Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Accés a informació pública

informació pública ccap, accés a la informació pública consell comarcal alt penedès, transparència consell comarcal alt penedès, ccap accés informació pública

Què és el dret d'accés a la informació pública

Totes les persones a partir de 16 anys tenen dret a accedir a la informació elaborada per l’Administració i a la informació que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la Llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Es tracta d’un dret que es pot exercir a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma. Tot i que no és necessari motivar la sol·licitud, si s'exposen els motius podran ser tinguts en consideració en emetre la resolució d’accés.

El dret d’accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a o interfereix amb:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicial o la tutela judicial efectiva.
 • Els drets dels menors d’edat.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • La informació que té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.

 

Normativa reguladora del dret d’accés a la informació pública

 

Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès posa a l’abast de la ciutadania la informació pública de què disposa a través del portal de transparència. Si alguna informació no es localitza en aquest portal, es pot exercir el dret d’accés a la informació pública mitjançant la sol·licitud d'accés a la informació pública del portal de Tràmits i Gestions del Consell Comarcal. 

No s'admetran sol·licituds quan:

 • Es demanin notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic.
 • Per obtenir la informació sol·licitada calgui una tasca complexa d’elaboració o reelaboració. En aquest cas, es podria lliurar la informació de manera desglossada, amb l’audiència prèvia a la persona interessada.
 • Se sol·liciti documentació en fase d’elaboració o que s’hagi de fer pública dins el termini de 3 mesos.
 • Consisteixin en consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens.
 • Siguin manifestament repetitives o tinguin un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de Transparència.

 

Resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Si la sol·licitud d’informació és estimada totalment i no es produeix oposició de tercers, la resolució facilitarà les dades directament o podrà ser substituïda per una comunicació que indicarà com accedir a la informació sol·licitada. Aquesta comunicació es realitzarà en el termini màxim d’un mes, des del dia següent a la recepció de la sol·licitud.

El Consell Comarcal subministrarà la informació en el format especificat a la sol·licitud, llevat dels casos següents:

 • Si hi ha una alternativa més econòmica, sempre que no dificulti l'accés a les dades.
 • Si el Consell Comarcal ja ha difós o publicat provisionalment la informació en un altre format. En aquest cas s'indicarà la font d’informació per a la seva consulta.
 • Si es considera raonable utilitzar un format diferent del sol·licitat, amb justificació de l’elecció.
 • Si el format en el qual s'ha sol·licitat la informació pot comportar un dany per al document original.
 • Si tècnicament no és possible fer una còpia en el format en el qual s'ha sol·licitat la informació.
 • Si el format en el qual s'ha sol·licitat la informació pot afectar els drets de propietat intel·lectual.

 

Condicions per a la reutilització de la informació pública del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els articles 74 i 75 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, de transparència i dret d´accés a la informació pública, la reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions.

La informació pública del Consell Comarcal de l'Alt Penedès es podrà reutilitzar sota la responsabilitat exclusiva de la persona reutilitzadora, d'acord amb la normativa de protecció de dades i d'acord amb les condicions generals següents:

 • Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Cal citar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta cita es pot fer de la següent manera: "Origen de les dades: Consell Comarcal de l’Alt Penedès "
 • Cal esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre i quan estigués inclosa en el document original.
 • No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, com a titular de la informació reutilitzada, participa, patrocina o dona suport a la reutilització que es dugui a terme amb la informació.
 • S'han de conservar, no alterar ni suprimir, les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables (incloses, si escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització).
 • En el cas que s'hagin facilitat dades anonimitzades o pseudonimitzades, està prohibit revertir el procés de dissociació mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts.

La persona sol·licitant d'informació pública podrà demanar un certificat de les condicions de reutilització que regeixen per a aquella informació en un moment determinat. Aquest certificat s´expedirà en un termini màxim de quinze dies hàbils comptadors des de la recepció de la sol·licitud.

 

Gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (portal de Transparència)

 

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) - Generalitat de Catalunya

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és l'òrgan independent de garantia a qui es pot reclamar si una administració de Catalunya, o qualsevol ens, organisme o empresa pública que en depengui, no facilita l'accés a una informació pública sol·licitada.

El procediment de reclamació davant la GAIP és ràpid (dos mesos) i gratuït. Per presentar una reclamació davant la GAIP només cal omplir un senzill formulari que es pot tramitar electrònicament des de la seva pàgina web.

 

 

 

Imatges relacionades

Destaquem