Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals per al curs escolar 2020-2021

El dijous 12 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar la lectura de la primera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de 2020.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia incorporar majors ingressos per valor de 87.600 €, provinents dels ajuntaments, la Generalitat i la Diputació. Aquests ingressos estan destinats a contractar, per encàrrec dels ajuntaments, les dinamitzadores dels casals de gent gran municipals i el personal del programa Treball i Formació d’inserció laboral de persones amb atur de llarga durada.

La segona proposta de l’Àrea era l’aprovació d’un contracte d’arrendament d’un local ubicat al costat de la seu del Consell Comarcal per traslladar-hi l’Oficina Tècnica. Carles Morgades va explicar que actualment els Serveis Tècnics comparteixen un mateix espai amb els Serveis Socials; ambdós serveis han anat creixent al llarg dels darrers anys i necessiten més espai per poder encabir el personal i per atendre les persones usuàries en condicions d’idoneïtat.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la modificació de 3 ordenances fiscals del Servei d’Ensenyament per al curs escolar vinent. S’han incrementat d’acord amb l’IPC: el preu del servei de transport escolar no obligatori i del transport escolar per a l’alumnat d’ensenyament postobligatori i les tarifes de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.

A més, el president de l’Àrea va explicar que s’ha modificat el redactat de les ordenances del servei de transport escolar per incloure la possibilitat que, en cas de custòdies compartides, l’alumnat pugui utilitzar les places vacants d’una segona ruta de transport escolar pagant el 50 % de la tarifa.

Les 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda (modificació de pressupost, contracte d’arrendament i modificació d’ordenances) es van aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La darrera proposta de l’ordre del dia del Ple era de l’Àrea de Plans Transversals. Consistia en l’acceptació de la proposta feta per la mesa de contractació, d’adjudicació dels diferents contractes per a la prestació del servei de transport escolar a centres docents de l’Alt Penedès durant els propers dos cursos escolars.

Albert Tort, president de l’Àrea, va explicar que aquest contracte es va licitar en 43 lots per afavorir la participació de petites i mitjanes empreses, i que el plec de clàusules administratives limitava la concurrència de les ofertes i de l’adjudicació a un màxim de 8 lots per empresa. La proposta de la mesa de contractació es va acceptar per unanimitat.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord previstes a l’ordre del dia i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, el conseller d’ERC, Pere Sàbat, va presentar una moció del seu grup per a la millora del transport en tren al Penedès. La moció recollia diferents aspectes relacionats amb la mobilitat ferroviària: una pla de xoc per a la millora de les estacions de Renfe al Penedès, la constitució d’un ens territorial per coordinar les polítiques de mobilitat, i l’increment de la freqüència de pas dels trens de rodalies a tot l’Alt i el Baix Penedès. La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

A continuació es va incloure, pel procediment d’urgència, un nou punt a l’ordre del dia: el Ple va prendre coneixement de la renúncia de la consellera Anna Rosinés, del grup comarcal de la CUP.

La sessió va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2020

Davant el tancament d’escoles ordenat per la Generalitat i el tancament d’espais municipals decretat pels ajuntaments, l’Escola de Música de l’Alt Penedès ha aturat també la seva activitat docent. Així doncs, avui divendres, dia 13 de març, ja no hi haurà classes ni activitats.

El tancament està previst que es mantingui fins al dia 27 de març (inclòs), però sempre en funció de les directrius que acordin el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i les autoritats sanitàries.

Aquesta informació ha estat comunicada ja des de l’EMAP a les famílies i també seran informades de qualsevol canvi que es produeixi al llarg dels propers dies.

El Consell Comarcal informa que no repercutirà en les famílies les quotes corresponents a aquest període no lectiu.

Vilafranca del Penedès, 13 de març de 2020

Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Consumidores (15 de març), l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès presenta les dades més destacades de l’any passat que confirmen la mediació com la millor alternativa per a la resolució de conflictes entre persones consumidores i empreses o establiments comercials.

En concret, l’Oficina Comarcal de Consum va gestionar 530 sol·licituds de mediació, de les quals el 80 % es van poder finalitzar, el 12 % es van arxivar perquè l’empresa no va acceptar la mediació i un 8% no van poder ser admeses per diferents motius (no hi havia una relació de consum, no es va poder localitzar l’empresa o per desistiment).

Pel que fa a les mediacions efectivament dutes a terme, un 55 % es van tancar amb un acord entre les parts; la qual cosa és un èxit si es té en compte que s’arriba a una mediació quan les parts prèviament han estat incapaces d’arribar a un acord.

La mediació de Consum és un procediment voluntari que requereix que ambdues parts l’acceptin lliurement. L’activitat mediadora en matèria de Consum es va instaurant progressivament a la comarca, també en el sector empresarial. A tall d’exemple, només el 12 % de les propostes de mediació fetes des de l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès no van ser acceptades per les empreses (un 25 % menys que l’any anterior).

Pel que fa a les mediacions finalitzades sense acord, es van derivar a altres instàncies superiors: el sistema d’arbitratge de consum, altres organismes administratius competents (Banc d’Espanya, Direcció General d’Assegurances, Direcció General d’Energia) o a la via judicial.

Les mediacions derivades des del Consell Comarcal al sistema Arbitral de Consum van ser resoltes totalment o parcialment a favor de les persones consumidores en un 92 % dels casos (una xifra també molt elevada que justifica plenament que s’hagi continuat defensant els drets de les persones consumidores.

Un altre àmbit al qual l’Oficina Comarcal de Consum ha dedicat molts esforços durant l’any 2019 és l’assessorament energètic individualitzat, que té com a objectiu apoderar les persones consumidores en els seus drets energètics. En concret, l’Oficina de Consum del Consell Comarcal ha organitzat 6 xerrades sobre estalvi energètic en diferents municipis de la comarca, ha fet difusió dels tallers de consum responsable de la Diputació i la Generalitat entre tots els centres d’ensenyament de la comarca (difusió que s’ha concretat en 26 peticions per acollir aquests tallers), i ha donat a conèixer 32 alertes i notícies d’interès sobre temes d’actualitat en temes de Consum.

En total, l’Oficina de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va atendre 1.045 consultes durant l’any 2019.

Vilafranca del Penedès, 10 de març de 2020

El divendres 6 de març es va celebrar una assemblea general extraordinària del Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès.
El Consell de la Gent Gran està format per totes les entitats i casals de gent gran de la comarcal. D'acord amb el seu reglament, el Consell està obert a la participació d'entitats que treballen per a la gent gran, sempre que així ho sol·licitin i sigui aprovat per l'Assemblea General.

Aquest ha estat el cas dels sindicats CCOO i UGT i de la Coral Sant Jordi de Sant Pere de Riudebitlles, que des de divendres formen part d'aquest òrgan consultiu del Consell Comarcal.

L'assemblea extraordinària de divendres va servir també per aprovar la renovació dels membres de la Junta Permanent del Consell de la Gent Gran.

Vilafranca del Penedès, 6 de març de 2010
 
 
 
 
 
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en la sessió ordinària de 5 de març, ha aprovat l'adhesió al manifest elaborat conjuntament per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i per la Federació de Municipis de Catalunya

El manifest diu així:

"El pròxim dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones. Les dones hem dit prou, i aquest prou no s'esgotarà fins que la igualtat real i efectiva entre dones i homes sigui una realitat, aquí i arreu del món.


Diem prou al sexisme, al patriarcat, a la violència contra les dones i al lideratge polític masclista. Des del món local volem reivindicar els drets de les dones i el dret a tenir polítiques públiques amb perspectiva de gènere. Demanen que es compleixin les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya en defensa dels drets humans de les dones; en concret, ens hem d’auto obligar el món local a complir i fer complir la llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes i demanem, en concret, que l'art núm. 6 de la llei no caigui en l'oblit. Les dones seguirem lluitant perquè es reconeguin els nostres drets i ho farem amb veu pròpia sense permetre que ningú ho faci per nosaltres.


El Dia Internacional de les Dones és un moviment polític que lluita pels drets humans, la igualtat i la justícia. I se suma a la lluita contra el racisme, el classisme, la xenofòbia i la LGTBIfòbia. Exigim el ple gaudi dels drets humans, per la qual cosa és fonamental tenir una vida lliure de violències, estereotips i rols de gènere i de discriminacions de qualsevol mena. Les dones tenim el dret a viure lliures de violències masclistes. Cal eradicar la xacra de les agressions físiques i psicològiques. Denunciem qualsevol tipus de violència i discriminació sexista, així com qualsevol agressió per motius d’orientació o identitat sexual.


Reivindiquem una educació pública, laica, inclusiva i feminista que faci créixer lliures nenes i nens. Cal educar els nostres infants en els valors de la igualtat de gènere i posar en valor la lluita feminista i la perspectiva de gènere des dels primers trams educatius fins a la universitat.
Demanem el ple gaudí dels drets econòmics i socials i trencar definitivament la bretxa de gènere que existeix en el nostre país (23%), per tant, calen polítiques feministes. Reclamem a les empreses que incloguin la visió de gènere i la lluita contra les desigualtats salarials; que la maternitat no sigui motiu d’expulsió ni discriminació en el món laboral. També s’ha de posar en valor i donar visibilitat al treball domèstic no remunerat i reivindicar la coresponsabilitat real en les tasques de cura i el dret al temps personal.


Celebrem l'acord nacional de l'Agenda 2030 que se signà el passat 21 de febrer, en el Palau Modernista de Sant Pau, però també reivindiquem la mirada
transversal i feminista als 17 objectius. En concret mirem l'objectiu 10 que emplaça, tant governs com organitzacions a garantir la igualtat d'oportunitats i
reduir les desigualtats, promovent legislacions, polítiques i mesures concretes.


Els governs municipals tenim la capacitat de millorar les condicions socials i laborals de les dones a través de mesures i accions basades en l'anàlisi de la
realitat territorial. Per això ens hem de comprometre i assumir la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Hem de ser un país compromès amb la igualtat de gènere.


El maig passat vàrem celebrar les eleccions municipals i els nous consistoris hauríem de saber incorporar la perspectiva de gènere i les polítiques d’igualtat en els Plans de Mandat municipal. Per això ens emplacem a fer-ho realitat.


Lluitem perquè el nostre esforç ens farà millor com a societat i perquè el nostre camí desbrossarà el dels nostres fills i filles."


Vilafranca del Penedès, març de 2020

Divendres 21 de febrer de 2020, es va celebrar una nova reunió mensual de la Junta Permanent del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès.

 

Hi van assistir totes les persones que actualment formen part de la Junta Permanent, les dues persones que han acabat el seu mandat, Francesc Carles Solé (Vilafranca) i Carme Batet (Subirats); el vocal de l’Alt Penedès al Consell Nacional de la Gent Gran de Catalunya, Josep Faura (Font-rubí), i les tècniques del Consell Comarcal.

D’aquesta manera s’ha pogut tancar l’etapa de dos membres de la Junta Permanent, en Francesc Carles Solé (de Vilafranca) i la Carme Batet (de Subirats), i del vocal del consell de la gent gran de Catalunya, en Josep Faura (Font-Rubí). El proper dia 6 de març se celebrarà una assemblea general extraordinària del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès on es formalitzarà el relleu d’aquestes tres persones.

Vilafranca del Penedès, 24 de febrer de 2020

El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va acollir el proppassat dijous, 20 de febrer, l’acte de lliurament de diversos exemplars de l’obra “Raïms” i de la seva nova edició en anglès, “Grapes”, oferts per la Consultoria Vitivinícola Rius i Rius Assessors i destinats al fons de les biblioteques i de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.


“Raïms”, i ara també “Grapes”, son obres editades per Andana que parla dels vins, dels cultius i de la història de les principals varietats catalanes. El seu atractiu i interès es nodreix de diversos aspectes que val la pena posar en relleu.

En primer lloc, es tracta d’una obra col·lectiva escrita per experts de diferents àmbits relacionats amb la vinya i el vi, la suma de coneixements dels quals fa que es transformi en un complet manual de les varietats més representatives de la mediterrània que s’han cultivat tradicionalment a Catalunya.

En segon lloc, a diferència d’altres publicacions que també versen sobre viticultura, ampelografia o enologia des del punt de vista tècnic, aquesta s’enriqueix amb l’aportació d’altres mirades dels vessants històric i cultural.

I finalment, les dotze varietats autòctones que es tracten en el llibre conviden a pensar en clau de futur. Per això es confia que l’obra sigui útil per a tot el sector vitivinícola: pagesos, elaboradors, enòlegs, cellerers.. i no cal dir, als amants i consumidors que vulguin saber més dels vins de casa nostra.

Vilafranca del Penedès, 20 de febrer de 2020

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar demanar un baixador per a trens regionals i trens d’alta velocitat al Penedès

El dijous 13 de gener es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar la lectura de la proposta única de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: donar compte d’un acord de la Junta de Govern sobre l’adjudicació del contracte del Servei de redacció del projecte executiu de senyalització general del projecte “Penedès 360º”. Aquesta adjudicació està inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.

El projecte de senyalització constarà de 3 fases: la planificació de l’itinerari Penedès 360º i les seves variants, l’inventari de senyals per a aquests itinerari i les seves variants, i el projecte de senyalització a partir dels mapes generals en les dues fases anteriors.

En el següent punt de l’ordre del dia del plenari comarcal i dins l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va portar a aprovació l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2020. Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia incorporar majors ingressos per valor de 465.700 € provinents, bàsicament, de la subvenció de la Generalitat per al programa d’ocupació “Treball i Formació”, i de les quotes dels ajuntaments en concepte de prestació de serveis tècnics.

La proposta de modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal. El president Carles Morgades va explicar que 9 municipis de la comarca havien signat el conveni marc de prestació de serveis en matèria d’Enginyeria i que, en conseqüència, calia incorporar un segon professional d’aquesta especialitat a la plantilla de personal i a la relació de llocs de treball del Consell Comarcal.

Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

La darrera proposta de l’ordre del dia del Ple era de l’Àrea de Plans Transversals; consistia en l’aprovació de l’inici de l’expedient de contractació del Servei d’acompanyants del servei de transport escolar de l’Alt Penedès.

Albert Tort, president de l’Àrea, va explicar que l’any 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’última pròrroga per a la gestió del servei públic de monitoratge; aquesta pròrroga és vàlida fins al final de l’actual curs escolar i ara cal iniciar un nou expedient de contractació per als propers quatre cursos escolars. L’import estimat d’aquesta contractació és de 1.785.347 €, “una xifra que parla de la importància d’aquest servei, que cada dia transporta 1.400 alumnes, i que posa en valor la feina de totes les persones que el fan possible”.

La proposta es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte de l’adscripció del conseller Rafael Berlanga al grup polític En Comú Guanyem Penedès i de la seva designació a les comissions informatives de les diferents àrees d’organització del Consell Comarcal.

El secretari també va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, es va incloure pel procediment d’urgència un nou punt a l’ordre del dia: l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’empresa pública Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SUMAR, per a la prestació del servei de dinamització de la gent gran a diversos municipis de la comarca.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que amb aquest conveni el Consell Comarcal vol donar resposta a les peticions dels ajuntaments de Pacs del Penedès, Avinyonet del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Torrelles de Foix, Castellet i la Gornal, Font-rubí, Pontons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Mediona i Torrelavit. Fins ara, el servei de dinamització de la gent gran el prestava la Diputació de Barcelona.

L’aprovació del conveni es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP, i amb el vot en contra del grups de la CUP i d’ECGP.

Tot seguit va començar el debat de 4 mocions. La primera, la moció per reclamar l’execució immediata del carril Bus-VAO a la B-23 (entre Molins de Rei i la Diagonal de Barcelona), que fa anys que està encallat perquè el Ministeri de Foment no signa els acords de traspàs necessaris amb la Generalitat.

Aquest carril faria més competitius els autobusos interurbans i permetria desenvolupar noves línies de bus exprés; a més, en un context de contaminació atmosfèrica i emergència climàtica, promoure l’ús del transport públic és una prioritat.

La moció es va aprovar per unanimitat.

La segona moció, de suport a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, la va presentar Jordi Ferrer, president de l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal i alcalde de Sant Llorenç d’Hortons. Demanava al Departament de Salut de la Generalitat que doti l’Hospital de Martorell  i els serveis d’atenció primària que en depenen, dels recursos necessaris per poder atendre la ciutadania de la seva àrea d’influència (160.000 persones de 13 municipis, entre els quals Gelida i Sant Llorenç d’Hortons).

Aquesta moció es va aprovar amb el vot a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC i el PSC-CP; el vot en contra del conseller d’ECGP i l’abstenció del grup de la CUP.

La tercera moció que es va portar a aprovació per part del plenari comarcal demanava al Ministeri de Foment i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat la construcció d’un baixador d’Alta Velocitat i el desenvolupament d’una estació intermodal al Penedès. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va exposar els diferents objectius a curt i mitjà termini: tenir accés als serveis de regionals AVANT i als serveis de llarg recorregut Intercities, connectar el Penedès amb la resta de zones de Catalunya amb temps de viatges molt competitius, plantejar l’ús d’aquesta estació per als altres serveis d’alta velocitat, acollir els serveis de rodalies i la parada de la xarxa d’autobusos, esdevenir una estació perifèrica de Barcelona per a trens d’alta velocitat que no hi facin parada i, en última instància, posicionar el Penedès i fer-lo més competitiu.

Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, el PSC-CP i 5 vots d’ERC; amb el vot en contra de la CUP, i amb l’abstenció del conseller del grup d’ECGP i de 2 consellers i conselleres d’ERC.

Finalment, el Ple va debatre una quarta moció sobre la construcció de la rotonda de Subirats i per executar un pla de millores per a una N-340 lliure d’accidents.

Arantxa Fernàndez, en nom de la CUP, va presentar la moció exposant que a la N-340 hi ha hagut accidents greus com a resultat de la manca de rotondes en els punts d’incorporació al seu pas pels diferents nuclis de població, que evitin als vehicles que volen incorporar-se al carril contrari que s’hagin d’aturar al mig de la via.

La moció també demanava que es limiti el pas als vehicles pesants entre Vilafranca i Molins de Rei fins que no s’hagin executat les rotondes i el pla de millores.

Aquesta moció es va aprovar també per unanimitat.

Vilafranca del Penedès, 17 de febrer de 2020

 

Aquesta comissió permet donar de l'òrgan competent de planificació urbanística territorial a la vegueria que es va crear el 2010 i apropar la presa de decisions urbanístiques i de planificació territorial

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va constituir divendres la nova Comissió territorial d’urbanisme del Penedès, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra. La seva creació, que va ser aprovada pel Govern el passat mes d’octubre, permet dotar de l’òrgan competent en planificació urbanística i territorial aquesta vegueria. L’acte va comptar amb la presència del delegat del Govern al Penedès, Pere Regull, i del president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch.

Des de l’aprovació de la Vegueria del Penedès, formada per l’Anoia, el Garraf, l’Alt i el Baix Penedès, “havíem de desplegar-ne els seus continguts i un dels més importants era tot el que representa el seu àmbit urbanístic”, va exposar el conseller Calvet, i, per tant, “avui és una fita històrica”, va assenyalar. Sobre els expedients tractats durant aquesta primera Comissió, el conseller va remarcar que “són molt importants per la dinamització econòmica del territori: amb temes de sectors residencials, sectors econòmics o temes de sòl no urbanitzable, que ens projecten com a territori, com a vegueria, en benefici de les persones i de la seva economia”.

Dels temes analitzats divendres, Damià Calvet va remarcar que s’havia aprovat definitivament la modificació puntual del carrer Comerç de Vilafranca del Penedès, un “expedient complex, que ha tingut un tràmit llarg i ha comptat amb molt debat tècnic, que ha enriquit la proposta, tot convertint-la en una proposta molt ambiciosa que ha de transformar Vilafranca del Penedès i l’ha de projectar al futur”.

Així mateix, el conseller va subratllar que els expedients tractats ja tenien “l’empremta del nou urbanisme, que ha d’incorporar el vector ambiental, i el vector climàtic”. En aquest sentit, va posar com a exemple l’expedient sobre el Pla de millora urbana d’un àmbit de la urbanització de Mas Mel, a Calafell, en què “d’una proposta inicial que suposava una certa ocupació del territori, hem passat a una concentració dels aprofitaments en un extrem del sector i amb una gran obertura amb zona verda cap a la zona natural” situada darrere del sector.

De la seva banda, el delegat del Govern va ressaltar el caràcter “històric” i la rellevància de disposar d’una comissió territorial d’urbanisme pròpia, que suposa “la reunificació” d’aquest àmbit. “Fins ara, els temes urbanístics els havíem de tractar a Tarragona, Barcelona o Manresa”, va remarcar Regull.

La vegueria penedesenca

La vegueria penedesenca es va crear per llei el 2017, però abans, el 2010, s’havia creat l’àmbit de planificació territorial del Penedès. Fins aquell moment, Catalunya es dividia en set àmbits de planificació (Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Metropolità de Barcelona, Ponent i Terres de l’Ebre). Els expedients urbanístics relatius a cadascun d’aquests àmbits els resolen les comissions d’urbanisme corresponents.

L’any 2010 es va crear el vuitè àmbit de planificació territorial, el del Penedès. Amb la constitució divendres de la seva Comissió territorial d’urbanisme es va completar el desplegament de tots aquests òrgans col·legiats.

Així, la Comissió d’urbanisme del Penedès supervisarà els expedients urbanístics de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, a excepció de vuit municipis anoiencs que van comunicar la seva preferència per seguir formant part de l’àmbit de la Catalunya Central. Es tracta de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sant Pere Sallavinera i Veciana.

Reconeixement de la realitat territorial 

Fins a la creació de la Comissió del Penedès, els expedients d’aquesta zona es tractaven a tres comissions territorials diferents: la de la Catalunya Central, la del Camp de Tarragona i la de l’Arc Metropolità de Barcelona. La posada en marxa d’una Comissió específica penedesenca permetrà garantir la coherència amb l’organització territorial establerta a la Llei de vegueries.

Igualment, garantirà un reconeixement de la nova realitat territorial i un tractament més proper, amb la participació de les diverses administracions que hi actuen i d’experts de la comarca. Cal recordar que el Departament de Territori i Sostenibilitat està elaborant el Pla territorial parcial del Penedès, que completarà la nova arquitectura d’aquest àmbit dotant-lo del seu propi instrument de planificació territorial.

Vilafranca del Penedès, 11 de febrer de 2020

 

La mediació administrativa, una nova manera de resoldre els conflictes entre les administracions locals i els administrats

El dijous 30 de gener va celebrar sessió ordinària del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de l’Alt Penedès. En el primer punt de l’ordre del dia, es va acordar presentar l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès.

El personal de l’OCIC d’aquesta oficina del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va explicar breument quins serveis ofereix a la ciutadania, les empreses, les associacions i els centres educatius, per tal que des de les oficines d’Atenció Ciutadana dels ajuntaments que no tenen oficina de Consum pròpia (Vilafranca i Sant Sadurní) es puguin derivar totes les consultes al Consell Comarcal.

A més, es va oferir als alcaldes i alcaldesses la possibilitat d’acollir-se al “Servei de Consum Electrònic”, consistent en un enllaç des de les webs municipals amb l’Oficina Comarcal de Consum, per apropar i facilitar a la ciutadania la gestió i la tramitació electrònica de consultes, queixes, denúncies i/o reclamacions.

En el segon punt de l’ordre del dia, el personal del Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal va explicar la filosofia de la mediació (construir ponts de diàleg perquè siguin les parts en conflicte les que, des de l’escolta activa, puguin arribar a acords) i va explicar la tipologia de casos que des dels ajuntaments es poden derivar al Consell Comarcal.

Tres mesos després de l’entrada en funcionament d’aquest nou servei, les derivacions s’han fet bàsicament des de Serveis Socials i des del Servei d’Habitatge del Consell Comarcal. Gràcies a la difusió que van fer els mitjans de comunicació, han començat a arribar nous casos de persones que han sentit a parlar del servei. Ara es tracta que els ajuntaments també coneguin aquest recurs i derivin casos al Consell Comarcal.

Finalment, es va oferir als alcaldes i alcaldesses la possibilitat de fer mediació administrativa quan hi hagi algun conflicte entre l’ajuntament i algun veí o grup de veïns o per prevenir un possible conflicte. També es va oferir la possibilitat de fer xerrades sobre Mediació que contribueixin a reforçar els vincles entre les persones i millorar la convivència i la col·laboració entre veïns d’un mateix barri o municipi.

En el següent punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, es va presentar el projecte de cooperació internacional “Vacances en pau”, per a l’estada de nens i nenes sahrauís durant els mesos d’estiu amb famílies catalanes d’acollida.

Mah Iahdih, representant sahrauí a Catalunya, va recordar succintament la crua lluita del seu poble per aconseguir un referèndum d’independència, com malviu la població sahrauí als camps de refugiats i a la zona ocupada pel Regne del Marroc i com aquest conflicte tendeix a ser oblidat per la resta del Món.

“Vacances en pau” té diversos objectius: oferir als nens i nenes la possibilitat de sortir dels camps durant els mesos més calorosos de l’estiu (quan les temperatures al Sàhara poden superar fàcilment els 50ºC), que puguin tenir una dieta més saludable, que rebin atenció i tractaments sanitaris i que puguin gaudir d’unes vacances amb activitats i experiències diferents. A més, el programa serveix perquè es continuï parlant del conflicte del poble sahrauí als mitjans de comunicació.

Susanna Sanahujes, coordinadora del programa “Vacances en pau”, va explicar que progressivament s’ha reduït el nombre de famílies d’acollida a Catalunya i va demanar la col·laboració dels ajuntaments de l’Alt Penedès per facilitar aquesta forma de cooperació. En concret, va demanar als alcaldes i les alcaldesses que col·laborin amb les famílies oferint-los descomptes o la gratuïtat de la inscripció dels nens i nenes sahrauís als casals d’estiu, en la compra de l’abonament per a la piscina municipal i en el pagament de les despeses de desplaçament des dels campaments al Sàhara fins a Catalunya.

En el darrer punt de l’ordre del dia, els alcaldes i alcaldesses van abordar el tema de les ocupacions il·legals d’habitatges amb una problemàtica delinqüencial associada. Marta Prada i David Mongil, de l’Oficina d’Habitatge de lla Diputació de Barcelona, van explicar algunes actuacions administratives que podien dur a terme els ajuntaments: els procediments administratius de desallotjament com a conseqüència de la declaració d’inhabitabilitat de l’edifici, les multes coercitives als propietaris grans tenidors que mantenen edificis en condicions d’inhabitabilitat, els increments dels IBI dels edificis deshabitats de propietat de grans tenidors, les declaracions d’inhabitabilitat amb inscripció al Registre de la Propietat i la sol·licitud de cessió als ajuntaments dels habitatges buits per desnonar els ocupants problemàtics i cedir-los a famílies amb necessitats socials.

Al seu torn, els representants dels Mossos d’Esquadra, Àlvar Piñol, sotscap de l’Àrea Policial de l’Alt Penedès, i David Fernàndez, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana, van explicar que malgrat la percepció ciutadana l’Alt Penedès és una comarca amb un percentatge d’ocupacions baix comparat amb altres comarques o amb les zones metropolitanes. Piñol va explicar que els Mossos tenen un protocol estàndar d’actuació que passa per identificar les persones que ocupen un habitatge, recollir testimonis i buscar el propietari de l’habitatge perquè ratifiqui es que es tracta d’una ocupació i posi la denúncia. També van explicar que és molt difícil treballar amb els jutjats de Vilafranca perquè els jutges hi estan de pas i no es pot fer una feina de coordinació continuada.

Els alcaldes i les alcaldesses assistents van acordar mantenir les reunions de la taula de treball d’Habitatge del Consell Comarcal per coordinar iniciatives i la manera de donar resposta al problema de les ocupacions.

Vilafranca del Penedès, 1 de febrer de 2020

 

Els conflictes veïnals i familiar han estat de moment els principals temes objectes de Mediació

La setmana passada, amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Mediació, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va presentar públicament el nou Servei de Mediació Ciutadana, que va entrar en funcionament a finals de 2019 i que es vol donar a conèixer a tota la ciutadania de la comarca.

Jordi Ferrer, vicepresident del Consell Comarcal i president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, i Núria Arnau, consellera comarcal de Convivència Ciutadana, van explicar aquest nou servei que és gratuït i que està a disposició de les persones que resideixen a l’Alt Penedès, les entitats i els ajuntaments, excepte els municipis de Sant Sadurní i Vilafranca que tenen els seus propis serveis de Mediació Ciutadana.

Jordi Ferrer va afirmar que “la tasca de les administracions passa moltes vegades per la mediació (...) les persones tenen tendència a recórrer als tribunals però amb la mediació el conflicte pot esdevenir una oportunitat”, per això el Consell Comarcal ha creat un servei format per 4 professionals de la Mediació amb una llarga experiència i amb perfils complementaris (Psicologia, Dret penal, Dret civil).

Núria Arnau, al seu torn, va afirmar que “la mediació és una solució molt més econòmica en comparació amb la via judicial i de vegades pot resoldre el problema de fons i restablir la relació”. Això és especialment important en els casos de mediació familiar, en què restablir la comunicació entre progenitors o entre germans (per exemple, en el cas de la cura de persones grans), és tan important com resoldre el conflicte en si mateix.

Els àmbits de treball del Servei Comarcal de Mediació Ciutadana són els conflictes familiars, el context escolar, el món associatiu, els conflictes veïnals, l’espai públic i per l’incompliment d’ordenances municipals. També es faran comediacions per aconseguir fórmules de justícia restaurativa per a petits delictes o danys patrimonials.

Esther Martí, membre del Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal, va explicar que, dels 23 casos atesos des de la posada en marxa del servei durant el mes d’octubre de 2019, 11 s’han tancat amb acords totals i la resta continuen oberts perquè són processos que poden durar uns mesos a resoldre’s.

El procés de mediació comença amb una sessió informativa amb la persona que ha sol·licitat la mediació. Un cop acceptada la mediació, des del Consell Comarcal es contacta amb l’altra part en conflicte i se la convida a una sessió informativa. Si ambdues parts accepten voluntàriament la mediació, es fan un seguint de sessions conjuntes i separades en què es treballa l’escolta activa i s’intenta aconseguir acords satisfactoris per a ambdues parts.

Per demanar hora al Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès cal trucar al telèfon 93 890 00 00 ext. 142 o contactar via correu electrònic mediació@ccapenedes.cat.

Vilafranca del Penedès, 27 de gener de 2020

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha contractat 28 persones en situació d’atur de llarga durada que treballaran en diferents municipis de l’Alt Penedès, durant 6 o 12 mesos, en accions d’interès públic i de caràcter social.

El Consell Comarcal ha acceptat una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per desenvolupar el projecte “Suport als municipis” dins la 3a edició del programa Treball i Formació.

Les contractacions s’han dut a terme a partir de les derivacions de l’Oficina de Treball de Vilafranca del Penedès i en col·laboració amb els ajuntaments que participen en el projecte “Suport als municipis” de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès: Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Castellví de la Marca, Font-rubí, Gelida, la Granada, Mediona, Olesa de Bonesvalls, el Pla del Penedès, Pacs del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia,  Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit i Torrelles de Foix.

El programa “Treball i Formació” està adreçat a persones en situació d’atur de llarga durada, preferentment majors de 45 anys; persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania i dones en situació d’atur de molt llarga durada.

A més d’adquirir experiència laboral, les persones contractades participaran en accions formatives professionalitzadores obligatòries, de 90 hores de durada, organitzades pel Consell Comarcal. Aquestes accions formatives tenen el propòsit de fomentar en les persones destinatàries del programa la formació permanent, al llarg de la vida, com a mitjà per millorar els seus coneixements i les seves competències i per adquirir les habilitats i les aptituds necessàries per millorar la seva ocupabilitat.

Les accions del programa “Treball i Formació” estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançades pel Fons Social Europeu i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Vilafranca del Penedès, 27 de gener de 2020

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar la pròrroga per al 2020 de l’addenda del contracte programa amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies

El dijous 13 de gener es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec de conseller Rafael Berlanga, regidor d’En Comú Guanyem Penedès a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, que substitueix la consellera Anna Enjuanes.

Tot seguit va començar la lectura de la proposta única de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: donar compte d’un acord de la Junta de Govern sobre l’adjudicació del contracte per a la realització de l’obra “Itinerari de la Granada a Santa Fe del Penedès”, inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.

