Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El dia i l’hora acordats per a la cita telefònica, la persona sol·licitant rep una trucada des del corresponent servei del Consell Comarcal

A partir de l’experiència acumulada i per tal de millorar l’atenció a la ciutadania, l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal ha posat en marxa un nou canal de relació amb la ciutadania: l’atenció telefònica amb cita prèvia, un servei personalitzat i de fàcil accés que ofereix escolta activa, acompanyament, atenció integral i comunicació.

Les persones que fan ús de l’atenció telefònica amb cita prèvia poden organitzar-se i planificar les serves agendes per tal de ser ateses en el moment que els vagi millor (dins els horaris de l’atenció ciutadana del Consell Comarcal). A més, s’estalvien temps i desplaçaments, ajuden a reduir les emissions de CO2, redueix les fronteres de territorialitat.

El servei d’atenció telefònica amb cita prèvia posa a les persones en el centre d’interès, fa més eficients els processos d’atenció al públic i millora la seva experiència en el tracte amb l’Administració.

Aquest model d’atenció és opcional i complementa el model actual d’atenció presencial amb o sense cita prèvia.

Actualment, les consultes que es poden atendre telefònicament amb cita prèvia al Consell Comarcal de l’Alt Penedès són: assessorament sobre tràmits administratius, resolució de dubtes relacionats amb els canals de tramitació, orientació sobre programes i serveis del Consell Comarcal, dubtes i assessorament sobre hipoteques i contractes de lloguer d’habitatges, i dubtes i assessorament sobre temes de Consum.

L’atenció telefònica amb cita prèvia també serveix per acompanyar les persones que tenen dificultats per entendre i utilitzar els serveis digitals quan han de fer tràmits electrònics. Així, des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana es dona resposta a una necessitat sorgida amb l’augment de l’ús de la tramitació electrònica.

Amb l’habilitació d’aquest canal d’atenció telefònica es pot oferir una assistència personalitzada durant els processos de tramitació per internet (instal·lar el certificat digital, emplenar la sol·licitud, adjuntar documents en algun tràmit o procediment, etc.). Això fa que s’agiliti l’atenció referent a tràmits i consultes relacionades amb els diferents serveis del Consell Comarcal.

Vilafranca del Penedès, 17 de juny de 2024

 

El Ple també va aprovar la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per iniciar un procés d'adequació de places de naturalesa funcionarial

El dijous 13 de juny es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre tres propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’inventari de béns del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès corresponent a l’exercici 2023.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que l’actualització de l’inventari es fa anualment a partir de les baixes i les incorporacions, revisant els valors i aplicant les amortitzacions. Enguany, el canvi més important és que l’inventari inclou un nou element patrimonial: l’edifici Casa Jané, adquirit l’any 2023 pel Consell Comarcal per ubicar-hi els Serveis Socials.

L’inventari es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 del pressupost del Consell Comarcal de l’exercici 2024.

Xavier Lluch va exposar que el volum total de la modificació eren 935.052 €, la major part dels quals es financen a partir d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per al programa d’inserció laboral “Treball i Formació”, que s’està duent a terme als ajuntaments de l’Alt Penedès. També s’incorpora el finançament d’una subvenció de la Generalitat, amb fons Next Generation, per a la millora de l’accessibilitat a l’edifici Casa Jané, actualment en procés de rehabilitació. Altres ingressos provenen de les subvencions atorgades als diferents projectes presentats pel Consell Comarcal dins el Catàleg de Serveis de Diputació la Barcelona i una subvenció de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a un projecte conjunt de promoció econòmica.

La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda va ser l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal.

Xavier Lluch va exposar que aquesta modificació respon a la voluntat de donar compliment al Estatuto Básico del Empleado Público i, per tant, modificar la naturalesa d’un nombre important de llocs de treball, que passaran de ser laborals a funcionarials. Aquesta modificació es farà mitjançant un procés voluntari per al personal del Consell Comarcal.

La modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball es van aprovar per unanimitat.

Tot seguit es va debatre una proposta única de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació: l’aprovació de la Carta de Serveis del Consell Comarcal 2024-2027.

Xavier Lluch va explicar que la Carta de Serveis és un document obert que s’adapta a l’evolució del Consell Comarcal i que reflecteix les reorganitzacions, els serveis i programes que es deixen de prestar i, sobretot, els que es van afegint o ampliant.

L’aprovació de la Carta de Serveis dona compliment a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, però sobretot respon a la voluntat del Consell Comarcal de ser una Administració transparent, propera i que facilita la relació amb la ciutadania.

La Carta de Serveis recull de manera ordenada una descripció de cada servei i programa, les persones destinatàries (físiques o jurídiques), les persones responsables (polítiques i tècniques), els mecanismes i les condicions d’accés, els drets i deures de les persones beneficiàries, el règim econòmic i els compromisos de qualitat que el Consell Comarcal assumeix en la seva prestació.

La Carta de Serveis es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, el grup comarcal d’ERC va presentar dues mocions. La primera, per garantir el dret a l’habitatge, demanava que des del Consell Comarcal s’insti el proper parlament de Catalunya a aprovar legislació per regular el lloguer tempos d’habitatges i s’insti el Govern de la Generalitat a aplicar la regulació del preu del lloguer, a dotar els pressupostos per fer un pla de xoc per augmentar l’habitatge social i a mantenir el pla per a la construcció de 10.000 pisos socials.

Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i la CUP, i amb l’abstenció del grup del PP.

La segona moció demanava que, des del Consell Comarcal, s’insti tots els ajuntaments a servir els seus refrigeris amb productes elaborats al Penedès, i també proposava que el Consorci de Promoció Turística del Penedès ofereixi un llistat d’opcions als ajuntaments amb alternatives d’empreses que ofereixen aquests productes.

Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups  d’ERC, la CUP i el PP, i amb l’abstenció dels grups de Compromís Municipal i el PSC-CP.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 14 de juny de 2024

 

L’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va participar en la II Trobada de l’Agència Catalana de Consum i els consells comarcals amb conveni de delegació de competències en matèria de Consum

La trobada es va celebrar el dijous 6 de juny, a la nova seu de l’Escola de Consum de Catalunya. Hi van participar la subdirectora general d’Atenció i Formació en Consum de la Generalitat, Marta Rovira, i la directora genera de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, Ester Manzano, que va presentar una ponència sobre el valor de l’atenció presencial a l’Administració pública. Els assistents a la ponència van posar en comú els reptes i les oportunitats organitzatives i tecnològiques de l’atenció a la ciutadania que es presta des dels serveis públics de Consum.

Tot seguit es va fer una taula rodona en la qual els tècnics dels consells comarcals de l’Alt Penedès, el Baix Camp, la Terra Alta, la Garrotxa i la Segarra, van exposar les seves experiències sobre les activitats que duen a terme per promoure els serveis d’atenció a les persones consumidores. Tots els tècnics van coincidir en la necessitat inajornable de reforçar i enfortir els serveis públics de consum locals per poder donar una resposta àgil, proactiva i eficaç als nous reptes i les noves necessitats que enfronta la ciutadania de totes les edats en la societat consumista, global i tecnològica en què vivim.

La tècnica de l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès, Mònica Caballero, va exposar les principals línies de difusió i promoció d’aquest servei, que és un referent a la comarca.

Des de l’Oficina de Consum de l’Alt Penedès es difonen notes de premsa, notícies, alertes i consells per a la ciutadania, que es comparteixen a les xarxes socials i els mitjans de comunicació propis i dels ajuntaments. També s’organitzen xerrades sobre temes d’actualitat en funció de les necessitats d’informació detectades des de l’Oficina.

A més, es treballa amb l’equip de Serveis Socials per difondre els recursos en matèria de Consum adreçats a les persones més vulnerables: bo social elèctric i tèrmic, cànon social de l’aigua i bo social financer.

Finalment, l’Oficina Comarcal de Consum ha posat en marxa el canal de cita prèvia telefònica, que se suma als actuals canals d’atenció presencial, atenció electrònica i atenció telefònica.

La tècnica de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va destacar la necessitat d’enfortir el treball en xarxa amb els equips tècnics dels ajuntaments per tal de crear un autèntic teixit local que garanteixi la defensa dels drets de totes les persones consumidores del territori.

Vilafranca del Penedès, 12 de juny de 2024

Els agents rurals i els mossos d’esquadra van explicar també les novetats del Pla Alfa de prevenció d’incendis forestals i del Pla de Revetlles 2024

El dijous 23 de maig es va celebrar sessió plenària del Consell d’Alcaldies de l’Alt Penedès.

En el primer punt de l’ordre del dia, la presidenta de l’Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, va explicar que l’ACM té 1.032 ens associats, que representen el 100% dels ajuntaments, consells comarcals i diputacions, i que l’entitat representa i defensa els interessos del municipalisme davant els estaments públics que prenen decisions que l’afecten.

Budó va presentar als nous alcaldes i alcaldesses els serveis i les novetats que l’ACM ofereix als ajuntaments: des de la Central de Compra Agregada (amb la novetat de la logística per a fires i festes), passant per la formació per a electes i personal dels ens locals (que està evolucionant cap a un campus virtual), l’Àrea Internacional (que portarà la veu del municipalisme català al Parlament europeu), la proposta de l’Estatut de l’Electe Local (per tal que aquesta tasca sigui reconeguda positivament dins la història laboral) o el suport tècnic a la justificació dels fons Next Generation per als petits ajuntaments.

En el segon punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldies, el cap de l’Àrea Bàsica dels Agents Rurals de l’Alt Penedès, Toni Arcas, va explicar les modificacions del Pla Alfa. El Pla és el procediment operatiu de vigilància, prevenció i control d’activitats de risc, davant les situacions de perill d’incendi forestal.

Arcas va explicar que el nou Pla Alfa estableix 5 nivells operatius que corresponen als diferents nivells de risc (baix, moderat, alt, molt alt i extrem). L’activació de cada nivell de perill, per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, comporta que s’hagin de dur a terme determinades actuacions, que s’apliquin restriccions (ex. circulació motoritzada, obra pública, encendre foc, cremes agrícoles, llançament de pirotècnia, correfocs, tancament d’accessos a espais naturals,) i que es mobilitzin de manera diferent els efectius de prevenció.

El nou mapa del Pla Alfa s’actualitza diàriament o puntualment si és necessari i, a més de la perspectiva general i per comarques, permet fer una cerca específica per municipis.

El nou Pla Alfa preveu que amb el nivell 4 de risc d’incendi forestal s’ampliï el tancament dels accessos als espais naturals del Massís del Montmell i del Parc del Garraf amb el tancament als parcs del Foix i d’Olèrdola.

En el tercer punt de l’ordre del dia, els Mossos d’Esquadra, representats pel cap de l’ABP Alt Penedès, Pere Plassa, i pel cap i el sotscap de la Unitat Regional de Policia Administrativa, Jaume Magraner i Antoni Pérez respectivament, van presentar el Pla de Revetlles 2024.

Jaume Magraner va explicar els 4 objectius del Pla de Revetlles: 1) conèixer la previsió de les concentracions de persones a cada localitat, 2) preveure l’afectació a la seguretat ciutadana amb relació a les vies de comunicació i els llocs on es fan els espectacles i les activitats, 3) preveure l’afectació a la seguretat de les persones, i 4) exercir el control i la inspecció en matèria d'espectacles i activitats recreatives en l’àmbit de la seguretat privada.

Després, Antoni Pérez va explicar com sol·licitar la llicència municipal per a l’organització d’espectacles públics i activitats recreatives (sol·licitud, assegurança de responsabilitat civil, memòria de l’espectacle o activitat, Pla d’autoprotecció o riscos laborals, vigilants de seguretat i personal de control d’accés, quan escaigui, i rètols obligatoris).

A les preguntes dels alcaldes i alcaldesses sobre la possibilitat de fer actuacions preventives per part dels Mossos en actes de festa major, el cap de l’ABP, Pere Plassa, va explicar alguns dels criteris que tenen en compte a l’hora de fer un tipus o altre d’intervenció.

Vilafranca del Penedès, 27 de maig de 2024

El Consell Comarcal i Eixarcolant, en el marc del programa Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, continuen amb el projecte de recuperació de les varietats tradicionals agrícoles de l’Alt Penedès

El projecte es troba en la fase de multiplicació de les llavors de les varietats recuperades per tal de renovar-les i garantir-ne la conservació. Per això, el divendres 10 de maig es va fer una primera reunió de multiplicació a la Caseta de Font-rubí. En aquesta reunió es van repartir llavors i planters d'una vintena de varietats tradicionals que necessiten ser renovades el més aviat possible.

Entre les varietats escollides hi trobem: el tomàquet de la creu rosa, la mongeta de ganxet de Cal Pere Guixó, el meló pell de gripau de Can Pardal o les violeres de Ca la Cèlia.

El projecte de recuperació de varietats tradicionals de l’Alt Penedès compta amb una xarxa de prop de 70 informants, 50 persones implicades i 12 horts col·laboradors que treballen per recuperar fins a una vintena de varietats tradicionals.

Els horts estan ubicats a diferents municipis del Penedès. Cada hort s’ha compromès a multiplicar entre 1 i 4 varietats. Les llavors i els planters ja han estat plantats, i a partir d’ara toca fer seguiment dels cultius.

Aquestes varietats han estat escollides entre les més de 80 que s’han trobat fins ara a Font-rubí, Mediona, Pontons i Sant Quintí de Mediona. Han estat seleccionades segons criteris de durabilitat de les llavors i de la data de la seva última multiplicació; d’aquesta manera es garanteix que les llavors més velles, i per tant de les varietats amb més perill de desaparició, siguin renovades abans que qualsevol altra.

Una de les principals estratègies per dur a terme la recuperació de varietats agrícoles tradicionals és la complicitat amb diferents actors del territori, per aconseguir que les llavors tornin a conrear-se de forma habitual i passin a formar part de la realitat de l’agricultura de l’Alt Penedès, beneficiant-se de les capacitats de resiliència i adaptabilitat climàtica que aquestes varietats presenten, a més del seu immens valor cultural.

A la primera reunió de multiplicació celebrada fa uns dies a Font-rubí, hi van participar tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, membres d’Eixarcolant com a dinamitzadors i unes 20 persones dels diferents horts col·laboradors.

Des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es vol continuar amb les tasques de prospecció i les entrevistes amb persones grans que tinguin llavors o informació de les varietats tradicionals, amb la voluntat d’arribar a tota la comarca. També es vol consolidar el Banc de Llavors.

