Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis interns

3.3 Arxiu i Gestió Documental

 

És un servei bàsicament intern especialitzat en la gestió, el tractament i la custòdia de la documentació que produeix i ha produït el Consell Comarcal en l’exercici de les seves activitats.

Alhora, és un servei extern en la mesura que és el responsable de facilitar la consulta pública i gratuïta dels fons del Consell Comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
A la ciutadania en general, especialment a les persones vinculades a l’àmbit de la investigació.

Compromisos vers la ciutadania

 • Proporcionar informació general i sistemàtica de forma immediata a l’usuari presencial i no presencial sobre fons del Consell Comarcal i serveis que ofereix l’Arxiu, i en un termini no superior a 10 dies hàbils des de la recepció d’una sol·licitud de consulta.
 • Proporcionar informació i assessorament especialitzat a l’usuari presencial i no presencial en un termini no superior a 10 dies hàbils de la sol·licitud de consulta.
 • Proporcionar la documentació sol·licitada en consulta en un termini màxim de 3 dies hàbils.
 • Disposar, en el dia i l’hora establerts per a la visita, de tota la documentació demanada, que s’hagi pogut localitzar i que resti en el dipòsit de l’arxiu, a la sala de consulta.

Drets de les persones usuàries

 • Accedir de forma lliure i gratuïta a l’arxiu amb les condicions que disposa la normativa vigent.
 • Rebre informació i assessorament especialitzat sobre els fons i els serveis de l’arxiu.
 • Accedir a la consulta dels fons conservats del Consell Comarcal prèvia acreditació i acceptació de les normes bàsiques de la sala de consulta.
 • Accedir als documents i a la seva reproducció d’acord amb el que preveu la normativa interna d’accés, consulta i reproducció de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.
 • Disposar de les condicions adequades de seguretat i comoditat que són necessàries per a la consulta del fons.

Deures de les persones usuàries

 • Utilitzar els documents amb cura, mantenir-ne la integritat i no modificar el seu ordre intern per garantir que puguin ser consultats per futurs usuaris.
 • Contribuir a aquesta preservació respectant la normativa i els procediments establerts.
 • Respectar la legislació en matèria de propietat intel·lectual en reproduccions d’obra original.
 • Citar la documentació de l’arxiu amb les referències corresponents.
 • Contribuir a mantenir un entorn adient per a l’estudi i la investigació.
 • Fer un ús correcte dels equipaments i de les instal·lacions.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït, a excepció de les taxes de reproducció establertes en l’Ordenança fiscal núm. 2 del Consell Comarcal.

Més informació

6.1 Compres

Serveis interns

El Servei de Compres s’encarrega dels processos de compra per al funcionament de l’organització i els seus serveis. També s’encarrega d'alguns aspectes manteniment dels diversos edificis, espais d’ús i recintes del Consell Comarcal.

Ofereix un canal obert d’ajuda als proveïdors per propiciar una comunicació senzilla amb  el Consell Comarcal.

Funcions:

 • Gestió de contractes menors (serveis, subministraments, assegurances del CCAP) i posterior notificació
 • Preparació de la licitació del contracte de serveis de correus, missatgeria i neteja de la seu del CCAP
 • Seleccionar proveïdors i demanar-los informació i pressupostos per a la compra de material i serveis
 • Elaborar informes per a la Comissió de Govern per a la compra de material o l'establiment de contractes (de serveis, de manteniment, d'assegurances,etc.)
 • Analitzar els consums per avaluar les ofertes del mercat i escollir les opcions que ofereixin una millor relació qualitat-preu
 • Rebre els productes, comprovar la seva adequació i la seva qualitat i, si cal, gestionar la incidència i retornar-los
 • Aplicar el programa comptable, donar el vist-i-plau a les factures i fer reclamacions per a factures errònies
 • Assessorar els diferents serveis sobre la compra de material
 • Gestió de la neteja dels edificis del CCAP
 • Atendre els proveïdors

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A tots els serveis del Consell Comarcal
 • Als proveïdors del Consell Comarcal

Compromisos

Els fixats a la normativa d'aplicació:

Drets de les persones usuàries i les empreses

Rebre resposta personalitzada a la seva consulta

Deures de les persones usuàries i les empreses

Els establerts a la normativa abans esmentada

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.2 Comunicació

El Servei de Comunicació és el responsable d’establir els criteris de la comunicació corporativa i d'elaborar, gestionar i difondre la informació relativa als serveis, els recursos, les activitats i les funcions del Consell Comarcal.

