Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CONVOCATÒRIA TANCADA AJUTS MENJADOR- Sol·licitud d'alumnes matriculats a partir del 30 de setembre 2022 o situacions sobrevingudes

Clica aquí per omplir la SOL·LICITUD

Videotutorial: com puc sol·licitar l'ajut de menjador escolar?

Bases reguladores

Convocatòria 

Sol·licitud d'ajut individual menjador escolar curs 2022-2023 per a noves matrícules i situacions sobrevingudes.

Ho pot demanar el pare, mare o tutor/a legal d'alumnes escolaritzats en els nivells d'Ensenyament obligatori, en el segon cicle d'educació infantil i en centres d'Educació Especial de la comarca de l'Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei.

 • Alumnes de nova matriculació: de l'1 de juliol fins al 30 de setembre. Les famílies d'alumnes de P3 i matriculats en posterioritat a l'últim dia del termini ordinari (13/05/2022). Els alumnes matriculats amb posterioritat a aquest termini podran presentar sol·licitud fins a 30 dies naturals posteriors a la data de matriculació i com a màxim fins a 30 d'abril de 2023
 • Excepcionalment: fins el 30 d'abril de 2023. D'acord amb les bases podran sol·licitar l'ajut fora del termini ordinari (13/05/2022) i fins el 30 d'abril de 2023 els alumnes d'unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada amb posterioritat a la finalització del termini ordinari de presentació.

Informació necessària per omplir la sol·licitud

 • Nom i cognom de l'alumne/a i de tots els membres de la unitat familiar
 • Tipus de document i el número d'identificació de l'alumne/a i de tots els membres de la unitat familiar
 • El codi IDALU de l'alumne/a
 • El centre escolar on està matriculat, el tipus d'ensenyament i el nivell que cursarà
 • Telèfon mòbil i adreça de correu electrònic de la persona sol·licitant

Documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud

 • La matrícula del nou curs (per P3 o situació sobrevinguda no serà necessari)
 • El llibre de família amb totes les pàgines emplenades. En cas de no disposar-ne, es presentarà el certificat de naixement 
 • En cas de separació, caldrà adjuntar la sentència, el conveni regulador presentat al jutjat o l'acta final de mediació del Departament de Justícia
 • En cas de situació sobrevinguda, caldrà adjuntar la documentació que ho justifiqui (vida laboral, nòmines...)
 • En cas que hi hagi una persona de la unitat familiar amb rendiments no contributius, caldrà adjuntar la documentació que ho justifiqui
 • En cas que la distància entre l'escola i el domicili sigui superior a 3 km, caldrà adjuntar el certificat expedit per l'ajuntament
 • En cas d'infants en acolliment, caldrà adjuntar la resolució del DGAIA
 • En cas dels menors que no disposen de DNI o NIE, hauran de tramitar el NIF a l'Agència Tributària

Fitxers relacionats

Destaquem