Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió comarcal de Protecció Civil

Consell Comarcal Alt Penedès, òrgans comissions consultives i coordinació ccap, comissions consultives ccap, comissions consultives consell comarcal alt penedès, sessions comissió de control ccap, comissió coordinació del govern ccap, comissió de control dels comptes i tresoreria ccap, comissió accés documentació ccap, comissió eliminació documentació ccap, comissió comarcal de protecció civil ccap, protecció civil ccap, comissió prestació servei de taxi ccap, taxi ccap, prestació servei detaxi consell comarcal alt penedès

COMISSIÓ COMARCAL DE PROTECCIÓ CIVIL DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Comissió: Lluís Miquel Valls Comas

Vocalies:

  • el/la tècnic/a comarcal de Protecció Civil que presti els seus serveis a l’Oficina Tècnica Comarcal
  • el/la tècnic/a municipal de Protecció Civil que designi l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
  • el/la tècnic/a responsable del Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona de la Generalitat de Catalunya

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 

 SESSIONS DE LA COMISSIÓ COMARCAL DE PROTECCIÓ CIVIL

  • Es convoca en funció de l'existència d'assumptes a tractar.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ COMARCAL DE PROTECCIÓ CIVIL

Donar suport als municipis en totes les tasques que integren la protecció civil, ja sigui en temes de prevenció i planificació, d'emergències o rehabilitació. 

El funcionament del servei recolza en tres òrgans, un per cadascun dels grans àmbits d'actuació: la Comissió de Protecció Civil Comarcal en prevenció i planificació; el Centre de Coordinació d'Emergències en emergències, i el Grup de Recuperació en rehabilitació. 

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, estableix les seves atribucions i funcions.

Article.- 17

4.  El Govern, les comarques i la resta d’entitats supramunicipals han de prestar suport i assistència tècnica a la planificació municipal de protecció civil.

Article.- 50

2. Els consells comarcals han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de protecció civil.

L’article 13 del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activtats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, estableix que els Consells Comarcals, com a ens supramunicipals, poden prestar el suport, assistència i cooperació a les funcions municipals a través de la Comissió comarcal de protecció civil.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions  i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 40.- Les Comissions tècniques

3. Les Comissions Tècniques tindran per objecte la investigació, estudi, informe i deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les Comissions Informatives.

 

Destaquem