Funcions:

 • Elaborar continguts informatius en diferents formats (notes de premsa, comunicats, memòria d'activitats anual, carta de serveis, avaluació anual del Pla d'Acció Comarcal, etc.)
 • Mantenir actualitzats els continguts de la pàgina web corporativa
 • Gestionar la presència del Consell Comarcal a les xarxes socials corporatives generals
 • Revisar continguts informatius d'altres serveis i donar-los suport en qüestions comunicatives
 • Col·laboració amb la resta de serveis per dissenyar plans i campanyes de comunicació relacionats amb accions o esdeveniments concrets
 • Organitzar rodes de premsa i elaborar dossiers de premsa
 • Elaborar i contractar material informatiu i publicitari per als diferents serveis
 • Fer fotografies i vídeos i gestionar l'arxiu fotogràfic
 • Garantir el bon ús de la imatge corporativa en el disseny de material gràfic
 • Vetllar perquè la imatge corporativa sigui positiva, homogènia i coherent amb els valors de la institució
 • Assessorar sobre temes de comunicació externa i interna
 • Difondre els continguts informatius entre el personal perquè coneguin la resta de serveis que presta el Consell Comarcal
 • Coordinar la relació amb els mitjans de comunicació externs
 • Elaborar, organitzar i actualitzar continguts del portal de Transparència
 • Coordinar la publicació dels continguts de Transparència

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania en general
 • Als mitjans de comunicació
 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal

 Compromisos

 • Oferir una informació veraç, actualitzada, ben organitzada, clara, concisa i transparent
 • Potenciar un llenguatge no sexista i integrador que afavoreixi el sentiment de pertinença

Drets de les persones usuàries

 • Sol·licitar informació sobre els serveis i les activitats públiques del Consell Comarcal
 • Visitar la pàgina web corporativa i les xarxes socials
 • Fer comentaris a les xarxes socials del Consell Comarcal
 • A la protecció de les seves dades de caràcter personal en les informacions que es difonen des del Servei de Comunicació

Deures de les persones usuàries

 • Utilitzar un llenguatge respectuós vers les persones en els comentaris que es facin a les diferents xarxes socials del Consell Comarcal
 • Complir amb la normativa de drets d'autor en cas de còpies o reproduccions d'un document o de la informació extreta d'Internet de propietat del Consell Comarcal
 • Fer un bon ús de la imatge corporativa del Consell Comarcal

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

6.3 Informàtica

El Servei d'Informàtica ofereix suport tecnològic sobre equipaments informàtics, comunicacions de dades, programari, serveis telemàtics, i també sobre anàlisi, desenvolupament, implantació i manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions internes.

Funcions

 • Suport al personal del Consell Comarcal usuari de les TIC
 • Gestió de les eines informàtiques
 • Manteniment i administració dels servidors
 • Manteniment i administració de les telecomunicacions
 • Gestió dels contractes dels proveïdors en TIC
 • Implementació de les mesures tècniques recollides en l'Esquema Nacional de Seguretat 
 • Col·laboració amb altres serveis comarcals per a la implementació de les TIC o en projectes que n'impliquin l'ús
 • Suport al teletreball
 • Vetllar pel correcte funcionament dels equipaments informàtics i les xarxes de comunicacions internes
 • Implementar les eines necessàries per garantir la seguretat de la informació marcada en la política de seguretat del Consell Comarcal
 • Implementar les eines necessàries per garantir la disponibilitat i la integritat marcada pels responsables de la informació i del servei
 • Instal·lació i manteniment dels ordinadors del Consell Comarcal 
 • Manteniment correctiu i evolutiu i seguiment de les aplicacions internes i implantació de noves versions
 • Disposició i administració de xarxes, seguretat i comunicacions de dades
 • Vetllar per l'acompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018)

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

Als diferents òrgans i serveis del Consell Comarcal

Compromisos

 • Resoldre les incidències dels equips informàtics, les bases de dades, les comunicacions i les xarxes de dades del Consell Comarcal
 • Atendre les peticions internes de suport tècnic
 • Estructurar les TIC del Consell Comarcal

Drets dels usuaris

 • Rebre suport en cas d'incidència informàtica 

Deures dels usuaris

 • Fer un bon ús dels aparells informàtics 
 • Participar en la millora del servei mitjançant la presentació d'incidències
 • Estar informat i garantir que l'operativa compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018)

Cost 

Gratuït

Més informació

 

6.4 Intervenció

Serveis interns

El Servei d’Intervenció s’encarrega de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària i de comptabilitat del Consell Comarcal, dels seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen.

