Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis interns

6.1 Compres

Serveis interns

El Servei de Compres s’encarrega dels processos de compra per al funcionament de l’organització i els seus serveis. També s’encarrega d'alguns aspectes manteniment dels diversos edificis, espais d’ús i recintes del Consell Comarcal.

Ofereix un canal obert d’ajuda als proveïdors per propiciar una comunicació senzilla amb  el Consell Comarcal.

Funcions:

 • Gestió de contractes menors (serveis, subministraments, assegurances del CCAP) i posterior notificació
 • Preparació de la licitació del contracte de serveis de correus, missatgeria i neteja de la seu del CCAP
 • Seleccionar proveïdors i demanar-los informació i pressupostos per a la compra de material i serveis
 • Elaborar informes per a la Comissió de Govern per a la compra de material o l'establiment de contractes (de serveis, de manteniment, d'assegurances,etc.)
 • Analitzar els consums per avaluar les ofertes del mercat i escollir les opcions que ofereixin una millor relació qualitat-preu
 • Rebre els productes, comprovar la seva adequació i la seva qualitat i, si cal, gestionar la incidència i retornar-los
 • Aplicar el programa comptable, donar el vist-i-plau a les factures i fer reclamacions per a factures errònies
 • Assessorar els diferents serveis sobre la compra de material
 • Gestió de la neteja dels edificis del CCAP
 • Atendre els proveïdors

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A tots els serveis del Consell Comarcal
 • Als proveïdors del Consell Comarcal

Compromisos

Els fixats a la normativa d'aplicació:

Drets de les persones usuàries i les empreses

Rebre resposta personalitzada a la seva consulta

Deures de les persones usuàries i les empreses

Els establerts a la normativa abans esmentada

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.2 Comunicació

El Servei de Comunicació és el responsable d’establir els criteris de la comunicació corporativa i d'elaborar, gestionar i difondre la informació relativa als serveis, els recursos, les activitats i les funcions del Consell Comarcal.

Funcions:

 • Elaborar continguts informatius en diferents formats (notes de premsa, comunicats, memòria d'activitats anual, carta de serveis, avaluació anual del Pla d'Acció Comarcal, etc.)
 • Mantenir actualitzats els continguts de la pàgina web corporativa
 • Gestionar la presència del Consell Comarcal a les xarxes socials corporatives generals
 • Revisar continguts informatius d'altres serveis i donar-los suport en qüestions comunicatives
 • Col·laboració amb la resta de serveis per dissenyar plans i campanyes de comunicació relacionats amb accions o esdeveniments concrets
 • Organitzar rodes de premsa i elaborar dossiers de premsa
 • Elaborar i contractar material informatiu i publicitari per als diferents serveis
 • Fer fotografies i vídeos i gestionar l'arxiu fotogràfic
 • Garantir el bon ús de la imatge corporativa en el disseny de material gràfic
 • Vetllar perquè la imatge corporativa sigui positiva, homogènia i coherent amb els valors de la institució
 • Assessorar sobre temes de comunicació externa i interna
 • Difondre els continguts informatius entre el personal perquè coneguin la resta de serveis que presta el Consell Comarcal
 • Coordinar la relació amb els mitjans de comunicació externs
 • Elaborar, organitzar i actualitzar continguts del portal de Transparència
 • Coordinar la publicació dels continguts de Transparència

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania en general
 • Als mitjans de comunicació
 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal

 Compromisos

 • Oferir una informació veraç, actualitzada, ben organitzada, clara, concisa i transparent
 • Potenciar un llenguatge no sexista i integrador que afavoreixi el sentiment de pertinença

Drets de les persones usuàries

 • Sol·licitar informació sobre els serveis i les activitats públiques del Consell Comarcal
 • Visitar la pàgina web corporativa i les xarxes socials
 • Fer comentaris a les xarxes socials del Consell Comarcal
 • A la protecció de les seves dades de caràcter personal en les informacions que es difonen des del Servei de Comunicació

Deures de les persones usuàries

 • Utilitzar un llenguatge respectuós vers les persones en els comentaris que es facin a les diferents xarxes socials del Consell Comarcal
 • Complir amb la normativa de drets d'autor en cas de còpies o reproduccions d'un document o de la informació extreta d'Internet de propietat del Consell Comarcal
 • Fer un bon ús de la imatge corporativa del Consell Comarcal

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

6.3 Informàtica

El Servei d'Informàtica ofereix suport tecnològic sobre equipaments informàtics, comunicacions de dades, programari, serveis telemàtics, i també sobre anàlisi, desenvolupament, implantació i manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions internes.