L’obra consisteix en la construcció d’una vorera de formigó que va des del nucli antic de la Granada fins al nucli urbà de Santa Fe, i en la renovació de l’enllumenat al llarg de la vorera. Aquest itinerari per a vianants enllaçarà el nucli de la Granada amb el punt d’origen de diverses rutes de senderisme a Santa Fe, alhora que millorarà la comunicació a peu entre ambdós municipis.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va afirmar que “en 2 anys haurem d’haver acabat totes les obres incloses dins l’operació Penedès 360º. Cal recordar que aquesta subvenció FEDER del Consell Comarcal permetrà a 14 municipis de l’Alt Penedès de menys de 20.000 habitants dur a terme un seguit d’accions amb un finançament del 50% provinent de recursos de la Unió Europea”.

En el següent punt de l’ordre del dia del plenari comarcal i dins l’Àrea d’Atenció a les Persones, es va portar a aprovació la pròrroga per al 2020 de l’addenda del contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

El contracte programa estableix els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament dels serveis i programes que presta el Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestar Social, Joventut i polítiques d’Igualtat. El contracte inclou l’equip de professionals de Serveis Socials, el servei d’atenció domiciliària, els ajuts d’urgència social, els sistemes de resposta urgent per a dones víctimes de violència i els seus fills, els programes d’atenció a les persones nouvingudes, el servei de transport adaptat per a persones amb dificultats de mobilitat, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, el servei d’integració familiar en família extensa per a menors tutelats, els projectes d’acció comunitària, els centres oberts i programes diürns per a infants i adolescents en situació de risc social, l’Oficina Jove de l’Alt Penedès amb totes les competències delegades en matèria de Joventut, i altres serveis i programes relatius al Benestar Social.

El president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Ferrer, va explicar que l’aportació corresponent a l’any 2020 serà d’2.038.580 € € (un 5,07 % més respecte de l’any anterior) i que l’increment es destinarà a consolidar els 3 llocs de treball creats durant l’any 2019 a l’Equip Bàsic de Serveis Socials, a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en situació de risc i al Servei d’Integració en Família Extensa per a menors tutelats. Jordi Ferrer també va explicar que el Consell Comarcal resta a l’espera de la signatura d’un nou contracte programa, amb més recursos, quan la Generalitat aprovi el seu pressupost per a l’exercici 2020.

La proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones es va aprovar amb el vot a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i la CUP, i amb l’abstenció del conseller del grup d’ECGP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va llegir la “Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte al MH president de la Generalitat, Quim Torra, i l’eurodiputat Oriol Junqueras”.

La moció, que dóna suport a les resolucions recentment aprovades pel Parlament de Catalunya, rebutja la darrera resolució de la Junta Electoral Central d’inhabilitació i de retirada de la credencial de diputat del president de la Generalitat, perquè vulnera l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del Parlament de Catalunya. La moció també rebutja la resolució que nega a Oriol Junqueras la condició d’eurodiputat, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat el 5 de gener. Finalment, la moció insta l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés i a posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, de representants de la societat civil i d’institucions.

Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals de Junts x Catalunya, ERC, la CUP i ECGP. Els consellers del PSC-CP no van votar.

Vilafranca del Penedès, 21 de gener de 2020

 

El Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme i l’Associació d’Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès han dut a terme dues noves accions de promoció dels “Productes de la Terra”.

El dilluns 16 de desembre es va presentar el 8è calendari editat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i basat en els productes agroalimentaris característics del Penedès.

La consellera comarcal de Promoció Econòmica i Productes de la Terra, Susanna Mèrida, va explicar que l’experiència d’editar el calendari té molt bona acollida entre els elaboradors, els restauradors i la ciutadania en general. “Enguany hem volgut posar en valor la cervesa artesana, un producte de qualitat en el qual fa molt de temps que es treballa a la comarca i que gràcies a la Fira de la Cervesa Artesana de Mediona és cada cop més conegut”.

El calendari s’ha fet amb la col·laboració de les empreses elaboradores de la comarca: Ales Agullons (Mediona), Beer Cat (Vilafranca del Penedès), Cervesa Espiga (Sant Llorenç d’Hortons), Cerveses Bripau (Sant Pere de Riudebitlles) i La Castellera (Vilafranca del Penedès).

Carles Rodríguez i Montse Virgili, promotors de la Fira de Mediona i propietaris d’Ales Agullons, van explicar que “nosaltres fa 18 anys que fem cervesa artesana. Vam començar la fira amb 4 elaboradors i ara som 80, la majoria empreses catalanes. (...) La cervesa acompanya molt bé els àpats, perquè l’acidesa de la cervesa dilueix el greix del menjar i el fa més lleuger”.

Isaac Ruana, de Cervesa Espiga, va dir que “tothom coneix el Penedès com a comarca vitivinícola i gràcies a la Fira de la Cervesa se’l comença a conèixer també com a comarca cervesera. Igual que hi ha moltes persones que fan vins i caves a casa seva, hi ha també moltes persones que fan cervesa artesana. No és una moda; la cervesa ha vingut per quedar-se”.

Lucy Green, de l’empresa Beer Cat, va explicar que “un dels plats del calendari està elaborat amb Black Irish, una típica cervesa irlandesa homenatge al propietari de l’empresa i una de les primeres cerveses que vam elaborar. Actualment fem 13 cerveses; algunes d’edició limitada”.

El calendari conté 6 receptes elaborades pels restaurants adherits al projecte “El Penedès, tasta’l”, que tenen com a ingredient la cervesa artesana. Cada recepta va acompanyada de la seva fotografia corresponent.

Núria Carbó, presidenta del Gremi de Restauració de l’Alt Penedès, va explicar que l’ús de la cervesa a la gastronomia penedesenca no és d’ara; fa temps que es fa servir com a ingredient en plats que van des dels entrants fins a les postres. “Per a cada plat hem escollit la cervesa adient. Si la cervesa té massa personalitat, taparia el plat”.

Al calendari hi ha també un llistat de les empreses que formen part de l’Associació d’Artesans Agroalimentaris del Penedès i dels restaurants adherits a “El Penedès, tasta’l”.

Els 2.000 exemplars editats pel Consell Comarcal s’han lliurat a aquestes empreses i restaurants per tal que els distribueixin entre els seus associats, clients i visitants. També es van distribuir calendaris a la Fira del Gall i a la Fira de Santa Llúcia de Vilafranca del Penedès.

Els plats de la “Cuina d’hivern” es podran degustar als 20 restaurants (9 més que l’any passat) que participen en la 4a edició de la “Cuina d’hivern”. Estaran a les cartes o als menús dels caps de setmana vins al 23 de febrer de 2020.

El fulletó informatiu de la “Cuina d’hivern” es repartirà als restaurants i a les oficines de Turisme i es pot descarregar des del web del Consell Comarcal.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va afirmar que “L’èxit de la nostra comarca ha de ser la generació de sinergies entre tots els productes. Quan anem pel món no només busquem una cosa, sinó unes quantes experiències juntes. El Penedès té diversos gustos”.

Vilafranca del Penedès, 23 de desembre de 2020

 

Aquest programa capacita les persones joves participants perquè es reincorporin al sistema educatiu i/o perquè s’incorporin al mercat de treball.

El programa està adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys, que han abandonat prematurament el sistema educatiu i que no estan treballant.

Des d’octubre fins a desembre, els joves han participat en un procés educatiu personalitzat i grupal, tutelat pel personal de l’Oficina Jove, per explorar quins són els seus interessos i les seves motivacions i per orientar les seves trajectòries educatives i professionals en funció dels seus projectes vitals i professionals.

També han rebut una formació professionalitzadora flexible, adaptada a les seves necessitats i orientada a desenvolupar les seves competències professionals, per tal que puguin millorar la seva ocupabilitat i/o reprendre els estudis.

Els joves que han participat en la 7a edició del programa “Forma’t” del Consell Comarcal de l’Alt Penedès són de diferents municipis de la comarca: Avinyonet del Penedès, Sant Quintí de Mediona, Subirats, el Pla del Penedès, Olesa de Bonesvalls, Sant Pere de Riudebitlles, Olèrdola, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix.

En acabar el programa, un jove ha començat a treballar, un altre ha optat per continuar estudiant a l’escola d’adults i cinc més s’han apuntant a cursos de formació professionalitzadora. Des de l’Oficina Jove continuaran treballant amb la resta de participants per tal de buscar les millors opcions de cara el proper any.

El dijous 19 de juny,  la consellera comarcal de Joventut, Susanna Escribà,  va lliurar els diplomes als 14 participants que han completat íntegrament el programa “Forma’t 2019”. Els va felicitar i va voler escoltar les seves opinions sobre l’experiència viscuda durant aquests mesos.

Vilafranca del Penedès, 23 de desembre de 2019

 

 

El Ple també va aprovar per unanimitat una moció de rebuig a la instal·lació de la planta de fabricació d’aglomeràtic asfàltic a Pacs

El dijous 12 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació d l’acta de la sessió anterior, es van presentar 5 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda.

La primera, la ratificació del nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal va explicar que per determinar la composició sempre es tenen en compte els resultats de les últimes eleccions locals. Així doncs, es proposaven 3 alcaldes i alcaldesses de Junts x Catalunya, 2 d’Esquerra Republicana de Catalunya, 2 del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 alcalde del Partit Popular i 1 alcalde de les candidatures independents. La composició de la Comissió Permanent es va ratificar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC i el PSC-CP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Pel que fa a la segona proposta, l’aprovació de la novena modificació de crèdit del pressupost, Carles Morgades, president de l’Àrea d’Economia i Hisenda, va explicar que calia incorporar majors ingressos procedents de la Generalitat i aprovar suplements de crèdit per a les noves partides de personal  creades per iniciar plans d’ocupació als ajuntaments i per comprar llicències de programes i material informàtic per al Consell Comarcal. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor de Junts x Catalunya, el PSC-CP i ERC, i amb l’abstenció de la CUP.

La tercera proposta era l’aprovació del conveni marc amb els ajuntaments de l’Alt Penedès per a la prestació continuada d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal en matèria d’Arquitectura i urbanisme, Enginyeria i Tecnologies de la informació. Xavier Luch, president del Consell Comarcal, va explicar que “fa molt de temps que hi estem treballant. La funció del Consell Comarcal és donar servei als ajuntaments; en aquest cas, posant a la seva disposició els perfils tècnics professionals que necessiten per evitar que hagin de convocar concursos per  feines per hores, que molt probablement quedarien deserts”. El conveni marc amb els ajuntaments es va aprovar per unanimitat.

La quarta proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de la modificació de diverses ordenances fiscals del Consell Comarcal. Carles Morgades va explicar que hi havia algunes ordenances en què es proposava actualitzar el redactat i/o s’ampliar l’oferta de serveis (serveis generals i expedició de documents, activitats i serveis de joventut, i servei de transport adaptat), unes altres ordenances en què s’aplicaven els increments derivats de la pujada salarial prevista per al personal per a l’any 2020 i/ de l’IPC (servei d’ajuda a domicili, prestació de serveis tècnics professionals) i, finalment, una ordenança en què s’ampliaven els beneficiaris i s’establien bonificacions (la que regula la cessió de carpes als ajuntaments). La proposta de modificació de les ordenances fiscals es va aprovar amb els vots a favor de Junts x Catalunya i el PSC-CP, i amb l’abstenció d’ERC i la CUP.

La darrera proposta de l’Àrea era l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de corresponents a l’exercici 2020, del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Malgrat ser un pressupost amb un 90% d’ingressos finalistes, el vicepresident Carles Morgades va exposar els canvis més importants del pressupost del Consell Comarcal: un increment del 3,3 % en les partides de personal per atendre l’augment salarial pactat a nivell estatal entre Govern i sindicats, la incorporació de les partides corresponents a la prestació de serveis tècnics continuats als ajuntaments regulats pel conveni marc aprovat pel Ple, i les partides derivades de la participació del Consell Comarcal i els ajuntaments en el projecte FEDER “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, amb ingressos de la Unió Europea per un import de 3 MEUR aproximadament.

El pressupost consolidat (Consell Comarcal de l’Alt Penedès més Consorci de Promoció Turística del Penedès), per un import de 11,5 MEUR, es va aprovar amb els vots a favor de Junts x Catalunya i el PSC-CP, l’abstenció del grup d’ERC i el vot en contra de la consellera de la CUP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, va començar el debat de la primera moció, presentada pel grup comarcal d’ERC, en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya. Pol Pagès, portaveu del grup, va explicar que “davant les amenaces del Govern espanyol per limitar mitjançant el Tribunal Constitucional la capacitat de diàleg del Parlament de Catalunya, nosaltres defensem que debatre no fa cap mal, sinó que és la base de la democràcia”. La moció reivindica el dret dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, i dels membres del Ple del Consell Comarcal, a debatre sobre tots els assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la monarquia o la sobirania. La moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC i la CUP; el grup del PSC-CP no va votar.

Una segona moció conjunta de tots els grups comarcals, presentada pel procediment d’urgència, també va ser debatuda pel plenari comarcal: la moció de rebuig a la instal·lació d’una planta de fabricació d’aglomerat asfàltic al terme municipal de Pacs del Penedès.

Mònica Hill, en nom del grup d’ERC, va explicar que “s’ha fet públic que l’empresa retira el projecte, però fins que no hi hagi la conformitat administrativa... (val la pena fer un pronunciament en contra del Consell Comarcal.  Aquesta instal·lació) és contrària a la Carta del Paisatge i als compromisos adquirits pels ajuntaments. (...) La música de fons és la mateixa que la del polígon de Cal Vies”.

Francisco Romero, en nom del grup del PSC-CP,  va recordar que “és una activitat que es proposa en un terreny no urbà, sense camins d’accés. No era coherent en un municipi amb un 90% de vinya ecològica”.

Xavier Lluch, en representació del grup de Junta x Catalunya, va afirmar que “el Consell Comarcal està per arribar a acords, no per dir als ajuntaments què han de fer. L’Ajuntament de Pacs només ha tramitat la llicència (tal com l’obliga la llei), però s’ha postulat en contra”.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 18 de desembre de 2019

 

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb el suport de l’IRTA i la Diputació de Barcelona, ha instal·lat sensors d’humitat a 6 vinyes per estudiar els efectes de la sequera

Avui dimarts, dia 17 de desembre, s’ha presentat a l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech l’Observatori de la Sequera de l’Alt Penedès. Aquesta és la primera de les dues accions finançades pel projecte europeu Life Clinomics i forma part del Pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic de l’Alt Penedès (que consta de 30 accions per incrementar la resiliència del territori al canvi climàtic). La instal·lació de sensors és una prova pilot i, en funció dels resultats obtinguts, es podrà valorar la seva idoneïtat.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, ha afirmat que “la saviesa que teníem fins ara sobre com conrear la vinya és la que ens havien ensenyat els pares i avis. Ara, a més, busquem rigor científic, perquè la informació és poder. I gràcies a aquest projecte disposarem d’informació i podrem generar dades públiques per a les ADV i els pagesos. Democratitzar aquestes dades és la funció de l’Administració. (...) En el projecte Life Clinomics, el Consell Comarcal s’ha associat amb dos parcs naturals, el Delta de l’Ebre i el Montseny, això vol dir quin model volem per al nostre territori, un model basat en el paisatge de la vinya, una vinya amb la qual els nostres viticultors s’hi puguin guanyar la vida fent un producte de qualitat”.

Josep M. Ribas, alcalde de Sant Sadurní, ha explicat que des de l’any 2003 “l’Ajuntament va fer un canvi de xip que ens va fer mirar la vinya com l’essència de la comarca” i que, entre d’altres mesures, “és la raó per la qual les bonifica la cura del medi ambient i del territori en les ordenances fiscals”.

Robert Savé, coordinador de Vitivinicultura de l’IRTA ha explicat que s’han instal·lat sensors d’humitat en 6 vinyes situades al costat de les estacions meteorològiques de la Generalitat per poder creuar les dades.

Els sensors estan instal·lats a 15, 30 i 45 cm de profunditat i mesuraran el grau d’humitat del sòl. Això permetrà estudiar de quina manera les arrels absorbeixen l’aigua i el ritme de l’evaporació natural. Els sensors funcionen amb piles recarregables que s’alimenten amb una placa solar. Fan mesuraments d’humitat cada hora i envien les dades al núvol; des d’allà es descarreguen amb un programa informàtic.

Les finques que han col·laborat amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès en aquest projecte pilot són Raventós Blanc (Sant Sadurní), Josep Piñol (Font-rubí), la Família Torres (Sant Martí Sarroca), Miquel Pons  (la Granada), Can Feixes (Canaletes) i les vinyes de l’Escola de Viticultura i Enologia (Espiells). Els propietaris de les vinyes on s’han instal·lat els sensors participen en el projecte comunicant als investigadors de l’Observatori de la Sequera informació sobre les tasques que duen a terme: llaurar, esporgar, podar, despampolar, passar la màquina interceps, tipus de coberta vegetal, collita del raïm, etc.. El creuament de la informació permetrà estudiar la interacció el grau d’humitat i les tasquen que es duen a terme a la vinya.

Robert Savé ha afirmat que “el Penedès no té aigua per regar, per tant ha de treure el màxim rendiment d’una pluviositat a la baixa i de l’increment de la temperatura derivades del canvi climàtic”.

Tot seguit, Pere Quintana, investigador de l’Observatori de la Sequera de l’Ebre, ha explicat que aquests observatoris permeten calcular les necessitats hídriques de la vinya en diferents zones i fer recomanacions als pagesos sobre quin és el moment per fer cadascuna de les feines del camp i sobre la millor manera de fer-les. L’anàlisi de les dades també servei per fer previsions sobre malalties de la vinya i recomanacions sobre tractaments fitosanitaris per prevenir o tractar aquestes malalties. A mesura que passin els anys i que, per tant, hi hagi més dades disponibles, es podran fer recomanacions i prediccions més acurades.

Felicidad Herralde, investigadora de Fructicultura de l’IRTA, ha explicat algunes de les múltiples adaptacions de la vinya al canvi climàtic (reducció de la producció, canvis fenològics, desacoblament entre la maduració tècnica i fenòlica i canvis en els cicles patògens) i tècniques de maneig per fer-hi front. Herralde també ha explicat que els sensors s’han instal·lats en vinyes de diferents varietats (merlot, ull de llebre, xarel·lo, macabeu i chardonnay). “Nosaltres no farem cap intervenció sobre les pràctiques de les persones que treballen les parcel·les, només estudiarem la interacció entre paràmetres edàfics i climatològics”.

Tota la informació sobre el projecte Life Clinomics es pot consultar a la web http://lifeclinomics.eu.

Vilafranca del Penedès, 17 de desembre de 2019

 

Un cop tancats els períodes extraordinaris de sol·licitud i de resolució de reclamacions, el Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha fet públiques les xifres del curs escolar vigent

El Consell Comarcal gestionarà 38 rutes de transport escolar obligatori (31 per a alumnes de secundària de centres públics i 7 per a alumnes d’educació especial) per desplaçar els 1.213 alumnes que, a proposta del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, s’escolaritzen fora del seu municipi de residència i sempre en el centre proposat pel mateix Departament (d’acord amb la resolució d’adscripció).

Respecte del curs passat, hi ha hagut un increment de 2 rutes de transport obligatori, per l’augment del nombre d’alumnes d’ensenyament secundari obligatori matriculats als instituts de Sant Martí Sarroca, Institut Escola Jacint Verdaguer i Escola Intermunicipal de Sant Sadurní.

Paral·lelament, el Consell Comarcal gestionarà 7 rutes de copagament per als 141 alumnes de primària que disposen d’oferta educativa al seu municipi de residència i que, per tant, no tenen dret a transport escolar obligatori.

També transportarà, mitjançant el sistema de copagament, 45 alumnes de secundària i 181 alumnes d’ensenyaments postobligatoris que aprofiten les places vacants de les rutes obligatòries de secundària.

Pel que fa als ajuts de menjador, 31 alumnes del centre d’educació especial Delta Espiga tindran servei de menjador gratuït perquè estan obligats a desplaçar-se des del seu municipi de residència.

Els alumnes de famílies més necessitades reben ajuts individuals de menjador en base a uns criteris comuns a tots els consells comarcals i elaborats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. A l’Alt Penedès, 1.995 alumnes rebran aquests ajuts durant el curs escolar 2019-2020 (un 8% d’alumnes més que el curs passat) i l’import total que el Consell Comarcal hi destinarà és de 1.138.968 €.

Vilafranca del Penedès, 3 de desembre de 2019

El divendres 29 de novembre, es va celebrar a la seu del Consell Comarcal l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès. El Consell de la Gent Gran és un òrgan de consulta i participació de les persones grans de la comarca format per representants nomenats per les entitats i les associacions de gent gran i per persones grans representatives dels municipis.

Van presidir l’assemblea el president del Consell de la Gent Gran i vicepresident del Consell Comarcal, Jordi Ferrer, i els sis vocals de la Junta Permanent: Conxita Edo (Subirats), Carme Batet (Subirats), Josep M. Gómez (Sant Cugat Sesgarrigues), Ramon Junyent (Sant Llorenç d’Hortons), Josep Sogas (Pacs del Penedès) i Màrius Ventura (Castellet i la Gornal).

Jordi Ferrer va afirmar que “el col·lectiu de la gent gran va creixent exponencialment i és tan heterogeni com qualsevol altre col·lectiu. El que ens diferencia és que tenim més temps, un bé molt preuat que podem fer servir per gaudir i per ser més útils a la societat. (...) Ens hem de reinventar: els casals estan infrautilitzats, hi ha gent que no hi va perquè diuen que se senten vells anant-hi”.

L’assemblea va començar amb l’exposició de les activitats dutes a terme durant l’any 2019 i va continuar amb la presentació de les propostes per al 2020: la MostrActiva en un municipi a determinar, un calendari trimestral d’activitats organitzades per la Junta Permanent, promoure la coordinació entre serveis socials i serveis de salut per tal que els professionals de la salut coneguin els tallers de memòria i els puguin recomanar als seus pacients, i obrir el Consell de la Gent Gran a la participació d’entitats que treballin per a la gent gran.

L’assembla va continuar amb un torn d’intervencions dels representants dels casals en què van confirmar la poca participació masculina a les juntes dels casals (que no fa molts anys estaven formades majoritàriament per homes), la baixa participació de persones de poc més de 65 anys i la preocupació pel manteniment de la figura de les dinamitzadores. Per contra, van destacar com a molt positiu la gran varietat d’activitats que organitzen alguns dels casals.

La propera assembla general se celebrarà durant el primer trimestre de 2020, tindrà caràcter extraordinari i servirà per votar l’acceptació de la participació de les entitats de gent gran que ho sol·licitin, la renovació d’un membre de la Junta Permanent i el nomenament del nou vocal de l’Alt Penedès al Consell Nacional de la Gent Gran de Catalunya.

Vilafranca del Penedès, 3 de desembre de 2019

Una quarantena de persones grans dels casals de gent gran de l’Alt Penedès van visitar, el dijous 21 de novembre, el Centre d’Interpretació de l’Aigua.

Aquesta sortida de caire cultural va ser organitzada per la Junta Permanent del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès i estava oberta a totes les persones grans dels casals de la comarca. A més de fer una visita guiada al Centre, els organitzadors van oferir un petit esmorzar al Casal de la Gent Gran de Torrelavit.

L’objectiu d’aquesta sortida era tenir un nou espai de trobada per als socis i sòcies dels casals de gent gran (a més de la trobada anual de la MostrActiva i l’assemblea general del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès). Donada la bona acollida que ha tingut aquesta iniciativa, la Junta Permanent té previst organitzar una nova sortida cultural l’any que ve.

Vilafranca del Penedès, 28 de novembre de 2019

Les jornades de portes obertes permeten conèixer de primera mà el procés d’elaboració dels productes artesans agroalimentaris i degustar-los després en els restaurants de la comarca.

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en col·laboració amb les empreses agroalimentàries de l’Alt Penedès, els restaurants del projecte “El Penedès, tasta’l” i la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, ha organitzat el “Cap de setmana de portes obertes a les empreses agroalimentàries de l’Alt Penedès”.

A la comarca hi ha nombroses empreses que elaboren productes agroalimentaris de qualitat, amb mètodes artesans, en condicions naturals i amb produccions controlades. És un sector complementari d’altres sectors, com l’enoturisme, el comerç i el consum.

Per tal de donar a conèixer aquests productes de proximitat, les explotacions, els obradors i, en general, les empreses que els elaboren, i per tal de contribuir a enfortir el teixit productiu local i preservar el patrimoni gastronòmic de l’Alt Penedès, el Consell Comarcal ha organitzat aquest cap de setmana de portes obertes per al dissabte 30 de novembre  i el diumenge 1 de desembre.

Les 11 empreses que s’han afegit a aquesta iniciativa són: Ales Agullons (cervesa artesana), Cal Sis Dits (productes d'horta ecològics i oli d'oliva ecològic), Canals i Munné (caves ecològics), Celler Cuscó Berga (vins i caves ecològics), Celler Suriol (vins i caves ecològics), Cervesa Espiga (cervesa artesana) Cerveses Bripau (cervesa artesana), Esteve i Gibert Viticultors (vins ecològics), Mel Can Mallofré (Mel multifloral i monofloral de romaní, taronger, castanyes o farigola), Molí d'Oli Ca La Madrona (oli d'oliva extraverge) i Molí d'Oli Josep Lluch (oli d'oliva extraverge).

La visita a totes les empreses és gratuïta, però cal avisar prèviament per telèfon per tal de poder organitzar els diferents grups de visitants.

En representació d’aquestes empreses, Josep Esteve, propietari del celler Esteve i Gibert Viticultors, ha agraït l’oportunitat de participar en aquesta iniciativa de promoció empresarial adreçada especialment a les petites i mitjanes empreses. A tall d’exemple, Josep Esteve ha explicat que aquesta empresa oferirà als visitants una passejada entre les seves vinyes a Subirats i un tast de vins al celler.

A més de les empreses elaboradores que obriran les seves portes al públic, 20 restaurants inclosos dins el projecte “El Penedès, tasta’l” oferiran durant aquell cap de setmana un menú especial elaborat amb els Productes de la Terra a un preu tancat de 25-30 euros: Cal Padrí (Castellví de la Marca); Cal Ticus, Hotel Fonda Neus, Hotel Restaurant Sol i Vi, Restaurant Ambrasa i Restaurant Il Picarolo (Sant Sadurní d’Anoia); Restaurant La Garrofa (Avinyonet del Penedès); Restaurant Cal Diari (Sant Martí Sarroca); Can Bellés, Cal Joanet, El Caliu, Restaurant-Cafeteria Casino, Restaurant-Cerveseria Beercat, Restaurant La Taverna de l’Ateneu, Rostisseria Desperta Ferro (Vilafranca del Penedès); Els Fogons de Mas Botins (Santa Fe del Penedès); Restaurant Arrels i Restaurant El Racó de la Cigonya (Santa Margarida i els Monjos, El Papà de Pontons (Pontons), i Masia Catalana-La Casa del Conill (Olèrdola).

La presidenta del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès, Núria Carbó, ha dit que “tenim molt de producte a oferir, per això intentem fer activitats noves tot l’any per tenir sempre un motiu per venir a l’Alt Penedès a tastar els nostres productes”.

En aquest mateix sentit, la consellera comarcal d’Empresa i Ocupació i de Productes de la Terra, Susanna Mérida, ha dit que “si tens l’oportunitat de conèixer l’estimació amb què estan elaborats els productes, tens més ganes de tastar-los”.

La consellera també ha explicat que enguany la jornada de portes obertes tenen un nou al·licient: els 10 primers visitants de cada empresa i els 10 primers clients dels restaurants rebran una bossa de pa de cotó d’alta qualitat feta en una empresa de Mediona (una bossa per unitat familiar). Les bosses de pa del Consell Comarcal s’afegeixen a les nombroses iniciatives per minimitzar l’ús de bosses de plàstic i per promoure el comerç de proximitat.

Tota la informació detallada sobre el cap de setmana de portes obertes a les empreses agroalimentàries de l’Alt Penedès es pot consultar en aquest enllaç.

Vilafranca del Penedès, 25 de novembre de 2019

 

"D'uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals, s'han situat al centre de les notícies, les Xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa.

Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el crit de sororitat "jo sí que et crec, germana" perquè no hi ha cap altra resposta possible front aquest greu atac contra els Drets Humans.

Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre la vida de les dones.

Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades, hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem
culpabilitzar més. Per això, hem treballat des de molts espais diferents: des dels moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris, les administracions públiques, i això també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès que una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els seus drets de ciutadania.

Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la implicació de totes les administracions i agents socials per l'eradicació de totes les
violències masclistes i la reparació de totes les supervivents.

També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no han deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual que ens han permès posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por. Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta transformació. Elles són les protagonistes d’aquest punt d’inflexió, esdevenint la generació d’un canvi tan urgent com
imprescindible.

Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora d'entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que només un sí és sí i que tot això és innegociable.

També han denunciat una justícia patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impunes als
agressors.

Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les
que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu soles!

El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força. Cridem juntes: si en toquen a una, ens toquen a totes!"

Vilafranca del Penedès, 25 de novembre de 2019

El plenari comarcal va aprovar sol·licitar una nova subvenció FEDER que contempla, entre d’altres, la creació a Vilafranca d’un celler perquè els pagesos puguin elaborar els seus propis vins i caves sense necessitat de fer una inversió desmesurada

El dijous 14 de novembre, es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va donar compte de les adjudicacions del contracte de l’obra i del contracte de direcció facultativa de la segona fase de la restauració del Castell de Sant Martí Sarroca, inclosa dins l’operació Penedès 360º cofinançada pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.

Ambdós contractes es van adjudicar en Junta de Govern i calia donar compte al Ple. En aquesta 2a fase de restauració del Castell de Sant Martí, es vol culminar la recuperació del conjunt arquitectònic fent un tancament per recuperar l’espai clos del pati d’armes i permetre una millor circulació entre espais de les diferents plantes; també es vol ampliar els recorreguts sense barreres arquitectòniques, instal·lar els punts d’informació i acollida interiors i exteriors del castell per ordenar les visites i les activitats culturals, i revisar i millorar les instal·lacions i els serveis tècnics com la il·luminació exterior.

Després de donar compte d’aquestes dues contractacions, es va debatre una proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones: la ratificació de l’aprovació, per part de la Junta de Govern, de l’addenda 2019 al contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. L’addenda estableix les condicions de coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

Jordi Ferrer, president de l’Àrea, va explicar que enguany l’addenda incrementa els recursos que el Consell Comarcal podrà destinar a finançar els sistemes de resposta urgent per a les dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles. L’addenda contempla també per primera vegada la contractació, per part del Consell Comarcal, de 2 dinamitzadors cívics que treballaran amb els nois i noies, menors d’edat, que han arribat a Catalunya sense família i que estan acollits en centres de l’Alt Penedès. La seva tasca serà facilitar la seva integració en el territori on viuen. L’addenda es va aprovar per unanimitat.

Dins l’Àrea d’Economia i Hisenda es va portar a aprovació una modificació de crèdit del pressupost. Carles Morgades, president de l’Àrea va explicar que calia incorporar al pressupost els majors ingressos (86.000 €) provinents de l’addenda aprovada en el punt anterior i ajustar el capítol 1, Despeses de personal, abans de final d’any. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Govern, Junts x Catalunya i PSC-CP; els vots en contra d’ERC i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

El següent punt de l’ordre del dia pertanyia a l’Àrea de Plans Transversals i el va presentar el seu president, Albert Tort. Consistia en l’aprovació de l’expedient per a la contractació del Servei de Transport escolar a centres docents de l’Alt Penedès. Tort va explicar que calia continuar el procediment aprovat pel Plenari durant el mes de setembre; que ara es treien a licitació 43 rutes de transport escolar, per un període de 3 cursos escolars i amb un pressupost total de 3.265.292 €. La proposta es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat de dues mocions presentades respectivament pels grups comarcals d’ERC i per Junts x Catalunya. El text era pràcticament el mateix i estava basat en la moció de la Plataforma SOS Penedès sobre el Pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies. La moció d’ERC demanava a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat la retirada del Pla; la moció de Junts x Catalunya en demanava la suspensió fins a l’aprovació definitiva del Pla Director Territorial del Penedès.

