocalies:

 • Junts x Catalunya: Jordi Torné Solé
 • Grup Comarcal Socialista (PSC-CP): Marcos Pérez López
 • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Pere Sàbat Lluverol
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Arantxa Fernández Pajuelo
 • En Comú Guanyem Penedès (ECGP): Anna Enjuanes Martí

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Presidència de la Comissió: Jordi Ferrer Durich

Vocalies:

 • Junts x Catalunya: Núria Arnau Amadó
 • Grup Comarcal Socialista (PSC-CP): Francesc X. Edo Vargas
 • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Margarida Bertran Morell
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Anna Rosinés Cueto
 • En Comú Guanyem Penedès (ECGP): Anna Enjuanes Martí

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I HISENDA

Presidència de la Comissió: Carles Morgades Àguila

Vocalies:

 • Junts x Catalunya: Cèsar Herraiz Pujol
 • Grup Comarcal Socialista (PSC-CP): Susanna Mérida López
 • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Josep M. Ribas Ferrer
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Isaac Ruana Surià
 • En Comú Guanyem Penedès (ECGP): Anna Enjuanes Martí

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLANS TRANVERSALS

Presidència de la Comissió: Albert Tort Pugibet

Vocalies:

 • Junts x Catalunya: Susanna Escribà Vivó
 • Grup Comarcal Socialista (PSC-CP): Raül Casado Ruiz
 • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Mònica Hill Giménez
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Arantxa Fernández Pajuelo
 • En Comú Guanyem Penedès (ECGP):  Anna Enjuanes Martí

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

Presidència de la Comissió: Lluís Miquel Valls Comas

Vocalies:

 • Junts x Catalunya: Sílvia Pérez Pago
 • Grup Comarcal Socialista (PSC-CP): Susanna Mérida López
 • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Joan Amat Domènech
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Anna Rosinés Cueto
 • En Comú Guanyem Penedès (ECGP): Anna Enjuanes Martí

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

 • Les sessions ordinàries tenen lloc el dijous anterior a la celebració de les sessions del Ple, a partir de les 19 h, en funció de les comissions que s'hagin convocat en concordança amb els temes a tractar.

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Presidència de la Comissió: Carles Morgades Àguila

Vocalies:

 • Junts x Catalunya: Cèsar Herraiz Pujol
 • Grup Comarcal Socialista (PSC-CP): Susanna Mérida López
 • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Josep M. Ribas Ferrer
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Isaac Ruana Surià
 • En Comú Guanyem Penedès (ECGP): Anna Enjuanes Martí

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 • Es convoca com a mínim un cop l'any, amb motiu del tancament de l'exercici pressupostari.

CONSELL D'ALCALDES I ALCALDESSES DE L'ALT PENEDÈS

 

Consell General: està integrat per la totalitat d'alcaldes i alcaldesses de la comarca (27) i pel/la president/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Presidència del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses: Cèsar Herraiz Pujol, alcalde-president de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Comissió Permanent:

 • Cèsar Herraiz-Pujol, alcalde-president de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 
 • Xavier Lluch Llopart, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i alcalde-president de l’Ajuntament de Font-rubí
 • ............................., alcalde-president de l’Ajuntament de 
 • ............................., alcalde-president de l’Ajuntament de 

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 

SESSIONS PLENÀRIES DEL CONSELL GENERAL D'ALCALDES I ALCALDESSES

 • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter bimensual  i tenen lloc el quart dijous, a les 18,00 h.

REUNIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT

 • Es reuneix el quart dijous, del mes anterior a la celebració del Consell General del Consell d'Alcaldes, preferentment a les 13,30 h.

 

JUNTA DE PORTAVEUS

 

Presidència de la Junta de Portaveus: el/la president/a del Consell Comarcal

Portaveus:

 • Grup Comarcal de Junts x Catalunya: Jordi Torné Solé
 • Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Mònica Hill Giménez
 • Grup Comarcal Socialista (PSC-CP): Francisco Romero Gamarra
 • Grup Comarcal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Arantxa Fernàndez Pajuelo
 • Grup Comarcal d'En Comú Guanyem Penedès (ECGP): Anna Enjuanes Martí

Portaveus suplents:

 • Grup Comarcal de Junts x Catalunya: Cèsar Herraiz Pujol
 • Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Pol Pagès Pont
 • Grup Comarcal Socialista (PSC-CP): Lluís Valls Comas
 • Grup Comarcal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Isaac Ruana Surià

 

REUNIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

 • Es reuneix coincidint amb la data de celebració del Ple, a les 19 h.

 

 

 

COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

 

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DEL GOVERN

Presidència de la Comissió: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

REUNIONS DE LA COMISSIÓ

 • Es reuneix coincidint amb la data de celebració del Ple, a les 18 h.

 

COMISSIÓ DE CONTROL DELS COMPTES I DE LA TRESORERIA

Presidència de la Comissió: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

SESSIONS DE LA COMISSIÓ

 • Les sessions ordinàries tenen lloc el dijous anterior a la celebració de les sessions del Ple, a partir de les 19 h, en funció de les comissions que s'hagin convocat en concordança amb els temes a tractar.

 

COMISSIÓ D'ACCÉS, AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Presidència de la Comissió: Anna Doblas Ruiz

Vocalies:

Secretaria: el/la arxiver/a del Consell Comarcal

 SESSIONS DE LA COMISSIÓ

 • Es convoca en funció de l'existència d'assumptes a tractar.