Les persones interessades a formar part d'aquesta xarxa de recuperació de varietats tradicionals de l'Alt Penedès, o que puguin conèixer algú que pugui compartir la seva saviesa i les seves llavors, o que  tinguin un hort on cultivar alguna de les varietats, es poden posar en contacte amb Eixarcolant (Tel. 631 86 33 29 – recerca@eixarcolant.cat - Adrianna) o  amb el Servei d’Empresa i Ocupació (Tel. 938 900 000 ext.122 i 123 - desenvolupament@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 24 de maig de 2024

La pagesia d’arreu de Catalunya obrirà de nou les portes el cap de setmana de l’ 1 i 2 de juny perquè els visitants puguin conèixer i tastar els productes cultivats, criats i pescats a casa nostra.

Amb la novena edició del Benvinguts a Pagès el món rural català es prepara per viure de nou un cap de setmana de portes obertes en explotacions agràries i propostes originals en restaurants, allotjaments i activitats per rebre milers de visitants que podran descobrir la pagesia, el producte i la gastronomia de proximitat arreu de Catalunya.

Unes 36.000 persones es van desplaçar pel territori català en l’edició de l’any passat  per viure una experiència lúdica per descobrir, tastar i comprar els productes del territori i que es complementa amb la participació d’allotjaments, restaurants i una àmplia oferta d’activitats paral·lel.

A l’Alt Penedès

A l’Alt Penedès, amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Consorci de Promoció Turística, hi participen 10 explotacions agràries: Aviram Família Olivella Cruz, Bodegues Sumarroca, Cal Sis Dits, Caves Bolet, Celler Cuscó Berga, Cellers de Can Suriol, Covides vins i cellers,  Hort de la Carmeta, Molí d’oli Josep Lluch i Vins el Cep, 4 activitats complementàries: Visita a l’obrador Moió Melmelades a Font-rubí,  Temps de collita a la terra del Préssec d’Ordal a Subirats,  Can Batlle Experience “Experiències entre vinyes” a Avinyonet del Penedès i El Castell de Penyafort i el seu entorn natural a Santa Margarida i els Monjos,  4 restaurants: Restaurant Cal Padrí, Cal Xim, La Posada i Restaurant Sol i Vi i 4 allotjaments rurals:  Cal Farriol, Cal Negri, Bolet Casa Modernista, Mercer Hotel Casa Torner i Güell i  Hotel Fonda Neus.  

Visites a les explotacions agràries i ramaderes

En aquest cap de setmana les explotacions inscrites de tot Catalunya obren les portes de casa seva per ensenyar els camps, granges, barques i obradors. Les visites es completen amb tastos de productes que generen l’oportunitat de fer venda directa durant el cap de setmana omplint el rebost en una experiència única en què consumidors i pagesos d’arreu del país estableixen una relació directa que s’espera que continuï la resta de l’any.

A través d’experiències autèntiques i enriquidores, s’ofereix als usuaris l’oportunitat de submergir-se en l’autèntica vida rural, explorar les tradicions agrícoles i connectar amb la natura amb l’objectiu de promoure la cultura local i enfortir llaços entre la ciutat i el camp mitjançant una oferta inigualable de productes del territori i de temporada d’horta, fruita, verdura, làctics, cereals, carn, peix, oli, mel, cereals, etc.

Tot l’any

El projecte té continuïtat tot l’any oferint una oferta estable amb més de 120 visites  a les explotacions agroalimentàries de Catalunya. A través del projecte Benvinguts a  Pagès Tot l’Any, els pagesos i pageses tenen l’oportunitat de generar activitat durant els 365 dies de  l’any amb unes visites molt completes que asseguren una experiència personalitzada que més enllà de divulgar l’origen d’allò que mengem incorpora tastos de productes.

Novetats més importants de l’edició d’enguany

 •  La gran festa de la pagesia catalana es torna a organitzar el mes de juny, amb la voluntat de fer coincidir el cap de setmana amb l’època primaveral, les bones temperatures i la campanya del sector fructícola i hortícola. Durant les últimes edicions, Benvinguts a Pagès La Festa tenia lloc durant la tardor. El canvi de dates dona resposta a una demanda traslladada per productors del sector, i a la finalitat de continuar enfortint la iniciativa.

 

 •  El visitant major de 15 anys haurà de fer un pagament de 2 euros en concepte de reserva, en aquest 9ª edició. Es tracta d’un pagament simbòlic, que garanteix la reserva de la plaça i dona suport i recolza la feina i la tasca essencial dels pagesos i pageses per la societat, que a més a més, durant el cap de setmana rebran milers de visitants, i han d’organitzar el seu horari.

 

Vilafranca del Penedès, 23 de maig de 2024

El Ple també va aprovar l’addenda del conveni de delegació de competències en matèria de Consum de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat

 El dijous 16 de maig es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre dues propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, donar compte de la liquidació dels pressupostos del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès de l’exercici 2023.

Ton Amat, president de l’Àrea, va informar que “ambdós organismes tenen una economia sanejada, tanquen l’exercici en positiu i amb un endeutament 0: el pressupost del Consell Comarcal s’ha tancat amb un estalvi net de 187.655 €, un resultat pressupostari ajustat de 17.306 € i amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.149.043 €. Pel que fa al pressupost del Consorci, s’ha tancat amb un estalvi net de 69.451 €, una resultat pressupostari ajustat de 69.451 € i amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 204.730 €.”

La segona proposta, aprovar l’addenda de modificació per a l’any 2024 del conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de Consum de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat.

Ton Amat va exposar que l’import de l’aportació de la Generalitat en concepte de contraprestació pel servei prestat pel Consell Comarcal (57.738 € durant l’any 2024) es recalcula cada any en funció de la puntuació obtinguda per l’activitat duta a terme durant l’any anterior, per la qual cosa cada any cal aprovar una nova addenda.

L’addenda del conveni de Consum es va aprovar per unanimitat

Tot seguit es va debatre una proposta única de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació: l’aprovació del Pla d’Integritat del Consell Comarcal.

Albert Tort, president de l’Àrea, va explicar que el Pla és una guia de referència per adoptar mesures i accions estratègiques, instrumentals i organitzatives per esdevenir una institució amb la màxima integritat pública

 L’any 2022, el Consell Comarcal va presentar la seva candidatura per participar en una prova pilot per pilot per crear una guia per a l’elaboració de plans d’integritat als consells comarcals.

 Juntament amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental i en base al treball previ dut a terme en l’àmbit de la integritat pública (disposa d’un Codi de conducta dels alts càrrecs i un Pla de mesures antifrau, ha rebut el Segell InfoParticipa d’excel·lència en la Transparència des dels inicis i ha impulsat el Comitè d’Ètica de Serveis Socials), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va ser seleccionat per rebre el suport tècnic d’una consultora designada per la Fundació de Transparència i Bon Govern Local de l’Associació Catalana de Municipis per elaborar el seu Pla d’Integritat.

 Des d’aleshores s’han dut a terme diverses sessions de treball i s’han analitzat els àmbits on l’actuació de l’Administració pública pròpia dels consells comarcals pot generar escenaris de major vulnerabilitat en temes d’integritat: contractació, subvencions, gestió del personal, serveis tècnics, serveis socials i gestió pressupostària i patrimonial.

 Les mesures que recull el Pla d’Integritat són d’aplicació als responsables polítics i el personal del Consell Comarcal i dels seus ens dependents i també als agents que hi tinguin relació.

 L’objectiu és que esdevingui una nova eina al servei de l’Administració oberta, la bona gestió dels recursos públics i la millora contínua de l’organització.

 El Pla d’Integritat proposa dur a terme un seguit d’accions de formació i sensibilització per als electes i el conjunt de la plantilla, accions per posar en valor el marc d’integritat en els processos selectius i accions de difusió i comunicació per a la ciutadania en matèria d’integritat.

 També contempla establir vies de comunicació ètica de caràcter bidireccional, que permetin crear un nexe d’unió entre institució, servidors públics i ciutadania. En concret, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès activarà una bústia ètica perquè el personal i els alts càrrecs puguin fer consultes quan els sorgeixin dubtes sobre els límits ètics i/o normatius a l’hora de prendre una decisió, també crearà un canal intern d’alertes, un òrgan gestor d’aquest canal i un protocol d’actuació.

 Pel que fa als àmbits d’actuació dels consells comarcals que generen escenaris de major vulnerabilitat, el Pla d’Integritat estableix un Mapa de Riscos i proposa accions a implantar.

 Un dels àmbits de major vulnerabilitat és la contractació, per la qual cosa el Pla incorpora el sistema de banderes vermelles utilitzat ja en el Pla de mesures antifrau per a la gestió de fons europeus (licitacions col·lusòries, fraccionament de la despesa, conflicte d’interessos, etc.) i el fa extensiu a la resta d’activitat de contractació.

 Un altre àmbit vulnerable propi dels consell comarcal són els Serveis Socials. En aquest àmbit, cal destacar que la comarca compta amb el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de l’Alt Penedès, us espai de reflexió ètica per als i les professionals impulsat pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Aquest comitè serà l’eina consultiva més fàcilment accessible per resoldre casos o situacions que generin conflictes ètics als i les professionals dels serveis d’intervenció social.

 La construcció d’un sistema d’integritat requereix que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès hi dediqui recursos econòmics,  tecnològics i humans. En aquest sentit, crearà un seguit d’òrgans per dur a terme les diverses responsabilitats i tasques necessàries per desplegar el Pla d’Integritat.

 El Pla d’Integritat es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es va incloure un punt a l’ordre del dia, de la mateixa Àrea de Plans Transversals i Comunicació, pel procediment d’urgència: l’aprovació de la contractació del servei d’acompanyants del transport escolar.

Albert Tort va exposar que calia tornar a aprovar l’expedient de licitació del servei d’acompanyants per al curs escolar 2024-2025 atès que recentment s’havia aprovat un nou conveni col·lectiu del sector, a partir del qual s’ha actualitzat l’estudi de costos de licitació. Per tot això, calia retrotraure les actuacions a la fase prèvia a l’aprovació de l’expedient de licitació del contracte i aprovar-ne un de nou de manera urgent amb l’objectiu que es pugui resoldre abans de l’inici del nou curs escolar.

L’expedient de contractació es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, la consellera Sònia Poch, del grup comarcal d’Impulsem Junts – Compromís Municipal, es va acomiadar  emotivament de tot l’equip del Servei Comarcal d’Habitatge, present a la sala, i de la resta de consellers i conselleres del plenari.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 17 de maig de 2024

 

 

Aquest programa ha facilitat que empreses i autònoms de la comarca contractessin 20 persones aturades de llarga durada i majors de 45 anys

L’objectiu del programa és fomentar la inserció laboral de les persones de més de 30 anys mitjançant un contracte de treball i una formació vinculada al lloc de treball.

El Servei d’Empresa i Ocupació del Consell Comarcal ha donat suport i assessorament a empreses i autònoms de diferents sectors (agrari, industrial, construcció i de serveis)  dels municipis d’Avinyonet del Penedès, Les Cabanyes, Castellví de la Marca, Font-rubí, Gelida, Mediona, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Olèrdola, Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelles de Foix i Vilafranca del Penedès, en el procés de selecció de les persones i en la tramitació de les subvencions vinculades a la contractació.

Les persones contractades han rebut una formació directament relacionada amb el lloc de treball seguint el pla formatiu dissenyat i tenint en compte les necessitats específiques de cada participant.

El programa 30 plus està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marc del Programa SOC-30 Plus, regulat per l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny. 

Vilafranca del Penedès, 13 de maig de 2024

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès impulsa a la comarca aquest projecte europeu que té com a objectiu potenciar l’acció d’adaptació al canvi climàtic en el sector turístic, forestal i agroramader

La segona sessió del living lab de l’Alt Penedès del projecte Life EcoAdapt50 es va reunir el dijous 25 d’abril a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Prop de 30 persones van donar veu a les accions d’adaptació al canvi climàtic a la comarca.

Algunes d’aquestes accions s’han heretat de l’anterior projecte Life dut a terme a la comarca (Clinomics 2016-2023), d’altres han sorgit del Pacte d’Alcaldies per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC 2022-2023) i d’altres han estat proposades pels “stakeholders” que voluntàriament participen en el projecte Life EcoAdapt50 (2023-2030).

Les accions d’adaptació al canvi climàtic a l’Alt Penedès estan emmarcades en 8 grans eixos, essent l’eix “Gestió Sostenible dels Recursos Hídrics” considerat eix prioritari ja que dona una resposta més tranversal a l’estratègia d’adaptació al canvi climàtics del sectors turístic, forestal i agroramader objecte del projecte.

En la segona part de la sessió del living lab de l’Alt Penedès, els participants van treballar per grups i van valorar els eixos i les accions en base a diferents criteris: viabilitat econòmica, tècnica, social i político-institucional; transversalitat, replicabilitat a altres territoris, innovació en governança, innovació tècnica, econòmica i comercial; beneficis ecològics i socials, i adaptació al canvi climàtic.

Algunes de les accions a treballar en aquest projecte Life són: la millora de la qualitat de l’aigua al pantà de Foix, l’ús d’aigua regenerada per al reg agrícola, la retenció d’aigua a la vinya (millora de la gestió de l’aigua a nivell freàtic fent basses, modificant camins i gestionant rasses i aigüeres), la instal·lació de dipòsits de recollida d’aigües pluvials, o la promoció d’accions de millora de la connectivitat fluvial. 

Les persones, entitats o empreses de l’Alt Penedès interessades a formar part del Living Lab de l’Alt Penedès del projecte Life eCOadapt50 poden contactar amb el Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (ofitec@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 9 de maig de 2024

Ressons Penedès by Cruïlla tanca la seva segona edició amb més de 12.000 assistents i 9 sold outs

El Festival Ressons Penedès by Cruïlla ha viscut aquest cap de setmana 3, 4 i 5 de maig la seva segona edició congregant més de 12.000 persones. Aquesta edició ha estat marcada per les actuacions de The Tyets i Mushkaa, dos grups que van pujar a l’Escenari DO Penedès · Ruta del Vi del Penedès amb entrades exhaurides, o les de La Pegatina i Ladilla Rusa. Altres concerts que també van exhaurir entrades van ser els de Marala, Cris Juanico, David Carabén, Dani Nel·lo + Organ Trio, Azucarillo Kings, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Ferran Palau i Chano Domínguez .

Després d’estrenar-se l’any passat amb una primera edició molt exitosa, Ressons Penedès va donar tret de sortida a l’edició d’enguany amb un aquelarre musical a càrrec del grup Marala. Aquestes primeres harmonies a tres veus, van inaugurar una edició que ha portat a 27 grups i 29 concerts arreu de l’Alt Penedès i que va finalitzar ahir al vespre amb l’actuació del pianista andalús Chano Domínguez. 