Ambdues mocions coincidien a demanar una moratòria de tots els plans i projectes de la Vegueria Penedès que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de la ciutadania del territori sobre el Pla Director Territorial del Penedès.

Pol Pagès, en nom del grup d’ERC, van defensar que un polígon logístic “aporta ben poc i destrueix moltíssim. (...) Aquest model de creixement industrial i logístic no és el que volem per a la comarca. (...) Ens precaritzen i ens aporten molt poc. (...) Una cosa és un pla urbanitzable i l’altra és un projecte logístic.”

Francisco Romero, en nom del grup del PSC-CP, va afirmar que “No podem treballar ‘a decreto’. No és sòl agrícola ni sòl rústic. Els ajuntaments s’enfrontarien a indemnitzacions a les quals no poden fer front (...) Per això apostem per una suspensió temporal”.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, en nom del grup de Junts x Catalunya va afirmar que “Com a Consell Comarcal, la nostra opció és la de la suspensió del Pla director, i no desautoritzar els alcaldes ni els municipis que van aprovar els seus plans generals”. També va explicar que tenia el compromís del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, d’accelerar el Pla Director Territorial del Penedès.

Arantxa Fernàndez, en nom del grup de la CUP, va dir que “apostem més pel rebuig que per la suspensió” i va demanar que l’acord del plenari no fos només “per fer la foto”.

Van votar a favor de la moció d’ERC, els grups d’ERC i la CUP; el grup de ECGP es va abstenir. Van votar i aprovar la moció de Junts x Catalunya, els grups de Junts, ERC i la CUP; la resta de grups es van abstenir.

En aquest punt de l’ordre del dia del Ple del Consell Comarcal es va introduir un últim punt pel procediment d’urgència: l’aprovació de la documentació i la sol·licitud de subvenció a la convocatòria de Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i en el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Joan Manel Montfort, president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va explicar que el PECT “Penedès, territori vitivinícola: innovació sostenible i saludable” del Consell Comarcal té com a objectiu principal el condicionament a Vilafranca d’un viver d’empreses per a cellers, de manera que els pagesos que ho vulguin puguin elaborar els seus propis vins i caves.

Si finalment  s’atorga la subvenció, el coordinador del PECT serà el Consell Comarcal, tindrà com a socis l’Ajuntament de Vilafranca, la DO Penedès i la Fundació VITEC, i estarà obert a la col·laboració dels ajuntaments i les entitats de la comarca.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va afirmar que “Vilafranca pot tenir el celler, però els pagesos els tenim a tota la comarca. (...) Aquest celler pot animar molta gent jove a tirar endavant la seva pròpia empresa.”

La documentació i la sol·licitud de subvenció es van aprovar per unanimitat de tots els grups.

Vilafranca del Penedès, 18 de novembre de 2019

 

L’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb la col·laboració dels Serveis Socials comarcals, organitza una xerrada informativa sobre l’estalvi energètic a la llar, a Sant Martí Sarroca.

La xerrada “T’ajudem a pagar menys en els teus subministraments” la impartiran Mònica Caballero, tècnica de l’Oficina Comarcal de Consum, i Judit Font, tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal. És pública i gratuïta i es farà a la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, el dimarts 19 de novembre, a les 10,30 h.

En aquesta xerrada s’explicarà com entendre les factures d’aigua, llum i gas; el tipus de tarifes existents actualment en el mercat per a persones o famílies vulnerables; consells per estalviar energia i, en definitiva, com pagar menys en les factures d’aquests subministraments bàsics.

Es recomana a les persones que hi assisteixin que portin còpia de les factures domèstiques dels subministraments, per poder posar en pràctica el que s’exposarà a la xerrada.

Per a més informació, es pot contactar amb l’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (C/ d’Hermenegild Clascar- 1-3, Vilafranca del Penedès, Tel. 93 890 00 00 ext. 114 – A/e: consum@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 12 de novembre de 2019

L’Oficina de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès rep sistemàticament consultes relacionades amb els serveis de revisió de les instal·lacions de gas a domicili, i darrerement ha detectat pràctiques irregulars, manca d’informació i possibles fraus en les revisions de les instal·lacions de gas butà a la comarca

Per aquest motiu, l’Oficina de Consum del Consell Comarcal llança un nou avís a la ciutadania perquè tinguin en compte els consells següents.

La revisió de les instal·lacions receptores de gas butà, obligatòria cada 5 anys, la pot realitzar qualsevol empresa instal·ladora autoritzada. En acabar la revisió, l’operari haurà de lliurar un certificat a la persona titular de la instal·lació i haurà de col·locar un adhesiu que acrediti el nom de l’empresa i la data de la revisió (com a recordatori per a la pròxima revisió).

És recomanable demanar diferents pressupostos, perquè el preu de la revisió és lliure, i cal desconfiar de les visites inesperades de persones que venen a fer la revisió de la instal·lació del gas si no s’ha contractat prèviament aquest servei. No és obligatori contractar un servei de manteniment anual, ni canviar el tub flexible abans de la data de caducitat (impresa en el mateix tub), ni canviar el regulador (només es canvia si està en mal estat), i tots aquests serveis i elements s’hauran de pagar a part del preu de la revisió.

Les persones que tinguin qualsevol dubte es poden adreçar a l’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (C/ Hermenegild Clascar, 1 – Vilafranca del Penedès -Tel. 93 890 00 00 ext. 114  - consum@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 31 d’octubre de 2019

 

 

Primera reunió dels regidors i les regidores de Joventut de la nova legislatura al Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Convocats pel Servei Comarcal de Joventut, els regidors i regidores van tenir l’oportunitat de conèixer-se entre si i de conèixer la nova consellera comarcal de Joventut, Susanna Escribà, i el personal que treballa a l’Oficina Jove del Consell Comarcal.

Actualment hi ha 19 ajuntaments de l’Alt Penedès que tenen un conveni de col·laboració en matèria de Joventut amb el Consell Comarcal. La reunió de la setmana passada va servir per explicar les diferents modalitats de conveni, per tal que de cara a l’any 2020 els ajuntaments puguin decidir i pressupostar com duran a terme les polítiques de Joventut.

Actualment, les subvencions de la Direcció General de Joventut de la Generalitat als ajuntaments se sol·liciten a través del Servei Comarcal de Joventut; per tant, la col·laboració amb el Consell Comarcal vehiculada mitjançant un conveni pot ser molt avantatjosa per als ajuntaments.

A més de la Taula Política Comarcal de Joventut, hi ha una Taula Tècnica que es reuneix mensualment i que decideix les activitats que es duen a terme a cada municipi en el marc dels 24 programes d’activitats del Consell Comarcal per a les persones joves.

La reunió també va servir per explicar als nous regidors i regidores de Joventut, a grans trets, els programes del Consell Comarcal: Assessoria Acadèmica, Assessoria de Mobilitat Internacional, Programa d’Activitats, Projecte Instituts, Punts Mòbils de Salut, Pla Comarcal de Drogues, Forma’t, etc.

Vilafranca del Penedès, 31 d’octubre de 2019

 

La millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic, l’actuació més destacada de l’Eix 4 del FEDER 2014-2020 del Consell Comarcal

El dijous 24 d’octubre es va celebrar sessió ordinària del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de l’Alt Penedès. En el primer punt de l’ordre del dia, es va acordar que la Comissió Permanent estarà formada per 9 membres. A més del president, Cèsar Herraiz, que és alcalde d’Avinyonet del Penedès, hi haurà alcaldes i alcaldesses representants de tots els grups polítics que ostenten alcaldies a la comarca.

En el segon punt de l’ordre del dia, es va aprovar que les sessions plenàries se celebraran bimensualment, el dijous a les 19 h, i que algunes sessions es faran fora de la seu del Consell Comarcal en espais cedits pels ajuntaments de la comarca.

Tot seguit, l’arquitecta del Consell Comarcal, Cristina Montserrat, va informar sobre l’estat d’execució de les 20 actuacions del projecte “Penedès 360º” del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, inclòs dins l’Eix 6 del projecte FEDER 2014-2020 i subvencionat amb fons de la Unió Europea.

En aquest moment, s’han iniciat les obres de la 2a fase de restauració del castell de Sant Martí Sarroca i està a punt per ser licitat el projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental”. També están a punt de ser licitats l’itinerari per a vianants que va del nucli antic de la Granada fins a Santa Fe del Penedès i el Mirador del Penedès, al municipi de Mediona. Ja ha estat licitat i està a punt de ser adjudicat, el condicionament de dues àrees de pícnic a Vilobí del Penedès.

I finalment, estan en període d’exposició pública 2 miradors a Avinyonet del Penedès (que s’adjudicaran juntament amb el de Mediona), la millora de l’equipament “El Forn-Exposició Rural” a Sant Cugat Sesgarrigues i el Centre d’Interpretació del Paper de Cal Xerta a Sant Pere de Riudebitlles.

En el següent punt de l’ordre del dia, l’assessor per a projectes europeus del Consell Comarcal, Toni Casasses, que col·labora en la gestió dels FEDER, va explicar el funcionament de les diferents fases del projecte “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, presentat pel Consell Comarcal dins l’Eix 4 del FEDER 2014-2020 i que també serà subvencionat amb fons europeus.

Els ajuntaments hauran de signar un conveni de col·laboració perquè el Consell Comarcal pugui actuar per delegació en les licitacions, i avançar-li l’import global de la despesa. La subvenció del FEDER és del 50% de la despesa total sense IVA i el Consell Comarcal l’abonarà als ajuntaments tan bon punt la rebi del FEDER.

L’enginyer del Consell Comarcal, Eduard Jover, va explicar les 3 actuacions incloses dins aquest projecte FEDER: la primera, el subministrament als ajuntaments de noves llumeneres més eficients, el desmuntatge de les antigues, la col·locació de les noves i la gestió dels residus i dels temes de seguretat i salut. Aquesta actuació es durà a terme a 16 municipis: Avinyonet del Penedès, Castellví de la Marca, Font-rubí, Gelida, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, el Pla del Penedès, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, Torrelavit i Torrelles de Foix. Les noves llumeneres permetran una reducció de més del 75% d’emissions de CO2 i un estalvi econòmic de 0,13 € per KWh.

La segona actuació consistirà en la instal·lació d’una xarxa de calor alimentada amb biomassa al municipi de Torrelavit. I la tercera actuació d’aquest projecte FEDER serà la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum a l’edifici del Consell Comarcal.

En el següent punt de l’odre del dia, el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va presentar les propostes de subvenció que el Consell Comarcal presentarà dins la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024. Donat que la línia de subvenció per a consells comarcals és d’un màxim de 250.000 € i s’ha de limitar als serveis que aquests presten als municipis, i en consonància amb el model de comarca que es defensa des del Consell Comarcal que passa pels espais verds i l’energia neta, el projecte que es proposa als ajuntaments per al nou PUOSC consisteix en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum. També es proposa destinar una part de la subvenció que es pugui rebre, al condicionament i la millora de l’espai dels Serveis Socials comarcals.

Tot seguit, el gerent de la Fundació Mas Albornà, Xavier Cartanyà, va ser convidat a parlar davant els alcaldes i les alcaldesses. La Fundació es dedica a la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i s’enfronta amb una problemàtica derivada de l’envelliment: moltes persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, a mesura que envelleixen, perden les seves capacitats laborals; amb la qual cosa es crea un dèficit econòmic estructural a la Fundació. Per part de les famílies, els tutors legals i els responsables de Mas Albornà, es vol trobar una solució a aquest problema sense recórrer a l’acomiadament, perquè no es perdi l’espai relacional de la feina, i sense comprometre la viabilitat econòmica de la Fundació.

Per tal d’abordar aquesta complexa situació, el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, i el president del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, Cèsar Herraiz, demanaran una entrevista amb representants de la Generalitat.

En l’últim punt de l’ordre el dia del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, es va informar de la contractació, per part del Consell Comarcal, d’una arquitecta, un enginyer i un tècnic informàtic, els serveis dels quals els ajuntaments podran sol·licitar per dies i hores mitjançant la signatura de convenis de prestació de serveis amb el Consell Comarcal. El seu president, Xavier Lluch, fa explicar que “El Consell Comarcal ha optat per engrandir la plantilla per atendre les demandes dels ajuntaments i tenim previst ampliar-la amb nous perfils professionals en funció de les necessitats dels ajuntaments”.

Vilafranca del Penedès, 28 d’octubre de 2019

 

Avui dijous 17 d’octubre, s’ha celebrat un Ple extraordinari al Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb únic punt de l’ordre del dia: la moció en resposta a la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista

Després d’aprovar per unanimitat la urgència de la sessió, el portaveu del grup de Junts x Catalunya, Jordi Torné, ha llegit la moció.

Entre d’altres, la moció reclama “la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data”.

També mostra l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Penedès “ a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convida la ciutadania de la comarca a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats”.

En el torn d’intervencions dels grups comarcals, Anna Enjuanes, portaveu del grup En Comú Guanyem Penedès, ha dit que “només amb la llibertat de totes els presos i preses polítiques podem obrir una etapa de desbloqueig. L’amnistia és l’única via com a solució. (...) Volem demanar a tots els partits que dialoguin i cerquin solucions inclusives que cohesionin la societat del nostre país. Rebutgem aquesta sentència injusta que genera un precedent inacceptable i donem suport a totes les mobilitzacions pacífiques i transversals”.

Francisco Romero, portaveu del Grup Comarcal Socialista, ha dit que “no ens agrada la tipificació del delicte i la seva conseqüència. Per a nosaltres és el resultat d’una decisió unilateral que va comportar una judicialització. (...) La moció recull un model d’incardinació Catalunya-Espanya que no és el nostre i molts altres temes. (...) Però el tema de fons, la sentència, ens anima a no fer un vot en contra”.

Pol Pagès, portaveu del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha dit que “l’Estat ha passat d’afusellar, a tancar a la presó, els líders polítics” (en referència al president Companys). Fa dos anys, el PP ens amenaçava i reprimia amb el 155. Dos anys després és el PSOE, amb el 155 i la Llei de Seguretat Nacional” (...) Aquesta sentència no ho aconseguirà (escarmentar l’independentisme), sinó que aconseguirà que estiguem més orgullosos del que vam fer, més contents d’haver-ho fet i que ho tornarem a repetir”.

El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, en nom del grup comarcal de Junts per Catalunya, ha dit que “La Fiscalia volia una condemna per rebel·lió i s’ha hagut de conformar amb una condemna per sedició, perquè no ha pogut demostrar que hi hagi hagut violència (...) Estem davant d’una sentència històrica, que condemna a 100 anys de presó els màxims representants polítics de Catalunya per intentar millorar la vida dels ciutadans. (...) L’objectiu era escapçar la cúpula de l’independentisme. No sabem quina és la solució, però vindrà sempre del diàleg, no de posar gent a la presó. (...) Espero que les properes eleccions i la campanya electoral no facin més mal a la societat i que puguem dialogar”.

La moció s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals de Junts, ERC i ECGP. Els consellers del grup comarcal del PSC-CP no han votat i les conselleres i el conseller de la CUP no eren presents al plenari perquè la seva prioritat era assistir a les mobilitzacions que hi ha arreu del territori.

Vilafranca del Penedès, 17 d’octubre de 2019

El divendres 11 d’octubre es van lliurar a l’Auditori del VINSEUM els premis

El premi estava organitzat pel Servei de Rehabilitació Comunitària Salut Mental de l’Alt Penedès amb el suport de la Taula per a la Salut Mental de l’Alt Penedès

El jurat el van formar Jordi Llavina, David Monteagudo i Imma Cuscó.

Aquest concurs té com a objectiu lluitar contra l’estigma de les malalties mentals, que fa que les persones amb problemes de salut mental pateixin aïllament social, dificultats per accedir a un lloc de treball i dificultats per participar en activitats en general. El concurs és també una oportunitat per parlar obertament de la salut mental i per mostrar les capacitats de les persones que pateixen malalties mentals.

Les persones guanyadores dels premis de poesia van ser: Xavier Martí (1r premi), Tatiana González (2n premi) i Josep Jordana (3r premi).

Van guanyar els premis de prosa Verónica Valenciano (1r premi), Elena Gràcia (2n premi) i Xavier Martí (3r premi).

I van rebre un accèssit en la categoria de prosa Lidia Genescà, Rubén Sosa, Sara Comellas, Roser Amills, Pedro Escribano, Isabel Flores, Marta Ramón i M. Pilar García.

Vilafranca del Penedès, 16 d’octubre de 2019

 

La Generalitat de Catalunya ha aprovat l’ordre per la qual s’estableixen els serveis mínims que s’han de prestar durant la convocatòria de vaga general, convocada per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa IAC per al divendres 18 d’octubre de 2019

El serveis mínims asseguren el funcionament dels serveis essencials en centres d'urgències i emergències, d'assistència a les persones, residències, sanitat, transport i centres escolars, entre molts d'altres.

Pel que fa al transport escolar que gestiona el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l’ordre de la Generalitat estableix que es manté el servei als centres de d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial.

Pel que fa al transport adaptat, l’ordre de la Generalitat estableix que es manté el servei habitual.

Vilafranca del Penedès, 16 d’octubre de 2019

En el darrer plenari, celebrat el dijous 10 d’octubre, Antoni Peiret, interventor des dels inicis de la corporació, es va acomiadar dels consellers i conselleres comarcals davant la seva imminent jubilació

El dijous 10 d’octubre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va portar a aprovació sol·licitar una subvenció per a les actuacions a incloure dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2020-2024.

Donat que el termini de sol·licitud finalitza el dia anterior a la celebració del proper Ple ordinari del Consell Comarcal, també es va portar a aprovació delegar en la Junta de Govern l’aprovació dels projectes objecte de sol·licitud.

Joan Manel Montfort, president de l’Àrea, va explicar que el Consell Comarcal presentarà una sol·licitud dins la línia de subvencions per a inversions i que els criteris per prioritzar els projectes susceptibles de ser presentats a la convocatòria s’estan treballant des dels Serveis Tècnics. També va demanar als grups comarcals que fessin arribar propostes de criteris a tenir en compte per determinar quins projectes s’inclouran dins la sol·licitud.

Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

En el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch va informar de la propera jubilació de l’interventor del Consell Comarcal, Antoni Peiret, que es farà efectiva durant el mes d’octubre. Antoni Peiret ha estat interventor des que es va constituir el Consell Comarcal l’any 1988. El president va destacar la “professionalitat impecable” de l’interventor i va afirmar que “gràcies a ell estem en una situació econòmica excel·lent” (sense endeutament). Per això, li va agrair la feina feta i li va desitjar una bona jubilació.

Antoni Peiret va respondre agraint la confiança de tots els presidents comarcals, gerents, consellers d’Hisenda, consellers de Govern i consellers de l’oposició, amb qui ha treballat ininterrompudament al llarg de 32 anys. També va agrair “l’ajuda inestimable del personal de Tresoreria, Intervenció i Secretaria”, i “la col·laboració lleial de tots els caps de servei i treballadors del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès”. “M’he sentit molt “arropat”, m’han demostrat sempre gratitud, per això he estat tants anys amb vostès”.

El secretari, Xavier Rodado, parlant de l’interventor, va afegir que “per a tots els secretaris-interventors dels ajuntaments petits ha estat sempre un referent; acudíem a ell quan teníem algun dubte... Per sobre de tot posava la vocació de servidor públic”.

Vilafranca del Penedès, 16 d’octubre de 2019

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès suspèn tota activitat institucional aquesta setmana i convoca un Ple extraordinari per al dijous 17 d'octubre, a les 19,30 h. Vilafranca del Penedès, 14 d'octubre de 2019
L’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb la col·laboració dels Serveis Socials comarcals, organitza una xerrada informativa sobre l’estalvi energètic a la llar, a Sant Sadurní d’Anoia.

La xerrada “T’ajudem a pagar menys en els teus subministraments” la impartiran Mònica Caballero, tècnica de l’Oficina Comarcal de Consum, i Judit Font, tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal. És pública i gratuïta i es farà a la Biblioteca Ramon Bosch de Noya, de Sant Sadurní d’Anoia, el dimarts 15 d’octubre, a les 10,30 h.

En aquesta xerrada s’explicarà com entendre les factures d’aigua, llum i gas; el tipus de tarifes existents actualment en el mercat per a persones o famílies vulnerables; consells per estalviar energia i, en definitiva, com pagar menys en les factures d’aquests subministraments bàsics.

Es recomana a les persones que hi assisteixin que portin còpia de les factures domèstiques dels subministraments, per poder posar en pràctica el que s’exposarà a la xerrada.

Per a més informació, es pot contactar amb l’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (C/ d’Hermenegild Clascar- 1-3, Vilafranca del Penedès, Tel. 93 890 00 00 ext. 114 – A/e: consum@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 11 d’octubre de 2019

El dijous 3 d’octubre es va fer una jornada adreçada a responsables polítics i tècnics de totes les comarques de Catalunya per exposar-los els procesos d’adaptació proposats en el marc del projecte Life Clinomics i parlar sobre com aplicar-los a altres territoris similars

El projecte Life Clinomics té com a objectiu preparar els territoris i les respectives activitats socioeconòmiques per als impactes del canvi climàtic. És un projecte coordinat per la Diputació de Barcelona, que es finança amb fons europeus Life i que té 7 socis: el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, la Cambra de Comerç de Barcelona, Unió de Pagesos, Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat.

El projecte Life Clinomics ha analitzat com impactarà el canvi climàtic sobre les economies de 3 territoris: la comarca de l’Alt Penedès, la reserva de la biosfera del Parc Natural del Montseny i la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre i ha proposat diferents iniciatives per adaptar-se a aquest impacte.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va obrir la jornada d’ahir explicant que el canvi climàtic està impactant a la vinya i que caldrà aconseguir portaempelts per a les varietats típicament locals, per fer-les més resilients. “Si no sabem donar-hi resposta, serà com un castell de cartes: l’economia, el turisme, la cultura i la nostra forma de vida actuals s’esfondraran”.

Xavier Lluch va explicar que, paral·lelament, cal fer un treball des dels ajuntaments per sensibilitzar la ciutadania, “perquè si cadascú de nosaltres fa petits gestos per contaminar menys, optar per energies més netes i estalviar energia, la suma farà un gran discurs”.

Tot seguit, el professor de Geografia i Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, David Saurí, va explicar de quina manera el canvi climàtic afectarà l’activitat socioeconòmica global. Després, Gabriel Borràs, responsable de l’Àrea d’Adaptació de l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat, va explicar la Llei del canvi climàtic i els objectius de les meses territorials d’adaptacío al canvi climàtic (MeTACC) del projecte Life Clinomics.

Donat que la jornada tenia com a objectiu parlar sobre com replicar a altres territoris de Catalunya els processos d’adaptació inclosos dins el projecte Life Clinomics, Helena Perxacs, tècnica de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, va resumir els processos d’adaptació proposats per a cadascun dels 3 territoris.

A tall d’exemple, a l’Alt Penedès les MeTACC es van acordar 30 accions. La primera acció que es durà a terme gràcies als fons europeus del Life Clinomics és l’estudi de l’afectació de l’estrès hídric a la vinya, mitjançant la instal·lació de sensors que ajudin a avaluar el grau d’humitat al llarg de l’any, amb l'objectiu de poder fer recomanacions sobre el maneig del sòl.

Totes les accions del Life Clinomics es poden consultar a la pàgina web  http://lifeclinomics.eu/ca/informes/.

Finalment, es va fer un debat i unes taules de treball formades per participants del projecte Life Clinomics i per representants d’altres comarques interessades a replicar alguns dels processos d’adaptació.

Van tancar la sessió Joan Manel Montfort, president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i Xesco Gomar, diputat president de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Montfort va dir que “no tot són diners, la feina més important és la de conscienciació. Per sort, les generacions més joves pugen més conscienciades. I també hi ha empreses que han entès que no poden desvincular l’economia de la protecció del medi ambient”. Gomar va afegir que “políticament, en això, tots anem en la mateixa línia. O apliquem els canvis que diem que hem d’aplicar, o això s’acaba”. I va apostar per la inversió en “noves tecnologies que ens ajudin a adaptar-nos al nou escenari del canvi climàtic, noves tecnologies que ens ajudin, entre d’altres, a estalviar aigua i energia”.

Vilafranca del Penedès, 4 d’octubre de 2019

El curs 2019-2020 ha començat amb una nova aula a l’escola rural El Montcau, a Ordal (municipi de Subirats) i amb un nou projecte de tallers de curta durada

Paral·lelament a l’increment progressiu en el nombre d’aules (15) i de municipis adherits (19), l’Escola de Música de l’Alt Penedès creix també en nombre matriculacions (més de 360 alumnes), professorat (19 mestres) i grups (de sensibilització, de música en grup i de formacions vocals o instrumentals). Així doncs, ja fa anys que l’EMAP és una escola consolidada i de qualitat, que continua creixent amb cada curs escolar.

El projecte està liderat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i en formen part els ajuntaments d’Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Font-rubí, la Granada, Mediona, Pacs del Penedès, el Pla del Penedès, Puigdàlber, Olesa de Bonesvalls, Sant Llorenç d’Hortons, Santa Margarida i els Monjos, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Santa Fe del Penedès, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilobí del Penedès i Cabrera d’Anoia.

L’objectiu de l’Escola de Música de l’Alt Penedès és fer arribar la formació i la pràctica musicals als petits i mitjans municipis de la comarca, que per les seves característiques no poden tenir una escola de Música municipal. Aquest model descentralitzat respon a la que és la missió principal dels consells comarcals: ser una eina al servei del reequilibri territorial, prestar serveis d’àmbit supramunicipal a la ciutadania en col·laboració directa amb els ajuntaments.

Les classes de l’EMAP s’imparteixen, durant tot el curs escolar, en aules d’escoles de primària o en espais municipals cedits pels ajuntaments per dur-hi a terme aquesta activitat docent. En aquest nou curs, a més, s’oferiran cursos i tallers de curta durada adreçats a persones de diferents edats i interessos musicals. Tota la informació es pot consultar a la pàgina web de l’EMAP (www.emap.cat).

Vilafranca del Penedès, 1 d’octubre de 2019

 

El Ple també va aprovar una moció de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a l’Associació contra el Càncer i de Suport al Malalt Oncològic, AMPERT

El dijous 19 de setembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va portar a aprovació l’adhesió al Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic en el marc del projecte Life Clinomics.

Joan Manel Montfort, president de l’Àrea, va explicar que el pacte respon a les línies estratègiques del projecte europeu Life Clinomics. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és soci d’aquest projecte, que lidera la Diputació de Barcelona i que té com a objectiu augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies i facilitar l’adaptació al canvi climàtic. L’adhesió al pacte implica que el Consell Comarcal, des del seu àmbit d’actuació, adopta un seguit de compromisos; entre d’altres: contribuir a identificar factors de vulnerabilitat de les activitats econòmiques i del territori, fomentar una agricultura i una ramaderia més resilients, fomentar la gestió dels boscos, promoure l’activitat turística adequada als nous escenaris climàtics i fomentar la gestió sostenible dels recursos (aigua, energia, sòl).

L’adhesió al Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic es va aprovar per unanimitat.

Dins les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda, que va presentar el seu president, Carles Morgades, es van portar a aprovació dues propostes. La primera, la ratificació d’un decret de Presidència d’autorització de la compatibilitat d’una treballadora de l’Escola de Música de l’Alt Penedès per realitzar una segona activitat a temps parcial com a regidora de l’Ajuntament d’Igualada. El decret es va ratificar per unanimitat de tots els grups comarcals.

Pel que fa a la segona proposta, l’aprovació de la vuitena modificació de crèdit del pressupost, Carles Morgades va explicar que calia incorporar majors ingressos procedents de la Generalitat i els ajuntaments, per al Servei d’Atenció Domiciliària i per a l’Escola de Música de l’Alt Penedès, i suplementar les partides corresponents en el pressupost de despeses. També es proposava suplementar les partides de senyalització i manteniment del sender de la Via Augusta i la partida de manteniment del programari informàtic, amb càrrec als romanents de Tresoreria. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el PSC-CP, i amb l’abstenció de la resta de grups (ERC, CUP i ECGP).

Dins l’Àrea de Plans Transversals, es va portar a aprovació un únic punt: la retroacció de les actuacions de l’expedient de contractació del Servei de transport escolar, en compliment de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. El president de l’Àrea, Albert Tort, va explicar que aquest Tribunal havia suspès el procediment de contractació a l’espera de resoldre el recursos de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) contra les millores proposades pel Consell Comarcal en els criteris d’adjudicació del plec de clàusules administratives particulars. Un cop resolt el recurs i aixecada la suspensió sobre el procediment, calia aprovar l’inici d’un nou expedient de contractació del Servei de transport escolar a centres docents de l’Alt Penedès i notificar-ho a les empreses que van concórrer a la licitació i a la FECAV. Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari accidental va donar compte dels noms dels consellers i les conselleres que, a proposta dels respectius grups polítics, formaran part de les comissions informatives de caràcter permanent del Consell Comarcal. També va donar compte dels decrets de la Presidència i de les resolucions de la Gerència.

Tot seguit va començar el debat sobre la moció presentada pel Govern comarcal, de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a l’entitat AMPERT, Associació contra el Càncer i de Suport al Malalt Oncològic.

El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va llegir el text de la moció que fa una repàs de la història de l’entitat (fundada l’any 2008 a Vilafranca del Penedès) i dels serveis que ofereix (transport i acompanyament diaris dels malalts de càncer de l’Alt Penedès a l’Hospital Duran y Reynals, de l’Hospitalet de Llobregat, per rebre tractaments de radioteràpia). Xavier Lluch va dir que “són plenament mereixedors del reconeixement i per això demanem el suport a la moció”. Aquest punt es va aprovar també per unanimitat.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 23 de setembre de 2019

Ahir es va presentar a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la XIIIa edició de la Cursa Solidària País del Cava, que compta com sempre amb el suport tècnic d’Octagon i que se celebrarà el proper diumenge, 27 d’octubre.
Van assistir a l’acte com a representants institucionals el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch; els alcaldes de Sant Sadurní d’Anoia i la Granada, Josep M. Ribas i Joan Cols, respectivament, i el tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca, J. Manel Montfort. Tots van coincidir a l’hora d’elogiar el vessant solidari, familiar i festiu d’aquesta iniciativa que ja suma més de 130.000€ recaptats per a la Fundació La Marató de TV3. La Cursa del Cava, com se la coneix popularment, és de fet la Cursa que més recapta per a La Marató.
 
El president de la Confraria del Cava, Eduard Sanfeliu, va ser l’encarregat d’agrair als nombrosos patrocinadors i col·laboradors el seu suport, en especial el de la fundació “Obra Social La Caixa”, i de presentar les novetats per a l’edició 2019. Es va reservar pel director tècnic, Paco Osuna, l’explicació de les qüestions tècniques i organitzatives.
 
ES MANTÉ EL FUNCIONAMENT
 
El funcionament de la Cursa no varia respecte els anys anteriors. El tret de sortida es donarà a les 10h del matí a la Rambla Sant Francesc de Vilafranca i recorrerà els 13,4 quilòmetres que separen la Capital del Vi (Vilafranca), de la Capital del Cava (Sant Sadurní), passant per La Granada, Avinyonet del Penedès i Subirats.
 
Per tal de fomentar la participació de tothom, la Cursa es podrà fer tant caminant, com corrent i es disposarà d’un màxim de 3 hores per a realitzar tot el recorregut. Hi haurà tres punts d’avituallament durant el trajecte i es manté el servei d’autobús que trasllada gratuïtament els corredors que es vulguin desplaçar des de Sant Sadurní fins a Vilafranca, així com el trajecte invers un cop finalitzada la cursa. En acabar, a més, els corredors adults seran obsequiats amb una copa de cava.
 
D’entre tots els premis, destaquen els que es lliuren a la guanyadora i al guanyador absoluts, que reben el seu pes en cava.
 
LES NOVETATS DE L’EDICIÓ 2019
 
La principal novetat d’enguany és que el preu de participació inclourà una samarreta tècnica de la Cursa. Inscriure’s costarà 14€ i tots els beneficis aniran destinats a sumar al marcador de la gala de la Marató del 15 de desembre, que aquest any recapta fons per a la investigació sobre les malalties minoritàries. L’enllaç per a fer-ho és: https://tretzesports.com/curses2/formulari/#/inscripcio/898
 
La Confraria del Cava, d’altra banda, ha subscrit un acord amb el directori de curses Runopinion per tal de difondre aquesta iniciativa.
 
