Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2.1 Equip Bàsic de Serveis Socials

L’Equip Bàsic de Serveis Socials és el conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals i de persones, que tenen com a objectiu millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

A través de l’Equip Bàsic de Serveis Socials de l'Alt Penedès, el Consell Comarcal exerceix una gestió administrativa coordinada dels Serveis Socials de tots els municipis de la comarca (excepte Vilafranca del Penedès, que té el seu Equip Bàsics de Serveis Socials).

També coopera amb els ajuntaments i altres xarxes d'atenció (com la sanitària, la d'ensenyament o d'altres assistencials) per establir programes i actuacions conjuntes.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
A la ciutadania en general, sense necessitat de derivació.

Compromisos vers les persones usuàries dels serveis socials o, si escau, vers llurs familiars o representants legals

 • Garantir l'accés a una primera entrevista amb un/a professional en el termini de 20 dies naturals.
 • Quan les persones usuàries del servei sol•licitin un canvi de professional de referència, aquest canvi es valorarà i, cas que la valoració sigui favorable, el canvi es produirà en el termini de 3 setmanes des de la data de la valoració.

Drets genèrics de les persones usuàries dels serveis socials o, si escau, de llurs familiars o representants legals

 • Accedir a l'atenció social i gaudir-ne sense discriminació per raó de lloc de naixement, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, malaltia, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Disposar d'un pla d'atenció social individual, familiar o convivencial, en funció de la valoració de la situació, que s'ha de d'aplicar tècnicament per procediments reconeguts i homologats.
 • Rebre serveis de qualitat i conèixer els estàndards aplicables amb aquesta finalitat
 • Que es tingui en compte la seva opinió en el procés d'avaluació.
 • Rebre de manera continuada els serveis socials mentre estiguin en situació de necessitar el servei.
 • Rebre una atenció urgent o prioritària en les situacions que no puguin esperar el torn ordinari (en els supòsits determinats per l'Administració competent).
 • Tenir assignat un/a professional de referència que sigui l'interlocutor/a principal i que vetlli per la coherència, la coordinació amb els altres sistemes de benestar i la globalitat del procés d'atenció.
 • Canviar de professional de referència, d'acord amb les possibilitats de l’Equip Bàsic de Serveis Socials.
 • Renunciar a les prestacions i els serveis concedits, llevat que la renúncia afecti els interessos de menors d'edat o de persones incapacitades o presumptament incapaces.
 • Decidir si volen rebre un servei social i escollir lliurement el tipus de mesures o recursos a aplicar, d'entre les opcions que els siguin presentades.
 • Participar en la presa de decisions sobre el procés d'intervenció acordat.
 • Rebre informació clara i detallada sobre les prestacions i els recursos que poden tenir.
 • Participar en el procés d’intervenció social y poder escollir els recursos aplicables, entre aquells que els professionals considerin més adequats en cada cas.
 • Conèixer la identitat del personal que és responsable de prestar els serveis
 • Ser avisades, amb antelació suficient, de possibles canvis en el servei, especialment pel que fa al personal assignat i els horaris establerts.
 • Ser advertides sobre l’obligatorietat que tenen els professionals del servei de sol•licitar mesures de protecció per als menors, les persones incapacitades o les persones grans que es trobin en situació de risc o desemparament.
 • Cessar voluntàriament en la utilització dels serveis i recursos que tinguin assignats, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Deures genèrics de les persones usuàries dels serveis socials o, si escau, de llurs familiars o representants legals

 • Facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles per a valorar-ne i atendre'n la situació.
 • Complir els acords relacionats amb la prestació concedida i seguir el pla d'atenció social individual, familiar o convivencial i les orientacions del personal professional, i comprometre's a participar activament en el procés.
 • Comunicar els canvis que es produeixin en llur situació personal i familiar que puguin afectar les prestacions sol·licitades o rebudes.
 • Destinar la prestació a la finalitat per a la qual s'ha concedit.
 • Retornar els diners rebuts indegudament.
 • Comparèixer davant l'Administració, a requeriment de l'òrgan que hagi atorgat una prestació.
 • Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per facilitar la convivència en l'establiment i la resolució dels problemes.
 • Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis socials com a persones i com a treballadors.
 • Atendre les indicacions del personal de serveis socials i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocades.
 • Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions dels centres i tenir-ne cura.
 • Complir les normes i els procediments per a l'ús i el gaudi de les prestacions.
 • Contribuir al finançament del cost del centre o servei, si així ho estableix la normativa aplicable.
 • Complir els altres deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis socials de Catalunya.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït, llevat dels casos en què així ho estableixi la normativa específica aplicable.

Més informació

 • Ajuts de menjador per a situacions sobrevingudes o ajuts suplementats - Ajuts de caràcter extraordinari destinats a casos d'emergència social (situacions sobrevingudes per circumstàncies econòmiques i/o familiars, valorades pels Serveis Socials Bàsics comarcals i que no han pogut accedir al primer i el segon terminis de sol.licitud de les beques de menjador del curs corresponent).
 • Programes de suport amb altres administracions i/o entitats comarcals

  • Banc d'aliments i ajuts d'urgència social - Per encàrrec de l'Administració espanyola, la Creu Roja efectua una distribució dels excedents alimentaris de la Unió Europea en un programa anomenat "Aliments per a la Solidaritat". El Consell Comarcal, com a beneficiari d'aquest pla i a través de Càritas Interparroquial de Vilafranca, les parròquies de Sant Sadurní i Gelida i l'Associació Som Solidaris, de Santa Margarida i els Monjos, distribueix aliments entre les persones i les famílies de la comarca que presenten una situació de gran precarietat econòmica i tenen greus dificultats per a cobrir les seves necessitats de subsistència.
  • Campanya de la verema - El caràcter marcadament estacional de la campanya de la verema comporta una forta demanda de mà d’obra. A la dificultat pròpia d’haver d’organitzar tot un dispositiu de persones per a la recollida del raïm, s’hi afegeix el fet que moltes d’aquestes persones no coneixen les llengües vehiculars que es parlen al territori ni els recursos i serveis existents. La Comissió de la Verema organitza un Punt d'Atenció per atendre les persones que venen a fer la verema a la comarca. La Comissió de la Verema està formada per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès (promotor de la iniciativa), el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, les centrals sindicals, Unió de Pagesos, l'Associació de Viticultors, JARC, la Tresoreria de la Seguretat Social, el Servei d'Ocupació de Vilafranca, la Delegació de Govern, la Inspecció de Treball i Servei de Foment de l'Ocupació de Vilafranca.

Més informació

Díptic informatiu sobre els Serveis Socials Bàsics

Fitxers relacionats

Imatges relacionades

Destaquem