Al llarg d’aquests tres dies, tot el públic assistent ha tingut l’oportunitat de gaudir d’una trentena de concerts en espais idíl·lics, majoritàriament acompanyats per una copa de vi o cava del Penedès. S’han pogut veure grans noms del panorama català com La Pegatina, Ladilla Rusa, The Tyets o Mushkaa, concerts que van fer ballar una Vilafranca del Penedès eufòrica les nits de divendres i dissabte. 

La música també ha arribat a diferents cellers de la comarca de la mà de grups com Azucarillo Kings, Dani Nel·lo + Organ Trio, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, David Carabén, Cris Juanico, Ferran Palau, Chano Domínguez, Gemma Humet o Sergi Carbonell, i s’ha escampat per carrers i places d’arreu del Penedès amb Sidral Brass Band, River Omelet, Sunday’s Ska Jazz, Caïm Riba, Carlota Flâneur, Cinta, Ian Sala, OKDW, Vecinos, Les Salvatges i Marta Knight. 

Música, cellers, caves i racons especials maridant-se al Penedès

Ressons Penedès és una iniciativa impulsada l’any 2023 per Cruïlla, amb el suport del Departament de Cultura (Generalitat) i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès; en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la DO Penedès, la DO Cava, Penedès Turisme i 18 ajuntaments de l’Alt Penedès (Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Font-rubí, Gelida, la Granada, Mediona, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Torrelavit, Torrelles de Foix i Vilafranca del Penedès).

La proposta va néixer com a resultat de fusionar els grans protagonistes del territori: el vi i el cava amb la música en un esdeveniment únic. Ressons Penedès treballa per a construir un festival de proximitat, vinculat al territori i a la seva identitat de forma respectuosa, així com ajudar a donar a conèixer una regió única i una destinació enoturística de primer nivell. El respecte pel seu entorn, els valors dels seus habitants i un gran compromís amb la sostenibilitat, en són els eixos vertebrals.

Vilafranca del Penedès, 7 de maig de 2024

Durant l’any 2023, l’assessoria emocional de l’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, ha atès 1.541 joves per mitjà de 224 accions.

L’Assessoria Emocional D-OÏDES és una actuació d’atenció integral centrada en les persones joves que treballa amb diversos formats d’intervenció: assessories individuals, punts d’informació i dinamització en els centres d’educació secundària en hores de pati (Programa PIDCES), i xerrades i tallers de benestar emocional als instituts i als equipaments juvenils i d’oci vinculats a la trajectòria vital de les persones joves.

D’OÏDES també promou l’assessorament i l’acompanyament a les famílies i als i les professionals que treballen en l’àmbit de Joventut, amb l’objectiu de potenciar el benestar dels i les joves.

Durant l’any 2023 ha dut a terme 161 assessories individuals a 55 joves i 63 accions grupals (xerrades i tallers) amb l’assistència de 1.486 joves.

Durant l’any 2024 D-OÏDES ha posat en marxa les càpsules formatives per a professionals de l’àmbit de Joventut sobre acompanyament integral i de qualitat a les persones joves en el seu projecte de vida, posant èmfasi en el seu benestar emocional i mental.

L’Assessoria Emocional d’D-OÏDES és un projecte del Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i està emmarcada en el programa “Escolta Jove” de la Diputació de Barcelona.

Per a més informació, podeu contactar a través del telèfon 629 84 78 25 (Whatsapp) o del correu electrònic d-oides@ccapenedes.cat.

Vilafranca del Penedès, 6 de maig de 2024

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Delegació del Govern de l’Estat manifesten el seu compromís i la voluntat de col·laboració institucional entre totes les administracions, amb els reptes de futur de la vinya a l’Alt Penedès derivats del canvi climàtic

El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, i el vicepresident i portaveu del Govern, Albert Tort, es van reunir dilluns amb el delegat del Govern de l’Estat a Catalunya, Carlos Prieto.

La trobada va permetre traslladar al delegat del Govern de l’Estat la necessitat d’un compromís ferm de totes les administracions per abordar, amb visió àmplia i estratègica, els reptes que amenacen actualment la supervivència del sector vitivinícola al territori.

El portaveu del Govern comarcal, Albert Tort, va exposar que “el canvi climàtic i la sequera tenen conseqüències directes per al cultiu de la vinya i per a l’activitat econòmica que se’n deriva al nostre territori”. Per al Consell Comarcal, “això fa necessari estudiar, plantejar i dissenyar inversions de futur, com una xarxa de reg de suport, ja que el que havia estat sempre un cultiu de secà, ara necessita i necessitarà, a més de l’aigua del cel, mecanismes per a moments en què aquesta no sigui suficient”.

El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va manifestar que “cal estudiar aquest tipus d’iniciatives i una acció compromesa per part de la Generalitat i de l’Estat, a tots els nivells i amb un objectiu clar: pensar en el futur del sector vitivinícola al Penedès”. Lluch va afegir que “estem parlant d’aproximadament 25.000 hectàrees de vinya, que, sense l’aigua necessària, patirem per la seva supervivència i per la de tota la indústria auxiliar que comporta a la nostra comarca. Per això, des del Consell Comarcal volem contribuir a articular la necessària col·laboració entre les diferents administracions per fer passos en aquest sentit”.

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, va afirmar durant la trobada el “compromís ferm de la Delegació del Govern amb el sector vitivinícola” i va expressar el màxim suport al treball conjunt per dibuixar i concretar actuacions que garanteixin el futur d’aquest sector al Penedès”, afirmant que “és estratègic per al país”.

Per aquest motiu, Carlos Prieto s’ha compromès a traslladar aquestes necessitats al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, i a contribuir perquè progressin projectes que vagin en aquesta direcció.

Vilafranca del Penedès, 17 d’abril de 2024

Amb una puntuació d’un 94% d’indicadors positius, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès és un dels 10 consells comarcals que han rebut el Segell Inforparticipa a la Transparència i la Qualitat de la Informació

El grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència de la Universitat Autònoma de Barcelona ha fet públics els guardons InfoParticipa 2023 als 130 ajuntaments (14% dels municipis de Catalunya), els 10 consells comarcals (24%) i les 3 diputacions que compleixen amb els indicadors de transparència i qualitat de la informació definits pel Laboratori.

Aquests guardons s’atorguen avaluant la informació que es publica a les webs i els portals de Transparència de les administracions públiques; en concret, s’analitza si la informació publicada facilita que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui saber quins són els representats polítics del municipi, com es gestionen els recursos i quines eines de participació ciutadana ofereixen les administracions. Els resultats es publiquen, georeferenciats, al Mapa Infoparticipa.

Per atorgar el Segell es tenen en compte aspectes qualitatius, com ara que la informació estigui organitzada i presentada de manera clara, intel·ligible, completa i actualitzada, per possibilitar consultes àgils i ràpides per part de la ciutadania.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès treballa permanentment per organitzar, actualitzar i millorar els continguts de la web corporativa i el portal de Transparència; per això, malgrat cada any augmenta el nivell d’exigència qualitativa per obtenir aquest reconeixement a l’excel·lència en la Transparència, ha rebut el Segell Infoparticipa per 9è any consecutiu des que es van començar a avaluar els consells comarcals l’any 2015.

L’acte de lliurament dels Segells es va fer el dimarts 9 d’abril a la sala d’actes del Rectorat de la UAB. Aida Batet, consellera d’Atenció Ciutadana, Digitalització i Transparència del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va recollir el Segell Infoparticipa en nom de la corporació.

Vilafranca del Penedès, 17 d’abril de 2024

 

El plenari del Consell Comarcal també va aprovar l’addenda del conveni amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat fins a 2025

El dijous 11 d’abril es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va debatre una proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda: l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l’exercici 2024.

Ton Amat, president de l’Àrea, va explicar que es tractava d’incorporar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per valor de 27.483 €, provinents de la Diputació i de recursos propis del Consell Comarcal, a les partides del fons de garanties per als contractes de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de l’Alt Penedès, el projecte d’alfabetització per a persones nouvingudes “Parlem-ne” i les indemnitzacions als grups polítics comarcals.

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es van debatre dues propostes de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat. La primera, l’aprovació inicial del Reglament del Consell de les Persones Grans de l’Alt Penedès.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va exposar les principals novetats d’aquest reglament respecte de l’anterior: els membres del Consell seran, d’una banda, els designats per les associacions de gent gran de la comarca i, d’altra banda, els designats pels ajuntaments en funció del nombre d’habitants; a més, hi haurà un únic òrgan de decisió, format per tots els membres del Consell, amb la possibilitat que es constitueixin comissions de treball específiques.

Bosch va explicar que la voluntat és dinamitzar el Consell incorporant persones grans que s’hagin destacat per la seva implicació en la vida associativa dels seus municipis.

El Reglament del Consell de les Persones Grans es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat era l’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes, fins a 2025.

Jordi Bosch va explicar que els canvis més important de la nova addenda són, en primer lloc, que els crèdits no executats durant un exercici es podran traspassar a l’exercici següent, excepte en l’últim exercici, i, en segon lloc, que la prestació dels serveis només es podrà fer directament des de l’Administració.

L’addenda del conveni es va aprovar per unanimitat.

Les següents propostes de l’ordre del dia del Ple pertanyien a l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació. La primera era l’aprovació de la pròrroga de diversos contractes del servei de transport escolar a centres docents de la comarca de l’Alt Penedès per al curs escolar 2024-2025.

Albert Tort, president de l’Àrea, va explicar que les clàusules que regeixen els contractes del servei de transport escolar preveuen fins a dues pròrrogues, i que només s’ha deixat fora d’aquesta primera pròrroga un lot amb quatre rutes, que es tornarà a licitar, perquè s’hi han registrat incidències o incompliments significatius per part del contractista.

La pròrroga dels contractes del servei de transport escolar es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta de l’Àrea de Plans Transversals era l’aprovació de l’expedient per a la contractació del servei d’acompanyants del transport escolar de la comarca de l’Alt Penedès. Albert Tort va recordar que s’havia reiniciat el procediment per incorporar modificacions en els plecs de clàusules per recollir el sentit de les al·legacions presentades inicialment.

L’expedient de contractació del servei d’acompanyats del transport escolar es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Finalment, es van debatre dues mocions presentades pel grup d’ERC. La primera moció proposava que el Consell Comarcal s’oposi a l’ampliació del quart carril de l’AP-7, instava la Generalitat a fer el mateix, exigia al Ministeri de Transports que desestimés l’ampliació i instava el Govern de l’Estat a prioritzar les inversions a la xarxa ferroviària apostant per l’Eix Transversal Ferroviari i per la millora de la xarxa de Renfe.

La moció no es va aprovar. Hi van votar en contra els grups de Compromís Municipal, el PSC-CP i el PP, i a favor, els grups d’ERC i la CUP.

La segona moció demanava al Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat una millora del finançament dels ens locals, alhora que donava suport a la demanda del president de la Generalitat sobre un nou model de finançament per a Catalunya.

La segona moció tampoc no es va aprovar. Hi van votar en contra els grups de Compromís Municipal, el PSC-CP i el PP; a favor, el grup d’ERC, i es va abstenir, el grup de la CUP.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 15 d’abril de 2024

 

Els Govern comarcal lamenta que es vulgui trencar el consens en contra del Quart Cinturó i a favor de l’ampliació de l’AP-7

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, i el vicepresident 1r i portaveu del Govern, Albert Tort, van explicar ahir en roda de premsa la posició de l’Equip de Govern amb relació a la proposta del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible de construir un quart carril a l’autopista AP-7 al seu pas pel Penedès i abandonar la proposta del Quart Cinturó.

Albert Tort ha explicat que el 13 d’abril de 2022 el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores, va presentar a la seu del Consell Comarcal, en una reunió adreçada a alcaldes i alcaldesses i convocada per la Generalitat i el Ministeri de Transports, la proposta del Govern de l’Estat de descartar el traçat del Quart Cinturó per la plana del Penedès i, com a alternativa, construir un quart carril  d’anada i tornada a l’autopista AP-7 al seu pas pel Penedès i millorar la connexió de l’AP-7 amb les autovies A-2 i B-40. El projecte del Ministeri, que està en fase de redacció, també premeu millorar la connexió de l’AP-7 amb la C-15 a l’altura de la sortida Vilafranca-Centre.

El portaveu del Govern comarcal ha afirmat que “a l’abril de 2022, l’alternativa del Ministeri va ser ben rebuda pels ajuntaments i pel Govern de la Generalitat, perquè escoltava la voluntat del territori i oferia una alternativa viable que busca una millor fluïdesa i seguretat en aquesta via. D’aquí la sorpresa i el malestar del Govern del Consell Comarcal”. Albert Tort ha afirmat que “en un tema clau com aquest, no podem generar incerteses des del mateix territori”.

Amb l’eliminació del peatge de Martorell, el nombre de vehicles lleugers a l’AP-7 es va incrementar un 15 % i el nombre de vehicles pesants un 50 %. Quan hi ha una avaria o accident, els 3 carrils de l’autopista queden reduïts a un únic carril, amb la qual cosa el trànsit es col·lapsa.

Xavier Lluch ha afirmat que “no podem estar dient que “no” a tot; la proposta del quart carril de l’AP-7 és molt menys invasiva que la proposta del Quart Cinturó. Apostar per aquest projecte no exclou que demanem simultàniament la millora del transport ferroviari. Barrejar els temes del transport ferroviari, contraposant-los a aquesta inversió, no té cap sentit”.

El president del Consell Comarcal també ha explicat que “la construcció del quart carril de l’autopista i la millora del transport ferroviari són dues solucions complementàries, encara que la solució del quart carril és més viable i eficient a curt i mitjà termini. La construcció de la línia de mercaderies de Renfe trigarà molt més a ser realitat i després caldrà un període d’adaptació perquè les empreses que fan el transport per carretera canviïn a la modalitat del ferrocarril”.

Per a Albert Tort, “nosaltres diem “sí” al progrés amb equilibri, realista i centrat en les coses que importen; perquè defensar el Penedès és també defensar les possibilitats econòmiques de tots els sectors, també l’industrial, i això implica tenir infraestructures de mobilitat robustes... i sí, també per carretera”.

Per tots aquests motius, el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, ha anunciat que els grups del Govern votaran aquest dijous al plenari en contra de la moció d’ERC que s’oposa a la construcció del quart carril de l’AP-7 i que demana al Govern de la Generalitat que es pronunciï també en contra de la seva construcció.

Vilafranca del Penedès, 9 d’abril de 2024

 

El dimecres 3 de maig, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Departament de Territori de la Generalitat va organitzar una reunió per fer una presentació general de l’avantprojecte i va anunciar el calendari de reunions de treball amb els ajuntaments de la comarca

Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat, va explicar la raó de ser del Pla Territorial, el context temporal en què s’ha redactat l’avantprojecte i el calendari previst per a la seva aprovació definitiva.