Vilafranca del Penedès, 18 de setembre de 2019
L’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb la col·laboració dels Serveis Socials comarcals, organitza una xerrada informativa sobre l’estalvi energètic a la llar.

La xerrada “T’ajudem a pagar menys en els teus subministraments” la impartiran Mònica Caballero, tècnica de l’Oficina Comarcal de Consum, i Judit Font, tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal. És pública i gratuïta i es farà a Santa Margarida i els Monjos, a l’edifici de les Escoles Velles (C/ Sant Josep, 1), el dimarts 17 de setembre, a les 10,30 h.

En aquesta xerrada s’explicarà com entendre les factures d’aigua, llum i gas; el tipus de tarifes existents actualment en el mercat per a persones o famílies vulnerables; consells per estalviar energia i, en definitiva, com pagar menys en les factures d’aquests subministraments bàsics.

Es recomana a les persones que hi assisteixin que portin còpia de les factures domèstiques dels subministraments, per poder posar en pràctica el que s’exposarà a la xerrada.

Per a més informació, es pot contactar amb l’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (C/ d’Hermenegild Clascar- 1-3, Vilafranca del Penedès, Tel. 93 890 00 00 – A/e: consum@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 13 de setembre de 2019

El plenari del Consell Comarcal va aprovar una moció que demana la implicació de les institucions i dóna suport a les accions que porti a terme la pagesia

El dimarts 27 d’agost, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va celebrar un Ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: l’aprovació d’una moció en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi.

El portaveu de la CUP, Isaac Ruana, va denunciar el comportament empresarial que “empobreix sobretot les empreses familiars i afavoreix l’explotació del treball del camp. Aquest comportament va en contra de l’esforç de molts productors per millorar la qualitat del seu producte i porta a l’abandonament de les produccions que són menys productives, però que tenen un gran valor agrícola, enològic i paisatgístic.”

El portaveu del PSC-CP, Albert Tort, va afirmar que “el problema s’ha d’afrontar des d’un punt de vista estratègic. La Taula que demanem a la Generalitat ha de posar aquesta visió estratègica del que ha d’anar succeint per atacar aquest problema des del fons. La defensa del preu just no és només un tema econòmic, sinó la defensa de la supervivència de la pagesia i del nostre territori.”

El portaveu d’ERC, Pol Pagès, va explicar que “el control dels majoristes del raïm ha caigut en mans de capital estranger, això ha comportat que en els preus han primat els balanços econòmics per davant de la gestió del territori. (...) Per desídia d’anys, hem arribat a una situació que l’estan pagant els pagesos. Si això continua, les explotacions agrícoles es poden anar deixant i que s’acabi imposant el model dels grans parcs logístics”.

El portaveu de Junts x Catalunya, Jordi Torné, va dir que la moció “insta les diferents administracions perquè s’actuï i es pugui arribar al final que es desitja: tenir una comarca on la viticultura generi riquesa i llocs de treball i que transformi el nostre entorn en paisatges verds i espectaculars (...)que puguem arribar a tenir uns productes de qualitat i que s’hagi de pagar el raïm al preu que calgui”.

Va tancar el torn d’intervencions el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, que va afirmar que “això és una cadena, si es trenca la primera baula, seguiran el transport, els embalatges, i altres sectors. (...) Hi ha empreses que estan signant contractes a 5 anys vista, això vol dir que és una tendència, la qual cosa encara és més greu. (...) La DO Cava depèn del Ministeri, però tots hi som representats i entre tots l’hem de fer funcionar o modificar perquè segueixi sent una eina de creació de riquesa. (..) Val la pena que ens hi posem, encara que serà molt difícil arribar a un acord amb tots els sectors. Aquesta sacsejada servirà perquè la gent prengui consciència i es comencin a moure les coses; les crisis serveixen per millorar.”

El text de la moció, que havia estat consensuada amb tots els grups polítics amb representació al Consell Comarcal (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Comarcal Socialista, Candidatura d’Unitat Popular i En Comú Guanyem Penedès) i que es va aprovar per unanimitat, és el següent:

“Aquestes setmanes ha sorgit la notícia sobre la polèmica dels preus del raïm que pagaran les empreses majoristes del sector del cava. Aquesta és una molt mala notícia per la nostra comarca i la seva gent.

El Penedès és una vegueria molt sensible a aquestes qüestions. El sector de la vinya és un sector transversal, que ens permet desenvolupar diferents estratègies territorials:

La posada en valor del sector primari en el seu conjunt, gaudir d’un paisatge natural i al mateix temps cultural que està a la base de la nostra identitat territorial, i també treballar polítiques turístiques en el conjunt de projectes de l’Enoturisme Penedès.

La vinya i la pagesia esdevenen elements estratègics, cabdals i motivadors de poder mantenir un Penedès com una comarca agrària. La vinya i la pagesia es converteixen en aspectes claus per tal de gestionar les pressions territorials que rep el Penedès per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el projecte paneuropeu del Corredor del Mediterrani, que es tradueix en la implantació de grans superfícies dedicades a la logística, un sector que ocupa grans superfícies de terreny, genera contaminació, poca mà d’obra i de baixa qualificació.

Es per això, que amb aquesta moció volem defensar les seves funcions socials, territorials i de futur que tant el sector de la vinya com la figura de la pagesia representen pel Penedès i demanem:

 • La constitució d’una taula de treball on el Departament d’Agricultura, el Departament d’Empresa, la Delegació del Govern del Penedès, els presidents comarcals de les 4 comarques de la Vegueria Penedès i el sector de la vinya (presidents de la DO Penedès i DO Cava) així com membres d’Unió de Pagesos, JARC i l’Associació de Viticultors del Penedès, puguin debatre sobre el preu del raïm i el futur del model de la vinya al Penedès.
 • Al Departament de Territori, l’acceleració del desenvolupament del Pla Territorial del Penedès per tal de definir les estratègies territorials de la nostra vegueria i promoure debats i accions estratègiques a nivell de vegueria i a nivell del país encaminades a enfortir la pagesia i dignificar el treball del camp com a sector clau i estratègic de present i futur.
 • Constituir una Taula del Penedès amb representants del Departament d’Agricultura i el Departament d’Empresa per tal de definir unes estratègies conjuntes en clau Penedès que posin en valor la funció de la pagesia i el sector de la vinya i la promoció del territori i del turisme sostenible.
 • Al Departament d’Agricultura, que segueixi fent de mitjancera entre els sindicats agraris i les grans empreses del sector perquè no es posi el preu del raïm per sota del seu cost de conreu.
 • Manifestem el nostre suport a l’aturada del dia 5 de setembre i a les accions que porti a terme la pagesia a través dels sindicats i assemblees per aconseguir un preu digne del raïm i del vi.
 • Donar trasllat d’aquests acords als ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès, als Departaments d’Agricultura, Territori i Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la Unió de Pagesos, a la JARC, a l’Associació de Viticultors del Penedès, al Consell Regulador del Cava i a la DO Penedès.”

 

Vilafranca del Penedès, 30 d’agost de 2019

 

Aquestes últimes setmanes he assistit a les diferents concentracions que hi ha hagut a Vilafranca amb relació al preu del raïm. Val a dir que no és la meva funció la de posar el preu del raïm, però crec que sí que em pertoca donar el recolzament a tot el sector de la vinya, tan important com és a la nostra comarca.

També es tasca de l’Administració, la de fer de mitjancera quan el greuge és tan gran i tan evident. Per això demano a la Conselleria d’Agricultura que posi fil a l’agulla i que faci seure en una mateixa taula els grans elaboradors de cava i els representants sindicals.

No ens podem permetre que la gent del territori, les persones que ens cuiden el paisatge, que posen en valor una cultura mil·lenària, hagin de vendre un raïm d’alta qualitat per sota del seu preu de cost. Tots els agents tenim una responsabilitat moral, social i ambiental; viticultors i elaboradors, no la podem defugir.

Són molts els esforços que des del sector productiu s’estan fent en benefici de la qualitat dels nostres vins i caves. Penso que el Consell Regulador també ha de moure fitxa. Fa ben poc que hi va haver eleccions -molt disputades, per cert-; doncs ara és el moment de cal cercar solucions, perquè la crisi que ens afecta és de grans dimensions. A qualsevol treballador que veiés abaixat el seu salari un 35%  d’un any per altre, amb tota seguretat li fóra insostenible. Doncs això és el que està passant aquest any al sector vitivinícola; val la pena que els nostres convilatans ho sàpiguen. Parlem de comerç just, de comerç de proximitat, de Km 0..., cal que ho tinguem present també en el nostre territori.

Som una comarca amb un alt índex d’hectàrees ecològiques. I cal reconèixer que hi ha un alt nombre de cellers que valoren aquest esforç del viticultor i que col·laboren activament en el reforç de la cultura i el paisatge, com deia abans.

Tenim una gran oportunitat amb el turisme, però no l’aprofitarem si les vinyes no estan ben conreades, si el sector no avança plegat en una sola direcció. Són molts els projectes, privats i públics, encaminats a projectar el Penedès al món; per posar un exemple: el nou Vinseum. Però aquests avanços, amb uns viticultors arruïnats, no tenen cap sentit. El Penedès és tot, ens necessitem tots, per això he volgut posar el meu gra de sorra en tot aquest conflicte, perquè a la llarga hi perdrà tothom.

La propera setmana convocarem un Ple extraordinari al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per aprovar una moció a favor de trobar una solució a la crisi existent.

 

Xavier Lluch i Llopart

President de Consell Comarcal de l’Alt Penedès

El dijous 1 d’agost, el cos de Bombers de la Generalitat va organitzar una jornada a la seu del Consell Comarcal per exposar la problemàtica dels incendis forestals extrems en el context del canvi climàtic

L’objectiu de la jornada era compartir l’evolució dels escenaris presents i futurs dels incendis forestals i posar de relleu la necessitat de coordinar la gestió d’aquestes emergències per part de totes les administracions i entitats vinculades.

Joan Rovira, cap de la Regió d’Emergències Metropolitana Sud dels Bombers de la Generalitat, va explicar que els incendis no són una qüestió de Medi Ambient, sinó que “cada cop més són una qüestió de Seguretat”, i que “els cossos d’extinció no són la solució, sinó només la resposta”.  Rovira va demanar una relació propera, continuada i profunda amb els responsables municipals per treballar en equip.

Marc Castellnou, analista en cap del Grup d’Actuació Forestal dels Bombers de la Generalitat, va explicar que el canvi climàtic està modificant la dinàmica dels incendis forestals: “es comporten d’una manera aparentment caòtica i tenen una evolució contraintuïtiva”, perquè creixen més al capvespre-nit que al migdia. Alguns incendis forestals generen tanta energia que els cossos d’extinció no s’hi poden acostar i les càrregues d’aigua dels hidroavions no serveixen per apagar-los, “aquests incendis dominen l’atmosfera, la canvien a escala continental”, acceleren el vent i avancen descontrolats. Això els converteix en una qüestió de Seguretat Ciutadana de primer ordre.

Com que frenar el canvi climàtic no depèn només de nosaltres, l’única mesura preventiva possible per lluitar contra aquest tipus d’incendis és tenir un paisatge organitzat.

En acabar les ponències dels experts, es va fer una taula rodona sobre coordinació en grans emergències, en la qual estaven representats bombers, mossos d’esquadra, agrupacions de defensa forestal, agents rurals i serveis d’emergències mèdiques, i que va coordinar la tècnica de Medi Ambient del Consell Comarcal, Gemma Pellisa.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, i Joan Manel Montfort, vicepresident del Consell Comarcal i president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, van agrair la feina dels cossos de bombers i agents rurals i la col·laboració desinteressada de les persones que, a través de les agrupacions de defensa forestal, treballen per prevenir i extingir els incendis forestals. El president del Consell Comarcal va anunciar que en una propera sessió plenària del Consell d’Alcaldes es convidarà els bombers a presentar novament aquest tema directament als responsables municipals.

Vilafranca del Penedès, 5 d’agost de 2019

 

El dimarts 30 de juliol, es va celebrar el Ple del cartipàs del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per aprovar el funcionament dels diferents òrgans de govern i assignar les funcions als consellers i les conselleres de l’Equip de Govern.

En primer lloc, es va donar compte dels decrets de Presidència que estableixen la composició de la Junta de Govern (president i vicepresidents) i les competències que li han estat delegades per part del president.

També es va donar compte del decret que estableix les presidències de cadascuna de les 5 àrees de direcció política i de les delegacions de conselleries als consellers i conselleres. En aquest sentit, van ser nomenats vicepresidents i presidents d’àrea: Albert Tort, Àrea de Plans Transversals; Joan Manel Montfort, Àrea de Territori i Sostenibilitat; Carles Morgades, Àrea d’Economia i Hisenda; Jordi Ferrer, Àrea d’Atenció a les Persones, i Lluís Miquel Valls, Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal.

Seguidament es va donar compte al Ple dels decrets de delegació de la Presidència del Consorci de Promoció Turística del Penedès, a favor del vicepresident Ramon Riera, i del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès, que durant aquesta legislatura presidirà l’alcalde d’Avinyonet del Penedès, Cèsar Herraiz.

En els següents punts de l’ordre del dia es va donar compte dels nomenaments del vicepresident Joan Manel Montfort per presidir l’Oficina Tècnica Comarcal, i de la consellera Anna Doblas per presidir la Comissió d’Accés, Avaluació, Tria i Eliminació de Documents.

També es va donar compte dels decrets de Presidència que confereixen delegacions a favor dels vicepresidents que presidiran o participaran en comissions consultives i de coordinació:  la Comissió Comarcal de Protecció Civil (Lluís Miquel Valls), el Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès (Jordi Ferrer), el Consell Escolar de l’Escola de Música de l’Alt Penedès (Albert Tort) i la Comissió de Seguiment de l’Àrea de Prestació Conjunta del Servei de Taxi a l’Alt Penedès (Lluís Miquel Valls).

Un cop creades les àrees i conselleries de l’organigrama funcional, hi ha dues comissions que fan el seguiment i la coordinació de les actuacions i projectes comarcals i de la comptabilitat: la Comissió de Coordinació del Govern (formada pel president i tots els membres de l’Equip de Govern) i la Comissió de Control de Comptes i Tresoreria (formada pel president, el vicepresident 1r, el president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i el president de l’Àrea d’Economia i Hisenda, juntament amb el secretari i l’interventor del Consell Comarcal.

 També es va donar compte de la creació dels grups polítics comarcal, dels seus integrants, presidents i portaveus. El grup de Junts x Catalunya estarà presidit per Xavier Lluch i en serà el portaveu Jordi Torné; el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) estarà presidit per Mònica Hill i en serà el portaveu Pol Pagès; el Grup Comarcal Socialista (PSC-CP) tindrà com a president Albert Tort i com a portaveu Francisco Romero; el grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) estarà presidit per Anna Rosinés i en serà la portaveu Arantxa Fernàndez, i finalment, el grup d’En Comú Guanyem Penedès (ECGP), té una única representant, Anna Enjuanes, que farà ambdues funcions.

Un cop finalitzada la fase de control del Ple (donar compte de decrets de Presidència), es va procedir a la lectura i la votació de les propostes.

La primera, la creació de les 5 comissions informatives permanents de cadascuna de les àrees de direcció política i la Comissió Especial de Comptes. Les primeres estudien, informen i debaten els assumptes que se sotmeten a decisió del Ple i estan formades pel president de l’àrea i per un representant de cada grup polític. La Comissió Especial de Comptes examina, estudia i informa tots els comptes, pressupostaris i extraordinaris, que ha d’aprovar el Ple i està formada pel president de l’Àrea d’Economia i Hisenda i per un representant de cada grup polític. Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el Grup Comarcal Socialista (PSC-CP), el vot en contra del grup de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i l’abstenció dels grups d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i En Comú Guanyem Penedès (ECGP).

Queda pendent que cada grup polític comuniqui el nom dels consellers i les conselleres designats per a cadascuna de les comissions, que seran nomenats mitjançant un decret de Presidència

La segona proposta era el nomenament de la Gerència, un càrrec de confiança de la Presidència que continuarà recaient en el gelidenc Francesc Rosell, gerent del Consell Comarcal des de 2013. Aquest nomenament va ser aprovat amb els vots a favor dels grups del Govern, Junts x Catalunya i el Grup Comarcal Socialista (PSC-CP), i amb els vots en contra de la resta de grups.

El Ple va acordar per unanimitat una periodicitat mensual per a les sessions plenàries ordinàries (el segon dijous de cada mes, a les 19,30h), les juntes de Govern (se celebraran quinzenalment els dijous), les comissions informatives (el dijous anterior al Ple) i la Junta de Portaveus (el dijous del Ple).

També va aprovar el règim de dedicació dels membres de la corporació, les assignacions dels consellers i les conselleres comarcals i dels 5 grups polítics comarcals. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el Grup Comarcal Socialista (PSC-CP) i amb els vots en contra dels grups d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i En Comú Guanyem Penedès (ECGP).

Finalment, el plenari va aprovar també els nomenaments dels representants del Consell Comarcal en òrgans col·legiats externs, amb els vots a favor dels grups del Govern i del grup comarcal d’En Comú Guanyem Penedès (ECGP), i amb els vots en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

L’organigrama polític (cartipàs) aprovat pel Ple es pot consultar a la pàgina web corporativa.

Vilafranca del Penedès, 31 de juliol de 2019

 

Xavier Lluch repetirà com a president amb els vots de Junts i Candidatura de Progrés. La resta de grups comarcals van presentar els seus propis candidats: Pol Pagès (ERC), Arantxa Fernàndez (Alternativa Municipalista) i Anna Enjuanes (En Comú Guanyem)

El dissabte 20 de juliol es va celebrar el Ple extraordinari de constitució del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. La mesa d’edat, assistida pel secretari i l’interventor de la corporació, va comprovar les credencials i va llegir el nom dels electes, que tot seguit van prometre individualment el càrrec de conseller o consellera comarcal.

El portaveu de cada grup polític va presentar el seu candidat a la Presidència del Consell Comarcal i es va procedir a la votació. Un cop acabada, la mesa va fer el recompte de vots i va proclamar president, amb 19 vots, el candidat Xavier Lluch (Junts).

Després d’acceptar el càrrec, va quedar dissolta la mesa d’edat i el nou president va cedir la paraula a cadascun dels portaveus dels grups polítics comarcals perquè expressessin el sentit del seu vot.

El nou president va tancar l’acte amb un parlament en què va afirmar que “millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans ha de constituir un dels nostres grans objectius” i que “cal fer-ho treballant amb totes les entitats cíviques, socials, culturals i econòmiques... treballar pel dret a l’habitatge, a l’educació, a l’accés al treball i a les oportunitats per a tothom”.

També va afirmar, referint-se al Pla Territorial del Penedès, que “farem el seguiment i les aportacions necessàries per tal de protegir les peculiaritats de les nostres terres i dels nostres pobles”.

Xavier Lluch va acabar el seu parlament fent una crítica a la política judicial de l’Estat espanyol i amb unes paraules de suport per als presos polítics, els exiliats i les seves famílies.

Vilafranca del Penedès, 22 de juliol de 2019

Recuperar locals buits per dinamitzar el comerç, evitar el trencament del continu comercial i reduir el nombre de desplaçament dels clients són els objectius principals de les línies d’ajut per al 2019.

El Consell Comarcal forma part de la xarxa de punts d’assessorament per a emprenedors i empreses “Catalunya Emprèn” i ajuda els emprenedors i les empreses a tramitar els ajuts que convoca anualment el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat.

Enguany s’han convocat ajuts adreçats als tallers mecànics, els serveis fotogràfics, les copisteries i arts gràfiques, els serveis de reparacions, les agències de viatges detallistes, les tintoreries i bugaderies, les perruqueries i els salons de bellesa, els bars i restaurants, i els serveis de menjar preparat i càtering.

Els ajuts estan adreçats a la recuperació de locals buits, a la reforma dels establiments (incloses parades de mercats) i a la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (Click & Collect).

L’import dels ajuts serà de fins al 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 5.000 €, i les accions de recuperació, reforma o instal·lació s’han de dur a terme durant l’any 2019.

Els ajuts es poden sol·licitar fins a esgotar els fons i, com a màxim, el 31 de desembre de 2019. Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que hi ha a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat).

Les persones emprenedores i les empreses de l’Alt Penedès que vulguin rebre assessorament sobre la tramitació d’aquests ajuts poden sol·licitar entrevista a l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal (Tel. 93 8900000, ext. 135 – A/e: procom@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 15 de juliol de 2019

 

El dijous 4 de juliol es va celebrar a Vilobí del Penedès la XXI MostrActiva de la Gent Gran de l’Alt Penedès, que organitza anualment el Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès, amb el suport del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal i de l’ajuntament i el casal de gent gran amfitrions.

La celebració va començar amb una visita a la Mostra d’Activitats Lliures dels Casals de Gent Gran de l’Alt Penedès (MostrActiva), instal·lada a les dependències del Casal Municipal de Gent Gran de Vilobí. En aquesta edició de la MostrActiva, hi van participar 29 casals i associacions de gent gran de l’Alt Penedès i s’hi van exposar més de 100 peces realitzades pels assistents als tallers de manualitats.

Després de visitar l’exposició, els més de 300 assistents es van traslladar a la sala d’actes del Centre Cívic Jaume Via, on es van fer públics els noms dels autors de les manualitats reconegudes pel jurat de la MostrActiva: M. Àngels Ferrando, de Puigdàlber, va guanyar el reconeixement a la manualitat més original; Antoni Sàbat, de Vilobí del Penedès, el reconeixement a la més pràctica; Tina Mestres, de Castellví de la Marca, a la més elaborada; Lali Millán, de Sant Miquel d’Olèrdola, el reconeixement a la manualitat feta amb més materials reciclats, i Dolors Sogas, de Sant Pere de Riudebitlles, el reconeixement a la manualitat feta amb diverses tècniques.

Seguidament, es van homenatjar les “Persones Grans amb Mèrit 2019”, un reconeixement creat pel Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès per distingir les persones grans de la comarca que tenen una especial trajectòria vital i una major participació en tasques de voluntariat social o cultural. Els guanyadors d’enguany van ser: M. Rosa Morató, de la Ràpita; Josep Viñas, de Castellet i la Gornal, i Roser Olivella, de Sant Sadurní d’Anoia.

La trobada va continuar amb el lliurament de recordatoris als representants dels 29 casals i associacions de gent gran participants a la MostrActiva 2019.

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch; l’alcalde de Vilobí del Penedès, Francesc Edo; el president de l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal, Jordi Bosch, i el regidor de Gent Gran de Vilobí del Penedès, Agustí Díaz-Prieto, van ser els encarregats de lliurar els reconeixements  i recordatoris i van felicitar els participants dels tallers de manualitats per la qualitat dels treballs exposats.

Xavier Lluch va parlar de la diversitat de les necessitats i interessos de les persones grans, que abasten un ventall d’edats cada dia més ampli i de la necessitat d’adaptar els casals de gent gran per adaptar-se a aquesta realitat en canvi constant.

A continuació va començar l’actuació de l’actriu amateur local Rossita Romeu Gras que va interpretar amb molta gràcia i talent un monòleg humorístic.

La trobada va acabar amb un refrigeri ofert per l’Ajuntament de Vilobí i amb una visita a les carpes instal·lades per a l’ocasió a la plaça de la Vila, amb activitats i informació sobre serveis d’interès per a les persones grans.

Vilafranca del Penedès, 8 de juliol de 2019

El municipi de Santa Margarida i els Monjos s’emporta la Copa (guanyadors de la categoria A) i Marc Tamargo, jugador de Castellví de la Marca, és escollit el millor jugador. Els finalistes de les altres categories van ser els equips de Gelida (categoria B), l’Arboç (categoria C), Sant Sadurní verd (categoria D) i Torrelles de Foix (categoria E)

Aquest cap de setmana, el municipi de Sant Sadurní d’Anoia va acollir la dotzena edició de la Copa Penedès Televisió-Gran Premi Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Al llarg del cap de setmana 18 equips, en representació de 16 municipis, van jugar 50 partits. En total, hi van participar més de 300 persones, entre jugadors i tècnics. Per sobre del vessant competitiu, hi ha el vessant més lúdic i social, una forma de conviure un cap de setmana practicant l’esport del futbol i també amb moltes hores de piscina per aguantar la calor.

Aquesta cita va néixer el 2008 i té la particularitat que els equips de categoria infantil i de futbol 7 estan formats pels mateixos municipis. Els 18 equips participants van representar els municipis de l’Arboç, Avinyonet del Penedès, Canyelles, Castellví de la Marca, Gelida, Olèrdola, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelles de Foix i Vilafranca.

El sistema de competició permet la disputa de fins a 5 finals (categories A, B, C, D i E), segon la classificació obtinguda en la fase de lligueta celebrada dissabte.

Abans de les finals, es va celebrar l’acte de presentació del torneig. Hi van assistir els sadurninenc Àlex Moreno, jugador del Rayo Vallecano, i Èric Via, jugador del FC Vilafranca.

També hi van assistir una àmplia representació d’alcaldes i regidors d’Esports dels 16 municipis participants en el Torneig, i els representants de l’organització: l’alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Josep M. Ribas; el conseller comarcal d’Esports, Raul Casado, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, que va dir que “el Torneig de Futbol 7 serveix principalment per fer comarca”.

Vilafranca del Penedès, 2 de juliol de 2019

El 20 de setembre finalitzarà el termini per sol·licitar les subvencions per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis residencials.

Aquestes subvencions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tenen com a finalitat fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels edificis, la conservació en general, la millora de la seguretat d’utilització i la millora de l’accessibilitat.

Poden sol·licitar-les les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris, els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. També poden sol·licitar-les les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis, i les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

En qualsevol cas, un mínim del 50 % dels habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris. En el cas d’habitatges unifamiliars, han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de sol·licitar la subvenció.

Amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud, els edificis han de disposar de l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) i del certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE).

Les obres de rehabilitació han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció i l’execució no podrà excedir els 24 mesos.

L’import de les subvencions s’establirà en funció dels costos subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l’edifici.

Les persones interessades a rebre més informació o a tramitar aquestes subvencions, es poden adreçar al Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Tel. 93 890 00 00 – Cita prèvia) i als serveis d’Habitatge dels ajuntaments de Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia.

Vilafranca del Penedès, 25 de juny de 2019

 

En la darrera sessió ordinària de la legislatura, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va aprovar acceptar la subvenció per a l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, presentada al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020

El dijous 13 de juny es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va donar compte de l’adjudicació del contracte de subministrament i col·locació de la senyalització d’interès turístic al municipi de Font-rubí. Aquesta actuació està cofinançada per un altre projecte FEDER del Consell Comarcal: l’operació Penedès 360º. Donada la gran extensió del municipi, per accedir a molts punts d’interès turístic, arquitectònic i paisatgístic cal passar per carreteres i camins interiors. La senyalització turística portarà els visitants fins a les capelles, les esglésies, les fonts, les coves, els pous de glaç i els arbres monumentals dispersos per tot el terme municipal. A més, també hi haurà cartells il·lustrats per descriure cadascun dels espais.

Després de donar compte al Ple d’aquesta contractació acordada per la Junta de Govern, va començar el debat de les 2 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació del compte general del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès, corresponent a l’exercici 2018. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que ambdues entitats tanquen l’exercici amb romanent de Tresoreria suficient per abordar amb seguretat la gestió econòmica. El compte general es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, PSC-CP, ERC, la CUP-PA i el PP, i amb l’abstenció dels consellers d’Entesa.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de 2019 del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar que calia incorporar majors ingressos procedents de transferències de la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments de la comarca, que es destinarien a dur a terme les obres incloses dins l’operació FEDER Penedès 360º i a projectes de Cohesió Social. La modificació de crèdit es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les 2 propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació es va incloure un punt a l’ordre del dia pel procediment d’urgència: l’acceptació de la subvenció d’1.238.230 € per a l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, presentada pel Consell Comarcal, conjuntament amb 16 ajuntaments de l’Alt Penedès, al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va comentar que “és una gran notícia del final de la legislatura. Amb aquest projecte d’estalvi energètic, hem obtingut la 3a millor puntuació de tots els FEDER i hem rebut una subvenció del 100% del que vam demanar”. L’acceptació de la subvenció es va aprovar també per unanimitat.

En el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch va informar que l’11 de juliol se celebrarà l’últim Ple d’aquesta legislatura per aprovar l’acta de la sessió anterior, i va aprofitar l’ocasió per agrair la tasca feta pels consellers i ex consellers, per l’expresident, Francesc Olivella, i per tot el personal de Consell Comarcal.

El president va enumerar alguns dels projectes que duu a terme el Consell Comarcal que considerava especialment destacats: els 3 projectes FEDER, el Sender de la Via Augusta, l’Àrea de Prestació Conjunta del Servei de Taxi, la senyalització turística, l’Escola de Música de l’Alt Penedès, les beques de menjador, els microcrèdits d’Habitatge, l’Oficina Jove, el Consorci de Promoció Turística (amb visió de Vegueria Penedès), les accions per donar a conèixer l’oferta de sòl industrial, la promoció dels Productes de la Terra, les iniciatives a favor de la Transparència institucional i els progressos en la implantació de l’Administració Electrònica al Consell Comarcal i als ajuntaments de l’Alt Penedès. Xavier Lluch va dir que se sentia molt orgullós d’haver estat president durant els darrers dos anys i molt content per la feina feta entre tots.

Vilafranca del Penedès, 17 de juny  de 2019

L’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb la col·laboració dels Serveis Socials comarcals, organitza una xerrada informativa sobre l’estalvi energètic a la llar.

La xerrada "T'ajudem a pagar menys en els teus subministraments" la impartiran Mònica Caballero, tècnica de l’Oficina Comarcal de Consum, i Judit Font, tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal. És pública i gratuïta i es farà a la sala d’actes del Consell Comarcal, el dimarts 18 de juny, a les 10,30 h.

En aquesta xerrada s’explicarà com entendre les factures d’aigua, llum i gas; el tipus de tarifes existents actualment en el mercat per a persones o famílies vulnerables; consells per estalviar energia i, en definitiva, com pagar menys en les factures d’aquests subministraments bàsics.

Es recomana a les persones que hi assisteixin que portin còpia de les factures domèstiques dels subministraments, per poder posar en pràctica el que s’exposarà a la xerrada.

Per a més informació, es pot contactar amb l’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (C/ d’Hermenegild Clascar- 1-3, Vilafranca del Penedès, Tel. 93 890 00 00 – A/e: consum@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 11 de juny de 2019

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitza una xerrada informativa adreçada a les persones joves que vulguin emprendre i a les empreses de recent creació

La sessió es farà el dimecres 19 de juny, de 9,30 a 11 h, a la sala d’actes del Consell Comarcal, i anirà a càrrec de Teresa Galofré, membre de l’Entitat de Foment d’Autoocupació, i Àlex Llovet, responsable de gestió de la convocatòria de subvencions per a joves del programa Garantia Juvenil del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Durant l’any 2018, es van atorgar 16 ajuts de 9.900 euros a persones joves emprenedores de l’Alt Penedès (la 2a comarca amb més ajuts). La convocatòria d’enguany està previst que es publiqui al DOGC a finals de juny de 2019 i el termini de presentació de sol·licituds s’allargarà, probablement, fins a meitats de setembre.

L’import de les subvencions continuarà sent de 9.900 euros per a les persones joves prèviament inscrites a la Garantia Juvenil que romanguin de forma ininterrompuda durant 12 mesos d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o règim alternatiu.

Les persones que es vulguin inscriure en aquesta sessió de formació ho poden fer mitjançant l’enllaç que hi ha a la pàgina d’inici del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 5 de juny de 2019

El Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme i l’Associació d’Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, fan una nova acció de promoció dels productes agroalimentaris.

 

El dimarts 11 de juny, es va presentar en roda de premsa aquesta nova acció de promoció “El Penedès, tasta’l”, que tindrà lloc durant el cap de setmana del 14-16 de juny.

Susanna Mérida, consellera comarcal de Promoció Econòmica i Productes de la Terra, va explicar que després de l’èxit de les 3 edicions de les “Jornades de Portes Obertes” i les 2 edicions de “La Cuina d’Hivern” i “La Cuina d’Estiu”, s’havia tancat un nou acord amb el Gremi de Restauració de l’Alt Penedès i l’Associació d’Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès per posar en marxa una oferta gastronòmica de cap de setmana basada en els productes agroalimentaris tradicionals i de qualitat propis de la temporada d’estiu al Penedès.

