Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple del Consell Comarcal va acordar mantenir el calendari de plens i deixar sense efecte el nomenament del gerent

El Ple va donar resposta al recurs de la CUP, va determinar la composició de les comissions informatives i va debatre 7 mocions sobre temes d'actualitat.

 

En primer lloc, el Ple es va pronunciar per unanimitat en sentit favorable sobre la urgència de la sessió, ja que hi havia un termini per donar resposta al recurs de reposició interposat per la CUP sobre el calendari dels plens i sobre el procediment de nomenament del gerent.

El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va explicar que es desestimava el recurs pel que respecta al calendari de plens perquè no es possible acordar un calendari de plens dins un Ple ordinari si prèviament no s'ha establert la data del primer Ple ordinari.

També va explicar que, sobre el procediment de nomenament del gerent, hi ha normes contradictòries: d'una banda, el Reglament Orgànic del Consell Comarcal (que estableix que cal fer un concurs), i, d'altra banda un seguit de lleis que són posteriors en el temps, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei Comarcal de Catalunya, la Llei de Bases de Règim Local i el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals (que consideren la figura del gerent un càrrec de confiança i, per tant, de lliure designació).

Olivella va aclarir que, donat que la figura del gerent és un òrgan del Consell Comarcal, en cas que prosperés el recurs haurien quedat sense efecte, després de mesos d'activitat, totes les actuacions dutes a terme en l'àmbit de les seves competències. Per evitar aquesta situació hipotètica, l'Equip de Govern va optar per proposar estimar parcialment el recurs i deixar sense efectes el nomenament del gerent. Temporalment, Xavier Escribà quedarà com a personal eventual del Consell Comarcal fins a l'aprovació del nou Reglament Orgànic.

El Ple, a proposta de l'Equip de Govern, va acordar constituir una comissió formada per tots els grups comarcals i redactar un nou Reglament Orgànic del Consell Comarcal que no entri en contradiccions amb la legislació vigent, que corregeixi o completi els aspectes de l'antic reglament que la jurisprudència jurídica i la pràctica política diària han fet palès que són millorables.

En el punt 3r de l'ordre del dia, el Ple va determinar la composició de les comissions d'estudi, informe o consulta, i va donar compte dels consellers comarcals adscrits a cada comissió a partit de la proposta de cada grup polític. Independentment del nombre de consellers que integren una comissió, el seu vot és ponderat en funció del grup comarcal que representen.

Els 7 punts de l'ordre del dia que es van tractar a continuació van ser mocions sobre temes d'actualitat: la renda mínima d'inserció, els serveis públics de salut, la sisena hora a les escoles públiques, el finançament de les llars, el nomenament del delegat del Govern en l'Àmbit de Planificació del Penedès i la immersió lingüística. Cada grup polític va defensar els arguments que ja han recollit àmpliament els mitjans de comunicació a mesura que els temes han anat formant part de l'actualitat informativa de Catalunya dels últims mesos.

El Ple va aprovar, amb el suport majoritari dels grups, demanar que el Govern de la Generalitat nomeni el delegat de l'Àmbit de Planificació del Penedès i el doti de funcions específiques.

 

 

Destaquem