Serra va afirmar que “el Pla és una figura de planificació que ha d’acabar reflectint el model de Penedès que volem per al 2050”.

Tots els plans territorials parcials comparteixen els mateixos criteris de planejament; atès que el PTPP ha estat l’últim a ser redactat, ha inclòs a més el Catàleg del Paisatge del Penedès i s’ha treballat en paral·lel a la nova Llei del Territori, que té com a objectiu legislar en funció de les diferents característiques territorials.

Amb anterioritat a la redacció de l’avantprojecte del PTPP, l’any 2020 es fa fer un primer procés participatiu. Des d’aleshores, el Grup de Treball del PTP ha fet 31 reunions de seguiment i treball, i el 20 de desembre de 2023 la consellera de Territori va aprovar inicialment el PTPP.

El 7 de maig de 2024 finalitzarà el període d’informació pública i de participació ciutadana; prèviament s’hauran fet sessions explicatives per a la ciutadania i reunions amb tots els ajuntaments.

Està previst que el document definitiu del Pla Territorial Parcial del Penedès s’aprovi inicialment l’octubre de 2024 i definitivament a primers de 2025. Fins aleshores continuaran vigents els plans territorials parcials d’aplicació a cadascuna de les comarques i municipis de la Vegueria Penedès (les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf i 25 municipis de la comarca de l’Anoia: Argençola, Bellprat, el Bruc, Cabrera d'Anoia, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, els Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, la llacuna, Masquefa, Montmaneu, Òdena, Orpí, Piera, la Pobla de Claramunt, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, la Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia i Vilanova del Camí).

Rosa Vilella, subdirectora general d’Estratègies Territorials i Paisatge de la Generalitat, va presentar els aspectes concrets de l’avantprojecte del PTPP en cadascun del 3 sistemes d’ordenació territorial: espais oberts (espais naturals, connectors ecològics i àrees de protecció agrícola), assentaments urbans (model de desenvolupament urbanístic dels nuclis de població) i infraestructures (infraestructures de mobilitat per a l’accessibilitat exterior i la connectivitat interior del territori).

La presentació de l’avantprojecte del Pla Territorial Parcial del Penedès va finalitzar amb un recordatori de la sessió explicativa per a la ciutadania a Vilafranca i amb el calendari de reunions amb els ajuntaments de l’Alt Penedès per a la presentació detallada de l’àmbit específic de cada municipi.

Vilafranca del Penedès, 5 d’abril de 2024

4 joves han treballat durant un any al Consell Comarcal gràcies a aquest programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

L’objectiu del programa és facilitar l’adquisició de competències i habilitats socials i professionals a les persones joves participants, que han de tenir entre 16 i 30 anys, estar en situació d’atur i haver finalitzat la seva etapa formativa.

El dilluns 25 de març va tenir lloc l’acte de cloenda del programa en el qual van participar els 4 joves, la cap del Servei d’Empresa i Ocupació del Consell Comarcal, Cristina Cardenete; la representant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Sílvia Caraltó, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch.

Els joves participants han treballat durant un any als serveis de Comunicació, Arxiu i Gestió documental  i Empresa i Ocupació i han desenvolupat tasques relacionades amb la transició ecològica i la digitalització de serveis.

Durant la cloenda van explicar la seva experiència de treball a l’Administració pública i, juntament amb els seus caps de servei i els seus companys de treball de cada servei, van valorar molt positivament l’experiència perquè han pogut aplicar els seus coneixements en el lloc treball, s’han format en diferents àmbits i han conegut altres camps en els quals desenvolupar les seves competències.

El programa “Primera experiència professional a l’Administració pública” ha estat gestionat pel Servei d’Empresa i Ocupació del Consell Comarcal. És una actuació subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació i es finança amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència NextGenerationEU, finançat per la Unió Europea.

Vilafranca del Penedès, 4 d’abril de 2024

La documentació del Consorci estava ubicada des de feia anys a l’arxiu magatzem del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Des del Servei d’Arxiu i Gestió Documental del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es va fer el tractament d’aquest fons documental. En total es van tractar i traslladar 174 caixes de documentació.

Durant el procés es van separar 62 caixes per la seva eliminació mitjançant l’aplicació de les taules d’avaluació a diverses sèries documentals i documents de treball.

Aprofitant el tractament de la documentació, es va elaborar el Quadre de Classificació del Fons Documental del Consorci (el Quadre i el Registre d’eliminació de la documentació es poden consultar al portal de Transparència del Consell Comarcal).

Actualment, el fons del Consorci de Promoció Turística del Penedès consta de 112 unitats d’instal·lació, ubicades a les dependències de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.

Aquesta documentació es pot consultar contactant amb l'Arxiu (acaltpenedes.cultura@gencat.cat) o amb el Servei d'Arxiu i Gestió Documental del Consell Comarcal (arxiu@ccapenedes.cat). 

Vilafranca del Penedès, 3 d’abril de 2024 

Jordi Fàbrega, diputat delegat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal, va anunciar la campanya al Consell d’Alcaldies i va presentar les diferents línies de subvenció previstes

El dijous 21 de març es va celebrar sessió plenària del Consell d’Alcaldies de l’Alt Penedès.

En el primer punt de l’ordre del dia, les tècniques de Gent Gran del Consell Comarcal van presentar les accions dutes a terme durant l’any 2023 i les accions previstes per a l’any 2024. Entre les novetats d’enguany, hi ha la creació d’una Taula Política de Regidories de Gent Gran i la proposta de modificació dels estatuts del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès per part del Ple del Consell Comarcal.

La modificació que proposa el Servei de la Gent Gran és el nomenament, des de cadascun dels ajuntaments, d’un vocal al Consell de la Gent Gran. La finalitat d’aquests nomenaments és renovar i dinamitzar aquest òrgan consultiu comarcal, amb persones grans que destaquin per la seva implicació en la vida associativa dels municipis.

Tot seguit, el diputat delegat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, i Jaume Minguell, cap de l’Oficina, van presentar la campanya de prevenció d’incendis forestals 2024 i van informar sobre diverses línies de subvenció per als ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal i els propietaris forestals.

Minguell va explicar la situació de l’Alt Penedès: sequeres recurrents durant els darrers anys, una massa forestal molt densa, zones habitades al costat dels boscos, parcel·les abandonades a les urbanitzacions amb vegetació descontrolada, abandonament de la ramaderia extensiva, desenes d’abocaments incontrolats amb risc d’incendi, estius amb temperatures per sobre dels 40º, precedents d’incendis forestals que cobreixen la pràctica totalitat de la massa forestal de l’Alt Penedès... i la possibilitat que aquest estiu es produeixi un incendi de 3a generació que posi en risc la vida de les persones i el seu patrimoni.

Per aquest motiu, la Diputació i les agrupacions de defensa forestal començaran les tasques de prevenció l’1 de maig (un mes abans de l’habitual). A més, la Diputació posarà un tècnic especialitzat en extinció d’incendis al costat dels alcaldes i alcaldesses quan sigui necessari.

Igualment, la Diputació de Barcelona ha creat línies de subvenció per a ajuntaments, ADF i propietaris forestals, amb un pressupost extraordinari i per diversos conceptes: retirada d’abocaments incontrolats amb risc d’incendi, actualització dels plans de prevenció municipals, adquisició de nous vehicles per a les agrupacions de defensa forestal, compartimentació de zones estratègiques forestals, manteniment i obra nova en camins i punts d’aigua, i valoració i restauració del patrimoni públic en cas d’incendi (punts d’aigua, canonades, recollida d’arbres, recuperació de les zones afectades).

Des de la Diputació es recorda als ajuntaments la necessitat d’aplicar les ordenances i les taxes forestals, i la conveniència d’impulsar les associacions de propietaris forestals per facilitar i fer rendible la gestió dels boscos.

Vilafranca del Penedès, 25 de març de 2024

 

El plenari del Consell Comarcal també va aprovar la modificació de les ordenances del preu públic del servei de transport escolar no obligatori i de l’Escola de Música de l’Alt Penedès

El dijous 7 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre quatre propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda.

La primera, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’exercici 2024. Ton Amat, president de l’Àrea, va explicar que es tractava d’incorporar crèdits extraordinaris per valor de 56.560 €, provinents de la Generalitat, els ajuntaments i recursos propis, a les partides de personal dels programes de foment de l’ocupació “Treball i Formació-línia Dona” i “Joves en pràctiques” i a la partida de bestretes per a treballadors/ores del Consell Comarcal.

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta era l’aprovació d’un increment del 0,5% en les retribucions de 2023 del personal del Consell Comarcal. Ton Amat va explicar que “el pressupost de l’exercici 2023 ja havia previst aquest increment i que durant el mes de febrer de 2024 s’ha confirmat a través d’una resolució de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses”.

L’increment es va aprovar per unanimitat.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora del preu públic per la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis post-obligatoris escolaritzat a l’Alt Penedès.

I la quarta proposta de l’Àrea era l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.

 

Ton Amat va explicar que “ambdues ordenances es modifiquen de cara al curs escolar 2024-2025 i amb antelació suficient per poder informar dels preus les persones interessades a sol·licitar els serveis”. Les ordenances s’incrementen el 3,5% corresponent a l’IPC.

La modificació de les ordenances es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, es va incloure dins l’ordre del dia, pel procediment d’urgència, aprovar la resolució d’anul·lació i desistiment del Servei d’acompanyats del transport escolar a l’Alt Penedès. Albert Tort, president de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació, va explicar que “té sentit estimar el recurs d’una empresa vers les clàusules, i que, en conseqüència, portem a votació anul·lar el procediment de contractació i iniciar una nova licitació per part del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal”.

Aquest punt es va aprovar per unanimitat

Un cop finalitzada la part de control, el Ple va aprovar per unanimitat l’adhesió al manifest del Dia Internacional de les Dones (8 de març). El manifest afirma, entre d’altres, que “Des del món local hem de ser motor per construir la igualtat efectiva entre homes i dones i posar l’educació al centre de l’agenda política. Defensem una educació pública, laica, inclusiva i feminista que faci créixer lliures nens i nens.” I també “hem de continuar esforçant-nos per incorporar la mirada de gènere en les polítiques públiques”.

Finalment, es van debatre dues mocions. La primera, presentada per l’equip de govern, de suport al desplegament del bus exprés Vilanova-Vilafranca-Igualada. La moció insta el Govern de la Generalitat a complir el seu compromís i marcar en un calendari quan es posarà en marxa aquesta línia.

La moció es va aprovar per unanimitat.

La segona moció, presentada pel grup comarcal d’ERC, per a l’impuls del transport a demanda a l’Alt Penedès, demana al Departament de Territori de la Generalitat que les 3 línies de bus a demanda de l’Alt Penedès passin al sistema click.cat i que dugui a terme, conjuntament amb el Consell Comarcal, un estudi sobre la necessita de noves línies de bus a demanda per vertebrar la comarca amb transport públic per carretera.

La segona moció també es va aprovar per unanimitat.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 7 de març de 2024

Durant els anys 2022 i 2023 ha dut terme diverses actuacions per millorar l’eficiència energètica de l’edifici de Can Freixedas i reduir la demanda d’energia elèctrica provinent de fonts no renovables

La transició energètica consisteix en la implantació d’energies renovables i en establir models energètics més eficients basats en l’estalvi energètic dels punts de consum i en l’eficiència energètica de les edificacions.

En aquesta línia, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha desenvolupat diferents accions perquè la seva seu funcioni de manera més sostenible.

Les actuacions de millora han estat: durant l’any 2022, la instal·lació de plagues fotovoltaiques d’autoconsum a la teulada de l’edifici, i durant l’any 2023, la substitució de les instal·lacions de calefacció i aire condicionat per nous aparells més eficients i la substitució dels tancaments originals de fusta de portes i finestres per nous tancament més aïllants.

El cost d’aquestes actuacions ha estat de 310.929 € i s’ha finançat amb les subvencions del Programa de Rehabilitació Energètica dels Edificis de l’Institut Catàlà de l’Energia (fons Next Generation), del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER 2014-2020, Eix prioritari 4 “Municipis compromesos amb la sostenibilitat”).

Vilafranca del Penedès, 6 de març de 2024

Amb motiu del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, el 15 de març, els Serveis de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i de l’Ajuntament de Vilafranca organitzen aquesta sessió

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), amb la seva recent sentència de 25 de gener de 2024, manté la porta oberta perquè les persones que van signar la seva hipoteca abans de juny de 2019 puguin reclamar la devolució de les despeses de constitució, considerades abusives pel Tribunal Suprem l’any 2015.

Davant la transcendència d’aquesta sentència, i en el marc de les activitats de celebració del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès i l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de l’Ajuntament de Vilafranca (OMIC) organitzen una sessió informativa el dimecres 13 de març de 2024.

La sessió anirà a càrrec de Jaume-Miquel Ruiz i Gual, president de l’Associació de Consumidors ACU-ABAE Catalunya. S’explicaran les vies judicials i extrajudicials de reclamació i es resoldran els dubtes de les persones assistents.

La sessió tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Escorxador (C/ Escorxador, 19, Vilafranca del Penedès) a les 18.30 h.

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina comarcal de Consum de l’Alt Penedès trucant al telèfon 93 890 00 00, enviant un correu electrònic a consum@ccapenedes.cat o a través de la web www.ccapenedes.cat/consum 

Per contactar amb l’OMIC podeu trucar al telèfon 93 892 03 58, enviar un correu electrònic a omic@vilafranca.org o a través de la web https://consum.vilafranca.cat/

Vilafranca del Penedès, 5 de març de 2023

La Pegatina, The Tyets, Mushkaa, Ladilla Rusa, Azucarillo Kings i Chano Domínguez són alguns dels noms que pujaran als escenaris d’aquesta segona edició, que tindrà lloc el 3, 4 i 5 de maig a diferents municipis i cellers de l’Alt Penedès

Ahir dimarts, 27 de febrer, a l’espai singular del Castell de Sant Raimon de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos), es va fer la presentació de la 2a edició del festival Ressons Penedès by Cruïlla.

Hi van participar representants de tots els ens col·laboradors que han fet possible aquesta 2a edició del festival que organitza Cruïlla: el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Promoció Turística del Penedès, la DO Cava, la DO Penedès, 18 ajuntaments de l’Alt Penedès i 10 cellers.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va dir que “el festival Ressons posa el Penedès, durant un cap de setmana, al centre del país a través de la cultura i la música, i dona a conèixer els nostres vins i caves i els nostres cellers”.