En aquesta 3a edició de “La cuina d’estiu”, es posaran en valor dos productes de proximitat i de temporada: el préssec d’Ordal i el meló autòcton.

Joan Carles Segura, vicepresident del Gremi de Restauració de l'Alt Penedès i propietari del Restaurant Casino, de Vilafranca, va explicar que enguany 18 restaurants (2 més que l’any passat), de 8 municipis de la comarca de l’Alt Penedès, donaran el tret de sortida a la temporada d’estiu oferint un menú “El Penedès, tasta’l”, a un preu tancat de 25 o 30 €.

Josep Esteve, productor de préssecs d’Ordal, va explicar que la característica que diferencia aquests préssecs no és la varietat, sinó el fet que es cullen quan estan madurs. El clima del Penedès (especialment aquest any), amb nits fresques i dies no molt calorosos, i el fet que els conreus siguin de secà, fa que els préssecs creixin molt i siguin molt dolços; per contra, la producció és petita perquè es poden collir pocs quilos per hectàrea. La temporada del préssec del Penedès va començar oficialment el cap de setmana passat, amb la inauguració del Mercat del Préssec d’Ordal (Subirats), que es perllongarà fins a finals d’agost.

Els 18 restaurants que participen en l'acció de "La cuina d'estiu" i el menú que ofereix cada restaurant es poden consultar clicant sobre aquest enllaç

Vilafranca del Penedès, 12 de juny de 2019

 

Com cada any, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès convoca aquest premi per promoure la recerca històrica sobre la comarca de l’Alt Penedès o sobre el Penedès en general.

El premi consisteix en un ajut econòmic de 1.000 € per subvenir a les despeses d’edició del treball de recerca i poden optar al premi tant les persones autores de la recerca, com les entitats amb seu social a l'Alt Penedès responsables de l'edició .

El termini per a la presentació dels treballs és del 3 al 17 de juny de 2019, ambdós inclosos. Tota la informació sobre aquesta convocatòria i el tràmit electrònic per participar-hi es poden consultar al portal de Tràmits i Gestions (Cultura) del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Vilafranca del Penedès, 28 de maig de 2019

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitza una jornada sobre el lleure educatiu i sociocultural per a les persones joves interessades a treballar en aquest sector

El dijous 30 de maig, a partir de les 16,30h, se celebrarà a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Penedès una jornada titulada “Formació i treball en l’àmbit del lleure” en el marc del programa “Referent d’Ocupació Juvenil” del Servei d’Ocupació de Catalunya i amb el suport del Fons Social Europeu.

La jornada començarà amb una presentació a càrrec de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC) en que s’explicaran els diversos perfils ocupacions del sector del lleure educatiu i sociocultural. Tot seguit es presentaran els diferents cursos de formació en el lleure, a càrrec de membres de la Fundació Pere Tarrés i de l’Escola de Formació ACELLEC.

Després, 8 empreses i institucions del sector explicaran quines funcions duen a terme i quins són els seus perfils ocupacionals.  Aquesta part de la jornada anirà a càrrec de tècnics del Consell Esportiu de l’Alt Penedès, Esport i Lleure Alt Penedès, Divertalia, Campus Esport i Lleure, Teno, +Kelleure, Fundació Pere Tarrés i Cavall de Cartró.

La jornada acabarà amb unes cites ràpides en què les persones que hi assisteixin podran presentar i lliurar el seu currículum als representants de les empreses i institucions del sector del lleure de la comarca.

Les persones interessades a inscriure’s a la jornada ho poden fer a l’enllaç que hi ha a la pàgina d’inici de la web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (www.ccapenedes.cat).

INSCRIU-TE CLICANT SOBRE AQUEST ENLLAÇ 

 Vilafranca del Penedès, 23 de maig de 2019

El ple també va aprovar la pròrroga dels contractes de transport escolar a l’espera que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui un recurs contenciós-administratiu

El dijous 9 de maig es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat de les 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’addenda 2019 del conveni amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat per a la gestió, per part del Consell Comarcal, de l’Oficina Comarcal de Consum.

Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que, per valorar l’efectivitat de l’encàrrec de gestió, la Generalitat té en compte l’activitat duta a terme per l’Oficina Comarcal de Consum durant l’any anterior en l’àmbit d’atenció al públic (consultes, queixes i denúncies) i la resolució de conflictes (mediació i arbitratge). En concret, valora el nombre d’actuacions, el temps de resolució, el temps de dedicació del personal del Consell Comarcal i la formació rebuda en matèria de Consum. L’addenda de Consum es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de la Carta de Serveis 2019. Ramon Carbó va explicar que era un recull ordenat de l’activitat del Consell Comarcal (Serveis Socials Bàsics, Dona, Consum, Ensenyament, Cultura, Joventut, Habitatge, Ocupació, Desenvolupament empresarial, Medi ambient, Seguretat ciutadana, etc.).

Disposar d’una Carta de Serveis facilita l’organització de la informació i, per tant, fa que una administració sigui més entenedora per a la ciutadania. La Carta resumeix en què consisteix cada servei que presta el Consell Comarcal i a qui es dirigeix (persones, entitats, ajuntaments, empreses o centres educatius de l’Alt Penedès). També detalla les condicions d’accés, els compromisos de qualitat que s’adopten, els drets i deures dels destinataris i el cost, si en té, per als usuaris. La Carta de Serveis 2019 es va aprovar per unanimitat.

Finalment, dins la mateixa Àrea d’Economia i Hisenda es va portar a aprovació la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost 2019 del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar que es destinaven 25.000 € de romanents a ajuts de pobresa energètica a l’espera de la subvenció de la Diputació de Barcelona. També es destinaven 7.600 € de romanents a la gestió del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida del Gall del Penedès, a l’espera de la subvenció de la Generalitat. La modificació del pressupost també es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les 3 propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit es va incloure un punt a l’ordre del dia pel procediment d’urgència: l’aprovació de la pròrroga dels contractes de transport escolar a l’espera de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea de Plans Transversals, va informar que es va interposar recurs contra el plec de clàusules administratives del contracte de serveis de transport escolar del Consell Comarcal i que, per tant, la licitació estarà aturada fins que el Tribunal Català de Contractes no resolgui el recurs.

Xavier Lluch va explicar que en el plec de clàusules aprovat pel Consell Comarcal es donava major puntuació a les empreses que oferissin autocars amb més places de les exigides i/o amb places adaptades per a persones amb discapacitat, i que la discrepància amb la valoració atorgada a aquests punts era la causa del recurs. Donada la necessitat de seguir prestant el servei de transport escolar a l’inici del curs escolar 2019-2020 i a l’espera que es resolgui el contenciós, tots els grups van aprovar la pròrroga dels contractes actuals.

En el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch va informar que el 13 de juny se celebrarà l’últim Ple ordinari de la legislatura, amb els consellers i les conselleres en funcions, a l’espera que es constitueixi el nou plenari del Consell Comarcal després de les eleccions municipals.

Vilafranca del Penedès, 15 de maig de 2019

 

La pagesia d’arreu de Catalunya obrirà les portes els dies 1 i 2 de juny perquè els visitants puguin conèixer i tastar els productes cultivats, criats i pescats a casa nostra.

Amb la quarta edició del Benvinguts a Pagès, el món rural català es prepara per viure de nou un cap de setmana de portes obertes en explotacions agràries i de propostes originals en restaurants, allotjaments i activitats. Unes 55.000 persones es van desplaçar pel territori català en les tres edicions anteriors per viure una experiència lúdica que permet descobrir, tastar i comprar els productes del territori i que es complementa amb la participació d’allotjaments, restaurants i una àmplia oferta d’activitats paral·leles.

La gran festa del món rural de Catalunya, que ja s’ha fet un lloc a l’agenda de famílies i foodies, esdevé un magnífic aparador pels productes del territori i de temporada perquè els visitants tenen l’oportunitat d’adquirir-los directament als productors i pagesos. També de tastar-los als restaurants que aquell cap de setmana ofereixen el menú Benvinguts a Pagès elaborat amb productes de proximitat de cada comarca.

A l’Alt Penedès

A l’Alt Penedès, amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Consorci de Promoció Turística, hi participen 6 explotacions agràries: Aviram Família Olivella Cruz, Cellers de Can Suriol del Castell, Celler Cuscó Berga, Granja Guirigall, La Granja Rural d’Espitlles i el Molí d’Oli Josep Lluch; 5  restaurants: Cal Blay Vinticinc, Restaurant Caves Canals i Munné, El Centre, Mirador de les Caves i El Gat Blau; 2 allotjaments: Cal Barber i Cal Negri, i 3 activitats complementàries: la ruta gastronòmica Cuines i Tapes del Remeiart (Santa Margarida i els Monjos), Passejada per la terra del préssec d’Ordal (Subirats) i Visita a l’obrador Moió Melmelades (Font-rubí).

Visites a les explotacions agràries i ramaderes

Les visites a les explotacions agràries i ramaderes són guiades i gratuïtes i es podran fer dissabte i diumenge. No caldrà reservar amb antelació l’horari d’arribada per fer les visites (tot i que es recomana fer-ho si es tracta d’un grup nombrós).

Després de la visita, la majoria d’explotacions oferiran un petit tast amb els productes que cultivin o elaborin i, a més, algunes tindran una zona de venda per als visitants que vulguin comprar aquell producte directament en origen.

A través de la web www.benvingutsapages.cat es pot consultar la informació, els horaris, la localització i  les coordenades de totes les cases de pagès que oferiran visites gratuïtes.

Hi ha explotacions arreu del territori català i s’hi podran veure sectors tan diferents com cellers, molins d’oli, cultiu de plantes aromàtiques, horta, fruita, cervesa artesanal, granges de vedells, conills o aviram, etc.

Allotjaments  i menú Benvinguts a Pagès

La mateixa web www.benvingutsapages.cat reuneix tots els establiments turístics  i restaurants que s’han afegit a la iniciativa. Els restaurants oferiran el menú Benvinguts a Pagès, que tindrà com a comú denominador una gastronomia amb productes de qualitat, de proximitat i de temporada.

Activitats complementàries

A més de visitar les cases de pagès, allotjar-se en un entorn idíl·lic i menjar els millors productes, els visitants podran completar el cap de setmana amb activitats complementàries que ofereixen diverses entitats i agrupacions que s’han volgut sumar al Benvinguts a Pagès.

Presència arreu del país

Benvinguts a Pagès té presència a les comarques catalanes i és una oferta lúdica,  turística i gastronòmica a l’entorn del producte i l’àmbit rural que ajuda a desestacionalitzar, a  redistribuir el flux turístic de temporada i a descobrir i donar valor al món de la pagesia.

Iniciativa conjunta

Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de l’Agència Catalana de Turisme i de la Fundació Alícia, amb la col·laboració dels consells comarcals, els consorcis i oficines de Turisme, i nombroses entitats i associacions del sector.

Vilafranca del Penedès, 14 de maig de 2019

 

El 7 de juny finalitza el termini perquè les empreses de l’Alt Penedès que hi vulguin participar facin arribar la seva sol·licitud al Consell Comarcal.

El Projecte Comerç 21 el promouen la Gerència de Serveis de Comerç  de la  Diputació de Barcelona i PIMEComerç, i compta amb la col·laboració de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal. Està adreçat als comerços i a les empreses de serveis que tinguin capacitat i voluntat de millorar i créixer, i té com a objectiu millorar l’oferta comercial dels municipis de la demarcació de Barcelona.

A través del projecte Comerç 21 es defineixen i implementen noves estratègies per donar a cada negoci, de forma individual, l’impuls que necessita. En concret, es redefineix el full de negoci, s’identifiquen el seus punts de millora (comercialització, màrqueting, digitalització, equip humà, professionalització, gestió, etc.), es fa un assessorament personalitzat, es dissenya un pla d’accions i s’ofereix un acompanyament personalitzat.

Els organitzadors seleccionaran 50 micropimes per participar-hi d’entre les empreses sol·licitants.

Els fulls de sol·licitud es poden descarregar des de la web www.comerc21.cat i s’han de fer arribar per correu electrònic al Consell Comarcal de l’Alt Penedès (procom@ccapenedes.cat) abans del dia 7 de juny de 2019.

Vilafranca del Penedès, 13 de maig de 2019

Com cada any, el Servei d’Habitatge i l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès informen sobre aquests ajuts i els tramiten davant l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat.

La Generalitat de Catalunya convoca aquests ajuts per facilitar l'accés a l’habitatge de lloguer i per afavorir la permanència en règim de lloguer.

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars d'un contracte de lloguer per al seu domicili habitual, que paguin fins a 750 euros i que compleixin els requisits sobre els ingressos de la unitat de convivència familiar establerts en la convocatòria. L’import d’aquests ajuts pot arribar fins a un màxim de 200 euros mensuals.

En la convocatòria de 2018, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès va tramitar 609 ajuts per a llogaters dels municipis de l’Alt Penedès (tots excepte Vilafranca, que té la seva pròpia Oficina d’Habitatge Municipal). L’Agència de l’Habitatge de la Generalitat va resoldre favorablement 485 d’aquestes sol·licituds. La mitjana dels ajuts va ser de 146 € mensuals (1.752 € anuals) i en total es van rebre 848.593 € en ajuts.

Les persones interessades a informar-se o a tramitar els ajuts per al pagament del lloguer es poden adreçar al Consell Comarcal sense cita prèvia.

Vilafranca del Penedès, 7 de maig de 2019

Una trentena d’empreses de la comarca han participat a la sessió “Apropa’t al teu client amb Design Thinking i Lego Serious Play”, que ha organitzat aquest matí l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès juntament amb ACCIÓ.

La consellera comarcal d’Empresa i Ocupació, Susanna Mérida, ha explicat que al llarg de l’any el Consell Comarcal organitza nombroses iniciatives i accions formatives adreçades a les persones emprenedores i a les pimes locals, en nombroses àmbits: la comercialització de productes i serveis, la gestió interna de les empreses, la millora de la qualitat, el compliment del marc legal de cada sector, etc.

La jornada d’avui estava dirigida a les pimes locals i tenia com a objectiu d’ajudar-les a imaginar solucions per als reptes empresarials d’una manera més divertida inspirada en el “gaming”.

Aquesta metodologia, alhora lúdica irigorosa alhora, es basa en una combinació de les tècniques de Design Thinking i Lego Serious Play. Potencia les fases del procés creatiu i millora la comunicació entre els diferents membres d’un mateix equip que treballa per trobar les millors idees per solucionar els reptes empresarials.

Vilafranca del Penedès, 7 de maig de 2019

La participació en fires professionals, el suport a les associacions empresarials, la internacionalització de les empreses, la transformació digital, la promoció i la comercialització dels productes artesans o la millora de les empreses artesanes en general, són les principals línies d’ajut del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat per al 2019.

El Consell Comarcal, com a membre de la xarxa de punts d’assessorament per a emprenedors i empreses “Catalunya Emprèn”, ajuda les empreses de l’Alt Penedès a tramitar els ajuts que convoca anualment la Generalitat.

El termini per sol·licitar aquests ajuts és el 23 de maig de 2019. Les empreses que vulguin rebre assessorament sobre qualsevol d’aquests línies d’ajut han de sol·licitar entrevista a l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Tel. 93 8900000, ext. 135 – A/e: procom@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 29 d’abril de 2019

El ple també va aprovar la modificació de les ordenances reguladores dels preus públics del transport escolar i de l’Escola de Música de l’Alt Penedès

El dijous 11 d’abril es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va portar a aprovació la redistribució de la subvenció de 134.000 € rebuda de la Diputació de Barcelona, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per a la integració paisatgística de diverses rotondes interurbanes de la comarca.

El projecte del Consell Comarcal contempla l’enjardinament de les rotondes de la C-15 a la Granada, Santa Fe i Vilafranca; la rotonda de la N-340 a Sant Cugat Sesgarrigues i les rotondes dels polígons de Torrelavit, Sant Pere Molanta (Olèrdola), els Vinyets-Fogards (Sant Quíntí de Mediona), els Cinc Ponts i la Masia (Sant Cugat Sesgarrigues). Lluís Valls, president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va explicar que durant l’enjardinament de les rotondes de la C-15 a la Granada i Santa Fe es va produir un desviament del pressupost i que es proposava compensar-lo dins el global de l’actuació. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

 

 

Tot seguit es van presentar dues propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones: la primera, l’addenda al conveni amb l’empresa pública Sumar, per a la gestió del centre de serveis d’àmbit rural per a la gent gran del municipi de Torrelavit.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar  que es mantenien totes les clàusules del conveni signat l’any 2012 i de l’addenda signada l’any 2014, però que el cost de la gestió que no queda cobert amb les quotes de les persones grans ateses, es pagarà trimestralment, per part de l’Ajuntament de Torrelavit, en comptes de fer-se efectiu en un únic pagament anual. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP-PA.

La segona proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones, era la resolució de les reclamacions de la convocatòria d’ajuts per al transport per a persones amb mobilitat reduïda. Jordi Bosch va explicar que s’havia presentat una reclamació per part de l’Ajuntament de Torrelavit i que es proposava resoldre-la favorablement. La proposta es va aprovar per unanimitat.

 

 

Dins les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va donar compte de la liquidació dels pressupostos de l’exercici 2018 del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès i es van portar a aprovació els respectius inventaris de béns.

Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que ambdós pressupostos es tancaven amb un saldo positiu (727.000 i 51.000 € respectivament). Pel que fa al pressupost del Consell Comarcal, la major part del saldo s’ha incorporat com a romanent en el pressupost de l’exercici 2019 i correspon als grans projectes d’inversions que s’estan duent a terme: el projecte de promoció turística i cultural “Penedès 360º” subvencionat amb fons FEDER, el projecte d’integració paisatgística de les rotondes interurbanes i el projecte de dinamització turística de la Via Augusta, entre d’altres.

També es va portar a aprovació la tercera modificació de crèdit del pressupost de 2019 del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar que calia incorporar majors ingressos per valor de 70.000 € provinents de subvencions i d’aportacions dels ajuntaments per dur a terme projectes en marxa, i que calia destinar romanents, per valor de 52.000 €, a despeses generals. La modificació de crèdit es va aprovar per unanimitat.

Finalment, dins la mateixa Àrea d’Economia i Hisenda es va portar a aprovació la modificació de 3 ordenances. Pel que fa a les ordenances que regulen el servei de transport escolar per a l’alumnat d’ensenyament postobligatori i el servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat escolaritzat a la comarca, Ramon Carbó va explicar que s’han igualat els preus d’ambdues modalitats de transport i s’ha aplicat un increment equivalent a l’IPC. Aquestes dues ordenances es van aprovar per unanimitat de tots els grups.

Pel que fa a l’ordenança reguladora dels preus públics de l’Escola de Música de l’Alt Penedès, Ramon Carbó va exposar que s’havia fet una revisió dels preus per promocionar els grups d’iniciació, les classes d’instrument en grup, les matèries col·lectives i la matriculació, per part d’un mateix alumne, en diverses assignatures. La proposta de modificació d’aquesta ordenança es va aprovar amb els volts a favor dels grups del Govern (PDeCAT i PSC-CP) i amb l’abstenció dels grups de l’oposició (ERC, la CUP-PA, Entesa i el PP).

 

 

La darrera proposta d’acord del plenari era de l’Àrea de Plans Transversals; en concret, l’aprovació del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès 2019-2023. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea, va explicar que el Pla (que es pot consultar des d’aquest enllaç) és una estratègia per definir les polítiques de Joventut, permet conèixer la realitat sobre la qual es vol intervenir, i decidir a partir del coneixement d’aquesta realitat. El Pla Comarcal de Joventut parteix d’una diagnosi exhaustiva, un marc estratègic d’actuació i un pla d’acció anual que recull els diferents projectes i programes. Alhora, el Pla es vertebra  sobre 4 grans eixos: Impuls de l’emancipació juvenil, Benestar i cohesió social, Fem territori (cohesió territorial) i Fem xarxa (treball transversal amb diferents agents).  El Pla Comarcal de Joventut es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

 

 

En el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch va explicar que s’havia resolt inicialment i de forma favorable la sol·licitud de subvenció presentada pel Consell Comarcal i 16 ajuntaments de la comarca per a al projecte “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”. Aquesta subvenció comportarà una inversió de 2.500.000 € de fons europeus FEDER per dur a terme projectes d’estalvi energètic i reducció de les emissions de CO2 a l’Alt Penedès.

Xavier Lluch també va explicar que el Consell Comarcal ha cedit en ús a la Federació d’ADF del Penedès-Garraf el material de jardineria i construcció utilitzat en plans d’ocupació d’anys anteriors.

La sessió  va finalitzar amb l’habitual torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 15 d’abril de 2019

 

 

L’agència ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya i el Servei de Creació d’Empreses del Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitzen una jornada formativa per a responsables i directius de petites i mitjanes empreses

 

ACCIÓ ofereix a les empreses assessorament especialitzat per a la internacionalització o la innovació i assessorament financer. Al seu torn, el Consell Comarcal ofereix assessorament per a l’elaboració del pla d’empresa i dona suport en la tramitació de subvencions (en 10 anys ha participat en la creació de 331 empreses a la comarca).

ACCIÓ i el Consell Comarcal col·laboren apropant al territori les jornades informatives i les formacions per a la millora de la competitivitat a les empreses.

El dimarts 7 de maig, de 9,30 a 14,30 h, es farà a la sala d’actes del Consell Comarcal una d’aquestes formacions: la jornada titulada “Apropa’t al teu client amb Design Thinking i Lego Serious Play”.

Els 3 grans objectius d’aquesta formació són: potenciar la capacitat de crear i resoldre temes complexos (individualment i de manera col·laborativa), aprendre i experimentar com innovar, resoldre reptes i solucionar problemes amb les eines Design Thinking i Lego Serious Play, i, finalment, analitzar, reflexionar i crear solucions per abordar els reptes de futur que les persones participants plantegin.

Per poder assistir a la jornada, cal inscriure’s prèviament mitjançant l’enllaç: http://agenda.accio.gencat.cat/inscripcions/-/inscripcio/2019/05/07/67jnRelJ1CI9nz_z85jUAA/apropat-al-teu-client-amb-design-thinking-i-lego-serious-play-vilafranca-del-penedes

Les persones que vulguin més informació es poden adreçar a Servei de Creació d’Empreses del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Tel. 93 890 00 00 ext. 135 – procom@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 10 d’abril de 2019

Els alcaldes que no es presenten a la reelecció es van acomiadar de la resta de membres del plenari i van valorar positivament l’experiència d’haver participat en el Consell d’Alcaldes

 

El dijous 4 d’abril es va celebrar sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural, i Josep Pena, director dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, van presentar la proposta de “Llei d’espais agraris” que es portarà a aprovació al Parlament de Catalunya abans de l’estiu.

 

 

 

Els objectius d’aquesta llei són lluitar contra l’abandonament dels conreus, lluitar contra l’especulació agrària i evitar situacions d’inseguretat jurídica de les explotacions agràries i ramaderes. El director general va aclarir que “la llei no intenta prohibir que es faci res, sinó regular en quines condicions es fa”.

La proposta de llei preveu 3 eines: el Pla Territorial Agrari de Catalunya, el Registre de Terres, i diversos instruments per protegir la producció agrària. Pel que fa al Pla Territorial Agrari, Oriol Anson va explicar que “s’elaborarà de baix a dalt, cada territori haurà de proposar els espais i nivells de protecció”. Un cop aprovat el Pla, les interaccions sobre els espais agraris hauran de preveure mesures correctores i compensacions, tal com es fa amb els espais d’interès mediambiental.

Pel que fa al Registre de Terres, el seu objectiu és posar les terres que no es treballin a disposició de qui les vulgui treballar, sense que això afecti la propietat de la terra, de manera que el sector agrari s’autoreguli i s’eviti l’especulació.

Finalment, la Llei d’espais agraris preveu instruments de protecció de la producció agrària per, entre d’altres, afavorir que les persones joves i les dones continuïn al capdavant de les explotacions agràries quan el titular es jubila; també afavoreix les entitats del tercer sector perquè trobin en l’agricultura un sector econòmic on créixer. Altres instruments de protecció són les mesures correctores i les compensacions previstes per als diferents nivells de protecció dels espais agraris establerts en el Pla Territorial Agrari de Catalunya.

 

 

 

En acabar la presentació sobre la futura Llei d’espais agraris, el president del Consell d’Alcaldes i alcalde de Vilobí del Penedès, Francesc Edo, va obrir un torn de paraules amb motiu de la celebració del darrer plenari de la legislatura.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i alcalde de Font-rubí, va recordar la commemoració dels 40 anys d’ajuntaments democràtics i va agrair la feina feta durant aquests anys per tants alcaldes i regidors. Lluch també va anunciar que la subvenció FEDER per a projectes d’estalvi energètic i de reducció d’emissions de CO2, sol·licitada pel Consell Comarcal en col·laboració amb 16 ajuntaments de la comarca, estava molt ben puntuada per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat i que probablement es veurà confirmada en els propers dies.

La resta d’alcaldes que van intervenir, van insistir en la necessitat de continuar treballant alguns temes des d’una perspectiva supramunicipal: la seguretat ciutadana, les emergències socials, l’atenció a les persones grans o a les persones amb dependència. Els alcaldes també van valorar la importància de tenir un espai de trobada com el Consell d’Alcaldes on, a més de rebre informació sobre temes d’interès municipal, es podien compartir experiències de bones pràctiques, debatre propostes de millora i adoptar acords per buscar solucions conjuntes.

Francesc Edo es va acomiadar de la presidència del Consell d’Alcaldes afirmant que ”M’he trobat amb grans persones. Tots tenim els mateixos problemes i tots els resolem de maneres diferents. (...) I del Consell d’Alcaldes han sortit coses molt interessants, com els FEDER”.

Vilafranca del Penedès, 9 d’abril de 2019

 

Miquel Buch es va reunir amb els alcaldes i les alcaldesses per presentar-los les dades sobre l’actuació dels mossos d’esquadra i els bombers a la comarca

 

 

La reunió es va fer el divendres 29 de març, a la seu del Consell Comarcal, i a més del conseller, els alcaldes i el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, hi van assistir també el director general de la Policia, Andreu Martínez; el director general d’Administració de Seguretat, Jordi Jardí; el director de l’Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat, Xavier Rius; el comissari en cap de la Regió Policial Metropolitana Sud, Joan Portals; l’inspector cap de la Regió d’Emergències Metropolitana Sud, i l’inspector en cap de l’Àrea Bàsica Policial Alt Penedès, Francesc Xavier Sancho.

Malgrat la percepció sobre la inseguretat ciutadana que pugui tenir la ciutadania, les dades d’Interior mostren que els fets delictius a la comarca de l’Alt Penedès estan 9 punts per sota de la mitjana de la seva regió policial i 25 punts per sota de la mitjana de Catalunya.

En concret, els robatoris amb força a l’interior dels domicilis a l’Alt Penedès han disminuït un 18/1000 durant l’any 2018  i els robatoris en establiments comercials han disminuït un 10/1000.  Per contra, cada any augmenten les estafes per Internet (relacionades en la majoria de casos amb la compra de productes a l’estranger) i els robatoris amb força en naus industrials (duts a terme per grups organitzats).

El conseller va explicar que fa 8 anys que no s’han fet promocions de bombers i mossos d’esquadra i que això, juntament amb les jubilacions i les baixes voluntàries, ha fet que hi hagi un dèficit important de personal. Per aquest motiu, la Generalitat ha posat en marxa noves promocions de bombers i mossos, les primeres de les quals estaran operatives a primers de l’any que ve.

 

 

Malgrat la falta de recursos policials, a l’Alt Penedès s’han fet un 9,5 % de detencions més en el darrer any i la majoria d’aquestes detencions han estat “de qualitat” (destinades a eradicar l’origen del delicte).

En el torn d’intervencions dels alcaldes, tots van estar d’acord que el tracte que rebien per part dels mossos i els bombers era excel·lent, però que hi havia problemàtiques recurrents que no es podien resoldre, o bé per falta de mitjans o bé perquè la legislació no acompanya. El conseller va estar d’acord que “cal reformar el Codi Penal perquè és molt lax per a segons quins fets delictius (ocupacions conflictives, tràfic de drogues, conducció sense carnet, etc.). ”.

El conseller també va informar els alcaldes que el Departament d’Interior ofereix als municipis que no disposin de policia local la possibilitat de tenir sistemes de videovigilància. Es tracta d’un acord que podran subscriure els municipis amb el Departament d’Interior quan existeixi una necessitat de seguretat ciutadana que ho justifiqui.

El conseller va demanar una major i millor col·laboració de la ciutadania amb els cossos de seguretat; va insistir que, davant de qualsevol sospita fonamentada, calia fer ús del telèfon d’emergències 112.

 

 

Finalment, Miquel Buch va parlar sobre la Xarxa Rescat d’emissores de ràdio, dissenyada per donar cobertura als nuclis de població i als entorns rurals i connectada permanentment amb l’Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat del Departament d’Interior.  Aquesta eina ha d’estar sempre disponible i ser coneguda, tant pels alcaldes com pels regidors que, en absència de l’alcalde, tinguin la responsabilitat de fer front a les emergències dins el terme municipal.

Vilafranca del Penedès, 2 d’abril de 2019

La trobada va servir per compartir experiències i posar en comú el treball d’aquests òrgans de participació i consulta de les persones grans als territoris, i també per conèixer millor les particularitats del treball en cadascuna de les comarques.

La trobada es va celebrar el dijous 21 de març a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat. La consellera de Gent Gran del Baix Llobregat, Vicky Castellanos, i el conseller de Gent Gran de l’Alt Penedès, Jordi Bosch, van donar la benvinguda a totes les persones assistents i tot seguit es va fer una breu presentació del treball de cadascuna de les comarques.

 

 

Finalment va tenir lloc un enriquidor debat on es van abordar molts dels temes que es treballaran en el 8è Congrés de Gent Gran de Catalunya, que se celebrarà el 25 d’octubre a Món Sant Benet: la llei de gent gran de Catalunya, les pensions, la soledat entre les persones grans, els casals, el bon tracte a les persones grans, l’abús de medicaments en les persones grans, etc. En aquest congrés cada comarca comparà amb una delegació; en concret, la delegació de l’Alt Penedès estarà formada per 4 persones, totes elles membres del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès.

A la trobada de dijous passat es va posar de manifest la voluntat de continuar amb la col·laboració entre comarques per sumar esforços que ajudin a assolir les diverses reivindicacions del col·lectiu.

Vilafranca del Penedès, 26 de març de 2019

11 ajuntaments van participar en la formació organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb el suport de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona

Atenent un acord adoptat en el marc del plenari del Consell d’Alcaldes del mes de gener, el dijous 21 de març es va dur a terme a la seu del Consell Comarcal un taller sobre “planificació i gestió de les piscines municipals a l’aire lliure”, adreçat a regidors i tècnics responsables del seu funcionament, amb l’objectiu d’obrir la temporada d’estiu 2019 millorant les condicions de temporades anteriors.

Durant la primera part del taller, es van tractar temes com: les diferents finalitats del servei públic de piscines a l’aire lliure, la normativa de referència, els serveis públics complementaris (cursets de natació, bar, activitats de dinamització, activitats esportives), els serveis de suport (socorrisme, manteniment, neteja), el pressupost de funcionament de les piscines, la planificació de la temporada i les modalitats de gestió (directa o a través d’empreses externes), entre d’altres.

Durant la segona part de la formació, es va parlar específicament sobre el manteniment de les piscines a l’aire lliure: les característiques de la instal·lació, les condicions en matèria de seguretat i salut pública, el personal i els equipaments necessaris per fer el manteniment, la seguretat i la salut del personal que fa el manteniment, les rutines de manteniment al llarg de tot l’any, les inspeccions mínimes, el Pla d’autocontrol, el reglament d’ús i els aforaments de persones usuàries, entre d’altres.

A més de la formació impartida pels tècnics de la Diputació, la sessió va servir per intercanviar experiències i coneixements sobre la gestió de les piscines municipals entre els tècnics i regidors dels 11 ajuntaments que van participar en la formació.

