Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és el Consell Comarcal

Consell Comarcal Alt Penedès, què és el consell comarcal, administració local alt penedès, competències ccap, ccap, ccap què és, consell comarcals catalunya, òrgan de govern ccap, òrgan de govern consell comarcal alt penedès

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) és un organisme de l'Administració local creat -com la resta de consells comarcals- en compliment de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya.

 

 

MARC NORMATIU DELS CONSELLS COMARCALS

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979 establia que "La Generalitat de Catalunya estructurarà la seva organització territorial en municipis i comarques; també podrà crear demarcacions supracomarcals" (art. 5.1).

La Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya establia que "La comarca es constitueix com una entitat local de caràcter territorial formada per l'agrupació de municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins" (art. 3.1) i també "El territori de la comarca és l'àmbit en què el consell comarcal exerceix les seves competències i és definit per l'agrupació dels termes municipals que la integren" (article 3.2). Aquesta llei va ser modificada posteriorment per la Llei 8/2003, de 5 de maig, de l'organització comarcal de Catalunya.

El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya diu que "El govern i l'administració de la comarca corresponen al consell comarcal" (art. 11).

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 diu que "La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals" (art. 92).

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) és un organisme de l'Administració local creat -com la resta de consells comarcals- en compliment de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya.

 

RAÓ DE SER DELS CONSELLS COMARCALS

Els consells comarcals són una eina al servei del reequilibri territorial.

Presten serveis d'àmbit comarcal o supramunicipal a la ciutadania i als ajuntaments i municipis que per les seves característiques no poden disposar-ne.

També poden coordinar serveis municipals entre si i organitzar-ne de nous que no estiguin coberts pels governs locals.

 

COMPETÈNCIES DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

 

FINANÇAMENT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

El Consell Comarcal es finança mitjançant ingressos de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès, que fan aportacions en funció de les competències que li deleguen i dels convenis de col•laboració que signen.

Rep aportacions en forma de subvencions d'altres administracions (bàsicament la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els Fons FEDER) per a programes o activitats que duu a terme.

Participa del Fons de Cooperació Local de Catalunya, que li atorga la Generalitat i que es nodreix de recursos procedents de l'Estat i la Generalitat.

Rep recursos financers per a operacions de crèdit a curt termini. També aplica taxes per la prestació de serveis i per al compliment d'activitats de la seva competència.

També aplica taxes per la prestació de serveis i per al compliment d'activitats de la seva competència.

 

ÒRGANS DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I LES SEVES FUNCIONS

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

 

 

Imatges relacionades

Destaquem