Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans complementaris - Junta de Portaveus

JUNTA DE PORTAVEUS

 

Presidència de la Junta de Portaveus: el/la president/a del Consell Comarcal

Portaveus:

 • Grup Comarcal de Junts x Catalunya: Jordi Torné Solé
 • Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Mònica Hill Giménez
 • Grup Comarcal Socialista (PSC-CP): Francisco Romero Gamarra
 • Grup Comarcal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Arantxa Fernàndez Pajuelo
 • Grup Comarcal d'En Comú Guanyem Penedès (ECGP): Anna Enjuanes Martí

Portaveus suplents:

 • Grup Comarcal de Junts x Catalunya: Cèsar Herraiz Pujol
 • Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Pol Pagès Pont
 • Grup Comarcal Socialista (PSC-CP): Lluís Valls Comas
 • Grup Comarcal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Isaac Ruana Surià

 

REUNIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

 • Es reuneix coincidint amb la data de celebració del Ple, a les 19 h.

FUNCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 39.- Atribucions

 1. La Junta de Portaveus ostenta les atribucions següents:

a) Assessorar el/la president/a en les qüestions la competència del qual tingui el Ple del Consell o també quan el/la president/a hagi d'adoptar mesures en cas de catàstrofes o infortunis públics o greu risc d'aquests.

b) Assessorar el/la president/a en aquelles qüestions respecte a les quals el/la president/a requereixi l'esmentat assessorament.

c) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.

d) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el/la President/a decideixi sotmetre a la seva consideració.

e) Rebre informació del/la president/a en assumptes d'especial transcendència.

 1. La Junta de Portaveus es reunirà prèviament a la convocatòria del Ple, mitjançant citació que no precisarà de cap formalitat, bé per iniciativa pròpia, o bé a instància de qualsevol portaveu.
 2. Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.
 3. De les sessions que celebri la Junta de Portaveus no serà necessari estendre acta. Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els membres i el personal de la Corporació que el President/a consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets.

 

Destaquem