Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari al Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Ahir dijous, dia 13 d’octubre, es va celebrar el primer Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb una ordre del dia força extensa.

 

Després d’aprovar les actes de les dues sessions anteriors, el president va informar sobre les reunions mantingudes amb el delegat del Govern i el director general d’Administració Local de la Generalitat per parlar sobre l’endarreriment en els pagaments per part de la Generalitat i els problemes de Tresoreria i per parlar sobre el PUOSC vigent i el PUOSC futur. També va informar sobre les reunions en cartera: amb la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, per parlar sobre el transport escolar i els ajuts de menjadors; amb el president de la Diputació de Barcelona i el diputat d’Economia, per interessar-se sobre les propostes d’ajut al transport escolar no obligatori, i amb el director general de Mobilitat, per parlar sobre el transport regular dels petits municipis.

En el tercer i el quart punts de l’ordre del dia, es van votar les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. El seu responsable polític, Ferran Planas, va justificar una modificació del pressupost per atendre actuacions de caire social. Planas va mostrar la seva preocupació per les dificultats de Tresoreria motivades pel retard en els pagaments (a dia d’avui, la Generalitat deu 1.700.000 € al Consell Comarcal) i per la reducció del Fons de Cooperació Local (l’import de l’any 2011 serà inferior al de l’any 2006).

El punt cinquè va tractar sobre l’adjudicació dels contractes per a la gestió del transport escolar. I el punt sisè, que va ser el més debatut, portava a aprovació l’ordenança fiscal sobre el preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori. L’oposició considerava que l’ensenyament ha de ser gratuït i que aprovar l’ordenança comportava traslladar als ajuntaments i a les famílies una despesa que hauria de correspondre a la Generalitat; també es demanava més temps per consultar amb el Consell d’Alcaldes. El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va explicar que l’aprovació de l’ordenança no exclou que des del Consell Comarcal es facin totes les gestions possibles per intentar aconseguir els recursos econòmics necessaris per finançar el transport escolar no obligatori, però va justificar la presentació de l’ordenança en aquest Ple perquè la durada del procediment de tramitació impediria poder seguir prestant el servei a partir de l’1 de gener.

El Ple va continuar amb l’aprovació per unanimitat de la creació del Registre d’instal•lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, atès que el Consell Comarcal té potestat d’execució en aquesta matèria i és un requisit normatiu. També es van aprovar els convenis amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, que estableix els termes i les condicions per al manteniment de l’Oficina d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al Lloguer Social comarcals, i amb el Departament de Benestar Social i Família, que, entre d’altres, dóna suport tècnic i econòmic al Pla Comarcal de Joventut.

Tots els grups van estar d’acord en aprovar la urgència de les proposicions de la Presidència, que van permetre nomenar els membres de la Permanent del Consell d’Alcaldes i nomenar dos representants del Consell Comarcal en òrgans col•legiats externs.

Ens els punts 13 i 14, es va donar compte o ratificar nombrosos decrets de la Presidència. Tots els grups comarcals van voler encapçalar les 3 mocions següents: una moció de suport a la proposta d’Unió de Pagesos d’anul•lar la prohibició de circulació que pesa sobre els tractors i els vehicles lents a les carreteres C-15 i C-37 i dues mocions de suport a les candidatures de l’Institut d’Estudis Penedesencs i la Societat Coral el Penedès a la Creu de Sant Jordi. Amb l’excepció del PP, tots els grups van encapçalar també una moció de suport al Correllengua.

En l’última moció, per a la millora del transport escolar no obligatori, es va reobrir el debat sobre aquesta qüestió i es van presentar dues esmenes (ICV i PSC) que no van ser aprovades. El text final de la moció, que va ser aprovada amb els vots de l’Equip de Govern (CiU i ERC), recull la sol•licitud de modificació del Decret de 1996 que regula el transport escolar no obligatori, per tal que el criteri per acollir-se a la gratuïtat no sigui només el fet d’estar escolaritzat en un centre fora del municipi de residència, sinó també la distància existent entre el domicili de residència dels alumnes i el centre escolar. La moció demana la rectificació de la decisió d’aportar recursos econòmics al Consell Comarcal per finançar el transport escolar no obligatori i dóna suport al concert econòmic (recaptar i gestionar tots els impostos que es paguen des de Catalunya) com a fórmula per millorar el finançament de la Generalitat i no haver de reduir prestacions.

El Ple va finalitzar donant compte de les actes de la Junta de Govern i amb un torn molt breu de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 14 d’octubre de 2011

 

Destaquem