Funcions

 • Suport al personal del Consell Comarcal usuari de les TIC
 • Gestió de les eines informàtiques
 • Manteniment i administració dels servidors
 • Manteniment i administració de les telecomunicacions
 • Gestió dels contractes dels proveïdors en TIC
 • Implementació de les mesures tècniques recollides en l'Esquema Nacional de Seguretat 
 • Col·laboració amb altres serveis comarcals per a la implementació de les TIC o en projectes que n'impliquin l'ús
 • Suport al teletreball
 • Vetllar pel correcte funcionament dels equipaments informàtics i les xarxes de comunicacions internes
 • Implementar les eines necessàries per garantir la seguretat de la informació marcada en la política de seguretat del Consell Comarcal
 • Implementar les eines necessàries per garantir la disponibilitat i la integritat marcada pels responsables de la informació i del servei
 • Instal·lació i manteniment dels ordinadors del Consell Comarcal 
 • Manteniment correctiu i evolutiu i seguiment de les aplicacions internes i implantació de noves versions
 • Disposició i administració de xarxes, seguretat i comunicacions de dades
 • Vetllar per l'acompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018)

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

Als diferents òrgans i serveis del Consell Comarcal

Compromisos

 • Resoldre les incidències dels equips informàtics, les bases de dades, les comunicacions i les xarxes de dades del Consell Comarcal
 • Atendre les peticions internes de suport tècnic
 • Estructurar les TIC del Consell Comarcal

Drets dels usuaris

 • Rebre suport en cas d'incidència informàtica 

Deures dels usuaris

 • Fer un bon ús dels aparells informàtics 
 • Participar en la millora del servei mitjançant la presentació d'incidències
 • Estar informat i garantir que l'operativa compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018)

Cost 

Gratuït

Més informació

 

6.4 Intervenció

Serveis interns

El Servei d’Intervenció s’encarrega de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària i de comptabilitat del Consell Comarcal, dels seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen.

També realitza el seguiment i l'execució del pressupost comarcal i controla els actes del Consell Comarcal que generen despeses, ingressos i pagaments, abans de ser aprovats.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal
 • Als ajuntament de la comarca
 • Als proveïdors del Consell Comarcal

Compromisos

 • Execució del pressupost comarcal
 • Transparència de totes les tasques executives del seu àmbit

Drets de les persones usuàries, els ajuntaments i les empreses

.................................

Deures de les persones usuàries, els ajuntaments i les empreses,


Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.5 Protocol

Serveis interns

El Servei de Protocol s’encarrega de la coordinació i organització dels actes i les visites institucionals i de la gestió i l'actualització de l'agenda i la correspondència de Presidència.

Funcions:

 • Donar suport als òrgans i serveis del Consell Comarcal per a l'organització d'activitats i visites institucionals.
 • Donar suport a les entitats, particulars i empreses per a l'organització d'actes al Consell Comarcal (presentacions, formacions, reunions, etc.)
 • Coordinar l'agenda de les diferents sales del Consell Comarcal per a l'organització d’actes institucionals
 • Coordinar l'agenda d'actes institucionals dels diferents serveis quan precisen de la presència del/la president/a
 • Comprovar diàriament l’estat i la disponibilitat de l’agenda de Presidència i actualitzar la informació a l'agenda web pública
 • Atendre les sol·licituds de la ciutadania, les entitats, les institucions i les empreses que sol·liciten una reunió amb el/la president
 • Recepcionar i respondre, si escau, els correus electrònics enviats a l'adreça genèrica del Consell Comarcal
 • Gestionar els obsequis institucionals, el material de Protocol i el Llibre d'Honor de la corporació
 • Convocar les sessions plenàries del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses i les reunions de la Comissió Permanent

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania en general
 • A les institucions públiques i privades, les entitats i les empreses.
 • Als òrgans i als serveis del Consell Comarcal

Compromisos

 • Garantir el bon funcionament dels actes institucionals
 • Mantenir actualitzada l’agenda de Presidència per a la seva correcta consulta
 • Atendre i respondre a les persones que s’adrecen a la Presidència o a la Gerència de forma presencial, virtual o via telefònica, amb un tracte amable i cordial