Vilafranca del Penedès, 26 de març de 2019

En el marc d’aquest programa, es duen a terme accions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional, adreçades a persones desocupades o inactives i a persones treballadores que volen millorar la seva ocupació

 

Les 48 persones de la comarca de l’Alt Penedès que participen en la 2a edició del programa UBICAT són majoritàriament persones amb especials dificultats d’inserció laboral (atur de llarga durada, baixa qualificació professional, majors de 45 anys, certificat de discapacitat, persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral, etc.).

 

 

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal organitza accions individuals i grupals, adaptades a les necessitats de les persones participants al programa. Cada participant compte amb l’assessorament d’un professional, amb l’objectiu que assoleixi un coneixement i que pugui desenvolupar les seves potencialitats i competències. La finalitat és aconseguir una integració personal, educativa, social i, especialment la inserció laboral.

Un altre aspecte important del programa són les actuacions de coneixement de l’entorn productiu, l’apropament a les empreses i la prospecció laboral, amb l’objectiu que les persones coneguin el mercat laboral, i les empreses puguin sol·licitar perfils professionals.

El Programa UBICAT va dirigit a persones aturades, prioritàriament les que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat; a persones que necessiten una feina però que han deixat de buscar perquè tenen poca confiança a trobar-ne, i finalment, a persones que malgrat estar treballant no han resolt les seves necessitats mínimes o les perspectives laborals com a conseqüència de la precarietat del mercat de treball.

El programa UBICAT està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social i regulat per l’Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost.

Vilafranca del Penedès, 20 de març de 2019
 

 

Amb una puntuació d’un 86% d’indicadors positius, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès és un dels dels 4 consells comarcals que han rebut el Segell Inforparticipa a la Transparència i la Qualitat de la Informació

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona va lliurar el dimecres 13 de març els guardons InfoParticipa 2018 als 98 ajuntaments, els 4 consells comarcals i les 3 diputacions que compleixen amb els indicadors de transparència i qualitat de la informació definits pel Laboratori.

 

 

Aquests guardons s’atorguen avaluant la informació que es publica als webs de les administracions públiques; en concret, s’analitza si la informació publicada facilita que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui saber quins són els representats polítics del municipi, com es gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast, i més enllà d’això, es valora que la informació sigui accessible. Els resultats es publiquen, georeferenciats, al Mapa Infoparticipa (http://mapainfoparticipa.com/index/home/).

L’acte de lliurament dels guardons es va celebrar a la sala d’actes de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, i va comptar amb la presència dels màxims representants dels ens organitzadors: Margarita Arboix, rectora de la UAB; Amparo Moreno, directora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania de la UAB; Jaume Viñeta, coordinador Focus grup sobre transparència i qualitat de la informació de les administracions públiques, i Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat.

 

 

En el transcurs de l’acte, la consellera de Transparència del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Filo Martínez, va rebre el Segell InfoParticipa 2018 de mans de la rectora de la UAB.

Per atorgar el Segell es tenen en compte aspectes qualitatius, com ara que la informació estigui organitzada i presentada de manera clara, intel·ligible, completa i actualitzada, per possibilitar consultes àgils i ràpides per part de la ciutadania. Cada any augmenta el nivell d’exigència qualitativa, d’actualització i d’ubicació, per aquest motiu el Consell Comarcal farà pública properament la seva nova web corporativa que permetrà, entre d’altres millores, organitzar els continguts d’una manera més senzilla per a les persones usuàries.

Vilafranca del Penedès, 19 de març de 2019

El ple del Consell Comarcal també va aprovar dues mocions de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a Josep Mata, president del Centre d’Estudis de Subirats, i a la Societat Coral el Raïm, de Sant Cugat Sesgarrigues

 

El dijous 14 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va portar a aprovació un annex al Conveni de cooperació interadministrativa signat amb tot els ajuntaments de la comarca per a la creació conjunta del servei de taxi, per a la creació del registre de llicències centralitzat del Consell Comarcal.

 

 

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea, va explicar que el registre centralitzat de llicències era un acord de la Comissió de Seguiment de l’Àrea de Prestació Conjunta del Servei de Taxi amb una doble finalitat: disposar de les dades de contacte de totes les persones amb llicència de taxi, per unificar més endavant el mecanisme de reserves, i tenir una idea més exacta del parc de vehicles, per poder assessorar els òrgans de decisió sobre la concessió de noves llicències a la comarca. La proposta sobre l’annex al Conveni es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Dins les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va portar a aprovació, en primer lloc, la segona modificació de crèdit del pressupost de 2019 del Consell Comarcal. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que calia canviar el número i el concepte d’algunes partides perquè el programa per a persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania s’havia traslladat a l’Àrea d’Atenció a les Persones.

Carbó va explicar també que calia incorporar majors ingressos per un import de 34.900 € per poder donar resposta als ajuntaments que han sol·licitat al Consell Comarcal la prestació de serveis tècnics compartits en matèria d’Urbanisme. La modificació del pressupost es va aprovar per unanimitat.

En segon lloc, es va presentar la proposta de modificació de la plantilla de personal i l’adequació de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal per poder incloure les places d’arquitecte i enginyer tècnic que hauran de prestar serveis als ajuntaments que han explicitat una demanda en aquest sentit. Aquest punt també es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat sobre dues mocions de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi: la primera, al president del Centre d’Estudis de Subirats, Josep Mata Massana, i la segona, a la Societat Coral el Raïm, de Sant Cugat Sesgarrigues, elevades al Ple del Consell Comarcal pels respectius ajuntaments.

 

 

Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura, va llegir els mèrits del candidat Josep Mata, proposat per a la Creu de Sant Jordi pel Centre d’Estudis de Subirats: un home molt implicat en el teixit associatiu i cultural del municipi, autor d’obres teatrals i de nombrosos treballs de recerca històrica local, especialment sobre el període de la República i la Guerra Civil. Artífex del Centre d’Estudis de Subirats i president des de la seva constitució l’any 2011 i promotor del Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de Barcelona. “La tasca de Josep Mata i Massana sobrepassa amb escreix l’interès municipal; és d’interès comarcal i nacional”.

 

 

Tot seguit, Raúl Casado, conseller de l’equip de Govern i regidor de Sant Cugat Sesgarrigues, va exposar els motius pels quals es demana la Creu de Sant Jordi per a la Societat Coral el Raïm: es una entitat que enguany celebra els seu centenari -amb l’esforç que això significa-, que va ser la primera a organitzar activitats lúdiques i culturals al municipi (cant coral, teatre amateur, classes de música, caramelles, sortides...) i que avui dia continua sens una entitat plena de vida i amb nous projectes de futur, “sempre defensant els valors de la tradició, la cultura, la música i la llengua catalana”.

Ambdues mocions de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi van rebre el suport de tots els grups comarcals.

La sessió va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 18 de març de 2019

 

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de les Persones Consumidores (15 de març), l’Oficina de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès presenta les dades sobre els procediments de mediació entre persones consumidores i empreses o establiments comercials.

La mediació és la via de resolució de conflictes millor per a les dues parts, ja que permet trobar una solució satisfactòria per als seus respectius interessos, de forma voluntària, coresponsable i sense haver de recórrer a la via arbitral o judicial.

Durant l’any 2018, el nombre de sol·licituds de mediació tramitades per l’Oficina Comarcal de Consum es va incrementar en un 53% respecte de l’any anterior.

 

 

De les 301 sol·licituds iniciades, 198 van esdevenir mediacions i, d’aquestes, el 79% va finalitzar amb un acord entre les parts. El 21% de mediacions que van finalitzar sense acord van ser gestionades també per l’Oficina Comarcal de Consum a través de l’arbitratge de consum o van ser derivades als organismes administratius competents o a la via judicial.

Pel que fa a les sol·licituds que no van arribar a la mediació, en un 46% dels casos l’empresa no va acceptar la proposta de mediació, en un 27% dels casos es van gestionar a través de l’arbitratge de consum, i el 27% de casos restants responen a tipologies diverses (no es va poder localitzar l’empresa, la part sol·licitant va desistir del procés de mediació, etc.).

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3, Vilafranca del Penedès, tel. 938900000, consum@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès 15 de març de 2019

En el marc d’aquest programa i en col·laboració amb els ajuntaments, el Consell Comarcal ha contractat 31 persones en situació d’atur de llarga durada que treballaran en diversos municipis de la comarca.

El programa Treball i Formació està adreçat a persones en situació d’atur de llarga durada preferentment majors de 45 anys; persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania i dones en situació d’atur de molt llarga durada. Les accions del programa estan cofinançades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El projecte “Suport als municipis” de l'Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha rebut una subvenció del SOC i es duu a terme en col·laboració amb els ajuntaments d’Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Castellví de la Marca, Font-rubí, Gelida, la Granada, Mediona, Olesa de Bonesvalls, el Pla del Penedès, Pacs del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Subirats i Torrelles de Foix.

Les persones contractades pel Consell Comarcal han estat derivades per l’Oficina de Treball de Vilafranca del Penedès i treballaran durant un període de 6 o de 12 mesos en diferents accions d’interès públic i de caràcter social dutes a terme pels 21 ajuntaments col·laboradors en el projecte.
A més d’adquirir experiència laboral, les persones contractades participaran en accions formatives professionalitzadores obligatòries de 90 hores de durada organitzades pel Consell Comarcal. Aquestes accions serveixen per fomentar, en les persones destinatàries del programa, la formació permanent al llarg de la vida com a mitjà per millorar els coneixements i les competències i per adquirir les habilitats i les aptituds necessàries per millorar la seva ocupabilitat.

Vilafranca del Penedès, 6 de març de 2019

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va assessorar, durant l’any 2018, 60 persones joves que es volien fer autònomes.

 

El Consell Comarcal és membre de la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya, una xarxa público-privada d’entitats que presten serveis d’acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya, abans i durant els tres primers anys de vida del negoci.

A més de ser membre de la Xarxa Emprèn, el Consell Comarcal té un punt d’informació juvenil per a persones de menys de 30 anys, en el qual s’ofereix informació per emprendre, suport a la inserció laboral i assessorament sobre formació.

De les 60 persones joves ateses durant l’any 2018, 23 es van fer autònomes i 16 van rebre, a més, una subvenció de 9.900 € per haver creat la seva pròpia empresa. El Consell Comarcal els va ajudar a elaborar el pla d’empresa, els va oferir formació per millorar l’empresa recentment creada i els va tramitar la subvenció.

Les persones joves que es fan autònomes a l’Alt Penedès pertanyen majoritàriament al sector serveis i al sector agrari; algunes persones han treballat per a altres i creen el seu propi negoci a partir de l’experiència adquirida.

En el sector agrari, les persones joves agafen el relleu generacional i amplien l’activitat incorporant les noves tecnologies en el conreu i en la venda dels seus propis productes.

 

 

D’entre les 23 persones joves que s’han fet autònomes durant l’any 2018 amb el suport del Consell Comarcal, 6 s’han presentat als premis CreaJove, de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: La cuina de l’Helga (xurreria i precuinats), de Vilafranca del Penedès; Electroduran (serveis d’electricitat), de Mediona; Bisuboutique (bisuteria i complements), de Vilafranca del Penedès; Nour Fashion, roba i complements de dona, de Vilafranca del Penedès; Mamá sin remedio (venda on line de productes per al nadó), de Vilafranca del Penedès, i Codo con Codo (espai de lloguer per a esdeveniments d’oci), de Vilafranca del Penedès.

Vilafranca del Penedès, 4 de març de 2019
 

Amb la implicació dels ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès volen aconseguir que els petits comerços de la comarca esdevinguin detectors clau de possibles maltractaments

 

Per presentar aquesta iniciativa i fer la formació bàsica necessària per posar-la en marxa, el dimecres 27 de febrer es va organitzar una sessió de treball a la Fassina de Vilafranca adreçada a les policies locals, les brigades municipals, els agutzils i altres membres del personal dels ajuntaments.

 

 

El personal dels ajuntaments visitarà els establiments on habitualment compren les persones grans de cada municipi (carnisseries, forns de pa, farmàcies, petites botigues de queviures, etc.), explicaran als propietaris i dependents de l’establiment quin tipus de maltractaments poden patir les persones grans, els lliuraran un document explicatiu dels factors de risc i una targeta amb els telèfons on poden trucar i informar anònimament si detecten una possible situació de maltractament. També els donaran un adhesiu que identifica l’establiment com a col·laborador (Establiment amb tracte).

 

 

A criteri de cada ajuntament, es podrà ampliar aquesta acció a altres espais públics on habitualment acudeixen les persones grans: locals socials, ambulatoris, biblioteques, etc.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins la campanya “Tracta’m bé”, impulsada per la Comissió de l’Alt Penedès contra els maltractaments a les persones grans, formada per nombroses entitats i administracions.

Vilafranca del Penedès, 4 de març de 2019
 

El Consell Comarcal presenta el primer Pla LGTBI d’àmbit comarcal de Catalunya

 

El dimecres 20 de febrer es va presentar públicament el Pla aprovat pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès el dijous anterior. Aquest Pla ha estat redactat per l’empresa consultora Niu de Projectes per encàrrec de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració del personal del Servei d’Igualtat i d’altres serveis del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

 

El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va explicar que el Pla és un compromís polític amb diversos objectius, entre els quals destaquen: donar visibilitat a les persones LGTBI i a la seva problemàtica específica, facilitar la seva participació social en igualtat de condicions, treballar pel reconeixement laboral i donar suport als ajuntaments de l’Alt Penedès perquè facin polítiques LGTBI. Lluch va afirmar “Volem ser una comarca respectuosa. Només faltaria!”.

La directora general d’Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, va recordar que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès havia estat un dels primers a crear un Servei d’Atenció Integral, i que “amb aquest Pla s’obre un treball ben pensat, integrat, amb una metodologia clara i amb objectius a mig termini”. Mata també va destacar que “les actuals polítiques públiques LGTBI representen les aliances necessàries entre totes les administracions i les entitats que durant anys han lluitat soles”.

 

 

El diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Antoni Garcia Acero, va dir que la Diputació havia facilitat els recursos necessaris per a la redacció del Pla Comarcal LGTBI perquè “el nostre objectiu de mandat és desenvolupar la llei 11/2014 (per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia), aprovada pel Parlament de Catalunya i impulsada per les entitats que donen suport a les persones LGTBI”.

Finalment, Jordi Samsó, president del Casal Lambda, va parlar com a testimoni dient “estic content d’estar en un moment diferent: de l’opressió i la discriminació a la defensa dels drets”. Tot seguit va fer una xerrada en què va explicar la història de la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI a Catalunya. “A més de recordar d’on venim (d’una repressió molt forta dels drets LGTBI i dels drets civils en general), cal repassar tot allò que es dona per suposat entre les persones que han de treballar per defensar aquests drets”.

 

 

L’acte de presentació va acabar amb un repàs dels 6 eixos estratègics i les propostes associades a cada eix, a càrrec de Cristina Pérez Opi, responsable tècnica de la redacció del Pla Comarcal LGTBI de l’Alt Penedès.

Vilafranca del Penedès, 27 de febrer de 2019
 

El ple també va aprovar l’inici de l’expedient per a la contractació del servei de transport escolar als centres docents de la comarca per als propers cursos

 

El dijous 14 de febrer es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones es va portar a aprovació l’atorgament i la denegació dels ajuts per al transport de persones amb mobilitat reduïda o discapacitat física durant l’any 2018.

 

 

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar que aquests ajuts es concedeixen a les persones que no disposen de transport públic o que no el poden utilitzar per impediments de salut per tal que puguin assistir a centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals i centres especials de treball. Els ajuts oscil·len entre el 15 i el 75% de la despesa assumida pels usuaris d’aquest transport; en la convocatòria de 2018 s’han atorgat 170 ajuts per un import de 68.575 €. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Dins les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va portar a aprovació en primer lloc la primera modificació de crèdit del pressupost de 2019 del Consell Comarcal. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que s’havien confirmat majors ingressos provinents de la Generalitat per valor de 500.000 € per a la realització de programes d’Ocupació i que calia incorporar-los al pressupost. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP-PA.

En segon lloc, es va presentar la proposta de nomenament del representant del Consell Comarcal al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf. En aquest cas el conseller de Govern que representava el Consell Comarcal a l’antic Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, Xavier Edo, representarà també el Consell Comarcal al nou consorci sorgit de la fusió amb el Consorci Sanitari del Garraf. El nomenament es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Tot seguit, va començar el debat de les propostes de l’Àrea de Plans Transversals. La primera, l’inici de l’expedient per a la contractació del servei de transport escolar a centres docents de l’Alt Penedès per als cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, prorrogable 2 cursos més.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea, va explicar que aquest és un contracte molt important pel volum econòmic que comporta donar servei a 43 rutes de transport escolar i per la durada en el temps. Lluch va afegir que s’havien introduït modificacions en les clàusules administratives per tal de diversificar les empreses adjudicatàries (una mateixa empresa podrà cobrir un màxim de 8 rutes) i per limitar les subcontractacions del servei. Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar també per unanimitat.

El segon punt de l’Àrea de Plans Transversals, l’aprovació del Pla Comarcal de Drogues “Efectes D” 2019-2023, el va presentar el conseller comarcal de Joventut, Cèsar Herraiz,. Herraiz va explicar que la idea de fer un Pla Comarcal de Drogues va néixer de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que mitjançant el Servei de Prevenció de Drogodependències i amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, els ajuntaments de la comarca i la Diputació de Barcelona, ha elaborat els plans 2011-2015, 2015-2018 i 2019-2023.

 

 

El Pla Comarcal de Drogues “Efectes D” dona cobertura a 24 municipis de l’Alt Penedès i es coordina i col·labora amb la resta de plans presents a la comarca (Vilafranca i Sant Sadurní) i a les comarques veïnes; amb la qual cosa s’economitzen els recursos i es milloren els resultats de les intervencions.

L’objectiu general del Pla Comarcal de Drogues és dotar la població de l’Alt Penedès d’habilitats i recursos que els ajudin a prevenir el consum de drogues i/o a reduir-ne els danys associats.

Cèsar Herraiz va comentar algunes informacions que va considerar rellevants amb relació al consum de drogues a l’Alt Penedès: l’alcohol és la substància potencialment adictiva més consumida a l’Alt Penedès (per sobre del tabac) i el segueix el cànnabis; en els espais nocturns de lleure, alguns adolescents passen de no consumir cap droga a provar la cocaïna; a l’Alt Penedès no es detecta un consum important de drogues de síntesi, i el consum de drogues és més important entre els homes (90%) que entre les dones (10%). El Pla Comarcal de Drogues es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Finalment, en el torn d’informacions de la Presidència, el president Xavier Lluch va informar sobre l’aprovació, per part del Parlament de Catalunya, de la retirada del projecte de construcció de la carretera entre Abrera i Sant Sadurní d’Anoia, una proposta prevista dins els treballs previs a l’avantprojecte del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès.

Vilafranca del Penedès, 21 de febrer de 2019
 

Treballadors i treballadores del Consell Comarcal han llegit avui el manifest titulat "El judici de la vergonya"

 

"Avui és un dia molt trist per a Catalunya, un dia obscur on ens endinsem en les èpoques més fosques del franquisme o del Decret de Nova Planta, on la persecució política i la criminalització de Catalunya i dels catalans i catalanes estava i està promoguda i promocionada per les elits polítiques, econòmiques, judicials, militars i policials espanyoles. Un dia on es vol sotmetre el nostre pensament, on es volen doblegar els nostres drets. Avui comença una gran mentida, un muntatge d’Estat, basat en acusacions falses, amb l’objectiu de reprimir, amb la bandera i la pàtria, els drets fonamentals dels catalans i les catalanes.

 

 

Avui, 12 de febrer de 2019, s’inicia el judici contra el dret d’autodeterminació de Catalunya, recollit en els tractats internacionals i validat per les constitucions de tots els països consolidats democràticament. Com han dit molts dels nostres acusats, “no anem a Madrid a denfensar-nos de res, sinó a acusar l’Estat d’actuar al marge de la LLEI i de vulnerar i manipular, en un clar abús de la seva autoritat, l’estat de dret”.

Espanya actua com una TIRANIA quan, de forma continuada, violenta les pròpies lleis amb l’engany i la manipulació; quan elimina, sense miraments i de forma reiterada, l’oposició política, el pensament divergent, la lliure expressió de les persones, el dret d’associació i de protesta. Abusa de la força i del poder contra una minoria de forma arbitrària i cruel. Però, que ningú no en tingui cap mena de dubte: aquests fets tindran recorregut en els proper mesos i anys a través de tribunals internacionals, que jutjaran -aquesta vegada de debò- tots aquells polítics i jutges que han distorsionat la Constitució espanyola i les lleis que emparen l’estat de dret, fins a convertir-los en irreconeixibles.

Avui l’Estat espanyol fa seure els nostres representants polítics i socials al banc dels acusats per haver-nos permès VOTAR i per haver exercit legítimament i de forma totalment PACÍFICA els nostres drets. Per haver fet possible un dels drets universals sobre els quals se sustenta qualsevol democràcia: el dret a VOT, el sufragi UNIVERSAL, per tal que sigui la majoria la que decideixi. L’autèntic i únic poder del poble.

Avui és un dia de dol pera la democràcia espanyola. Terriblement afeblida, tocada de mort per polítics mancats de valors i de principis que busquen la supervivència en la confrontació i l’autoritarisme. Una forma de fer política basada en la DESTRUCCIÓ i la CRISPACIÓ, una política TÒXICA que s’alimenta del fang.

A Catalunya no volem aquests polítics. Nosaltres volem una cultura política sustentada en el RESPECTE, la TOLERÀNCIA i la DIVERSITAT. Una política que escolti tothom i que basi el seu model en la lluita per mitigar les desigualtats socials i per garantir la igualtat d’oportunitats per a uns i altres.

Des dels consells comarcals volem fer-vos costat, avui més que mai. Com a electes, sabem el que és defensar el que volen les majories i treballar de forma transversal per dur-ho a terme. Els alcaldes i les alcaldesses, els regidors i les regidores i els consellers i les conselleres comarcals, sabem escoltar el poble, posar-nos al seu costat i fer el camí que ell ens marca.
Avui més que mai, exigim la total transparència i les màximes garanties en el judici que s’inicia a Madrid. Que es respecti la vostra presunció d’inocència, que tingueu dret a una defensa justa i que la justícia s’empari en els principis fonamentals i faci únicament JUSTÍCIA, i no actuiï moguda per la VENJANÇA.

Des de cada poble, des de cada racó de Catalunya, us volem dir que us tenim presents avui i cada dia que duri el judici. Estem amb vosaltres. Que el nostre escalf us acompanyi."

 

El divendres 1 de febrer es va celebrar una reunió de la Junta Permanent del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès per celebrar un esmorzar de germanor i per donar el relleu a les persones que formaran part de la Junta durant l’any 2019.

 

 

 

Han format part de la Junta durant l’any 2018 i van plegar aquell dia: Pilar Bayó (Font-rubí), Ramon Caba (Vilobí del Penedès), Josep Solé (Vilafranca del Penedès), Josefa Pujol (Castellví de la Marca) i Esteve Jou (Sant Sadurní d’Anoia).

Continuen sent membres de la Junta Permanent Carme Batet (Subirats), Màrius Ventosa (Castellet i la Gornal), Ramon Junyent (Sant Llorenç d'Hortons) i Josep M. Gómez (Sant Cugat Sesgarrigues).

I s’han incorporat a la Junta durant l’any 2019, Conxita Edo (Subirats), Francesc Carles Solé (Vilafranca del Penedès) i Josep Sogas (Pacs del Penedès).

També va assistir a la reunió, com a convidat, Josep Faura (Font-rubí), representant de l’Alt Penedès al Consell Nacional de la Gent Gran de Catalunya.

El vicepresident del Consell Comarcal i president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Bosch, els va acompanyar per donar les gràcies per la feina feta a les 5 persones que van deixar la Junta i per donar la benvinguda a les 3 persones que s’hi van incorporar.
Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2019
 

L’economia circular, les energies renovables i la gestió energètica en el món local van ser els temes que van centrar la sessió i el debat posterior

 

El dijous 24 de gener es va celebrar sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès. En el primer punt de l’ordre del dia, Josep Verdaguer, tècnic de l’Àrea de Gestió Energètica Local de la Diputació de Barcelona, i Roser Romeu, enginyera de l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal, van presentar els conceptes d’economia circular, energies renovables i gestió energètica.

Josep Verdaguer va explicar que l’essència de l’economia circular és el retorn dels residus al procés productiu. Amb això s’aconsegueix reduir notablement l’impacte mediambiental, no incrementar el preu de les matèries primeres i els combustibles, i mantenir estables els preus dels productes i serveis. Pel que fa a les energies renovables, són una alternativa als combustibles fòssils i poden afavorir les empreses locals i les empreses socials.

 

 

Per apostar pel model d’economia circular i per les energies renovables, el món local pot ser prescriptor i facilitador: pot organitzar mercats de segona mà, facilitar l’obertura de tallers de reparació, incorporar criteris mediambientals en els contractes, potenciar l’ús de la bicicleta, crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, instal·lar plaques fotovoltaiques i calderes de biomassa per calefactar edificis públics, etc. Per donar suport a totes aquestes iniciatives, la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments recursos tècnics i econòmics que s’han de sol·licitar a través del Catàleg de Serveis.

Tot seguit, Roser Romeu va explicar el funcionament del Gestor Energètic del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, un servei que al llarg de 4 anys ha aconseguit estalvis d’entre l’11 i el 25 % en la facturació dels subministraments elèctrics dels ajuntaments que l’han contractat.

Mitjançant un software específic, es controlen i analitzen les factures de la companyia elèctrica, es detecten errors de facturació, es fan gestions i reclamacions davant les companyies elèctriques subministradores, es proposen millores de tarifa, reduccions en la potència contractada quan és excessiva i eliminació de comptadors amb consum zero. També s’avaluen les dades històriques per definir patrons de consum, fer previsions de despesa i fixar objectius. A mesura que creixi la demanda d’aquest servei, el Consell Comarcal l’ampliarà a altres consums, com l’aigua, el gas o la biomassa.

 

 

El servei de Gestor Energètic del Consell Comarcal també facilita informació sobre subvencions per als ajuntaments i col·labora en la realització d’auditories, estudis energètics i plans d’eficiència energètica.

En acabar aquestes presentacions, Josep M. Martí, tinent d’Alcaldia i regidor de Territori, Serveis urbans, Medi ambient, Habitatge i Protecció civil de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, va explicar com aquest ajuntament ha fet realitat el compromís de reduir en un 40 % , l’any 2030, les emissions de CO2, derivat de la seva adhesió, l’any 2016, al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia.

L’Ajuntament va fer una auditoria a tots els edificis municipals per detectar el grau d’eficiència energètica i va actuar en conseqüència: van baixar algunes potències contractades, van establir criteris més exigents per a la construcció i la rehabilitació d’edificis i van crear un circuit de calor amb una caldera alimentada per residus de la poda de la vinya que calefacta múltiples edificis públics i que actualment estan ampliant al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny. Pel que fa a la producció elèctrica per a autoconsum, l’Ajuntament va fer dues instal·lacions de plaques fotovoltaiques a l’Arxiu Comarcal i a l’Escola Mas i Parera.

 

 

Actualment l’Ajuntament de Vilafranca ha superat àmpliament el repte marcat per a l’any 2020 de reduir el 20% de les emissions contaminants; produeix 1 MW d’energia neta i té d’objectiu d’arribar a 3 MW en els propers anys.

Josep M. Martí va afirmar que “com a territori hem de fer un pas més, hem d’anar cap a la descentralització i tendir a l’autonomia energètica. El Penedès ha de ser un territori sostenible, saludable i autònom energèticament. Per això necessitem que tots els municipis del Penedès treballin per aconseguir produir energia en xarxa, amb l’objectiu d’aconseguir 1MW a cada municipi”.

Els temes i els casos pràctics que es van presentar van generar molt d’interès entre els alcaldes i les alcaldesses assistents, que van fer tota mena de preguntes amb l’objectiu de traslladar aquestes iniciatives i propostes als seus municipis.

Vilafranca del Penedès, 28 de gener de 2019

 

Els vehicles són totalment elèctrics i estan personalitzats amb el logotip d’Enoturisme Penedès a les portes del darrere.

 

El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, i el president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, Sergi Vallès, acompanyats d’Iñaki Antía, representant de l’empresa vilafranquina Compartir Turisme Sostenible, SL, van explicar en roda de premsa al Castell de Sant Martí Sarroca aquest nou servei.

 

 

 

Iñaki Antía va explicar que el servei de lloguer de cotxes sense conductor prèvia reserva va néixer per donar resposta als visitants de la Carretera del Vi. El servei s’ha millorat amb una aplicació en català que permet fer reserves i obrir els vehicles amb el telèfon mòbil. Antía va agrair al Consell Comarcal que s’hagués adherit a aquest servei, com anteriorment havien fet l’Ajuntament de Sitges i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Sergi Vallès va recordar que el Consorci de Promoció Turística del Penedès col·labora amb la Carretera del Vi i que el fet que els turistes que volen fer aquesta ruta tinguin a la seva disposició vehicles elèctrics de lloguer és una forma de donar resposta a les limitacions de transport públic de la comarca; alhora, és una manera de reforçar el missatge a favor d’un model de turisme mediambientalment sostenible. Gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal, els vehicles que faran servir els turistes i els vehicles que faran servir els consellers i els treballadors del Consell Comarcal portaran arreu el logotip d’Enoturisme Penedès.

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, va explicar que el servei es posarà a disposició dels vicepresidents i d’ell mateix quan participin, en representació del Consell Comarcal, en actes i reunions que se celebrin a la comarca i fora de la comarca; també es destinarà als desplaçaments dels caps de servei quan hagin d’assistir a reunions de treball fora de Vilafranca, i puntualment es posarà a disposició dels treballadors que desenvolupin part de la seva jornada laboral als ajuntaments i als municipis de la comarca quan la corporació ho consideri adient. El servei de vehicles de lloguer corporatiu és una alternativa als desplaçaments en vehicle privat, que estalviarà al Consell Comarcal una part de les despeses d’aparcament, combustible i peatges.

 

 

A més, en ser vehicles elèctrics, aquest servei contribuirà a donar la imatge d’un Penedès net, sostenible i saludable, alhora que evitarà les emissions de CO2 (en el cas de l’Ajuntament de Vilafranca, aquest estalvi s’ha estimat en 1,8 tones durant l’any 2018). La possibilitat d’utilitzar els vehicles de lloguer també és una millora per a tot el personal i els electes vinculats al Consell Comarcal, que podran utilitzar el servei fora de l’horari laboral o durant el cap de setmana, per a ús particular, amb un 10 % de descompte respecte de les tarifes aplicables als usuaris particulars.

Vilafranca del Penedès, 29 de gener de 2019
 

El pla planteja una estratègia d’intervenció per donar resposta a les necessitats específiques de les persones LGTBI i, sobretot, per educar la ciutadania perquè sigui més justa, solidària i respectuosa amb la diversitat.

 

El dijous 17 de gener es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va donar compte d’un acord de la Junta de Govern: l’adjudicació dels contractes per a la redacció de 4 projectes i la corresponent direcció d’obres, de l’operació Penedes 360º cofinançada pel FEDER Catalunya 2014-2020.

 

 

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president d’aquesta àrea, va explicar que 4 ajuntaments havien delegat en el Consell la contractació de la redacció dels projectes, i de la corresponent direcció d’obres, que volen dur a terme per convertir espais municipals d’interès cultural o paisatgístic en espais d’interès turístic. Per aquest motiu, la Junta de Govern del Consell Comarcal, per delegació expressa del Ple, va adjudicar la redacció dels projectes i la direcció de les obres.

Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura, va resumir les actuacions dels 4 ajuntaments: l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls vol fer accessible l’Avenc del Garrigal; l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues vol millorar l’equipament del Forn per transformar-lo en un espai museístic sobre la història del sindicat agrícola; l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles vol condicionar l’edifici de Cal Xerta per acollir el Centre d’Interpretació del Paper, i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos vol adequar la casa del prior, dins el Castell de Penyafort, per acollir el Centre d’Interpretació de la Transhumància i els Camins Ramaders.

Dins la mateixa Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va portar a aprovació el canvi de destinació d’una actuació inclosa dins el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcal, subvencionada en el marc de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona 2016-2019.

