Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL APROVA LA DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT GENÍS A PACS

El plenari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès també va aprovar els convenis d’encàrrec de gestió amb els ajuntaments inclosos dins el projecte “Camí del riu”

El dijous 10 de novembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre 4 propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

La primera, ratificar l’acord de la Junta de Govern amb relació a l’aprovació de la modificació i la renúncia de baixes econòmiques produïdes en la licitació d’actuacions incloses dins l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.

Joan Manel Montfort, president de l’Àrea, va explicar que durant l’execució hi va haver importants rebaixes econòmiques en les adjudicacions que va fer el Consell Comarcal per al subministrament i la instal·lació de punts de llum als municipis de la comarca. Aquestes licitacions es van contractar majoritàriament mitjançant l’adhesió a un acord marc del Consorci Català per al Desenvolupament Local, la qual cosa va permetre reduir costos; a més, el preu de les llumeneres va baixar en el mercat. La rebaixa respecte del cost previst inicialment va ser d’1.247.000 EUR; en conseqüència, el Consell Comarcal ha de renunciar proporcionalment a l’import de la subvenció rebuda dels fons FEDER.

La segona proposta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat era sol·licitar una pròrroga a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat del termini d’execució de la mateixa operació FEDER.

Montfort va explicar que la subvenció es va acceptar el juny de 2019 i, per tant, l’execució del projecte es va veure afectada pel context generat per la covid-19. Tot i que a dia d’avui s’ha executat i pagat el 70% de l’operació, se sol·licita una pròrroga del termini d’execució fins al 31 de desembre de 2023 per dur a terme les actuacions més complexes des del punt de vista tècnic.

La tercera proposta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat era sol·licitar també una pròrroga del termini d’execució de les operacions incloses en el projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “Penedès, territori vitivinícola: innovació sostenible i saludable”.

Joan Manel Montfort va explicar que el projecte era molt ambiciós i era necessària una pròrroga fins al 31 de desembre de 2023 per poder finalitzar el projecte de construcció i posada en marxa del viver de celleristes a Vilafranca.

La darrera proposta de l’Àrea era aprovar els convenis d’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions del projecte del “Camí del Riu” (titulat “Compromís pel riu inclusiu per al desenvolupament sostenible del territori mitjançant l’empoderament de les persones amb risc d’exclusió social”).

Aquest projecte integra els municipis de Mediona, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Subirats, Sant Sadurní d’Anoia i Torrelavit. Consisteix en el manteniment dels trams del camí del riu Mediona-Bitlles-Anoia-Lavernó al seu pas per aquests municipis; actuacions concretes per a la millora ambiental d’algunes zones al voltant del camí i actuacions d’emergència puntuals segons necessitats.

El Consell Comarcal coordinarà tècnicament les actuacions i en farà el seguiment, també contractarà les empreses d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió social que prestaran els serveis que requereixi el projecte i coordinarà el grup de treball amb els 6 municipis que en formen part.

Les 4 propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat es van aprovar amb els vots a favor de tots els grups comarcals.

Tot seguit es van debatre 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de la “Declaració institucional de lluita contra el frau” i el Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal.

La declaració parla dels deures dels empleats públics, les mesures contra el frau i el procediment per denunciar irregularitats. També explica que l’objectiu és promoure una cultura que descoratgi tota activitat fraudulenta, facilitar la seva prevenció i detecció, i desenvolupar procediments per gestionar aquests supòsits.

El Pla de Mesures Antifrau impulsa, garanteix i declara que el Consell Comarcal utilitza els fons públics de conformitat amb les normes aplicables, especialment, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau i els conflictes d’interès. Aquest Pla és necessari per poder rebre fons europeus i, en el cas del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, “posa per escrit allò que ja s’està fent” (en paraules del seu president, Xavier Lluch).

La declaració i el Pla de Mesures Antifrau es van aprovar també per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació inicial de la modificació de 8 ordenances fiscals. Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar els canvis proposats.

L’ordenança reguladora de la taxa de serveis generals i expedició de documents de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès s’actualitza d’acord amb els imports aprovats pel Departament de Cultura.

Les ordenances reguladores dels preus per la prestació de serveis de Joventut, d’assessorament i assistència tècnica, serveis informàtics i de telecomunicacions, serveis tècnics de prevenció i control ambiental d’activitats i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, augmenten en un 4% per ajustar-les als increments salarials previstos per a l’exercici 2023.

L’ordenança reguladora del preu per la utilització de les carpes per part dels ajuntaments s’incrementa en un 13%, en el cas de la carpa gran, i en un 9%, en el cas de la carpa petita, perquè està previst reposar-les en el termini de 2 anys.