Lluís Valls, president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, va explicar que “el Ressons ens posiciona com a destinació turística per a un públic que ens queda molt lluny i molt a prop: les persones que viuen en comarques properes; és una bona ocasió perquè vegin el que els pot oferir el Penedès”. Des del Consorci es donaran a conèixer totes les activitats organitzades pels ajuntaments col·laboradors que s’organitzaran abans o després dels concerts.

Gerard Birbe, director del festival Ressons Penedès by Cruïlla, va desvetllar la programació del festival. Va presentar una programació plena de música a diferents espais del  Penedès com cellers, diversos pobles i també la capital, Vilafranca del Penedès, una programació que marida els grans protagonistes del territori: el vi i el cava, amb la música. En total seran 29 actuacions repartides en diversos escenaris del territori, amb concerts de gran format i propostes més intimistes.

Birbe va explicar que Ressons Penedès 2024 es presenta amb la intenció renovada de fusionar els grans protagonistes de l’entorn Penedès en un esdeveniment únic, reunint de nou la cultura i l’enoturisme en un entorn geogràfic espectacular i acollint en un cap de setmana grans artistes del panorama musical català i estatal:

The Tyets, Mushkaa, La Pegatina, Ladilla Rusa, Azucarillo Kings, Chano Domínguez, Cris Juanico, Dani Nel·lo + Organ Trio, David Carabén, Dj Trapella, Ferran Palau, Gemma Humet, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Marala, Morochos, Sergi Carbonell, Caïm Riba, Carlota Flâneur, Cinta, Ian Sala, Les Salvatges, Marta Knight, OKDW, River Omelet, Sidral Brass Band, Sunday’s Ska Jazz i Vecinos.

Com l’any passat, els concerts seran l’excusa perfecta per gaudir del Penedès, en un festival que tindrà lloc amb concerts de carrer gratuïts a diferents espais com Avinyonet del Penedès, Castellví de la Marca, la Granada, Font-rubí, Castellet i la Gornal, Gelida, Pontons, Mediona, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i Els Monjos, Torrelavit o Torrelles de Foix. A més d’aquests municipis, també col·laboren en aquesta edició del festival Ressons els municipis de les Cabanyes, Puigdàlber i Sant Quintí de Mediona.

De nou, el festival serà una molt bona oportunitat per visitar altres indrets del territori que també acolliran diversos escenaris del festival, com els cellers Caves Blancher, Freixenet, Castelo de Pedregosa i Vilarnau a Sant Sadurní d’Anoia; Rexach Baqués a Guardiola de Font-rubí, Can Ràfols dels Causa a Avinyonet del Penedès, Giró Ribot a Santa Fe del Penedès, Mont Rubí a Font-rubí, Oriol Rossell a Sant Marçal (Castellet i la Gornal), i Segura Viudas a Torrelavit. A més a més, el Cava Centre de Sant Sadurní acollirà el concert inaugural amb Marala, el divendres 3 de maig.

Abigail Garrido, diputada delegada de Turisme de la Diputació de Barcelona, va afirmar que “el Penedès té una estratègia conjunta, creix en nombre d’establiments turístics i en nombre de visitants, i creix també en públic domèstic, que és un públic molt fidel. El festival acaba sent una gran i inevitable excusa per visitar el territori i viure una experiència que ens aporti, que és el que tots busquem quan fem turisme”.

Romà Cano, director dels Serveis Territorials de Cultura al Penedès, va lloar la sinergia entre municipis, cellers i administracions i va afirmar que el festival “té un esperit molt penedesenc”.

Va cloure la presentació l’alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret, que va dir que el festival és una ocasió per mostrar “què tenim i que fem: tenim espais singulars, com el Castell de Sant Raimon de Penyafort, lloc de naixement d’aquest confessor de reis i pare del dret canònic europeu, casa senyorial de la burgesia catalana i actualment espai de Memòria, i fem alguns dels millors vins i caves de Catalunya”.

Tota la informació i les entrades del festival Ressons Penedès by Cruïlla són ja a la venda a la web ressonspenedes.com.

Vilafranca del Penedès, 28 de febrer de 2024

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha creat aquestes borses a petició dels ajuntaments per fer contractacions de caràcter temporal

El divendres 2 de febrer va tenir lloc la prova de capacitat per a les persones que opten a formar part de la borsa de treball de personal administratiu auxiliar convocada pel Consell Comarcal. Prèviament, l’1 de desembre de 2023, havia tingut lloc la prova de capacitat per a la borsa de treball de personal administratiu.

Les borses de personal s’han posat en funcionament amb l’objectiu d’optimitzar recursos i donar suport als ajuntaments i organismes públics de la comarca en matèria de recursos humans; en concret, les borses faciliten els processos de selecció de personal temporal per als ajuntaments. Per tant, les contractacions que facin els ajuntaments seran de caràcter temporal.

Les borses estan organitzades per atraure talent a l’Administració pública i des del Servei de Recursos Humans del Consell Comarcal s’està treballant per fer més atractius els processos de selecció.

A curt termini, es convocaran borses de personal tècnic d’administració general i d’educadores i educadors de llar d’infants.

Els ajuntaments que volen fer ús de les borses de personal han de signar prèviament un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Vilafranca del Penedès, 27 de febrer de 2024

El Servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha gestionat aquest programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones joves

El dijous 19 de febrer va tenir lloc l’acte de cloenda del programa. Joan Manel Montfort, president de l’Àrea de Promoció Econòmica; Ricardo Gil, formador del centre de formació CET Penedès, i Sílvia Caraltó, representant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, van lliurar els diplomes de reconeixement als joves participants.

El programa Formació Professional Ocupacional Dual combina la formació de persones en situació d'atur mitjançant un certificat de professionalitat i la subvenció d'un contracte de formació i aprenentatge amb acompanyament durant tot el programa.

Els joves participants s’han format per obtenir el certificat de professionalitat de nivell II de Serveis de Restaurant i han adquirit experiència laboral en el sector de la restauració durant un any.

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès, com a entitat impulsora, el centre de formació CET Penedès, els restaurants del Grup Cal Blay (Sant Sadurní d'Anoia) , Cal Joanet, Nou Texas, El Caliu, Serveis Penedès, La Garnatxa, Navarros, Mussonades, Cèntric, Guga (Vilafranca del Penedès) i el el Racó de la Cigonya (Santa Margarida i els Monjos), han format part d’aquest projecte.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Vilafranca del Penedès, 22 de febrer de 2024

EL Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Consorci de Promoció Turística del Penedès faran una via ciclable al llarg del recorregut de la C-15 que connectarà 10 municipis de la comarca

Ahir dimecres, 22 de febrer, en el marc de la presentació del Pla d'Accions del Consorci de Promoció Turística del Penedès, es va presentar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació de l'Alt Penedès "Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a una destinació rural vitivinícola”.

Aquest PSTD es gestiona des del Consell Comarcal en col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística i sota la supervisió de la Direcció General de Turisme de la Generalitat.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va destacar la importància estratègica del PSTD de l’Alt Penedès per la seva capacitat d’impactar positivament tant en els residents locals com en els visitants. El pla té un pressupost de 2 MEUR i el seu objectiu principal és impulsar la mobilitat ciclable al territori.

Durant la presentació d’ahir, hi va haver una taula d’experiències formada per diferents experts que van aportar cadascú el seu punt de vista.

Clara Plana, cap del Servei de Planificació Turística de la Generalitat i responsable de tots els PSTD de Catalunya, va oferir una visió integral de la importància d'aquests plans a nivell català: comporten una inversió total de 200 MEUR i hi ha 37 plans centrats en el cicloturisme. La visió a llarg termini, després de l’execució dels plans, preveu una estratègia conjunta de promoció del cicloturisme a Catalunya.

Jordi Castelló, de VAIC Mobility, va compartir tendències i models de vies ciclables europees, adaptant solucions a la realitat rural del territori.

Dani Gómez, del col·lectiu Gravel Penedès, va aplaudir aquestes intervencions que afavoreixen la mobilitat obligada i el cicloturisme, atenent així les necessitats de la comunitat.

El PSTD “Penedès Ciclable” és una iniciativa ambiciosa que busca consolidar la comarca com un referent en l'àmbit del cicloturisme i la mobilitat sostenible.

Vilafranca del Penedès, 22 de febrer de 2024

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha destacat la importància de fer front a la lluita contra els efectes de la sequera, reivindicant el fet d’aconseguir “les inversions necessàries o un pla més global” a “curt, mitjà i llarg termini amb accions determinants que garanteixin la supervivència i el creixement” del sector vitivinícola, que és fonamental pel Penedès i pel país. 

Així ho ha dit durant la visita institucional que ha fet, aquest dimarts, a l’Alt Penedès on ha aprofitat la roda de premsa al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per recordar que el govern que encapçala va assumir el compromís, des del primer moment, “de treballar conjuntament amb els 311 municipis, i quan parlem de municipis parlem d’alcaldes i alcaldesses però també de consells comarcals”.

Com a exemple d’això, la presidenta ha detallat que durant l’anterior mandat, la Diputació de Barcelona va distribuir ajuts econòmics a la comarca de l’Alt Penedès per un import total de 53.789.796,04 euros. Una xifra que se suma al fons extraordinari aprovat durant l’últim trimestre de l’any passat que ha permès destinar a la comarca un total de 4.166.265,06 euros.

Aquest fons impulsat per la corporació té l’objectiu de “donar suport als municipis i als consells comarcals per ajudar a finalitzar els exercicis comptables del 2023” i “impulsar la construcció dels pressupostos del 2024”, com ha explicat Moret.

La presidenta també ha ressaltat que el pressupost de la Diputació per aquest 2024 contemplen 9.485.528,26 euros pel que fa a subvencions nominatives previstes per aquest any que es concedeixen en règim de concessió directa i que tenen la finalitat d’ajudar “a transformar, ajudar a situar en el centre d’interès la prosperitat, el desenvolupament econòmic, l’activitat econòmica de la comarca, però també els drets socials dels veïns i veïnes, les polítiques que han de garantir aquests drets i la qualitat dels serveis públics”.

D’altra banda, el diputat d’Infraestructures i Territori de la Diputació, Sergi Vallès, ha repassat projectes que afecten a la comarca, com el programa de camins, el de recuperació de patrimoni o la lluita contra la sequera.

A més, també ha ressaltat la necessitat de treballar per conèixer “com podem seguir mantenint vivies les nostres vinyes”, a més d’explicar que la corporació ha “començat un estudi per tal d’avaluar totes les diferents possibilitats que té, de regadiu, la vinya”.

La visita a l’Alt Penedès ha començat aquest matí a la nau on es farà el projecte de la futura Biblioteca de la ciutat, on ha estat rebuda per l’alcalde de Vilafranca del Penedès, Francisco Romero. També han visitat el Claustre de Sant Francesc i s’han desplaçat fins al VINSEUM on Moret s’ha trobat amb el seu president, Joan Tarrada. A l’Ajuntament ha signat el llibre d’honor, s’ha reunit amb l’alcalde i ha tingut una trobada amb l’equip de govern.

Els Serveis d’Atenció Integral LGTBIQ+ (SAI) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ofereixen un espai segur amb activitats i dinàmiques diverses

A partir del proper divendres 23 de febrer les joves LGTBIQ+ interessades podran utilitzar aquest espai situat a l’Espai Jove la Nau, a Vilafranca del Penedès. El punt de trobada està pensat per a persones d’entre 14 i 18 anys, tot i que s’adaptarà a les edats i els interessos dels participants. L’horari serà els divendres de 18 a 20 h.

Aquesta iniciativa neix des dels SAI com a recurs que acompanya el col·lectiu LGTBIQ+ per donar suport a les seves necessitats d’identificació, socialització i suport. En algunes ocasions, les persones joves del col·lectiu es troben que aquestes necessitats es poden veure vulnerades per possibles discriminacions per raons d’identitat de gènere, orientació sexual o expressió de gènere.

Així doncs, els objectius principals de l’espai són: ajudar a crear xarxes de suport i acompanyament LGTBIQ+ entre les persones adolescents; crear un entorn segur i de cures en què poder expressar lliurement diferents maneres de viure el gènere i la sexualitat; afavorir un espai de socialització i lúdic entre les joves; promoure la creació de xarxes d’associació i reivindicació; compartir recursos i donar a conèixer referents positius.

Les persones adolescents que estiguin interessades a participar-hi es poden inscriure, a partir del 13 de febrer, enviant un correu electrònic amb les seves dades personals, adreça i telèfon a: lgtbi@vilafranca.org, si són residents a Vilafranca del Penedès, o a igualtat@ccapenedes.cat, si són residents a la resta de municipis de la comarca de l’Alt Penedès.

També poden adreçar-se directament a l’Espai Jove la Nau (C/ Baltà de Cela, 45-47, Vilafranca del Penedès).

Vilafranca del Penedès, 13 de febrer de 2024

El plenari del Consell Comarcal també va aprovar el Pla d’Acció Comarcal per a la legislatura 2024-2027

El dijous 8 de febrer es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va debatre una proposta única de l’Àrea d’Economia i Hisenda: l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’exercici 2024.

Ton Amat, president de l’Àrea, va explicar que es tractava d’incorporar majors ingressos per valor de 120.000 € a les partides de personal de Joventut i de dinamitzadores de la Gent Gran. Els majors ingressos provenen de transferències de la Diputació de Barcelona en matèria de Joventut i transferències dels ajuntaments de la comarcal en matèria de Joventut i Serveis Socials.

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es van debatre tres propostes de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat. La primera, aprovar el conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya per al finançament de l’Oficina Comarcal d’Habitatge per als anys 2024-2027.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar que el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal s’encarrega duu a terme funcions d’informació i atenció ciutadana sobre línies de subvenció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, inscripcions en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial, deute hipotecari, problemàtiques de l’habitatge derivades de situacions d’emergència social, Índex de referència de preus de lloguer, cèdules d’habitabilitat, gestió i avaluació d’informes tècnics previs a les obres de rehabilitació...  entre d’altres.

El conveni de col·laboració en matèria d’Habitatge es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat era l’aprovació del conveni marc en matèria d’Habitatge amb els ajuntaments de l’Alt Penedès per als anys 2024-2027. Aquest conveni té com a objectiu coordinar, desplegar i garantir l’accés i el coneixement de la ciutadania dels municipis de l’Alt Penedès als recursos i serveis que presta el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal.

Jordi Bosch va explicar que el conveni vol homogeneïtzar els serveis que es prestaran als ajuntaments de l’Alt Penedès que voluntàriament s’hi vulguin adherir perquè volen una atenció específica en matèria d’Habitatge.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va destacar que aquest conveni és una eina perquè els petits ajuntaments puguin fer polítiques d’Habitatge eficients.