Xavier Lluch va explicar que l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, arran de la urgència i la necessitat de restablir el trànsit, havia executat amb recursos propis les obres de manteniment del camí de Sant Llorenç a Espiells, i que, amb posterioritat, havia sol·licitat al Consell Comarcal que destinés la subvenció de les Meses de Concertació a les obres de manteniment i de millora del ferm del camí del carrer Diputació fins a Can Mas de la Riera. La proposta de canvi de destinació es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Tot seguit, el president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Bosch, va presentar el Pla Comarcal LGTBI, que es portava a aprovació al plenari.

 

 

Aquest pla preveu 6 grans eixos de treball: 1. El compromís institucional, que passa per la formació i la sensibilització de les persones que treballen al Consell Comarcal i als ajuntaments de la comarca; 2. L’espai públic, per al qual es faran, entre d’altres, campanyes per visibilitzar les persones LGTBI, reconèixer els seus drets i lluitar contra la LGTBIfòbia; 3. La comunitat educativa, en la qual es faran, entre d’altres, activitats formatives per a entitats socials i de lleure, esplais, centres oberts i clubs esportiu; 4. El foment de l’apoderament i la participació social de les persones LGTBI, que es promourà afavorint espais de trobada intermunicipals, col·laborant amb la programació cultural dels ajuntaments i incloent temes LGTBI en el cicle de xerrades de Serveis Socials; 5. Els drets laborals de les persones LGTBI, que consistirà en la incorporació de protocols contra l’assatjament sexual i per raó de gènere als ajuntaments de l’Alt Penedès, i la coordinació del Servei d’Atenció Integral LGTBI del Consell Comarcal amb els dispositius d’inserció laboral de la comarca, i finalment, l’eix de treball 6. L’atenció a les especificitats de salut de les persones LGTBI, que passarà per la col·laboració entre el Servei d’Atenció Integral i els professionals de la salut de la comarca.

El Pla Comarcal LGTBI de l’Alt Penedès es va aprovar per unanimitat de totes els grups.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Després del torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes, el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va llegir un manifest de suport i solidaritat amb els alcaldes de Verges i Celrà, arran de les seves detencions.

El manifest afirmava que les detencions dels alcaldes i d’altres electes i ciutadans democràtics i pacífics, responen “a la voluntat de criminalitzar l’exercici de la llibertat d’expressió i el compliment del mandat democràtic que han dut a terme els electes legítimament escollits”.

Vilafranca del Penedès, 21 de gener de 2019


 

Aquest programa capacita les persones joves participants perquè es reincorporin al sistema educatiu i/o perquè s’incorporin al mercat de treball.

 

El programa està adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys, amb una baixa qualificació (perquè han abandonat prematurament el sistema educatiu) i que no estan treballant.

 

 

Des d’octubre fins a desembre, els joves han participat en un procés educatiu personalitzat i grupal, tutelat pel personal de l’Oficina Jove, per explorar quins són els seus interessos i les seves motivacions i per orientar les seves trajectòries educatives i professionals en funció dels seus projectes vitals i professionals.

També han rebut una formació professionalitzadora flexible, adaptada a les seves necessitats i orientada a desenvolupar les seves competències professionals, per tal que puguin millorar la seva ocupabilitat i/o reprendre els estudis.

Els joves que han participat en la 5a edició del programa “Forma’t” del Consell Comarcal de l’Alt Penedès són de diferents municipis de la comarca: Avinyonet del Penedès, la Granada, Mediona, Olesa de Bonesvalls, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelles de Foix i Vilafranca del Penedès.

En acabar el programa 1 jove ha començat un procés de recerca de feina, 3 han optat per treure’s l’ESO per a adults o preparar-se per a les proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà i 8 s’han apuntat a diferents cursos de formació professionalitzadora.

El dijous 13 de desembre, el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, i el conseller comarcal de Joventut, Cèsar Herraiz, van lliurar els diplomes als 17 que han completat íntegrament el programa “Forma’t 2018”. Ambdós els van felicitar i van voler escoltar les seves opinions sobre l’experiència viscuda durant aquests mesos.

Vilafranca del Penedès, 3 de gener de 2019
 

El Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme i l’Associació d’Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès han dut a terme dues noves accions de promoció dels “Productes de la Terra”.

 

El dimarts 18 de desembre es va presentar el 7è calendari editat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i basat en els productes agroalimentaris característics del Penedès.

La consellera comarcal de Promoció Econòmica i Productes de la Terra, Susanna Mèrida, va explicar que l’experiència d’editar el calendari té molt bona acollida entre els elaboradors, els restauradors i la ciutadania en general. “Enguany hem volgut posar en valor un producte molt important de la dieta mediterrània i característic de la comarca: l’oli d’oliva.

 

 

Les imatges de cada mes il·lustren les diferents fases del conreu de l’olivera i del procés d’elaboració de l’oli i han estat preses a dues empreses de Font-rubí: Molí d’Oli Josep Lluch i Molí d’Oli Ca la Madrona”. Aquestes empreses van estar representades a la roda de premsa per Pere Lluch i Antoni Lluch, respectivament, que van explicar que la collita d’olives de 2018 ha estat més escassa de l’habitual per la manca de pluges durant l’any 2017 i que això ha produït un oli afruitat i de poca acidesa. Amb tot, els preus de venda es mantenen estables.

Aquestes imatges van acompanyades de textos explicatius i de receptes elaborades pels restaurants que participen en el projecte “El Penedès, tasta’l” del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Com a novetat de disseny, s’han afegit al calendari els sants de cada dia.

 

 

 

Al calendari hi ha un llistat de les empreses que formen part de l’Associació d’Artesans Agroalimentaris del Penedès i dels restaurants adherits a “El Penedès, tasta’l”. Els 1.500 exemplars editats pel Consell Comarcal s’han lliurat a aquestes empreses i restaurants per tal que els distribueixin entre els seus associats, clients i visitants. També es van distribuir calendaris a la Fira del Gall i a la Fira de Santa Llúcia de Vilafranca del Penedès.

Núria Carbó, presidenta del Gremi de Restauració de l’Alt Penedès, va presentar les propostes que es podran degustar als 11 restaurants que participen en la 3a edició de la “Cuina d’hivern”, una oferta gastronòmica que estarà vigent fins al 24 de febrer de 2019.

 

 

Els plats de la “Cuina d’hivern” es podran degustar els caps de setmana a la carta o al menú, i durant la setmana previ encàrrec. El fulletó informatiu de la “Cuina d’hivern” es repartirà als restaurants i a les oficines de Turisme i es pot descarregar des del web del Consell Comarcal.
Anna M. Subirats, en representació de l’Associació de Productors Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès, va agrair l’oportunitat de participar en les accions de promoció del Consell Comarcal i va deixar constància que els clients venen a buscar els calendaris tan bon punt saben que han estat editats.

Vilafranca del Penedès, 2 de gener de 2019
 

El Ple també va aprovar el pressupost del Consorci de Promoció Turística del Penedès

 

 

El dijous 13 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de les dues actes de les sessions anteriors (motivades per la celebració d’un Ple extraordinari), es va portar a debat l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, corresponents a l’exercici 2019, del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Ramon Carbó, president de l’Àrea d’Economia i Hisenda, va exposar que calia suplementar algunes partides del va explicar que d’un pressupost de 7,8M €, el 93,6% del ingressos són finalistes, però malgrat això s’ha incrementat un 7% respecte del pressupost de 2018 aprovat a les mateixes dates. “D’aquest 7% d’increment, un 4% es destinarà a partides d’Ensenyament (transport escolar i beques de menjador) i a partides de Benestar Social (ajuts d’emergència social). El 3% d’increment restant es reservarà per a despeses de personal: es regularitzaran llocs de treball de personal interí, es crearan 6 noves places a la plantilla i s’incrementaran els salaris del personal si així ho estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2019”. Ramon Carbó també va avançar que “el pressupost del Consell Comarcal de l’exercici 2018 es tancarà força bé”.

 

 

Carbó també va explicar que el pressupost que es porta a aprovació a final d’any sempre reflecteix els ingressos consolidats, per la qual cosa es consignen partides de 10 € o 20 € per a projectes pendents de subvenció o pendents de la signatura de convenis. Aquestes partides poden fer que el pressupost inicial augmenti significativament.

Pel que fa al pressupost del Consorci de Promoció Turística del Penedès, el president del Consorci, Sergi Vallès, va dir que “s’ha incrementat en 5.000 € aproximadament com a conseqüència de la incorporació de nous consorciats” i que aquest d’increment es destinarà a despeses de personal. També va explicar que al llarg de 2018 el pressupost aprovat inicialment s’ha doblat per les subvencions rebudes.

El pressupost consolidat (Consell Comarcal de l’Alt Penedès més Consorci de Promoció Turística del Penedès) es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT i el PSC-CP, i amb l’abstenció dels grups d’ERC, la CUP-PA, Entesa i el PP.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. La sessió va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 14 de desembre de 2018
 

Les empreses Cerveses l’Espiga, de Sant Lloreç d’Hortons, i Carquinyolis Escalfet, de Sant Quintí de Mediona, van presentar els seus productes a les instal·lacions del Museu Marítim de Barcelona

 

 

 

Convidades per la Gerència de Comerç de la Diputació de Barcelona, 14 empreses de la Xarxa Productes de la Terra, entre les quals les 2 empreses de l’Alt Penedès, van participar a l’estand de la Diputació al festival All Those Food Market, que es va celebrar el cap de setmana de l’1 i el 2 de desembre.

Per a aquest estand, la Diputació havia seleccionat 55 productes agroalimentaris singulars i de qualitat elaborats per les empreses del Cens de la Xarxa de Productes de la Terra. L’objectiu de la Diputació és sensibilitzar sobre la compra de productes de proximitat i els productes agroalimentaris seleccionats per a l’ocasió s’exposaven al costat de més de 140 propostes alimentàries d’arreu del món.

 

 

 

La fira va ser visitada per més de 20.000 persones i la seva capacitat de convocatòria va augmentant entre el públic familiar i amant de la gastronomia.

Vilafranca del Penedès, 10 de desembre de 2018
 

El secretari d’Administracions Locals va anunciar que la Generalitat vol recuperar el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per recuperar la capacitat inversora dels ajuntaments

 

El dijous 29 de novembre es va celebrar sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès, amb la incorporació de Josep Tutusaus, nou alcalde de Pontons.

En el primer punt de l’ordre del dia, les tècniques del Consell Comarcal responsables de la Implantació de l’Administració Electrònica a l’Alt Penedès van exposar com s’ha dut a terme la transformació digital als ajuntaments de la comarca al llarg de la legislatura. L’element més remarcable d’aquest període és l’augment de l'ús de les eines d'Administració electrònica del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

 

 

Com a conseqüència de l'entrada en vigor, l’any 2015, de la nova Llei de Procediment Administratiu, que obliga totes les administracions a treballar de manera electrònica, els ajuntaments s'han posat a treballar més intensament en la transformació digital de les seves administracions, comptant amb el suport del Consell Comarcal. Actualment els ajuntaments d’Avinyonet del Penedès i Sant Quintí de Mediona són pilots del projecte eSETDiba, liderat per la Diputació de Barcelona i que contempla la metodologia per a la gestió del canvi i la implantació d'un gestor d'expedients. Al llarg de l'any 2019 aquest projecte s'anirà implantant a la resta d'ajuntaments de la comarca, amb el propòsit d'aconseguir que el 100 % dels ajuntaments siguin administracions digitals.

En el segon punt de l’ordre del dia, Josep Faura, vocal del Consell Nacional de la Gent Gran de Catalunya, i Esteve Jou, membre de la Junta Permanent del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès, acompanyats de dues tècniques de Serveis Socials del Consell Comarcal, va presentar als membres del Consell d’Alcaldes les conclusions més importants de l’Informe de la Comissió Intercongressual de la Gent Gran de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf. Aquest informe es van presentar públicament durant el mes d’octubre a Castellolí (l’Anoia) i fruit d’aquest informe, entre d’altres, s’ha elevat al Consell Nacional de la Gent Gran la proposta que els tallers de memòria formin part de la cartera de serveis de Salut per a les persones grans.

També s’ha elevat la proposta al Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès i al Consell Comarcal de treballar conjuntament amb els casals de gent gran i els ajuntaments per fer dels casals espais més participatius i intergeneracionals. Finalment, d’acord amb les conclusions d’aquest informe, des del Consell Comarcal hi ha la voluntat de crear un equip especialitzat en la prevenció, la detecció i l’atenció a les persones grans que pateixen maltractaments.

En el tercer punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes, el secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, Miquel Àngel Escobar, va presentar els projectes d’aquesta secretaria, que -segons va explicar- ha estat traslladada al Departament de la Presidència de la Generalitat “com a forma de reconeixement del paper fonamental dels ajuntaments en la defensa dels valors democràtics i la sobirania de Catalunya”.

 

 

Miquel Àngel Escobar va anunciar que la Generalitat està preparant una nova edició del pla d’inversions PUOSC (que en la darrera edició només cobria obres de manteniment) i un pla interdepartamental per a la igualtat d’oportunitats entre els diferents territoris de Catalunya. Escobar també va confirmar que properament es tornarà a convocar el Consell de Petits Municipis (que no es convocava des de 2003) per incorporar la perspectiva d’aquests municipis a les iniciatives legislatives. Finalment, va explicar que el Govern de la Generalitat participa en les reunions de treball amb el Govern de l’Estat per a la modificació o la derogació de la Llei de Racionalitat i Sostenibilitat de les Administracions Locals (“que ha convertit els alcaldes en gerents”) i les reunions per a la recuperació de convocatòries d’habilitats nacionals (secretaris i interventors).

En el torn d’informacions de la Presidència, el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch va confirmar que el Ple del Consell Comarcal tenia previst ratificar, aquell mateix dia, la sol·licitud de participació en la convocatòria FEDER, eix núm. 4, sobre energies renovables, millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2. Si el projecte liderat pel Consell Comarcal rep la subvenció FEDER, es faran inversions per gairebé 3 MEUR als 16 municipis de l’Alt Penedès que hi participen (el 50 % de les inversions aniran a càrrec dels ajuntaments). Aquestes inversions consistiran principalment a substituir l’enllumenat dels equipaments municipals i dels carrers, amb vistes a reduir un 60 % les emissions de CO2 i el consum d’energia.

Vilafranca del Penedès, 3 de desembre de 2018

 

Les jornades de portes obertes permeten conèixer de primera mà el procés d’elaboració dels productes artesans agroalimentaris, i degustar-los després en els restaurants de la comarca.

 

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en col·laboració amb les empreses agroalimentàries de l’Alt Penedès, els restaurants del projecte “El Penedès, tasta’l” i la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, ha organitzat la 4a edició del “Cap de setmana de portes obertes a les empreses agroalimentàries de l’Alt Penedès”.

 


A la comarca hi ha nombroses empreses que elaboren productes agroalimentaris de qualitat, amb mètodes artesans, en condicions naturals i amb produccions controlades. És un sector complementari d’altres sectors, com l’enoturisme, el comerç i el consum.
Per tal de donar a conèixer aquests productes de proximitat, les explotacions, els obradors i, en general, les empreses que els elaboren, i per tal de contribuir a enfortir el teixit productiu local i preservar el patrimoni gastronòmic i cultural de l’Alt Penedès, el Consell Comarcal ha organitzat aquest cap de setmana de portes obertes per al dissabte 1 i el diumenge 2 de desembre.
Les 10 empreses que s’han afegit a aquesta iniciativa són: Ales Agullons (cervesa artesana), Cal Sis Dits (productes d'horta ecològics i oli d'oliva ecològic), Celler Cuscó Berga (vins i caves ecològics), Cellers de Can Suriol del Castell (vins i caves ecològics), Cervesa Artesana Bripau, Esteve i Gibert Viticultors (vins ecològics), Mas Bertran (vins ecològics i clàssic Penedès), Moió Melmelades (melmelades ecològiques), Molí d'Oli Ca La Madrona (oli d'oliva extraverge) i Molí d'Oli Josep Lluch (oli d'oliva extraverge). En representació d’aquestes empreses, Àngels Alemany, propietària de Moió Melmelades, empresa fundada durant l’any 2018 i última empresa a afegir-se a l’Associació d’Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès, va agrair l’oportunitat de participar en les iniciatives de promoció comercial i formació empresarial impulsades pel Consell Comarcal.
A més de les empreses elaboradores que obriran les seves portes al públic, 18 restaurants inclosos dins el projecte “El Penedès, tasta’l” oferiran durant aquell cap de setmana un menú especial elaborat amb els Productes de la Terra: Cal Padrí (Castellví de la Marca); Cal Ticus, Hotel Fonda Neus, Restaurant Ambrasa, Restaurant Il Picarolo, Restaurant La Perla i Hotel Restaurant Sol i Vi (Sant Sadurní d’Anoia); Resturant La Garrofa (Subirats); Can Bellés, Cal Joanet, El Caliu, El Convent, Restaurant-Cafeteria Casino, Restaurant La Taverna de l’Ateneu, Rostisseria Desperta Ferro (Vilafranca del Penedès); Els Fogons de Mas Botins (Santa Fe del Penedès); El Papà de Pontons (Pontons), i Masia Catalana-La Casa del Conill (Olèrdola).
La presidenta del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès, Núria Carbó, va explicar que s’havia ofert la possibilitat de participar en aquesta iniciativa de promoció als restaurants que per algun motiu no havien participat en edicions anteriors, amb la voluntat de fer una activitat territorialment més transversal.

 


En aquest mateix sentit, la consellera comarcal d’Empresa i Ocupació i de Productes de la Terra, Susanna Mérida, va dir que “la jornada de portes obertes a les empreses agroalimentàries és una d’aquelles iniciatives en què les empreses repeteixen quan ho proven, d’aquí que l’hàgim repetit per quarta vegada” i va animar la ciutadania de la comarca i de fora de la comarca a participar en aquesta doble experiència.
Tota la informació detallada sobre el cap de setmana de portes obertes a les empreses agroalimentàries de l’Alt Penedès es pot consultar al web del Consell Comarcal (http://www.ccapenedes.cat).
Vilafranca del Penedès, 28 de novembre de 2018
 

Adreçada a mossos d’esquadra i policies locals, la jornada estava organitzada per l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud i pel Servei de Mobilitat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

 

L'objectiu d’aquesta jornada informativa que es va celebrar el divendres 23 de novembre a la seu del Consell Comarcal, era que els agents dels mossos d’esquadra i de les policies locals que s'encarreguen de vetllar pel compliment de les normatives de transport, i especialment del sector del taxi, coneguessin la normativa general del taxi i les conseqüències de l’entrada en vigor, l’1 de gener del 2018, de l’Àrea de Prestació Conjunta de Alt Penedès.

 

 

Els ponents de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud van fer un repàs dels serveis urbans i interurbans que poden prestar els taxis; amb la característica específica que la Àrea de Prestació Conjunta de Alt Penedès funciona en molts sentits com una àrea urbana única, per la qual cosa qualsevol dels 54 taxis amb llicència a l'Alt Penedès pot anar a buscar (encotxar) passatgers a qualsevol dels 27 municipis de la comarca. També van repassar la normativa sobre la recollida de passatgers a ports i aeroports, de les tarifes, els mòduls lluminosos, el transport d’escolars i de la documentació i les identificacions específiques que han de portar els taxis que pertanyen a la Àrea de Prestació Conjunta de Alt Penedès.

El Conseller de Mobilitat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Alfred Martínez, va presentar també la tasca que es realitza des de la Comissió de seguiment de l’Àrea de Prestació Conjunta de l’Alt Penedès. Actualment, la Comissió ja ha aprovat el logotip identificatiu dels vehicles i que inclou el número de llicència i el municipi al qual pertany el taxi; també està ultimant la creació del registre unificat de llicències i la unificació de les tarifes.

Alfred Martínez va explicar als assistents que l’Àrea de Prestació Conjunta d’àmbit comarcal és única a Catalunya i que hi ha la voluntat, a mitjà termini, d’obrir-la a la incorporació voluntària dels municipis limítrofes i de les comarques veïnes, per poder millorar el servei que s’ofereix a la ciutadania del Penedès i alhora millorar les condicions de treball dels professionals del taxi.

Vilafranca del Penedès, 27 de novembre de 2018

 

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar una modificació del pressupost per valor de 363.954 euros.

 

El dijous 15 de novembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat les de dues propostes de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda.

 

 

La primera, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 9, que incorpora al pressupost de 2018 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per valor de 363.954 €. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va enumerar algunes de les partides més destacades: els treballs per presentar-se a la convocatòria FEDER, eix 4, sobre Estalvi energètic (25.000 €); els ajuts per atendre casos de pobresa energètica (51.244 €); les despeses de funcionament de l’Escola de Música (38.518 €), i el personal de Serveis Socials i de l’Equip d’Atenció a la Infància i la Dependència (124.590 €).

Les noves partides i els suplements de les partides ja existents han estat possibles gràcies a majors ingressos corresponents a transferències de la Generalitat i, per al projecte FEDER, transferències per valor del 50 % provinents dels 16 ajuntaments participants i recursos propis del Consell Comarcal per valor del 50 % restant. La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels consellers i les conselleres del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa, el PP i amb l’abstenció de la CUP-PA.

 

 

La segona proposta de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda era la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes i els preus públics per la prestació de diferents serveis del Consell Comarcal: ordenança núm. 1 (Ajuda a domicili de caràcter social i altres serveis assistencials), núm. 2 (Serveis generals i expedició de documents), núm. 4 (Serveis informàtics i de telecomunicacions), núm. 7 (Serveis tècnics de prevenció i control ambiental d’activitats i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis), i núm. 9 (Activitats i serveis de joventut).

El president de l’Àrea, Ramon Carbó, va explicar que les ordenances s’havien d’actualitzar per recollir els costos reals dels serveis, però que tot i així el Consell Comarcal no havia aplicat linealment els increments, sinó que assumia una part de la despesa. La proposta de modificació de les ordenances es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP i ERC, i amb l’abstenció de la CUP-PA, Entesa i el PP.

 

 

Un cop aprovades les propostes d’acord, i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, dins el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va informar que el dia 13 de novembre s’havia fet arribar a tot els portaveus la proposta de pressupost per a l’any 2019 que es debatrà en el plenari del mes de desembre.

Vilafranca del Penedès, 19 de novembre de 2018

El Servei de Creació d’Empreses, l’Oficina Jove i l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitzen conjuntament una formació adreçada a les persones joves que volen començar o consolidar un projecte d’autoocupació.

 

La sessió es farà el dimarts 11 de desembre, de 9,45 a 13 h, a la sala d’actes del Consell Comarcal, i tractarà 3 grans temes: Subvencions, Eines per consolidar una empresa i Mecanismes alternatius per a la resolució de conflictes.

La presentació de les subvencions de la Generalitat per a persones joves emprenedores anirà a càrrec d’Àlex Llovet, cap de la Secció d’Iniciatives per al Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Després es farà el taller “El mètode Learn Startup per a la consolidació de la vostra empresa”, adreçat a persones joves que hagin posat en marxa les seves empreses durant l’any 2018 amb la col·laboració del Servei de Creació d’Empreses del Consell Comarcal i a persones joves que estan pensant a fer-se autònomes. Aquest taller anirà a càrrec de David Martínez, de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya.

Finalment, Mònica Caballero, tècnica de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, presentarà l’Arbitratge de Consum com a mecanisme alternatiu per a la resolució de conflictes entre les empreses i les persones consumidores.

Les persones que es vulguin inscriure en aquesta sessió de formació ho poden fer mitjançant l’enllaç que hi ha a la pàgina d’inici del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 15 de novembre de 2018
 

El dijous 8 de novembre es va fer la primera reunió per posar en comú les problemàtiques específiques de cada municipi i per estudiar les millors maneres d’afrontar-les.

 

La iniciativa la va plantejar l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, que en el si del Consell d’Alcaldes va exposar la problemàtica de les ocupacions al seu municipi i va demanar al Consell Comarcal la creació d’un espai de treball conjunt amb altres ajuntaments amb problemàtiques similars.

 

 

14 ajuntaments es van reunir dijous al Consell Comarcal convocats pel Servei d’Habitatge: Castellví de la Marca, la Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, el Pla del Penedès, Puigdàlber, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Torrelles de Foix i Vilafranca del Penedès.

Donat que les problemàtiques plantejades són de difícil solució des de l’àmbit municipal (ocupacions irregulars, impagaments de lloguers i hipoteques), des del Servei d’Habitatge es va proposar la creació d’un espai de trobada periòdic, la Junta Comarcal d’Habitatge, per coordinar les intervencions del Servei d’Habitatge i dels Serveis Socials comarcals amb els ajuntaments, per adoptar uns criteris únics d’actuació per a tots els municipis de l’Alt Penedès davant les problemàtiques d’Habitatge i per aconseguir els recursos necessaris per atendre els diferents casos.

Durant el mes de gener, el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal elevarà als ajuntaments interessats una proposta de reglament (finalitats, organització i periodicitat de les sessions) per a la constitució formal de la Junta Comarcal d’Habitatge, que restarà oberta a la participació de tots els ajuntaments de la comarca.

Vilafranca del Penedès, 12 de novembre de 2018

Durant aquest mes de novembre començaran les xerrades i tallers sobre sexualitat, igualtat i gènere, LGTBI, mobilitat internacional, orientació acadèmica, salut, habitatge, i sensibilització i educació viària.

 

 

L’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Alt Penedès posa a disposició de les persones joves de la comarca un servei d’informació, orientació, acompanyament i assessorament especialitzat, en tots els àmbits relacionats amb el seu procés d’emancipació: educació, formació, treball, habitatge, salut, mobilitat internacional, participació, etc.

Amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats i per fomentar el treball de proximitat, els serveis de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès es presten de manera descentralitzada a tots els municipis de la comarca, als equipaments juvenils i als instituts d’Educació Secundària.

En el marc del projecte “Catàleg de Suport als Instituts de l’Alt Penedès”, durant el curs 2017-2018 l’Oficina Jove del Consell Comarcal va programar 80 xerrades i tallers, i durant el curs 2018-2019 n’ha programat 137. Aquest increment remarcable de sol·licituds de col·laboració i del nombre d’instituts col·laboradors (amb el corresponent increment d’alumnes participants), s’ha complementat amb una oferta més variada de xerrades i tallers, a càrrec d’empreses especialitzades i de personal de l’Oficina Jove.

Les xerrades i tallers del curs 2018-2019 es realitzaran als instituts de Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Gelida, Sant Martí Sarroca i Sant Quintí de Mediona; en els Programes de Formació i Inserció de Santa Margarida i els Monjos i Sant Sadurní, a la Unitat d'Escolarització Compartida de Vilafranca, i en el Projecte “Forma’t” de l’Oficina Jove.

Vilafranca del Penedès, 9 de novembre de 2018
 

El Servei Comarcal d’Habitatge organitza una xerrada informativa sobre la sentència que ha d’establir si són els bancs o els clients qui ha de pagar l’impost d’actes jurídics documentats en la firma de préstecs amb garantia hipotecària.

 

El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha anunciat que el dilluns 5 de novembre el plenari dels magistrats de la Sala del Contenciós-Administratiu (Sala Tercera) confirmarà o no el nou criteri establert en la sentència dictada el 16 d’octubre per la mateixa Sala Tercera del Tribunat Suprem i que establia que eren els bancs els que s’havien de fer càrrec d’aquest impost d’escriptures notarials (amb la qual cosa es modificava el criteri vigent fins aleshores que obligava els clients a fer-se càrrec de l’impost).

Immediatament després que es fes pública la sentència del 16 d’octubre, els títols bancaris van enregistrar fortes pèrdues, alhora que s’obria la porta a la reclamació de la devolució d’aquesta despesa pagada pels clients.

La convocatòria del plenari de la Sala Tercera va provocar un qüestionament generalitzat de la independència del poder judicial i la decisió que s’adopti dilluns genera molta expectació entre la ciutadania.

Les importants repercussions econòmiques fan que el tema sigui d’interès per a totes les persones que han contractat préstecs hipotecaris (vigents o finalitzats), per la qual cosa el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en el marc del cicle de sessions informatives 2018, “Habitatge, què en saps?”, ha organitzat una nova xerrada informativa per al dijous 8 de novembre, a la sala d’actes del Consell Comarcal.

Aquell dia hi ha prevista, a les 19 h, una xerrada titulada “Les hipoteques inverses: una oportunitat o un risc?”. En acabar la presentació d’aquest tema, començarà la xerrada sobre la “Sentència sobre el pagament de l'impost de les hipoteques”, que es farà amb la col·laboració de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE) i que intentarà clarificar com queda la qüestió després dels darrers pronunciaments del Tribunal Suprem i què poden fer les persones afectades.

Per assistir a les xerrades i per motius d’aforament, cal inscriure’s a través de l’enllaç que hi ha a la pàgina d’inici del web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (www.ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 31 d’octubre de 2018

 

En el marc d’aquest programa es duen a terme accions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional adreçades a persones desocupades o inactives i a persones treballadores que volen millorar la seva ocupació.

 

El Programa UBICAT està adreçat, en primer lloc, a persones en situació d’atur, prioritàriament persones que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat; en segon lloc, a persones inactives, que malgrat necessitar una feina han deixat de buscar-la perquè tenen poca confiança a trobar-la, i finalment, a persones treballadores que per causa de les condicions de precarietat del mercat de treball no han resolt les seves necessitats mínimes o les perspectives laborals.

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal organitza accions individuals i grupals adaptades a les necessitats de les persones participants al programa. Cada participant compta amb l’assessorament d’un professional que l’ajuda a assolir coneixements i a desenvolupar les seves potencialitats i competències, amb la finalitat d’aconseguir la seva inserció laboral i la seva integració personal, educativa i social.

Un altre aspecte important són les accions de coneixement de l’entorn productiu, d’apropament a les empreses i de prospecció laboral, amb el doble objectiu: que les persones que participen en el programa coneguin el mercat laboral i que les empreses puguin sol·licitar els seus perfils professionals.

Les 50 persones que participen en la 1a edició del programa UBICAT del Consell Comarcal viuen a l’Alt Penedès i tenen especials dificultats d’inserció laboral: atur de llarga durada, majors de 45 anys, baixa qualificació professional, certificat de discapacitat, persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral, etc.).

El programa UBICAT està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i està regulat per l’Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre.

Vilafranca del Penedès, 26 d’octubre de 2018
 

 


El divendres 19 d’octubre, es va presentar al Campus del Parc de Castellolí, l’Informe de seguiment dels acords del 7è Congrés de la Gent Gran de Catalunya.

 

A les portes del 8è Congrés, els Consells de la Gent Gran de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf, amb la col·laboració del personal dels Serveis Socials dels 3 consells comarcals, han elaborat un informe sobre la situació de les persones grans a les tres comarques. L’informe repassa 6 grans àmbits d’interès: dependència, sanitat, fiscalitat, maltractaments, participació i representació política, i mitjans de comunicació.

 

 

En la presentació de l’informe, el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, va destacar la transversalitat amb què s’ha elaborat i va animar les persones grans “a posar-se en política per dedicar-se al bé comú i fer evolucionar la societat”. Al seu torn, el vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Bosch, va afirmar que “l’informe ens pot ajudar a fer més coses i fer-les millor”. El compromís d’ambdós consells comarcals és elevar aquest informe als respectius consells d’alcaldes per tal que les necessitats i la voluntat de la Gent Gran estiguin més presents en les polítiques locals.

Pel que fa a l’àmbit de la dependència, es constata que “la teoria és una i la realitat és una altra”, perquè no hi ha suficients recursos econòmics per fer realitat els serveis, les prestacions, el suport i els professionals previstos a la Llei.

En l’àmbit de la sanitat, l’informe explica que els programes sociosanitaris destinats a les persones grans són insuficients i no estan desenvolupats de manera homogènia a les tres comarques.

 

 

Pel que fa a la fiscalitat, en alguns municipis hi ha avantatges fiscals per a les persones majors de 65 anys, però vinculats a la seva situació econòmica.

L’àmbit dels maltractaments a les persones grans ha viscut canvis importants, ja que a les 3 comarques s’han aprovat protocols d’actuació i això ha fet que s’incrementés significativament el nombre de casos detectats.

En l’àmbit de la participació i la representació política, l’informe constata que hi ha molt poques persones grans ocupant càrrecs electes; les dones, malgrat tenir una esperança de vida més llarga, no participen proporcionalment en els òrgans decisoris, i els consells de gent gran no són tinguts suficientment en compte.

