Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA DOS PROTOCOLS D’ACTUACIÓ CONTRA ELS MALTRACTAMENTS

El dijous 12 de juliol es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. El Ple va començar amb l’aprovació inicial de dos projectes per a la millora de dos camins inclosos dins la Xarxa de Camins de l’Alt Penedès 2008-2012: el camí d’Ordal a Martivell (als termes municipals de Subirats i Gelida) i la variant del Cuscó (al terme municipal de Castellví de la Marca).

Tot seguit, dins l’Àrea d’Atenció a les Persones, es van portar a aprovació i es van aprovar per unanimitat dos protocols d’actuació contra els maltractaments. Maria Rosell, presidenta de l’Àrea, va presentar el s protocols.

El “Protocol d’atenció a les urgències en maltractaments a la infància i l’adolescència” ha estat elaborat per la Comissió d’Infància i Adolescència de l’Alt Penedès, constituïda per professionals de totes els organismes públics que poden atendre infants i adolescents en situació de risc (serveis d’atenció social, educatius, sanitaris, Mossos d’Esquadra, etc.). Les urgències a les quals fa referència aquest protocol són les situacions que comporten un perill per a la vida o la integritat física del menor o un perill per a la seva integritat psíquica. En el protocol s’estableixen els procediments i els circuits a seguir per part dels professionals de tots aquests àmbits per tal d’establir un treball en xarxa que permeti millorar la detecció i la intervenció en els casos de maltractaments a infants i adolescents.

El “Protocol d’actuació contra el maltractaments a les persones grans” ha estat elaborat per un grup de treball format per professionals del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal, l’Hospital Comarcal, el Centre Sociosanitari Ricard Fortuny i l’Àrea Bàsica de Salut de Vilafranca. Aquest protocol comparteix amb l’altre l’objectiu de millorar la detecció i l’abordatge dels casos de maltractaments físics i psicològics, en aquest cas, envers les persones grans. Un segon objectiu és fer visible el fenomen dels maltractaments a les persones grans entre els professionals, entre el col•lectiu de la gent gran en particular i en la societat en general.

En el següent punt de l’ordre del dia, el president de l’Àrea d’Economia i Hisenda, Ferran Planas, va justificar la presentació d’un expedient de modificació de crèdit per valor de 130.000 €. Es tractava d’incorporar nous ingressos procedents de la Generalitat i la Diputació per a conceptes ja previstos en l’aprovació del pressupost de 2012. Dins aquesta mateixa àrea, es va donar compte de l’informe d’Intervenció amb relació al grau de compliment de la Llei de lluita contra la morositat i es va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal al protocol general del pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona. Aquesta adhesió permetrà participar en la meses de concertació que després serveixen per executar i finançar els projectes presentats pels ajuntaments i els consells comarcals.

Dins els acords de la mateixa àrea, es va aprovar una modificació parcial de la plantilla de personal del Consell Comarcal per modificar la figura del “coordinador de serveis” per la figura del “gerent”. D’acord amb el que estableix el nou Reglament Orgànic del Consell Comarcal, es va nomenar Xavier Escribà per ocupar aquest càrrec i se li van retornar les competències que havia desenvolupat temporalment el president.

En el següent punt de l’ordre del dia i continuant dins l’Àrea d’Economia i Hisenda, el Ple va acordar regularitzar les indemnitzacions econòmiques que perceben els consellers per la concurrència efectiva a les sessions del Ple, les comissions inofrmatives, la Junta de Govern i les reunions d’Àrea. Aquestes retribucions es regularitzen un cop l’any, a partir del control d’assistències que fa la Secretaria del Consell Comarcal.

Dins l’Àrea de Plans Transversals, es va aprovar l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de monitoratge del transport escolar a l’empresa que havia presentat una oferta més avantatjosa. Tot seguit, es va debatre i aprovar la urgència d’un nou punt dins l’ordre del dia per aprovar la pròrroga del contracte de serveis de menjador. Aquest contracte ha estat sotmès a variacions perquè el 23 de juny es va aprovar que els 5 instituts de la comarca podran fer “jornada horària singular” (jornada continuada) i, per tant, no necessitaran servei de menjador.

Després que la secretària donés compte dels decrets de la Presidència i de les actes de la Junta de Govern del mes de juny, va començar el debat sobre les mocions.

La primera, presentada pel PSC, tractava sobre la millora i el manteniment del transport públic a la comarca. Per unanimitat de tots els grups polítics es va acordar que la taula de treball sobre el transport públic de l’Alt Penedès col•labori amb la taula de treball de Vilafranca en aquells temes que siguin d’interès conjunt. La moció demana, entre d’altres, que s’estudiï la possibilitat d’augmentar la freqüència de pas del bus diürn entre Barcelona, Sant Sadurní, Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos i Tarragona i que s’estudiï la possibilitat que la línia N-40 presti el servei nocturn, els dies feiners, entre Gelida i Santa Margarida i els Monjos. Finalment, la moció demana la millora de l’accessibilitat i de la seguretat de l’estació de Renfe a Santa Margarida i els Monjos i l’augment de la freqüència d’aturades del tren en aquella estació i a les estacions de Vilafranca, la Granada, Lavern, Sant Sadurní i Gelida.

CiU i ERC van presentar una moció en defensa dels consells comarcals amb motiu de les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació sobre l’assignació de serveis a les diputacions provincials. La moció reivindica una organització territorial per a Catalunya basada en comarques i vegueries, enfront del model estatal de les províncies i les diputacions provincials. La moció es va aprovar amb el suport de la CUP i l’oposició del PSC, el PP i ICV.

La següent moció, presentada per ERC i aprovada per tots els grups, consistia en l’adhesió del Consell Comarcal a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero. D’acord amb el text aprovat, el Consell Comarcal promourà aquesta estratègia, difondrà el concepte de Residu Zero i donarà suport a la implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn dels envasos.

L’última moció que es va debatre va ser presentada per ICV-EUIA-E i tractava sobre les participacions preferents i les obligacions subordinades. D’acord amb el text aprovat, els representants del Consell Comarcal presents a l’Assemblea General de “La Caixa” de Pensions-CaixaBank i al Consell d’Administració de Caixa Penedès demanaran que s’informi per carta a totes les persones que tinguin obligacions subordinades i participacions preferents sobre les característiques i els riscos d’aquests productes, alhora que defensaran la seva conversió en dipòsits a un termini no superior a cinc anys i a un interès de mercat.

El Ple va finalitzar amb les informacions de la Presidència i l’habitual torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 16 de juliol de 2012
 


 

Destaquem