Drets dels usuaris

Tenir garantida la confidencialitat de les dades i informacions aportades i amb absolut respecte a la pròpia intimitat

Deures de les persones usuàries, les empreses, entitats

Respectar les persones encarregades de prestar el servei 

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.6 Recursos humans

Serveis interns

El Servei de Recursos Humans gestiona els processos que afecten la vida administrativa i econòmica del personal del Consell Comarcal amb relació a aquesta Administració, des de l’accés fins a la finalització de la relació que manté amb la institució. Vetlla per oferir formació continuada al personal per tal que millori la seva qualificació professional i la qualitat del servei que presta. Dona suport als òrgans de govern en matèria de recursos humans i vetlla pel compliment de la legalitat vigent en tots els procediments de la seva competència.

Funcions:
 • Planificació i gestió dels RRHH (oferta pública d’ocupació, plantilla, relació de llocs de treball)
 • Selecció de personal i provisió de llocs de treball (convocatòries de personal, promocions internes, borses de treball)
 • Gestió dels processos que afecten la vida administrativa del personal (contractació, pròrrogues, finalització, suspensió rescissió de contractes, convenis de pràctiques, elaboració de les nòmines, reconeixement de triennis,reconeixement de serveis, expedició de certificats, compatibilitat, permisos, excedències, baixes, jubilació)
 • Gestió del temps de treball (control horari, calendari laboral, vacances, permisos i llicències, control de vagues, teletreball)
 • Gestió de la formació (detecció de les necessitats i planificació de les accions formatives)
 • Planificació de les mesures de prevenció de riscos laborals

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A tot el personal del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal
 • A les persones que participen en els processos selectius

Compromisos

Mantenir actualitzades a la web i la Seu electrònica les convocatòries de selecció de personal

Drets de les persones usuàries

 • Ser tractats amb respecte i consideració pel personal que presta el servei.
 • A la protecció de les seves dades de caràcter personal

Deures de les persones usuàries

 • Tractar amb respecte i consideració al personal que presta el Servei.
 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i el material municipal.

Cost per a les persones usuàries

Més informació

6.7 Secretaria

El Servei de Secretaria comprèn el conjunt d'accions necessàries en totes les corporacions locals destinades a garantir les funcions de fe pública i d'assessorament legal preceptiu als diferents òrgans de la corporació.

 Funcions:

 • Fe pública: preparar l’ordre del dia, assistir i estendre acta, de les sessions del Ple, la Junta de Govern, les comissions informatives, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses i altres òrgans col·legiats, com l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal i la Comissió Comarcal de Protecció Civil. Expedir certificats dels actes i els acords. Notificar actes, acords i documents oficials. Signar decrets de Presidència i resolucions de Gerència.
 • Assessorament legal preceptiu: examinar els expedients que es tractaran a la Junta de Govern i el Ple. Informar els expedients de contractació determinats en la Llei i aquells altres que requereixin una majoria especial.
 • Tramitació dels diferents procediments de conformitat amb la Llei 39/2015 i 40/2015 d’1 d’octubre, Llei 26/2010 de 3 d’agost, Llei 9/2017, de 8 de novembre i altres lleis sectorials.
 • Publicació de les fases de contractació de serveis, obres, subministraments, etc. a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i Licitacions.
 • Publicació de les adjudicacions dels contractes licitats al Registre Públic de Contractes.
 • Publicació de continguts a la web i la Seu electrònica: Organització comarcal, Actes i acords dels òrgans col·legiats, Perfil del contractant, convenis i contractes subscrits, Subvencions i ajuts atorgats a persones jurídiques, Tauler d’anuncis, Transparència pública, etc.
 • Tramesa d’actes del Ple i la Junta de Govern a la Direcció General d’Administració local i a la Subdelegació del Govern a Catalunya mitjançant les plataformes EACAT i el Portal de Entitats Locals, respectivament.
 • Funcions comprensives de la fe pública i assessorament legal preceptiu del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.
 • Altres funcions que li encomani la Presidència en temes concrets.
 • Altres atribucions que li confereixin els òrgans de govern comarcals.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal

Compromisos

Els fixats a la normativa d'aplicació: Lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Procediment i règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, i Reglament Orgànic i Carta de Serveis del Consell Comarcal. 

Drets de les persones usuàries

Els establerts a la normativa abans esmentada

Deures de les persones usuàries

Els establerts a la normativa abans esmentada 

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

Destaquem