També realitza el seguiment i l'execució del pressupost comarcal i controla els actes del Consell Comarcal que generen despeses, ingressos i pagaments, abans de ser aprovats.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal
 • Als ajuntament de la comarca
 • Als proveïdors del Consell Comarcal

Compromisos

 • Execució del pressupost comarcal
 • Transparència de totes les tasques executives del seu àmbit

Drets de les persones usuàries, els ajuntaments i les empreses

.................................

Deures de les persones usuàries, els ajuntaments i les empreses,


Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.5 Protocol

Serveis interns

El Servei de Protocol s’encarrega de la coordinació i organització dels actes i les visites institucionals i de la gestió i l'actualització de l'agenda i la correspondència de Presidència.

Funcions:

 • Donar suport als òrgans i serveis del Consell Comarcal per a l'organització d'activitats i visites institucionals.
 • Donar suport a les entitats, particulars i empreses per a l'organització d'actes al Consell Comarcal (presentacions, formacions, reunions, etc.)
 • Coordinar l'agenda de les diferents sales del Consell Comarcal per a l'organització d’actes institucionals
 • Coordinar l'agenda d'actes institucionals dels diferents serveis quan precisen de la presència del/la president/a
 • Comprovar diàriament l’estat i la disponibilitat de l’agenda de Presidència i actualitzar la informació a l'agenda web pública
 • Atendre les sol·licituds de la ciutadania, les entitats, les institucions i les empreses que sol·liciten una reunió amb el/la president
 • Recepcionar i respondre, si escau, els correus electrònics enviats a l'adreça genèrica del Consell Comarcal
 • Gestionar els obsequis institucionals, el material de Protocol i el Llibre d'Honor de la corporació
 • Convocar les sessions plenàries del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses i les reunions de la Comissió Permanent

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania en general
 • A les institucions públiques i privades, les entitats i les empreses.
 • Als òrgans i als serveis del Consell Comarcal

Compromisos

 • Garantir el bon funcionament dels actes institucionals
 • Mantenir actualitzada l’agenda de Presidència per a la seva correcta consulta
 • Atendre i respondre a les persones que s’adrecen a la Presidència o a la Gerència de forma presencial, virtual o via telefònica, amb un tracte amable i cordial

Drets dels usuaris

Tenir garantida la confidencialitat de les dades i informacions aportades i amb absolut respecte a la pròpia intimitat

Deures de les persones usuàries, les empreses, entitats

Respectar les persones encarregades de prestar el servei 

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.7 Secretaria

El Servei de Secretaria comprèn el conjunt d'accions necessàries en totes les corporacions locals destinades a garantir les funcions de fe pública i d'assessorament legal preceptiu als diferents òrgans de la corporació.

 Funcions:

 • Fe pública: preparar l’ordre del dia, assistir i estendre acta, de les sessions del Ple, la Junta de Govern, les comissions informatives, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses i altres òrgans col·legiats, com l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal i la Comissió Comarcal de Protecció Civil. Expedir certificats dels actes i els acords. Notificar actes, acords i documents oficials. Signar decrets de Presidència i resolucions de Gerència.
 • Assessorament legal preceptiu: examinar els expedients que es tractaran a la Junta de Govern i el Ple. Informar els expedients de contractació determinats en la Llei i aquells altres que requereixin una majoria especial.
 • Tramitació dels diferents procediments de conformitat amb la Llei 39/2015 i 40/2015 d’1 d’octubre, Llei 26/2010 de 3 d’agost, Llei 9/2017, de 8 de novembre i altres lleis sectorials.
 • Publicació de les fases de contractació de serveis, obres, subministraments, etc. a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i Licitacions.
 • Publicació de les adjudicacions dels contractes licitats al Registre Públic de Contractes.
 • Publicació de continguts a la web i la Seu electrònica: Organització comarcal, Actes i acords dels òrgans col·legiats, Perfil del contractant, convenis i contractes subscrits, Subvencions i ajuts atorgats a persones jurídiques, Tauler d’anuncis, Transparència pública, etc.
 • Tramesa d’actes del Ple i la Junta de Govern a la Direcció General d’Administració local i a la Subdelegació del Govern a Catalunya mitjançant les plataformes EACAT i el Portal de Entitats Locals, respectivament.
 • Funcions comprensives de la fe pública i assessorament legal preceptiu del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.
 • Altres funcions que li encomani la Presidència en temes concrets.
 • Altres atribucions que li confereixin els òrgans de govern comarcals.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal

Compromisos

Els fixats a la normativa d'aplicació: Lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Procediment i règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, i Reglament Orgànic i Carta de Serveis del Consell Comarcal. 

Drets de les persones usuàries

Els establerts a la normativa abans esmentada

Deures de les persones usuàries

Els establerts a la normativa abans esmentada 

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

Destaquem