 

COMISSIÓ COMARCAL DE PROTECCIÓ CIVIL

Presidència de la Comissió: Lluís Miquel Valls Comas

Vocalies:

 • el/la tècnic/a comarcal de Protecció Civil que presti els seus serveis a l’Oficina Tècnica Comarcal
 • el/la tècnic/a municipal de Protecció Civil que designi l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 • el/la tècnic/a responsable del Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona de la Generalitat de Catalunya

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 SESSIONS DE LA COMISSIÓ

 • Es convoca en funció de l'existència d'assumptes a tractar.

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI A L'ALT PENEDÈS 

Presidència de la Comissió: Lluís Miquel Valls Comas

SESSIONS DE LA COMISSIÓ

 • Es convoca en funció de l'existència d'assumptes a tractar.

 

ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL COMARCAL (OTAC)

 

Presidència de l'OTAC: Joan Manel Montfort Guasch

Vocalies:

 • el/la tècnic/a de Medi Ambient del Consell Comarcal
 • el/la enginyer/a industrial del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE L'OTAC

 • Es convoca quinzenalment i es reuneix a partir de les 13 h.

CONSELL ESCOLAR DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE L'ALT PENEDÈS

La composició del Consell Escolar s’estableix en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

 • el/la director/a de l'EMAP
 • el/la cap d’estudis de l'EMAP
 • 1 representant del Consell Comarcal: Albert Tort Pugibet
 • 4 representants del professorat
 • 1 representant de l’alumnat
 • 3 representants de pares i mares
 • 1 representant del personal d’Administració i Serveis del Consell Comarcal

Secretaria: el/la cap d’estudis de l'EMAP

 

SESSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

 • Es convoca un mínim de 3 cops l'any i es reuneix a partir de les 21 h.

CONSELL DE LA GENT GRAN DE L'ALT PENEDÈS

Els òrgans del Consell de la Gent Gran i les seves funcions es regulen en el Reglament del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès.

L'Assemblea General consisteix en una trobada anual amb totes les persones que formen part del Consell de la Gent Gran. La seva finalitat és fer un recull de les activitats dutes a terme al llarg de l'any i una exposició dels objectius per a l'any vinent.

L'Assemblea escull els membres de la Junta Permanent.

 

Assemblea General:  

 • el/la president/a
 • el/la vicepresident/a (si n'hi ha)
 • 2 delegats assignats per cada casal i/o associació
 • 2 tècnics/es del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal

Presidència del Consell de la Gent Gran: Jordi Ferrer Durich

Vicepresidència del Consell de la Gent Gran: no n'hi ha

Junta Permanent:  

 • el/la president/a
 • el/la vicepresident/a (si n'hi ha)
 • 7 delegats designats per l’Assemblea General: Carme Batet (Associació del Casal de Can Batista -Subirats), Conxita Edo (Associació de Jubilats i Pensionistes Subigran - Subirats), Josep M. Gómez (Associació de la Gent Gran - Sant Cugat Sesgarrigues), Ramon Junyent (Associació de Jubilats i Pensionistes - Sant Llorenç d'Hortons), Josep Sogas (Associació de Gent Gran Sant Genís - Pacs del Penedès), Francesc Carles Solé (Associació de Jubilats El Pilar de Vuit - Vilafranca del Penedès) i Màrius Ventosa (Esplai de la Gent Gran - Castellet i la Gornal)
 • 2 tècnics/es del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE L'ASSEMBLEA GENERAL

 • Es convoca un cop l'any, durant el mes de desembre.

REUNIONS DE LA JUNTA PERMANENT

 • Es reuneix un cop al mes (excepte juliol i agost), en horari de matí.

 

CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS

 

Presidència del Consorci: Ramon Riera Bruch

Organismes consorciats: Composició del Consorci

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL EN ÒRGANS COL·LEGIATS EXTERNS

 

Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)

Representant a l'Assemblea General i el Comitè executiu: Lluís Miquel Valls Comas

 

Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Representant al Consell General: Joan Manel Montfort Guasch

 

Casa dels Avis - Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Representant al Consell Sectorial: Jordi Ferrer Durich

 

Comitè Comarcal de la Creu Roja a l'Alt Penedès

Representant: Jordi Ferrer Durich

 

Comissió de Transport Públic de Vilafranca del Penedès (Ajuntament de Vilafranca del Penedès)

Representant: Lluís Miquel Valls Comas

 

Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona (Generalitat de Catalunya)

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Consell Esportiu de l'Alt Penedès

Representant: Raül Casado Ruiz

 

Consorci per a la Normalització Lingüística

Representant al Consell de Centre del Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf: Albert Tort Pugibet

 

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf

Representant al Consell Rector: Francesc X. Edo Vargas

 

Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell Domènech, d’Espiells (Generalitat de Catalunya)

Representant al Consell Econòmic i Social: Lluís Miquel Valls Comas

 

Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) Penedès-Garraf

Representant: Sílvia Pérez Pago

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Representant: Antoni Romeu Alemany

 

Fundació Especial Pinnae

Representant al Patronat: Joan Raventós Pujadó

 

Fundació l'Espiga

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Fundació Mas Albornà

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Fundació Pro Penedès

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació.)

 

Fundació Vinseum

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Grup de treball per a la redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès (Generalitat de Catalunya)

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Parc Natural del Garraf (Diputació de Barcelona)

Representant al Consell Coordinador: Sílvia Pérez Pago

 

Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL

Representant a la Junta General: Xavier Lluch Llopart

 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Diputació de Barcelona)

Representant: Jordi Torné Solé

 

Xarxa Productes de la Terra (Diputació de Barcelona)

Representant: Susanna Mérida López

 

Destaquem