Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2.2.1 Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència

Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència

Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o amb manca d’autonomia personal (SAD Social) i a les persones amb dependència (SAD Dependència).

Comprèn accions de caràcter personal, de caràcter domèstic i de suport a les persones cuidadores no professionals.

Aquest conjunt d’accions s’organitzen mitjançant un pla d’atenció social individual, familiar o convivencial i es realitzen per part de personal qualificat i preparat (treballadors/es familiars).

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • SAD Social - A la ciutadania en general. És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia del/la treballador/a social de l’Equip Bàsic de Serveis Socials.
 • SAD Dependència - A persones que tinguin reconeguda la situació de dependència i que els hagi estat prescrit el servei d’acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia del/la treballador/a social de l’Equip Bàsic de Serveis Socials.

Compromisos vers les persones usuàries

 • El termini entre la sol•licitud d'accés al servei i la comunicació d'assignació o denegació del servei no serà superior a 30 dies naturals.
 • El termini entre la comunicació de resolució positiva i l'inici de la prestació serà entre 20 i 60 dies naturals.
 • Els canvis o les substitucions del/de la professional habitual es notificaran a les persones usuàries amb un mínim de 24 hores d'antelació sempre que sigui possible.
 • Quan les persones usuàries del servei sol•licitin un canvi de treballador/a familiar, aquest es valorarà en el termini de 15 dies naturals.
 • Les queixes que es formulin a través d'instància via registre general seran ateses i/o contestades en un termini màxim de 20 dies naturals.

Drets de les persones usuàries
Els genèrics dels Serveis Socials.

Deures de les persones usuàries

 • Els genèrics dels Serveis Socials.
 • Facilitar l'entrada al domicili per part del personal que ha de prestar el servei.
 • Estar present mentre es presta el servei d’ajuda a domicili.
 • Respondre els qüestionaris d’avaluació (si n’hi ha).

Cost per a les persones usuàries
Copagament o gratuït, segons els criteris establerts en Reglament dels serveis d’atenció domiciliària del Consell Comarcal.

Més informació

Díptic informatiu de la Llei de dependència (PDF)

Díptic informatiu del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

 

Fitxers relacionats

Imatges relacionades

Destaquem