Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans de Govern - Ple del Consell Comarcal

PLE DEL CONSELL COMARCAL

Està integrat per la totalitat (33) de conselleres i consellers comarcals organitzats en grups polítics.

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

SESSIONS PLENÀRIES

  • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter mensual  i tenen lloc el segon dijous, a les 19,30 h.
  • El/la president/a pot suspendre la celebració ordinària del Ple dels mesos d'agost i setembre, com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes comarcals.
  • El/la president/a pot postposar o avançar la celebració de les altres sessions ordinàries, dins el mateix mes, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dins un període de vacances.

ORDRE DEL DIA DEL DARRER PLE CONVOCAT

ACTES DELS PLENS

 

Destaquem