Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RETIRAT - Compulsa de documents

 

El personal de l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès només pot compulsar els documents que s’adjunten a les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que es presentin per ser enregistrats en aquesta Oficina de Registre. Les compulses efectuades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal tindran caràcter gratuït, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.

La compulsa es produeix en relació amb un procediment administratiu que s’inicia o que s’està instruint i la seva finalitat és deixar constància, a l’expedient, de la confrontació efectuada pel personal de l’Oficina d’Atenció Ciutadana entre l’original i la còpia, i fer possible la devolució de l’original a la persona interessada. És necessari que el ciutadà dugui la fotocòpia que cal compulsar.

Els originals es retornaran a la persona interessada sempre que així ho vulgui, excepte en els casos en què l’original sigui un document específic que hagi de formar part de l’expedient. La compulsa no garanteix l’autenticitat del document original (la responsabilitat de la qual recau sobre la persona interessada) i en cap cas no té efecte entre tercers.

 

Informacions generals sobre la compulsa de documents per a altres finalitats:

  • Qualsevol document es pot compulsar davant de notari.
  • Els documents es poden compulsar també a les oficines dels organismes que els han emès (ex. els títols universitaris es poden compulsar a les secretaries de les facultats).

 

Destaquem