Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Seguretat ciutadana i Protecció civil

El Pla d’Assistència i Suport Comarcal en Protecció Civil estipula com es realitzarà l’ajut i el suport als municipis que en formen part, abans, durant o després d’una emergència.

Analitza i defineix els riscos a què està subjecta la comarca de l’Alt Penedès i estableix les zones de major perillositat i vulnerabilitat per a cada risc.

  • Determina la planificació que cada municipi ha de tenir i proposa actuacions per pal·liar les deficiències derivades de les dificultats per poder elaborar l’esmentada planificació.
  • Estableix una estructura organitzativa per donar suport a les emergències i estableix els mecanismes d’articulació entre els municipis i els grups d’actuació que intervenen en les emergències.
  • Defineix uns procediments de coordinació de les actuacions i dels recursos en cas d’emergència, per donar suport als municipis.
  • Articula els plans autonòmics, els plans municipals i els plans d’autoprotecció existents, amb el Pla d’Assistència i Suport, per tal de donar una resposta coordinada i més eficaç en cas de situacions de risc col·lectiu greu, calamitat pública o emergència.
  • Recull l’inventari de recursos humans, materials i de serveis, disponibles a la comarca en cas d’emergència.

Tipologia dels plans d'actuació municipals. La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix com a nivells bàsics de planificació als municipis com a ens responsables de l’elaboració i el desenvolupament dels plans d’actuació municipals en funció de la seva població, les seves característiques i els riscos que els afectin. Els ajuntaments estan obligats a redactar els plans d’actuació municipals per fer front a: incendis forestals (INFOCAT), nevades (NEUCAT), inundacions (INUNCAT), sismes (SISMICAT), sinistres ocasionats pel transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT) i accidents en establiments amb substàncies perilloses (PLASEQCAT).

Tramitació dels plans d'actuació municipals. L'article 3 del DECRET 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta mitjançant Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Plans que, segons la Direcció General de Protecció Civil, cal elaborar i homologar a la comarca de l'Alt Penedès

Documentació de suport

Destaquem