El conveni marc amb els ajuntaments en matèria d’Habitatge es va aprovar per unanimitat.

La tercera proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat era aprovar el conveni d’encàrrec a mitjà propi amb l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, per a la gestió del Servei de dinamització de la gent gran de diversos municipis de la comarca.

Jordi Bosch va explicar que actualment hi ha 16 ajuntaments adherits al Servei de dinamització de la gent gran, que és un servei que funciona molt bé i que el nombre de municipis adherits creix any rere any.

El conveni d’encàrrec es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es van debatre dues propostes de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació. La primera, l’aprovació inicial del Pla d’Acció Comarcal de l’Alt Penedès 2024-2027.

Xavier Lluch va explicar que “el PAC parteix de 10 objectius estratègics; és un document viu en el qual es treballa activament. Volem apropar el Consell Comarcal a la ciutadania i treballarem comunicativament perquè la gent de la comarca sàpiga què fem”. El president va remarcar que “darrere el PAC hi ha una feina molt seriosa i contundent” i esperava des del Govern poder complir els objectius al llarg de la legislatura.

El Pla d’Acció Comarcal es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb el vot en contra del grup de la CUP.

La segona proposta d’aquesta Àrea de Plans Transversals i Comunicació era l’aprovació de l’expedient de contractació del Servei d’acompanyants del transport escolar de la comarca.

Xavier Lluch va explicar que es tracta de la contractació de les persones que s’encarreguen de la custòdia dels infants quan fan ús del transport escolar.

L’expedient de contractació es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, es va incloure dins l’ordre del dia, pel procediment d’urgència, una moció de suport a la pagesia.

Jaume Julibert, portaveu del grup Compromís Municipal, va afirmar que “Creiem que és urgent presentar aquest moció per donar suport a la vaga, i encoratgem als pagesos perquè segueixin”. Julibert també va afirmar que “El dia a dia de la pagesia s’està tornant molt complex: han de presentar molta documentació que els obliga a fer molta burocràcia, amb un marc legislatiu imposat per la Unió Europea, i a contractar tercers per gestionar-la, i alhora fer esforços econòmics per seguir treballant”.

La moció insta el Govern de la Generalitat i al Ministeri dAgricultura a donar resposta a les demandes plantejades per la pagesia, per intentar esmorteir la pujada de costos de producció, la disminució dels guanys i de la burocratització, i establir compensacions econòmiques derivades de les plagues de fauna, de la sequera i de la implementació de polítiques de la Unió Europea.

L’objectiu és que les institucions treballin amb els principals agents del sector de la pagesia per establir polítiques concretes que permetin garantir una pagesia digne i amb futur. 

Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 13 de febrer de 2024

Anna Erra vol treballar perquè les administracions locals se sentin part de la institució que representa la sobirania del poble de Catalunya

El divendres 2 de febrer, la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, va fer una trobada amb consellers i conselleres comarcals. És la segona vegada que un president del Parlament visita el Consell Comarcal de l’Alt Penedès; la primera va ser l’any 1991, durant la primera legislatura i quan el Consell Comarcal encara no tenia seu pròpia.

El president, Xavier Lluch, li va exposar “algunes de les singularitats de l’Alt Penedès que fan que sigui una comarca que dona sentit i raó de ser als consells comarcals: 27 municipis, 23 dels quals amb menys de 5.000 habitants i 7 amb menys de 1.000. La majoria de municipis, amb pobles petits, urbanitzacions, barris i masies dispersos”.

Treballant conjuntament amb el Consell Comarcal, molts d’aquests municipis petits poden disposar d’uns serveis que no podrien prestar de manera individual (Serveis Socials, Joventut, Escola de Música, Transport escolar, Serveis Tècnics, Arxiu, Habitatge, Promoció turística, Promoció econòmica, etc.). També poden participar en projectes finançats amb fons europeus que, per la complexitat de la gestió, quedarien fora del seu abast.

Xavier Lluch va explicar que “el nostre objectiu és preservar la identitat de la comarca fent front a grans reptes com: els interessos especulatius, la supervivència de la viticultura o la sequera”. Lluch va afirmar que “la voluntat del Consell Comarcal és aprofundir aquesta forma de governança, per donar resposta a les necessitats de la gent de la comarca tot col·laborant amb els ajuntaments”. Per aquest motiu, va demanar que la presidenta del Parlament traslladi al Govern de la Generalitat que “cal reconèixer la tasca que fan els consells comarcals garantint-los un finançament suficient”.

Anna Erra va explicar que volia acostar la institució del Parlament de Catalunya a les administracions locals i a la ciutadania en general: “M’agrada voltar pel territori per conèixer i traslladar als grups parlamentaris les diferents necessitats i que ells facin el que calgui”.

Pel que fa al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Erra va afirmar que es fa “una gran feina d’estar al costat dels municipis i, sobretot, de lideratge. (...) Tots compartim la voluntat de fer una Catalunya equilibrada, ben connectada i on la gent pugui quedar-se a viure als seus pobles”.

Anna Erra va obsequiar el Consell Comarcal amb una reproducció numerada de la senyera que llueix al Parlament de Catalunya “perquè us sentiu part del Parlament del nostre país i de la Història de Catalunya”.

 Visualitza el vídeo de la visita en el següent enllaç.

Vilafranca del Penedès, 5 de febrer de 2024


Consell Comarcal Alt Penedès, Xarxes socials Consell comarcal alt penedès, Facebook ccap, Twitter ccap, Instagram ccap, Linkedin Promoció Econòmica ccap, Twitter Benestar Social ccap, Facebook Servei d'Habitatge Consell Comarcal, Facebook EMAP, Facebook Servei de Joventut ccap, Dinamo Alt Penedès, oficina jove ccap, web poligons i empreses ccap, web pla reactivació socioeconòmica covid, web sender via augusta, web penedès 360, web arxiu comarcal alt penedès, facebook arxiu comarcal alt penedès, instagrama oficina jove alt penedès, instagram emap, twitter habitatge ccap, twitter dinamització cívica ccap, canal youtube ccap
Consell Comarcal Alt Penedès, grups polítics comarcals, grups polítics comarcals ccap, grups polítics comarcals consell comarcal alt penedès, grups polítics alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, composició junts x catalunya ccap, junts x cat ccap, junts x cat consell comarcal alt penedès, composició junts x cat consell comarcal alt penedès, mocions junts x cat ccap
Consell Comarcal Alt Penedès, esquerra republicana ccap, esquerra republicana consell comarcal, grup comarcal esquerra ccap, mocions esquerra republicana ccap, grup comarcal esquerra republicana alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, PSC-CP consell comarcal alt penedès, grup comarcal psc-cp alt penedès, mocions psc-cp consell comarcal alt penedès, psc consell comarcal alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, CUP grup comarcal alt penedès, cup consell comarcal alt penedès, mocions cup consell comarcal alt penedès, mocions presentades cup consell comarcal alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, corresponsals mitjans de comunicació alt penedès, ramon francàs, arnau mañé vallès, pilar ribas, francesc farré, maria àngels lópez domènech, marc rovira, ramon farré, judit huerta

Corresponsal de La Vanguardia

Sr. Ramon Francàs

Adreça electrònica: rfrancas@hotmail.com

Web: www.lavanguardia.es

 

Corresponsal de l'Agència Catalana de Notícies

Adreça electrònica: ambitmetropolita@acn.cat - penedes@acn.cat

Web: www.acn.cat

 

Corresponsal de RAC1

Sr. Arnau Mañé Vallès

Adreça electrònica: arnaumanevalles@gmail.com - rac1@rac1.net

Web: http://www.rac1.cat

 

Corresponsals de Radio Nacional Espanyola (Ràdio 4)

Sra. Pilar Ribas (Directora) i Sr Francesc Farré (Redactor)

Adreça electrònica:  ui.tarragona@rtve.es 

Web: www.rtve.es/radio/radio4/

 

Corresponsal de Catalunya Ràdio

Sra. M. Àngels López Domènech

Adreça electrònica: alopez.e@catradio.catbcncomarques@catradio.cat

Web: www.catradio.cat

 

Corresponsal de El País

Sr. Marc Rovira

Telèfon: 93 401 05 00 (El País a BCN) - 93 401 06 31

Adreça electrònica: marc.rovira1@gmail.com

Web: www.elpais.es

 

Corresponsal de El Periódico 

Tel. 93 265 53 53

Web: www.elperiodico.com 

 

Corresponsal de El Punt-Avui

Telèfon: 93 227 66 06

Adreça electrònica: lsayavera@elpunt.cat - gvidal@elpunt.cat 

Web: www.elpunt.cat 

 

Corresponsal de TV3-Telenotícies Comarques

Sr. Ramon Farré

Telèfon: 93 499 93 07 - 93 499 93 08

Adreça electrònica: rfarre.b@tv3.cat

Web: www.tv3.cat

 

Corresponsals de TVE-Catalunya

Sra. Judit Huerta 

Telèfon: 93 582 30 30 - 91 346 80 00 (Madrid)

Adreça electrònica: tarragona.b.tve@rtve.es 

Web: www.rtve.es/tve/b/catalunya

 

Consell Comarcal Alt Penedès, butlletins municipals alt penedès, avinyonet avui, casa de la vila, de bat a bat, del penedès, el 3 de vuit, el balcó, el butlletí d'olesa de bonesvalls, el cargol, el martinet, fil, agenda cultura vilafranca del penedès, la fura, la gazeta, la veu de foix, montònec, nosaltres sant margarida i els monjos, olèrdola informació, tot subirats

Avinyonet Avui

Adreça: Alcaldia - Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

DP i població: 08793 Avinyonet del Penedès

Telèfon: Ajuntament d'Avinyonet

Adreça electrònica: Ajuntament d'Avinyonet

Web: https://www.avinyonet.org/actualitat/butlleti-municipal-avinyonet-avui-i-dema

 

Butlletí Municipal de Castellet i la Gornal

Adreça: Ajuntament de Castellet i la Gornal

DP i població: 08729 Castellet i la Gornal

Telèfon: Ajuntament de Castellet i la Gornal

Adreça electrònica: ajcastelletigornal@gmail.com

Web: https://www.castelletilagornal.cat/actualitat/butlleti-municipal

 

Casa de la Vila - Butlletí Informatiu Municipal de l'Ajuntament de St. Sadurní d'Anoia 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de St. Sadurní d'Anoia

DP i població: 08770 Sant. Sadurní d'Anoia

Telèfon: Ajuntament de St. Sadurní d'Anoia

Adreça electrònica: comunicacio@santsadurni.cat

Web: https://santsadurni.cat/butlleti.php?id=2

 

Casa de la Vila - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de Castellví de la Marca 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Castellví de la Marca

DP i població: 08732 Castellví de la Marca

Telèfon: Ajuntament de Castellví de la Marca

Adreça electrònica: Ajuntament de Castellví de la Marca

Web: https://www.castellvidelamarca.cat/actualitat/butlleti-municipal/

 

De BAT a BAT - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de St. Cugat Sesgarrigues 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de St. Cugat Sesgarrigues

DP i població: 08798 St. Cugat Sesgarrigues

Telèfon: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat 

Web: https://www.santcugatsesgarrigues.cat/actualitat/butlleti-municipal/

 

El Balcó - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de Gelida

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Gelida

DP i població: 08790 Gelida

Telèfon: Ajuntament de Gelida

Adreça electrònica: Ajuntament de Gelida

Web: https://www.gelida.cat/actualitat/publicacions/el-balco/

 

El Butlletí de Santa Fe

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Santa Fe del Penedès

DP i població: 08792 Santa Fe del Penedès

Telèfon: Ajuntament de Santa Fe del Penedès

Web: https://www.santafepenedes.cat/actualitat/butlleti-municipal/el-butlleti-de-santa-fe/

 

El Butlletí d'Olesa de Bonesvalls

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

DP i població: 08795 Olesa de Bonesvalls

Telèfon: Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

Adreça electrònica: Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

Web: www.olesadebonesvalls.cat/actualitat/butlleti-municipal/

 

El Cep - Butlletí Informatiu de l'Ajuntament de Torrelavit

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Torrelavit

DP i població: 08775 Torrelavit

Telèfon: Ajuntament de Torrelavit

Adreça electrònica: Ajuntament de Torrelavit

Web: https://www.torrelavit.cat/actualitat/el-cep/

 

El Martinet - Butlletí Local de St. Martí Sarroca

Adreça postal: C/ Ferran Muñoz, 14

DP i població: 08731 St. Martí Sarroca

Telèfon: 618 614 317 - 638 237 905 - 669 768 869

Adreça electrònica: elmartinet@elmartinet.cat 

Web: www.elmartinet.cat 

 

Fil - Full d'Informació Local

Adreça: Biblioteca Ramon Bosch de Noya - C/ St. Pere, 36 

DP i població: 08770 St. Sadurní d'Anoia

Telèfon: 93 891 20 33

Adreça electrònica: b.st.sadurnia.rbn@diba.es

Web: https://santsadurni.cat/FIL

 

L'Agenda Cultural de l'Ajuntament de Vilafranca 

Adreça: Regidoria de Cultura - Edifici de l'Escorxador - C/ de l'Escorxador, 19-21

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 890 04 59

Adreça electrònica: escorxador@ajvilafranca.es

Web: https://cultura.vilafranca.cat/agenda

 

L'Alzina de Sant Llorenç - Butlletí informatiu municipal de Sant Llorenç d'Hortons

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de St. Llorenç d'Hortons

DP i població: 08791 St. Llorenç d'Hortons

Telèfon: Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

Adreça electrònica: stllorensh@diba.cat

Web: https://www.ajhortons.cat/actualitat/butlletins-municipals/lalzina/

 

La Granada Informació - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de la Granada

Adreça: Ajuntament de la Granada

DP i població: 08792 la Granada

Telèfon: Ajuntament de la Granada

Adreça electrònica: granada@diba.cat

 

Web: http://www.lagranada.com/web/informacio/butlleti-municipal/

 

La Veu de Foix - Revista d'Informació Municipal de Torrelles de Foix

Adreça: Regidoria de Comunicació Ajuntament de Torrelles de Foix

DP i població: 08737 Torrelles de Foix

Telèfon: Ajuntament de Torrelles de Foix

Adreça electrònica: torrellesf@diba.cat

Web: https://torrellesdefoix.cat/la-veu-de-foix/

 

L'Esquellot - L'informatiu municipal de les Cabanyes

Adreça: Regidoria de Cultura, Joventut, Educació i Esports - Bisbe Torras i Bages, 6

DP i població: 08794 Les Cabanyes

Telèfon: Ajuntament de les Cabanyes

Adreça electrònica: cabanyes@lescabanyes.cat

Web: https://www.lescabanyes.cat/actualitat/butlletins-municipals/lesquellot

 

