Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració com a Bé Cultural d'Interès Local

Els Béns Culturals d'Interès Local (BCIL) són una figura de protecció del patrimoni cultural català per als béns immobles. Està regulada per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, la qual adjudica al ple dels consells comarcals la competència per a la declaració de BCIL en els municipis de fins a 5.000 habitants.

 

PROCEDIMENT PER APROVAR LA DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL) PER A UN BÉ IMMOBLE

Informe d'un tècnic de patrimoni

L’Ajuntament (de fins a 5.000 habitants) encarrega un informe a un tècnic de patrimoni. Pot ser un tècnic de Patrimoni de DIBA (servei gratuït que ha de demanar l’Ajuntament), un tècnic de patrimoni acreditat (ex. Institut d’Estudis Penedesencs, despatx d’arquitectura, tècnic municipal, etc.).

No serveix un informe d’excavació arqueològica.

L’informe ha de concloure clarament que es proposa la declaració de BCIL per al bé (Ex. CONCLUSIÓ. S’informa en sentit favorable la tramitació de l’expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Local de les restes excavades de ..... de la Vila de ....... al municipi de .......).

Acord de l'Ajuntament

Si l’informe és favorable, l’Ajuntament aprova mitjançant un acord de Ple (preferentment), de la Junta de Govern o d’Alcaldia, l’inici d’expedient de declaració com a BCIL del bé immoble i eleva la proposta al Ple del Consell Comarcal.

Notificació a la propietat

En el cas que el bé sigui de titularitat municipal, s’haurà de fer constar en l’acord d’inici d’expedient de declaració de BCIL.

En el cas que el bé no sigui de titularitat municipal, l’Ajuntament obre un període d'al·legacions i ho notifica a la propietat.

En el cas que hi hagi un acord previ amb la propietat, el període d’al·legacions es pot substituir per una declaració signada de la propietat en què manifesta el seu acord amb la declaració de BCIL.

En el cas que hi hagi un POUM o un altre planejament que ja hagi inclòs la proposta de BCIL, no cal el període d'al·legacions (aquesta informació s’ha de fer constar en l’informe del tècnic de patrimoni) però sí la notificació a la propietat.

Al·legacions

Si hi ha al·legacions, l’Ajuntament les resol.

Tramesa al Consell Comarcal

El/la secretari/ària de l’Ajuntament certifica l’acord inicial del Ple, la Junta de Govern o el decret d’Alcaldia, el resultat del període d’al·legacions i, si escau, la resolució de les al·legacions.

L’Ajuntament envia via EACAT al Consell Comarcal el certificat, juntament amb l’informe favorable del tècnic de patrimoni i el document d’acord amb la propietat, si escau.

Actuació del Consell Comarcal

En el cas que hi hagi al·legacions, el CCAP pot sol·licitar l’assessorament tècnic de l’Oficina de Patrimoni Cultural i/o dels Serveis Jurídics de DIBA.

Si no hi ha al·legacions, el Servei Comarcal de Cultura eleva l’acord de declaració definitiva de BCIL al Ple del CCAP.

Des del CCAP es notifica l’acord de Ple a la Generalitat, a DIBA i a l’Ajuntament promotor.

Actuació de la Generalitat

La Generalitat inscriu el BCIL en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

 

Destaquem