L’ordenança reguladora de la taxa per a la utilització de la sala d’actes del Consell Comarcal també s’incrementa per actualitzar l’augment dels costos de la neteja des que es va aprovar l’any 2016.

I finalment, l’ordenança reguladora del preu pel servei de transport adaptat queda derogada atès que es va aprovar un conveni amb la Fundació l’Espiga per a la prestació d’aquest servei.

La modificació de les ordenances es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció dels grups d’ERC i la CUP.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de les bases generals dels processos selectius per a la provisió de borses de treball per a la cobertura de vacants temporals del Consell Comarcal i dels ajuntaments de l’Alt Penedès adherits al conveni per a la creació de borses de treball comarcals.

Carles Morgades va explicar que amb aquesta iniciativa es donava resposta a la petició formulada al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de poder compartir borses de treball per simplificar i agilitar la contractació de personal per part dels petits ajuntaments.

Les bases generals dels processos selectius es van aprovar per unanimitat.

Després es van debatre 2 propostes de l’Àrea de Plans Transversals. La primera, la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local de l’Església parroquial de Sant Genís al municipi de Pacs del Penedès.

Antoni Romeu, conseller comarcal de Cultura, va explicar que aquesta església és un edifici d’estil barroc i va ser construïda a finals del s. XVI i principis del XVII. És propietat del Bisbat de Sant Feliu i té un ús religiós, però s’hi celebren actes culturals i concerts. L’església és punt de partida de diferents rutes i espais verds (parc de la Salzereda, muntanya de Sant Pau, ruta verda Vilafranca - Les Cabanyes – Pacs - Vilafranca). L’Ajuntament de Pacs vol restaurar i protegir l’edifici i l’espai al seu entorn per convertir-los en actius d’interès lúdic i turístic per al municipi i la comarca.

La segona proposta de l’Àrea de Plans Transversals era l’aprovació del conveni marc en matèria d’Habitatge amb els ajuntaments de la comarca.

Sílvia Pérez, consellera comarcal d’Habitatge, va presentar aquest conveni que neix de les conclusions d’un estudi sobre els habitatges desocupats a l’Alt Penedès elaborat per encàrrec de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal.

Per afavorir la captació dels nombrosos habitatges buits de la comarca per al lloguer assequible, el conveni proposa un seguit de mesures, entre elles, la creació de punts d’informació d’Habitatge municipals i l’autorització al Servei d’Habitatge del Consell Comarcal perquè accedeixi a les dades dels municipis contingudes al Registre d’Habitatges Buits de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat.

Les 2 propostes de l’Àrea de Plans Transversals es van aprovar amb el vot a favor de tots els grups.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, el portaveu del grup comarcal Coalició Junts, Jordi Torné, va presentar una moció que van encapçalar tots els grups titulada “No a la MAT Alt Penedès”. La moció insta el Govern de la Generalitat a presentar al Parlament una proposta de resolució que doni suport a les reivindicacions de les plataformes NO A LA MAT ALT PENEDÈS; que  elabori un estudi on es concretin les capacitats de generació d’energia fotovoltaica i eòlica i determini els municipis que poden assolir l’autosuficiència energètica; que posi a disposició dels ajuntaments recursos per assolir la dita autosuficiència i que constitueixi una empresa energètica pública que s’integri al mercat energètic per possibilitar la generació, la distribució i el subministrament d’energia a persones físiques i jurídiques i a entitats i organismes públics locals i supramunicipals.

Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.

Després, el portaveu del grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular, Isaac Ruana, va presentar una moció de suport a la vaga de les treballadores de Prezero i en defensa dels seus drets laborals. La moció expressa la solidaritat amb les treballadores i treballadors de Prezero; demana a l’empresa que negociï amb els representants sindicals un increment salarial que compensi l’augment del cost de la vida i també les demandes que afecten les condicions laborals dels treballadors; insta la Mancomunitat a reclamar a l’empresa una auditoria externa sobre l’estat dels vehicles i els protocols de prevenció de riscos laborals; insta la Mancomunitat, l’empresa, els ajuntaments implicats i els representants dels treballadors a asseure’s en una taula de negociació multilateral, i finalment, si l’empresa persisteix en la seva negativa de negociar, acorda que el Consell Comarcal instarà la Mancomunitat a estudiar la rescissió del contracte i la subrogació del servei.

Aquesta moció no es va aprovar perquè només hi van votar a favor els grups de la CUP i ECGP. Els grups de Junts x Catalunya i el PSC-CP hi van votar en contra i el grup d’ERC es va abstenir.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 15 de novembre de 2022

 

Imatges relacionades

Destaquem