Mediona Butlletí Informatiu Municipal

Adreça: Ajuntament de Mediona

DP i població: 08773 Sant Joan de Mediona

Telèfon: Ajuntament de Mediona

Adreça electrònica: mediona@diba.cat

Web: https://mediona.cat/tag/butlleti-municipal/

 

Montònec - Revista Independent d'Informació Local de Font-rubí

Adreça: Associació Cultural Montònec de Font-rubí - Av. Catalunya, 45 - Guardiola de Font-rubí

DP i població: 08739 Font-rubí

Telèfon: Ajuntament de Font-rubí

Adreça electrònica: montonec.fontrubi@gmail.com

Facebook: @Rev_Montònec de Font-rubí

Twitter: @Rev_Montonec

Web: https://montonec.cat/

 

Nosaltres - Revista d'Informació Local de Sta. Margarida i els Monjos 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos

DP i població: 08730 Sta. Margarida i els Monjos

Telèfon: Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos

Adreça electrònica: Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos

Web: http://www.santamargaridaielsmonjos.cat/actualitat/publicacions-locals/nosaltres-revista-d-informacio-local

 

Olèrdola Informació - Butlletí Municipal de l'Ajuntament d'Olèrdola 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament d'Olèrdola

DP i població: 08734 Sant Miquel d’Olèrdola (Olèrdola)

Telèfon: Ajuntament d'Olèrdola

Adreça electrònica: decarabr@diba.cat

Web: http://www.olerdola.cat/serveis-municipals/mitjans-informacio-municipal/butlleti-municipal

 

Tot Subirats - Revista d'Informació Municipal de l'Ajuntament de Subirats 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Subirats

DP i població: 08739 Sant Pau d'Ordal (Subirats)

Telèfon: Ajuntament de Subirats

Adreça electrònica: comunicacio@subirats.cat

Web: https://subirats.cat/tot_subirats/

 

Vilobí, el teu poble - El butlletí de Vilobí del Penedès

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Vilobí del Penedès

DP i població: 08735

Telèfon: Ajuntament de Vilobí del Penedès

Adreça electrònica: vilobielteupoble@gmail.com

Web: https://www.vilobi.cat/butlleti

 

Setmanari municipal alt penedès, la fura, el 3 de vuit, el cargol, del penedès

Del Penedès - Revista de l'Institut d'Estudis Penedesencs

Adreça: Institut d'Estudis Penedesencs - C/ Ferrers, 54, baixos

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 892 19 79 - 669 882 959

Adreça electrònica: secretaria@iepenedesencs.org 

 

El 3 de Vuit 

Adreça: C/ Papiol, 1

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 892 10 35 - 93 892 02 03

Adreça electrònica: el3devuit@el3devuit.cat 

Facebook: @el3devuit

Twitter: @el3devuit 

Instagram: @el3devuit

Web: http://www.el3devuit.cat 

 

El Cargol 

Adreça: C/ General Cortijo, 21 A

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 890 00 11

Adreça electrònica: elcargol@elcargol.com 

Facebook: @elcargolpenedes

Twitter: @elcargolpenedes

Instagram: @elcargolpenedes

Web: www.elcargol.com 

 

La Fura

Adreça: C/ Santa Digna, 9

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 676 68 46

Adreça electrònica: redaccio@lafuranova.cat

Facebook: @lafuranova

Twitter: @lafuracoop

Web: www.lafurapenedes.cat

 

Consell Comarcal Alt Penedès, ràdio i tv alt penedès, contactes mitjans comunicació alt penedès, ràdio ser penedès garraf, canal 20, ràdio foix, ràdio gelida, ràdio sant sadurní, sarroca ràdio, ràdio vilafranca,

 

Cadena Ser - Ràdio Ser Penedès Garraf (103.1 FM)

Adreça: C/ del Migdia, 31, 2n pis, local B

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 890 40 22

Fax: 93 890 42 90

Adreça electrònica: ncamps@prisaradio.com

Web: www.cadenaser.com 

 

Canal 20 - Ràdio Olèrdola (107.0 FM) - Emissora municipal

Adreça: Ajuntament d'Olèrdola

DP i població: 08734 Olèrdola

Telèfon: Ajuntament d'Olèrdola

Adreça electrònica: olerdola@olerdola.cat

Web: http://www.olerdola.cat/serveis-municipals/mitjans-informacio-municipal/canal-20

 

Ràdio Foix (107.9 FM) - Emissora municipal

Adreça: Ronda, 2, baixos

DP i població: 08739 Torrelles de Foix

Telèfon: 93 897 13 25

Adreça electrònica: Ajuntament de Torrelles de Foix 

Web: https://player.lcinternet.es/v9/cc516_id783/

 

Ràdio Gelida (107.6 FM) - Emissora municipal

Adreça: Edifici Les Monges - C/ Mossèn Jaume Via, 17

DP i població: 08790 Gelida

Telèfon: 937 79 25 00

Adreça electrònica: radiogelida@radiogelida.cat

Web: http://radiogelida.cat/

 

Ràdio Sant Sadurní (107.2 FM) - Emissora municipal

Adreça: Índex - C/ Pompeu Fabra, 34

DP i població: 08770 Sant Sadurní d'Anoia

Telèfon: 93 891 29 01

Adreça electrònica: comunicacio@santsadurni.cat 

Web: https://santsadurni.cat/radio

 

Sarroca Ràdio (107.5 FM) - Emissora municipal

Adreça: C/ de la Font, 11

DP i població: 08731 St. Martí Sarroca

Telèfon: 93 899 10 30

Adreça electrònica: radio@santmartisarroca.cat

Web: https://www.santmartisarroca.cat/sarrocaradio/#prettyPhoto

 

Ràdio Vilafranca (107.8 FM) - Penedès TV - Emissora i municipal

Adreça: Ateneu Municipal - Pl. del Penedès, 4, 4t pis

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 817 26 26 - 93 817 10 46

Adreça electrònica: rtv@rtvvilafranca.cat 

Web: www.rtvvilafranca.cat

 

Grup ETV Terramar TV (Canal Terramar Garraf-Penedès)

Adreça: C/ Verge de Guadalupe, 28

DP: 08950 Esplugues de Llobregat

Telèfon: 93 372 91 00

Adreça electrònica: terramar@etv.cat

Web: https://etv.cat

 

 

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, mitjans de comunicació alt penedès, la bústia, olèrdola info, el cargol, portal vilafranca, surt de casa, som sant sadurní

La Bústia - Portal de notícies del Baix Llobregat Nord (inclou Gelida)

Adreça: Av. Comte de Llobregat, 4. Planta 2a, despatx 2.

DP i Població: 08760 Martorell

Telèfon: 675 475 038

Adreça electrònica: info@labustia.cat

Web.: www.labustia.cat

 

Olerdola.info – Portal de notícies dels mitjans de comunicació municipals d’Olèrdola

Adreça electrònica: decarabr@diba.cat

Web: www.olerdola.cat 

 

El Cargol (El Magazín del Penedès)

Adreça electrònica: elcargol@elcargol.com 

Web: www.penedesdiari.com 

 

Portal Vilafranca.com

Web: www.vilafranca.com 

 

Surt de Casa - Penedès

Adreça: Av Ports de Caro 19, 1r 2ª

DP i població: 43520 Roquetes

Telèfon: 977 50 05 88

Adreça electrònica: altpenedes@surtdecasa.cat

Web: http://surtdecasa.cat/penedès

  

Som Sant Sadurní

Adreça: Carrer Montserrat, 16

DP i població:  08770 Sant Sadurní d'Anoia

Telèfon: 93 891 09 96

Adreça electrònica: info@somsantsadurni.com

Web :www.somsantsadurni.com

 

Consell Comarcal Alt Penedès, Comunicació ccap, Servei de Comunicació Consell Comarcal Alt Penedès

The link address is: https://seu-e.cat/web/ccaltpenedes/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/responsable-de-comunicacio/premsa

Consell Comarcal Alt Penedès, Mesures Covid Alt Penedès, ajuts covid ccap, mesures covid serveis socials ccap, covid consell comarcal alt penedès

Generalitat de Catalunya - Ajuts per pal·liar la crisi

 

Generalitat de Catalunya - Serveis telemàtics d'atenció a dones en situació de violència masclista i el seu entorn

 • Per a qualsevol consulta sobre violències masclistes trucar al Tel. gratuït d'atenció confidencial 900 900 120 (atenció 24h/dia 365 dies/any) - També pots contactar per WhatsApp 671 778 540 o per correu electrònic 900900120@gencat.cat 
 • Per a qualsevol emergència, pots trucar al Tel. gratuït 112 (atenció 24h/dia 365 dies/any)
 • Si sospites que alguna dona i/o criatura del teu voltant està patint violència masclista, truca al Tel. gratuït 112 (atenció 24h/dia 365 dies/any)

 

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Serveis Socials -  Malgrat les dificultats que comporta la situació de confinament, continuem treballant per atendre aquests casos:

 • Persones grans i persones amb discapacitat que pateixin situacions de vulnerabilitat
 • Infants i adolescents en situació de risc
 • Dones que pateixin violència de gènere
 • Situacions d'urgència social
 • Si necessites ajuda o coneixes alguna persona o família de l'Alt Penedès que necessiti ajuda, pots contactar amb nosaltres a través del telèfon 696 610 224 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h )- També pots contactar per correu electrònic ssocials@ccapenedes.cat

 

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei d'Atenció Integral LGTBI - Es manté actiu durant el confinament per seguir donant resposta a situacions de discriminació i a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació en relació a la diversitat sexual i de gènere.

 • Acompanyament psicològic a les persones LGTBI que pateixin situacions d'angoixa durant el període de confinament de la COVID-19 - Tel. 696 610 224 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h) - També pots contactar per correu electrònic igualtat@ccapenedes.cat
 • Per a qualsevol emergència, pots trucar al Tel. gratuït 112 (atenció 24h/dia 365 dies/any)
 • Si sospites que alguna persona del teu voltant està patint violència, truca al Tel. gratuït 112 (atenció 24/h dia 365 dies/any). També pots contactar a través del correu electrònic mossos.delictes.odi@gencat.cat

 

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, Mesures Covid Alt Penedès, ajuts covid ccap, treballadors per compte aliè ajuts ccap

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès gestiona el Pla de Reactivació Socioeconòmica COVID19. Aquest projecte tracta de ser un instrument per poder mitigar l’impacte de les afectacions produïdes per la pandèmia d’acord amb les característiques i especificitats del territori, per tal de promoure la recuperació econòmica i la creació d’ocupació en el menor temps possible.

 

Aquest és un projecte que està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE. 

 

A continuació es troba l'enllaç per poder accedir-hi:

  

Web del Pla de Reactivació Socioeconòmica COVID19 de l'Alt Penedès

 

                           

 

 

o bé consultar als cercadors de la web del Canal Empresa i a la web de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, mesures covid alt penedès, mesures covid habitatge alt penedès, ajuts habitatge covid alt penedès, ajuts lloguer covid ccap, ajuts hipoteca covid ccap, calculadora de vulnerabilitat ccap

Generalitat de Catalunya - Ajuts per pal·liar la crisi

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - CALCULADORA DE VULNERABILITAT

Calculadora de vulnerabilitat per accedir a les moratòries per al pagament del lloguer i les hipoteques, i per al finançament bancari de lloguer i ajuts de lloguer COVID de l'Agència Catalana de l'Habitatge  - Simulador orientatiu de situació de vulnerabilitat segons Real Decret Llei 11/2020, l'Ordre ministerial TM/378/2020, de 30 d'abril, i la Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.

 

HIPOTECA

Real Decreto Ley 8/2020 (BOE) - Extracte de la normativa sobre la moratòria del deute hipotecari

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Model de sol·licitud de moratòria del deute hipotecari

 

LLOGUER

Generalitat de Catalunya - Ajuts per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19 

Generalitat de Catalunya - Moratòria per al pagament del lloguer d'habitatges de protecció oficial

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Extracte del Reial Decret-llei 11/2020 

Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de l'Habitatge - Model de sol·licitud per fer una petició a la propietat de reducció, moratòria o acord en relació al deute de la seva renda

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Model de sol·licitud de pròrroga del termini de finalització del contracte de lloguer de l'habitatge habitual

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Extracte del Reial Decret-llei 26/2020

 

REGISTRE DE LA PROPIETAT

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Model de sol·licitud de nota registral gratuïta a efectes de demanar una moratòria per al pagament del lloguer o la hipoteca

 

ENTITATS BANCÀRIES

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Relació de pàgines web de diferents entitats bancàries amb relació a les normatives extraordinàries sobre hipoteques i lloguers

 

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Generalitat de Catalunya -Agència Catalana de l'Habitatge - Recomanacions per a les comunitats de propietaris

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, calculadora de vulnerabilitat consell comarcal alt penedès, mesures covid vulnerabilitat ccap, calculadora de vulnerabilitat habitatge alt penedès

Curs gratuït per a empreses, autònoms i persones emprenedores

Aquest curs proporciona els consells i suggeriments necessaris que permetin a l’emprenedor iniciar accions de màrqueting i poder fer el llançament del seu negoci, tenint en compte la situació d'inestabilitat actual.

Adquirir una visió global del màrqueting necessari per a introduir el nostre producte o servei en el mercat amb una estratègia personalitzada.

El teu nou producte o servei està preparat per a sortir al mercat? Prepararem una estratègia que faci que aconsegueixis ràpidament nous i fidels clients.

Continguts:

 • Identificació del client i del mercat objectiu. A qui ens dirigim? On estan?
 • Investigació de mercat i visió de futur. Evolució i anticipació del mercat objectiu
 • Identificació de les necessitats que cobrim ara. Quins són els beneficis pels meus clients?
 • Identitat gràfica i marca. Com ens reconeixen?
 • Comunicació de la "proposta de valor". Quin és el valor diferencial de la nostra proposta?
 • Selecció de la xarxa social adient. On ens troben? Identitat digital
 • Networking del sector. Connectat amb altres del sector, proveïdors, empreses competidores, possibles clients
 • Creació de storytelling. En quina història ens identificaran?
 • Visualització del producte/servei i reputació online. Què diu de nosaltres Internet?
 • Newsletters i suports online. Quines eines de màrqueting utilitzarem?
 • Contingut de l'estratègia de màrqueting. Generar i construir contingut per connectar amb el client

 

Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Oct 04, 2022 from 09:30 AM to 01:30 PM (Europe/Madrid / UTC200)
 • Where Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Add event to calendar iCal
Curs gratuït per a empreses, autònoms i persones emprenedores

Els participants en aquesta activitat aconseguiran que els seus enregistraments amb el mòbil deixin de semblar amateurs i aprendran a elaborar peces amb qualitat professional, aptes tant per difondre a través de mitjans i xarxes com per satisfer les necessitats audiovisuals de la seva organització. L'activitat es pot seguir tant amb telèfons Android com Apple (iPhone).

Continguts

Sessió 1, 17 d'octubre de 10 a 14 h:

 • Coneix bé la teva càmera. Característiques tècniques dels smartphones
 • Tècniques bàsiques i avançades de vídeo amb el mòbil
 • Estructura i narrativa audiovisual: quins són els vídeos que triomfen a les xarxes?
 • Accessoris: el mínim equip necessari

Sessió 2, 20 d'octubre de 10 a 14 h:

 • Aplicacions per a l'edició i muntatge al mòbil o tauleta
 • Com editar un vídeo amb el mòbil, pas a pas
 • Postproducció bàsica: títols, subtítols, música, veu en off, etc
 • Exportació i publicació dels vídeos a les xarxes social

 

Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Oct 17, 2022 10:00 AM to Oct 20, 2022 02:00 PM (Europe/Madrid / UTC200)
 • Where Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Add event to calendar iCal
Curs gratuït per a empreses, autònoms i persones emprenedores

Inscripcions a través del formulari

Conèixer el funcionament d'Instagram i Twitter, tant la part tècnica com la part comunicativa i posar-ho en pràctica als seus negocis. Aprendre a realitzar un pla estratègic de contingut i tenir èxit a les dues xarxes socials.

Continguts

Sessió 1, 7 de novembre de 9.30 a 14 h:

 • Instagram.
 • Com utilitzar Instagram professionalment
 • Optimització del perfil i configuració en detall d'un compte d'empresa
 • Crear una bio atractiva
 • Treballar el contingut i hashtags. Crear publicacions de tot tipus amb fotos

Sessió 2, 11 de novembre de 9.30 a 14 h: 

 • Edició de vídeo des de Smartphone
 • Mètodes de publicar vídeo a Instagram: IGTV, Reels, altres
 • Històries d'Instagram: Com treballar-les i possibilitats d'incloure al perfil com a catàleg de productes o serveis
 • Com gestionem la comunitat: recerca de seguidors, a qui seguir estratègies per aconseguir seguidors

Sessió 3, 14 de novembre de 9.30 a 14 h:

 • Aplicacions mòbils externes per Instagram més populars
 • Crear i programar publicacions a Instagram des de l'ordinador
 • Concursos a Instagram: Bases legals, procediment i tria de guanyadors aleatòria
 • Crea una campanya publicitària a Instagram segmentant al teu públic objectiu
 • Twitter
 • Configuració del nostre perfil i compte de Twitter adequadament
 • Com escriure tuits i integrar els elements multimèdia
 • Estadístiques de Twitter
 • A qui ens interessa seguir, com seguir-los
 • Hashtags i recerques avançades en Twitter
 • Altres
Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Nov 07, 2022 09:30 AM to Nov 14, 2022 02:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Add event to calendar iCal
A càrrec de Xavier Elizondo, de l'Oficina Next Generation d'ACCIÓ. Activitat inclosa dins el programa de formació per a persones emprenedores i empreses del Servei de Desencolupament i Ocupació del Consell Comarcal

Sala d'actes del Consell Comarcal
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Sep 27, 2022 from 10:30 AM to 11:30 AM (Europe/Madrid / UTC200)
 • Where Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Add event to calendar iCal

INSCRIPCIONS

Com afronta el sector de l’automoció l’impacte de la mobilitat sostenible? Trobada intercomarcal d'empreses

L'objectiu de la jornada és compartir amb les empreses i agents del sector les experiències empresarials lligades a la transformació del sector i realitzar un treball en xarxa amb la resta d'empreses de la província per fomentar el networking.

 

 

Centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Oct 05, 2022 from 09:30 AM to 01:30 PM (Europe/Madrid / UTC200)
 • Where Centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell
 • Add event to calendar iCal

La sessió anirà a càrrec d'Alexis Moles, arquitecte tècnic del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Coorganitza l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Col·labora el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Masia Mas Catarro, Santa Margarida i els Monjos
 • What HABITATGE
 • When Oct 04, 2022 from 06:00 PM to 07:00 PM (Europe/Madrid / UTC200)
 • Where Masia Mas Catarro, Santa Margarida i els Monjos
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal

Aquest exposició explica quins són els beneficis de fer un manteniment dels edificis (particulars o col·lectius) i d’adaptar-los a les necessitats actuals de confort i estalvi energètic. Té com a objectiu fomentar la cultura de la rehabilitació d’edificis entre la ciutadania i és una iniciativa de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d’una exposició sensorial i interactiva que dona resposta a preguntes com què és i per què cal rehabilitar, com s’ha de fer, o quins ajuts hi ha per fer-ho, posant especial èmfasi en l'oportunitat que representen els fons Next Generation. Amb missatges positius i informació clara i accessible, l’exposició ajuda a superar les barreres percebudes que dificulten implicar-se en un projecte de rehabilitació; des de la por a la burocràcia fins a la desconfiança en els professionals.

Coorganitza el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i la Diputació de Barcelona.

Masia Mas Catarro, Santa Margarida i els Monjos
 • What HABITATGE
 • When Oct 04, 2022 05:00 PM to Dec 31, 2022 06:00 PM (Europe/Madrid / UTC200)
 • Where Masia Mas Catarro, Santa Margarida i els Monjos
 • Add event to calendar iCal

Sala d'actes del Consell Comarcal
 • When Oct 14, 2022 from 08:00 PM to 09:00 PM (Europe/Madrid / UTC200)
 • Where Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Add event to calendar iCal

Sala d’Actes del Centre Àgora de Vilafranca del Penedès
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Nov 10, 2022 from 10:30 AM to 12:30 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Sala d’Actes del Centre Àgora de Vilafranca del Penedès
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal

Castell de Penyafort, Santa Margarida i els Monjos
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Nov 14, 2022 from 09:00 AM to 01:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Castell de Penyafort, Santa Margarida i els Monjos
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal

Biblioteca Ramon Bosch de Noya, Sant Sadurní d’Anoia
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Nov 22, 2022 from 09:30 AM to 11:30 AM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Biblioteca Ramon Bosch de Noya, Sant Sadurní d’Anoia
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal

El curs és gratuït i cal inscripció prèvia a través de l'enllaç: https://forms.gle/RQ1EWZhfB58vei5B8

Curs en línia a través de la plataforma ZOOM
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Nov 22, 2022 from 10:00 AM to 01:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Curs en línia a través de la plataforma ZOOM
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal

Centre Àgora, Vilafranca del Penedès
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Nov 30, 2022 from 09:30 AM to 11:00 AM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Centre Àgora, Vilafranca del Penedès
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal

Sala d'actes del Consell Comarcal
 • When Nov 28, 2022 from 09:00 AM to 02:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal

 • What HABITATGE
 • When Feb 02, 2023 from 06:00 PM to 07:30 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal

IDIADA - Santa Oliva
 • When Dec 13, 2022 05:00 PM to Dec 21, 2022 04:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where IDIADA - Santa Oliva
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal

Sala d'actes del Consell Comarcal
 • When Nov 30, 2022 from 06:15 PM to 08:30 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal

Consorci de Turisme del Penedès C/ Sant Bernat, 16, 1r pis Vilafranca del Penedès
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Dec 14, 2022 from 11:00 AM to 12:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Consorci de Turisme del Penedès C/ Sant Bernat, 16, 1r pis Vilafranca del Penedès
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal
Vine a caminar amb els casals de la gent gran de la comarca

Pujada a Can Pascol, Castellví de la Marca
 • What GENT GRAN
 • When Feb 15, 2023 from 09:30 AM to 01:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Pujada a Can Pascol, Castellví de la Marca
 • Add event to calendar iCal
Des del Servei comarcal d'Igualtat s'impulsa un espai vivencial per a dones amb dinàmiques de grup, relaxacions...
👭ESPAI PER A DONES
 
🟣Des del Servei comarcal d'Igualtat s'impulsa un espai vivencial per a dones amb dinàmiques de grup, relaxacions...
 
📅Els dijous 23 de febrer, 9 i 23 de març, 13 i 27 d'abril, 11 i 25 de maig i 8 de juny, de 18 a 20 h
 
✍️Inscripcions i més informació a igualtat@ccapenedes.cat
 
 
 
 
L'escorxador de Vilafranca, c/ Escorxador 19, Vilafranca del Penedès
 • What IGUALTAT
 • When Feb 23, 2023 06:00 PM to Jun 08, 2023 08:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where L'escorxador de Vilafranca, c/ Escorxador 19, Vilafranca del Penedès
 • Add event to calendar iCal

El Pantinkillo, C/ Molí, 25 Sant Joan de Mediona
 • What DROGODEPENDÈNCIES
 • When Feb 16, 2023 from 06:00 PM to 07:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where El Pantinkillo, C/ Molí, 25 Sant Joan de Mediona
 • Add event to calendar iCal

Centre recreatiu "La Cooperativa", av. Catalunya, 45 Guardiola de Font-rubí
 • When Feb 14, 2023 from 07:30 PM to 08:30 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Centre recreatiu "La Cooperativa", av. Catalunya, 45 Guardiola de Font-rubí
 • Add event to calendar iCal

Centre cívic Jaume Via, c/Plaça de la Vila, 1 Vilobí del Penedès
 • When Feb 16, 2023 from 07:30 PM to 08:30 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Centre cívic Jaume Via, c/Plaça de la Vila, 1 Vilobí del Penedès
 • Add event to calendar iCal

Centre Cultural i Lúdic, c/Trenta-quatre 6, Les Cabanyes
 • When Feb 23, 2023 from 07:30 PM to 08:30 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Centre Cultural i Lúdic, c/Trenta-quatre 6, Les Cabanyes
 • Add event to calendar iCal

Pàrquing Casal Joan Amades, Sant Quintí de Mediona
 • What GENT GRAN
 • When Mar 14, 2023 from 09:30 AM to 01:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Pàrquing Casal Joan Amades, Sant Quintí de Mediona
 • Add event to calendar iCal
 • Resum de les activitats realitzades durant l'any 2022
 • Presentació de les propostes per l'any 2023
Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • What GENT GRAN
 • When Feb 09, 2023 from 05:00 PM to 07:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Add event to calendar iCal

Inscripcions en aquest enllaç.  

Amb motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona. 

 • Els estereotips i els rols de gènere. Reflexionarem sobre la influència que tenen en el procés de socialització dels infants. 
 • Autoconeixement i autoestima. Primer la pròpia per poder fomentar-la en els fills i les filles.
 • La mirada inclusiva cap a la diversitat com a eina de prevenció cap a les violències i discriminacions. 
 • Les noves masculinitats o masculinitats alternatives. Desmuntar els patrons sexistes de comportament, com a via efectiva per assolir relacions respectuoses i igualitàries. 
Escola La Cabana, Les Cabanyes
 • When Mar 13, 2023 from 04:30 PM to 06:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Escola La Cabana, Les Cabanyes
 • Add event to calendar iCal

Continguts

 • L’adolescència: característiques d’aquesta etapa de vida.
 • Parentalitat, gestió de límits i vincle.
 • Promoció de la qualitat de les relacions familiars.
 • Educació per a la responsabilitat en el consum de pantalles.
 • Recursos on adreçar-se.

Entrada lliure sense inscripció prèvia

Institut Milà i Fontanals, Carrer Torrelles de Foix, s/n, Vilafranca del Penedès
 • What DROGODEPENDÈNCIES
 • When Mar 23, 2023 from 07:00 PM to 08:00 PM (Europe/Madrid / UTC100)
 • Where Institut Milà i Fontanals, Carrer Torrelles de Foix, s/n, Vilafranca del Penedès
 • Add event to calendar iCal

 

9:00h Obertura de portes i networking públic-privat.

9:30h Benvinguda institucional i presentació de l’acte.
Sra. Cristina De la Cruz, consellera comarcal d’Empresa i Ocupació i Productes de la Terra del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

9:45h Presentació i valoració del programa "Treball, Talent i Tecnologia".
Pilar Moret Sabidó. Cap de secció de Coordinació de Polítiques del Servei de Mercat de Treball.

10:00h Ponències i taula rodona de les empreses participants al programa TTT.

 • Mentoria estratègica en digitalització i transformació tecnològica, innovació i talent per a dones professionals de la cadena de valor de l’alimentació i les begudes.Sra. Patricia González de Sensitive Cities.
 • Assistència tècnica per l’aplicació de la tecnologia de Realitat Virtual Augmentada al sector de la restauració. Sr. Luis Villarejo Immersium Studio, i Sra. Núria Carbó, presidenta del Gremi comarcal d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès.
 • Presentació de la Guia de professions STEM “Descobreix perfils professionals de la mà de joves influencers i empreses”.
 • Assistència tècnica per a l’optimització logística de la viticultura a l’Alt Penedès. Sr. Pau Feliu de Maccion. Marta Vericat, Celler Avenc del Garraf.

10:45h Presentació dels resultats 2022: “Tecnologia i millora del talent en la cadena de valor alimentària en l’Alt Penedès” i dels darrers projectes.
Sr. Èric Gómez. Cap del Servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

11:00h Tancament de l'acte.
Il·lm. Sr. Xavier Lluch. president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

Aforament limitat, cal inscripció prèvia

Per a més informació: tttpenedes@ccapenedes.cat o al 93 890 00 00 ext.165

Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • What PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • When Mar 27, 2023 from 09:00 AM to 10:00 AM (Europe/Madrid / UTC200)
 • Where Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Inscripcions Visit external website
 • Add event to calendar iCal

Aquesta xerrada té com a objectiu, a partir d'una dinàmica participativa i de debat, reflexionar sobre les noves emocions, sensacions i desitjos que viuen les famílies en un moment tan important com l’inici de l’adolescència. Pretén conéixer els canvis en les relacions familiars i els conflictes que se'n deriven. Alhora facilita un apropament a la realitat juvenil i un millor coneixement dels espais d’identitat i relació, així com també sobre el riscos existents i com per mitjà de la nostra actitud, estímul o comprensió podem aportar resposta.

A càrrec de Núria Puentes, psicòloga i terapeuta familiar del Servei de Prevenció de Drogues del Consell Comarcal de l’Alt Penedès des d’on es gestionen els Plans de drogues de Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès i Comarca. 

 

 

Institut Alt Foix. Passeig esportiu, 18 Sant Martí Sarroca
 • When Apr 19, 2023 from 06:30 PM to 07:30 PM (Europe/Madrid / UTC200)
 • Where Institut Alt Foix. Passeig esportiu, 18 Sant Martí Sarroca
 • Add event to calendar iCal

Destaquem