Finalment, pel que fa als mitjans de comunicació, l’estudi explica que encara no s’han eradicat els estereotips i els prejudicis sobre les persones grans, alhora que reconeix als mitjans de comunicació la voluntat de lluitar contra els estereotips i els prejudicis.

 

 

A més de fer una diagnosi sobre aquests 7 àmbits d’interès, l’Informe fa un seguit de propostes per promoure canvis que dignifiquin la vida de les persones grans. Algunes d’aquestes propostes són: crear una Llei de les persones grans; fer protocols de prevenció, detecció i abordatge de les situacions de maltractament a totes les comarques i crear equips especialitzats per atendre aquestes situacions; instar els partits polítics a incloure persones majors de 65 anys en llocs rellevants de les llistes electorals, i unificar la gestió de la Llei de Dependència.

L’informe de la Comissió Intercongressual de la Gent Gran de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf es pot consultar clicant sobre aquests enllaços:

 

 

Vilafranca del Penedès, 22 d’octubre de 2018
 

El Ple va ratificar també la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

 

El dijous 11 d’octubre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec el nou conseller del Partit Popular, Carles Jiménez, regidor a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

 

 

A continuació es va debatre la proposta única de la Comissió Informativa de Plans Transversals: la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. Pere Soler, representant del Consell Comarcal al Consorci, va explicar que la modificació respon a la necessitat d’adequar els Estatuts a la nova normativa europea i estatal que regula els consorcis. Els canvis més destacats afecten el Ple, que delega funcions en el Consell d’Administració per fer més àgil la gestió, i el finançament (la Generalitat assumirà progressivament el cost del personal estructural del Consorci).

Soler va explicar també que el Servei de Català de Vilafranca i de l’Alt Penedès és gestionat conjuntament per l’Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal, que així optimitzen els recursos humans i econòmics, i que, un cop ratificats els nous Estatuts per ambdues administracions, signaran un conveni de col·laboració interadministrativa per compartir també les despeses del local que ocupa el Servei de Català. La ratificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística es va aprovar per unanimitat.

 

 

Un cop aprovada aquesta proposta d’acord, i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. Tot seguit, dins el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va informar que la Diputació de Barcelona ha confirmat que aportarà el 25% de les aportacions corresponents als ajuntaments en els projectes FEDER, per la qual cosa l’aportació dels ajuntaments es redueix al 25% del total de l’actuació aprovada per cada ajuntament més el 100 % de l’IVA.

Tot seguit es va debatre pel procediment d’urgència una proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones: l’aprovació de l’addenda corresponent al període 2018-2019 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

El contracte programa estableix els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament dels serveis i programes que presta el Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestar Social, Joventut i polítiques d’Igualtat. El contracte inclou l’equip de professionals de Serveis Socials, el servei d’atenció domiciliària, els ajuts d’urgència social, els sistemes de resposta urgent per a dones víctimes de violència i els seus fills, els programes d’atenció a les persones nouvingudes, el servei de transport adaptat per a persones amb dificultats de mobilitat, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, el servei d’integració familiar en família extensa per a menors tutelats, els projectes d’acció comunitària, els centres oberts i programes diürns per a infants i adolescents en situació de risc social, l’Oficina Jove de l’Alt Penedès amb totes les competències delegades en matèria de Joventut, i altres serveis i programes relatius al Benestar Social.

 

 

El president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Bosch, va explicar que l’aportació corresponent a l’any 2018 serà d’1.894.592 € (252.824 € d’increment respecte de l’any anterior), i que l’aportació corresponent a l’any 2019 serà d’1.940.047 €. Els increments corresponen sobretot a les partides de personal (que s’estableix en funció de les ràtios aprovades per la Generalitat) i, pel que fa al Consell Comarcal es destinaran a la contractació de personal per a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en situació de risc i per a l’equip de professionals compartits de Joventut. L’addenda 2018-2019 contempla també una nova partida destinada al programa de mediació col·lectiva amb el poble gitano. La proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Vilafranca del Penedès, 16 d’octubre de 2018

 

El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat, Agustí Serra, va explicar que s’està preparant el document que posarà sobre la taula totes les opcions i que després es consultarà el territori

 

A proposta del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el dimarts 9 d’octubre, es va celebrar al Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca una sessió informativa oberta al públic per presentar els treballs que des de 2014 s’estan duent a terme per redactar el Pla Territorial Parcial del Penedès.

 

 

"Actualment tenim vigents els plans territorials que es van aprovar entre 2006 i 2010 i els horitzons i els indicadors que es van tenir en compte aleshores, no tenen res a veure amb la realitat actual”, va explicar Agustí Serra. Per entendre la complexitat de redactar un pla territorial, Serra va posar com a exemple l’Alt Penedès: “hi ha 27 municipis cadascun dels quals té un planejament urbanístic propi, un catàleg del paisatge i unes normatives sobre regulació de cellers i magatzems diferents”.

Fins ara s’han celebrat 5 sessions del Grup de Treball del Pla Territorial Parcial convocades pel Departament de Territori i Sostenibilitat, en les quals hi han participat representants de les 4 comarques de la Vegueria Penedès. En aquestes sessions s’han presentat els estudis que fonamenten els criteris objectius i s’han debatut múltiples aspectes relacionats amb la planificació dels 3 sistemes específics dels plans territorials: els espais verds, els assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat.

Agustí Serra va explicar que el PTPP no és la suma dels 4 plans directors de les 4 comarques, sinó que té una perspectiva pròpia i partirà també d’una normativa pròpia (la nova Llei d’Urbanisme).

 

 

En la presentació de l’acte, Pere Regull, alcalde de Vilafranca, va dir que el fet que el Penedès estigui en un corredor de pas “té grans avantatges i grans perills” per la qual cosa “cal una planificació que sigui alhora bona per al territori i per al país”.

Al seu torn, Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que “hi ha una inquietud al territori que ha arribat al Consell Comarcal; per això hem cregut que calia fer aquesta sessió informativa i explicar on estem i què s’ha fet fins ara, amb la voluntat de màxima Transparència” i va reiterar que “no hi ha cap document sobre la taula acabat ni aprovat”.

El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat, Agustí Serra, va demanar que no es polititzi interessadament la planificació territorial perquè el model de territori que sorgeix dels plans territorials “es fa pensant en les futures generacions” (pensant en l’escenari demogràfic de 2013) i perquè la voluntat de tots els participants en la redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès és “fer un document de consens. Per tant, no hi ha data per a l’aprovació inicial. Primer debatrem durant mesos.“

 

 

El sub-director general d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà, Josep Armengol, va explicar que el procés de tramitació dels plans territorials consta de diferents passos: avanç de proposta, seguit de procés de participació ciutadana; avant projecte, seguit de procés de participació pública; projecte inicial, seguit de període d’informació pública, i aprovació. Ara el Departament està acabant d’enllestir l’avanç de proposta, que com a tal no incorpora encara normativa ni propostes tancades, sinó que conté diverses alternatives per a les actuacions més destacades per tal que el territori es pronunciï en un procés de participació ciutadana. Les propostes que es decideixin al territori s’incorporaran a l’avantprojecte, que sí serà un document amb determinacions de caràcter normatiu.

Pel que fa a les novetats, el PTPP preveu una protecció especial per blindar el sòl agrícola en base a 12 indicadors de valor; fa una aposta claríssima per la ciutat compacta (oposada al creixement en extensió) i elimina la protecció preventiva per a nous creixements urbans); també aposta també per la polaritat nodal i les estratègies supramunicipals (els municipis s’hauran de posar d’acord en els seus planejaments i hauran de tenir en compte les unitats de paisatge supramunicipals com a unitats de referència), i finalment preveu un tractament específic per a les urbanitzacions i els polígons d’activitat econòmica (es potenciaran les urbanitzacions i els polígons que reforcin el model nodal).

Sobre les propostes de noves infraestructures, que són les que generen més polèmica, Marc Darder, cap del Servei d'Acció en l'Hàbitat Urbà, va aclarir que “són propostes perquè son viables, però de cap manera són definitives”. A més de proposar 2 noves línies de ferrocarril a mitjà termini, l’orbital (Vilanova-Sitges-Vilafranca) i la transversal (pel nord d’Igualada), preveu eliminar tots els passos a nivell i reforçar el corredor litoral de múltiples maneres. Finalment, pel que fa a les infraestructures viàries, la prioritat és reforçar la C51 i la C15 i millorar-ne els enllaços amb l’A-2 i l’AP-7. També preveu la construcció de variants a Masquefa, Vallbona d’Anoia, Sant Pere de Riudebitlles i Sant Quintí de Mediona.

 

 

Pel que fa al traçat per al pas de la B-40 (Quart Cinturó), Darder va dir que “el PTPP no pot inhibir-se. Ha d’apostar per una o diverses alternatives i que el territori decideixi la més idònia”. De moment es treballa amb l’alternativa recollida al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (La Beguda-Polígon de Lavernó) i l’alternativa del Ministeri de Foment (Abrera-Puigdàlber, paral·lela a l’AP-7), que és l’Administració que té la competència exclusiva sobre el disseny i l’execució d’aquesta carretera. En qualsevol cas, el Govern de la Generalitat oferirà al territori del Penedès, en el marc del PTPP, debatre altres possibilitats, consensuar-ne una si és possible i elevar-la al Ministeri.

Com que PTPP parteix de la hipòtesi de l’aixecament dels peatges, proposa també millores a la N-340 per convertir-la en una via ràpida supramunicipal. També preveu millorar la carretera de Gelida a Sant Esteve Sesrovires i la possibilitat de connectar Sant Sadurní amb Martorell, seguint el traçat del TGV. Finalment, s’està estudiant la viabilitat de fer una ronda (no via ràpida) a Vilafranca per alliberar el centre ciutat del trànsit que ve del nord.

La sessió informativa es va tancar amb l’anunci de sessions informatives similars a les altres comarques de la Vegueria Penedès.

Vilafranca del Penedès, 11 d’octubre de 2018
 

El Servei Comarcal d’Informació al Consumidor assessora les persones que havien contractat crèdits o que ja havien pagat els tractaments a les clíniques iDental.

 

En el cas de les persones que van pagar els serveis en efectiu, amb targeta de crèdit o mitjançant un crèdit personal no finançat per una entitat financera d’iDental, poden fer la reclamació fins al 17 d’octubre per intentar recuperar els diners pels serveis pagats i no prestats.

El procediment per reclamar (comunicar el crèdit a l’Administració concursal d’iDental) és fer un escrit i enviar-lo per via postal o electrònica a l’Administració concursal (ERNST AND YOUNG ABOGADOS, SLP – Jesús Borjabad García – Av. de la Palmera, 33, 41013 Sevilla – A/e: concursodentalglobaley@gmail.com). En aquest escrit han de fer constar el nom i els cognoms, el DNI i les dades del crèdit (el concepte pel qual es va demanar, quantia, dates d’adquisició i de venciment, característiques i qualificació com a crèdit ordinari). En el mateix escrit també s’han d’especificar les dades d'identificació del concurs (Concurs ordinari 829/2018, amb Número d’Identificació General de Procediment 28.079.00.2-2018/0095546, Interlocutòria de data 31/07/2018). Finalment, l’escrit ha d’anar acompanyat de la còpia del justificant de pagament del crèdit.

Les persones que decideixin reclamar no necessiten advocat ni procurador, llevat que es vulguin personar i participar en el procediment.

Hi ha altres pacients de les clíniques iDental que van contractar crèdits al consum. Aquestes persones han de presentar primer una denúncia als Mossos d’Esquadra i reclamar després per escrit (amb acusament de rebuda) l’anul·lació del contracte de finançament a l’entitat financera, adjuntant còpia de la denúncia.

Si l’entitat financera no els respon positivament en el termini d’un mes, des del Servei Comarcal d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal de l’Alt Penedès les assessoraran per continuar amb la reclamació i gestionaran una mediació en Consum amb l’entitat financera per intentar resoldre el conflicte.

Per a més informació: Consell Comarcal de l’Alt Penedès - Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor - Tel. 93 890 00 00 ext. 114 – A/e: consum@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 4 d’octubre de 2018
 

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès proposa sol·licitar un nou FEDER sobre energies renovables, millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2

 

El dijous 27 de setembre es va celebrar sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès, amb la incorporació de Miquel Vallès, nou alcalde de Puigdàlber.

En el primer punt de l’ordre del dia, Antoni Casassas, tècnic de l’empresa i-Serveis, va presentar als alcaldes les principals característiques de la convocatòria FEDER, eix núm. 4, sobre energies renovables, millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2. El FEDER subvenciona el 50% de la inversió (sense IVA), amb la qual cosa les inversions dels ajuntaments tenen períodes d’amortització molt més reduïts.

El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va explicar que el Consell Comarcal té la voluntat de sol·licitar aquest ajut FEDER, igual com va fer amb el projecte de dinamització turística Penedès 360º, però cal que les propostes dels ajuntaments assoleixin una inversió mínima d’1M EUR per complir amb els criteris de sol·licitud de la convocatòria i cal el compromís econòmic dels ajuntaments, que hauran d’avançar el 100% de la inversió.

 

 

En el segon punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes, la cap del Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona, Imma Solé, va explicar les funcions dels serveis de Protecció Civil de la Generalitat i dels ajuntaments. Les actuacions bàsiques de Protecció Civil consisteixen en la previsió de les situacions inesperades i molt greus que puguin provocar danys col·lectius, la prevenció, la planificació, la intervenció, la rehabilitació, la informació i la formació. Com més preparada està una comunitat per fer front a les situacions d’emergència, més capacitat té de resistència i superació. L’objectiu dels plans d’emergència és organitzar i coordinar els recursos en matèria de Protecció Civil i des del Consell Comarcal s’ofereix suport tècnic als ajuntaments per redactar, actualitzar, implantar, informar i homologar els diferents plans de protecció civil municipals.

El tercer punt de l’ordre del dia va consistir en la presentació dels treballs del Catàleg del Paisatge del Penedès, a càrrec de Jordi Gau, coordinador del projecte i tècnic de l’Observatori del Paisatge de la Generalitat. Grau va explicar que els catàlegs tenen com a finalitat identificar els valors (estètics, ecològics, històrics, socials, simbòlico- identitaris i productius) dels paisatges de Catalunya per tal de protegir-los. L’elaboració de la Carta del Paisatge del Penedès s’ha fet coincidir en el temps amb la redacció del Pla Territorial per poder tenir en compte aquests valors en el plantejament. Els document, la informació sobre les diferents fases i els mecanismes de participació es poden consultar al web http://paisatgepenedes.cat.

 

 

En el torn d’informacions de la Presidència, el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, va confirmar als alcaldes que el dimarts 9 d’octubre, a les 19 h, es farà una sessió informativa oberta al públic, al Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca, sobre els treballs del Pla Territorial del Penedès. També els va presentar el disseny dels 28 panells de senyalització enoturística que s’instal·laran en breu per tota la comarca i que substituiran els que el Consell Comarcal van instal·lar fa més de 10 anys.

Vilafranca del Penedès, 1 d’octubre de 2018

 

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va aprovar també una moció de suport vers les persones represaliades pels fets del 20 de setembre de 2017

 

El dijous 20 de setembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre les propostes de la l’Àrea d’Economia i Hisenda: la primera, l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit per habilitar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que el canvi més important de partides responia a la dedicació parcial d’alguns treballadors i treballadores del Consell Comarcal en el Projecte d'especialització i competitivitat territorial “Penedès Sostenible i Saludable” del programa operatiu FEDER 2014-2020. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, i ERC, i amb l’abstenció de la CUP-PA i Entesa.

 

 

La segona proposta va ser l’aprovació de l’increment de les retribucions del personal del Consell Comarcal d’acord amb les Llei de Pressupostos Generals de l’Estat: un 1,5 %, des de gener de 2018, previst per a totes les administracions públiques; més un 0,3 %, pel fet de ser una administració pública en situació de superàvit pressupostari durant l’exercici anterior, i un 0,25 %, des de juliol de 2018, pel fet que el PIB ha assolit el 3,1 %. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda consistia en l’aprovació de les bases generals del processos selectius per a l’accés a les places de personal laboral i funcionarial del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar que les bases s’havien d’adaptar a la normativa actual, bàsicament per a la tramitació electrònica. La proposta es va aprovar per unanimitat.

La quarta proposta d’aquesta Àrea era la ratificació d’un acord de la Junta de Govern per a la pròrroga, per 2 anys, del contracte del servei de neteja de les dependències de la seu del Consell Comarcal. La proposta es va aprovar també per unanimitat.

 

 

Tot seguit va començar el debat sobre les dues propostes de l’Àrea de Plans Transversals. La primera, la ratificació dels decrets de Presidència sobre la resolució parcial dels contractes del servei de transport escolar corresponents a les rutes 11 i 30. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea, va explicar que la ruta 11, que portava els alumnes d’ESO de Sant Quintí de Mediona fins a Sant Sadurní, s’havia suprimit perquè l’Institut Valls de Mediona ja té l’oferta educativa dels quatre nivells d’ESO. Pel que fa a la ruta 30, des de la urbanització de Martivell fins a les escoles Les Fonts i Montcau, a Gelida, Xavier Lluch va explicar que aquesta ruta tenia només 5 alumnes i que resultava més econòmic contractar un taxi de 6 places que un autobús escolar.

La següent proposta de l’Àrea de Plans Transversals era la ratificació del decret de Presidència per a la tercera i última pròrroga del contracte de gestió del servei de transport escolar per al curs 2018-2019. Xavier Lluch va explicar que, com cada any, durant el mes d’agost cal aprovar per decret la pròrroga del contracte en funció del nombre d’alumnes matriculats a cada centre i dels seus horaris lectius; també va explicar que durant l’any 2019 el Consell Comarcal traurà a concurs novament el servei de transport escolar. Ambdós decrets de Presidència es van ratificar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

 

 

Tot seguit es van presentar dues mocions: la primera, encapçalada pels grups d’ERC, el PDeCAT i la CUP-PA, de suport a les persones represaliades pels fets del 20 de setembre. Pol Pagès, portaveu d’ERC, va presentar la moció dient que “voldríem ser avui al carrer a les concentracions ciutadanes de protesta, per això presentem aquesta moció”. La moció recorda la detenció de 14 persones acusades de malversació, prevaricació i desobediència, i la investigació de 20 persones més, amb la finalitat de paralitzar el referèndum de l’1 d’octubre. “Aquell dia va representar l’inici del muntatge judicial que manté empresonats els líders d’Òmnium i l’ANC i la repressió del moviment popular i democràtic que busca una solució política i que passi per les urnes”. La moció es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, ERC, la CUP-PA i Entesa. Els consellers i les conselleres del PSC-CP no van participar en la votació.

La segona moció, de suport i per a la protecció de les persones defensores dels drets humans a Colòmbia, es va presentar a instàncies del grup d’Amnistia Internacional a l’Alt Penedès. La moció explica que l’acord de pau aconseguit amb les FACS no ha implicat el final de les violacions reiterades dels drets humans a Colòmbia; ans al contrari, s’ha produït un alarmant augment dels atacs contra líders comunitaris, activistes en favor del dret a la terra i pel medi ambient, i persones que fan campanya a favor del procés de pau i contra la impunitat. Darrere aquests atacs hi ha grups armats que volen apoderar-se dels territoris abans controlats per les FARC, rics en recursos, per explotar-los amb fins econòmics. La moció insta les Nacions Unides a reforçar les funcions de vigilància dels Drets Humans; el Govern de Colòmbia a adoptar mesures més efectives per garantir la seguretat, i el Govern espanyol a prendre mesures per al compliment dels punts anteriors. La moció es va aprovar per unanimitat.

El Ple va continuar amb el torn d’informacions de la Presidència, en el qual el president va informar que el dimarts 9 d’octubre, a la tarda, es farà una presentació pública dels treballs del Pla Territorial de la Vegueria Penedès al Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca.

Tot seguit, el Ple va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de conseller comarcal de Lluís Caldentey, del Partit Popular, que ha estat ininterrompudament conseller des de 1999. El president, Xavier Lluch, en nom dels diferents grups polítics comarcals, va agrair la seva dedicació al Consell Comarcal i a la política durant tants anys.

Per acabar, es va aprovar pel procediment d’urgència un últim punt de l’ordre del dia: la presentació d’al·legacions a la proposta del Pla Director Urbanístic d’Infraestructures per a la ròtula Martorell-Abrera, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, en el sentit que no es consideri cap traçat de la B-40 dins el PDUI, sinó que aquesta planificació es produeixi en el marc del Pla Territorial de la Vegueria Penedès. Les al·legacions també demanen la previsió d’un espai per planificar la variant ferroviària per Igualada i l’encabiment d’una plataforma intermodal de transferència del transport entre tren i carretera. Aquestes al·legacions es van aprovar per unanimitat de tots els grups comarcals.

El president, Xavier Lluch, va remarcar la importància d’haver arribat a un acord en el si del Consell Comarcal i va agrair a tots els grups polítics el fet d’haver estat capaços de trobar el consens en aquest tema cabdal per a la preservació del territori.

Vilafranca del Penedès, 24 de setembre de 2018

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, i el vicepresident primer, Lluís Valls, van demanar una presentació pública, oberta a particulars i entitats, per donar resposta a les inquietuds dels municipis i dels agents del territori.

 

El dimecres 18 de juliol, els màxims representants del Govern del Consell Comarcal es van reunir amb Agustí Serra, secretari d'Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, per traslladar-li la necessitat d’avançar la presentació pública dels treballs duts a terme en el marc del Pla Territorial del Penedès per tal que des de la comarca es puguin fer aportacions a l’equip redactor encarregat d’elaborar les propostes que es presentaran en la fase inicial.

 

 

Així ho va explicar Xavier Lluch, en roda de premsa, l’endemà dijous, i també va dir que “quan vaig arribar a la Presidència del Consell Comarcal em vaig reunir amb la Plataforma; també vaig complir amb el compromís de constituir i convocar una Comissió de Seguiment amb representants de tots els partits polítics. Volem ser transparents, però en aquest moment no hi ha un document a esmenar, sinó propostes sobre les quals s’està treballant. Encara no ha començat el debat territorial, perquè és molt complicat debatre sobre un document que no tenim. Quan el Departament faci una proposta, serà el moment d’opinar”. Quan s’iniciï el debat territorial, passarà aproximadament un any fins que no es faci l’aprovació provisional. Després, hi haurà un període d’al·legacions i, finalment, el Govern de la Generalitat aprovarà el Pla Territorial.

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va explicar que el Pla Territorial del Penedès és una eina per ordenar i organitzar el territori de la Vegueria, que des de 1995 estava dividit en 3 plans territorials (el de la Catalunya Central, el del Camp de Tarragona i el de l’Àmbit Metropolità), però que la nova perspectiva de la Vegueria del Penedès -amb 4 comarques implicades i, per tant, 4 comarques a opinar- fa que s’hagin de replantejar algunes premisses.

Lluch també va afirmar que “és necessari fer una proposta que pugui ser ben rebuda” i que “la dificultat més important, fins ara, és la de buscar un consens al voltant del 4t Cinturó. La primer proposta travessava tota la plana; ara es treballa sobre un traçat molt més curt, però també genera tensions als municipis per on passa”. De tota manera, el Pla Territorial té en compte i fa propostes sobre molts altres temes que també són importants: els corredors biològics, les urbanitzacions, els valors agraris, el catàleg del paisatge, assentaments urbans... entre molts d’altres.

El president del Consell Comarcal va dir que, “en qualsevol cas, volem escoltar les propostes de tots els agents del territori i treballarem amb tothom en positiu per millorar el document. Nosaltres vetllarem perquè les actuacions siguin curoses amb el paisatge; ja hem demostrat amb nombroses iniciatives que és el recurs més important pel qual apostem constantment”. I va concloure: “si volem evitar que des d’administracions superiors ens imposin la seva decisió, hem de ser capaços de posar-nos d’acord a nivell de territori i presentar una proposta consensuada”.

Vilafranca del Penedès, 23 de juliol de 2018

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va aprovar també incorporar al pressupost 238.000 euros de la subvenció FEDER per al projecte “Penedès Sostenible i Saludable”

 

El dijous 12 de juliol es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre tres propostes de la l’Àrea d’Economia i Hisenda: l’aprovació del compte general del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès, l’aprovació de l’inventari de béns d’ambdós organismes i l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Consell Comarcal.

Ramon Carbó, president de l’Àrea, va exposar les tres propostes. El compte general de l’exercici 2017 del Consell Comarcal i del Consorci es tanca amb un balanç positiu i els diferents grups comarcals van coincidir que “ha estat ben resolt tècnicament”. Aquesta proposta va ser aprovada amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-CP, ERC i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA i Entesa.

 

 

Carbó va explicar que l’inventari de béns i drets s’actualitza anualment. En el cas del Consell Comarcal, recull el valor patrimonial de l’edifici de Can Freixedas, i en el cas del Consorci, les obres de rehabilitació realitzades a la seva seu. L’inventari es va aprovar per unanimitat.

Finalment, el president de l’Àrea va explicar que la proposta de modificació del pressupost de 2018 del Consell Comarcal tenia com a finalitat principal incorporar majors ingressos per valor de 238.000 € per a la participació del Consell Comarcal en el projecte FEDER “Penedès Sostenible i Saludable”, que té com a objectiu aconseguir varietats de vinya autòctones més resistents al canvi climàtic. La modificació es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

Tot seguit va començar el debat sobre les tres propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones. La primera, la ratificació de la modificació dels estatuts de l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL. Jordi Bosch, president de l’Àrea va explicar que la Junta General de SUMAR havia adoptat aquest acord perquè havia canviat la seva seu social, per modificar una facultat de la Junta General i per donar de baixa o incorporar com a socis diferents ajuntaments. El Consell Comarcal, en la seva qualitat de soci, ha de ratificar els acords de la Junta General de SUMAR. Aquesta proposta va ser aprovada amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-CP, ERC i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA i Entesa.

 

 

La segona proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones consistia en l’aprovació de les Bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per al transport de persones amb mobilitat reduïda durant l’any 2017. Jordi Bosch va explicar que, d’acord amb el que s’havia demanat en anteriors plenaris, s’havia avançant l’aprovació de les bases i la convocatòria d’aquesta línia anual d’ajuts. Els ajuts poden ser sol·licitats per particulars, pels ens locals i per les entitats sense ànim de lucre, i tenen com a finalitat subvenir a les despeses derivades del desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda als serveis sanitaris i sociosanitaris, els serveis de rehabilitació funcional i les activitats cultural, esportives i de lleure. El termini per presentar sol·licituds serà de l’1 al 26 d’octubre. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

També es va aprovar per unanimitat la proposta de modificació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal, per adaptar-lo als mecanismes de tramitació previstos a la llei de Procediment Administratiu de 2015 i als establerts per l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal, i també als criteris del Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. El Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 18 de juliol de 2018

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha finalitzat la senyalització amb mil·liaris i tot seguit instal·larà 300 plaques de continuïtat al llarg de tot el traçat

 

Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal va reprendre una iniciativa de la Unió Europea a l’entorn de les vies romanes de la Mediterrània i està recuperant el traçat de la Via Augusta al seu pas per la comarca de l’Alt Penedès per convertir-lo en un producte turístic.

 

 

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar en roda de premsa que la primera fase va consistir en definir el traçat del sender. Per elaborar la proposta, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal va tenir en compte les evidències històriques i va rebre en tot moment l’assessorament de l’Institut d’Estudis Penedesencs i dels redactors del llibre “A peu per la Via Augusta” (Casimir Pla, Joan Anton Ventura i Miquel Vives). També es van tenir en compte els elements històrico-culturals que donen valor afegit al recorregut i el fet que fossin camins de titularitat pública, poc transitats i aptes per circular a peu, en bicicleta i a cavall.

Després, la proposta de traçat es va presentar al Consell d’Alcaldes perquè fos estudiada per cada ajuntament. El traçat definitiu transcorre per 13 municipis de la comarca (Gelida, Subirats, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, la Granada, Pacs del Penedès, les Cabanyes, Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal, Avinyonet del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues i Olèrdola) i té una llargària de 50 Km; més uns 21 Km de variants.

 

 

Un cop consensuat el traçat del sender, va començar la fase de senyalització, amb el disseny dels mil·liaris, l’elaboració dels continguts informatius de cada mil·liari, el disseny de les plaques de continuïtat (que imiten la forma d’una moneda romana, de 8 cm de diàmetre, amb el logotip de la Via Augusta) i la instal·lació de tots els elements. Els mil·liaris romans eren columnes de pedra que es posaven a la vora de les calçades, a una distància d’una milla romana (1.481 m), per assenyalar les distàncies. Els actuals mil·liaris de la Via Augusta tenen una estructura de formigó, un embolcall d’acer Cor-ten i una làmina il·lustrada de melamina.

Xavier Lluch va explicar que el model de recuperació i de senyalització de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès es vol fer extensiu a tot el Penedès (des del Pont del Diable, a Martorell, fins a l’Arc de Berà, a Roda de Berà), i a altres comarques de Catalunya: “és un projecte de país”.

Actualment, l’empresa Nou Verd, per encàrrec del Consell Comarcal, està adequant alguns trams del sender per fer-lo transitable (desbrossant alguns trams de camí i netejant els guals de riera).

 

 

Sergi Vallès, president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, va explicar que s’han instal·lat 8 mil·liaris a les estacions de Renfe de Gelida, Sant Sadurní, Lavern, la Granada, Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos i l’Arboç), per poder iniciar o finalitzar el sender des de qualsevol d’aquestes parades, i també s’ha instal·lat 1 mil·liari a l’extrem sud del sender, a Bellvei del Penedès. Aquests mil·liaris contenen informació genèrica sobre la Via Augusta romana, sobre el seu pas pel Penedès i sobre les distàncies entre etapes del sender.

També s’han instal·lat 22 mil·liaris més en punts d’interès turístic, cadascun amb continguts específics de temàtica històrica (les “mansió”, les fortificacions, la centuriació, els mil·liaris, els cellers, etc.) i amb un esquema del recorregut. Per elaborar els continguts dels panells informatius dels mil·liaris, el Consell Comarcal i el Consorci de Promoció Turística han comptat amb el suport dels historiadors de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

 

 

A l’octubre entrarà en funcionament el web www.viaaugustapenedes.cat amb informació històrica i turística més detallada i actualitzada sobre tot el recorregut del sender. També s’imprimiran tríptics informatius que es repartiran des de les oficines d’informació turística.

Sergi Vallès va destacar la col·laboració entre el Consorci de Promoció Turística del Penedès i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès en nombrosos projectes, i va afirmar que “el turisme cultural contribueix també a dinamitzar el territori i a sensibilitzar els visitants sobre el patrimoni cultural i natural del Penedès”.

 

 

Finalment, Pere Pons, alcalde de Subirats –el municipi on es va fer la roda de premsa-, va acompanyar els assistents a l’emplaçament de 2 dels 3 mil·liaris d’aquest municipi, el de l’estació de Renfe i el de l’església de Sant Pere de Lavern. En nom dels ajuntaments que participen en el projecte, va agrair al Consell Comarcal, al Consorci de Promoció Turística i a la Diputació de Barcelona, el haver impulsat aquesta iniciativa que tot just comença a caminar.

Vilafranca del Penedès, 11 de juliol de 2018
 

El dissabte 30 de juny es va celebrar a Sant Quintí de Mediona la Fira de la Gent Gran organitzada pel Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la Junta Permanent del Consell de la Gent Gran, les dinamitzadores de la Gent Gran de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Quintí i el Casal de Gent Gran amfitrió

 

La Fira commemorava 2 fites: la celebració de la 20a edició MotrActiva (Mostra d’Activitats Lliures dels Casals de Gent Gran de l’Alt Penedès), del Consell Comarcal i del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès, i el 15è aniversari del Projecte de dinamització de la gent gran de la Diputació de Barcelona.

 

 

La fira va començar amb un esmorzar al pavelló esportiu i els parlaments de benvinguda a càrrec de l’alcalde de Sant Quintí de Mediona, Pol Pagès; la diputada delegada de Benestar i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch. En els seus parlaments van destacar el treball conjunt entre administracions que havia permès la celebració de la fira i van afirmar que cal que les persones grans participin amb normalitat en tots els àmbits de la vida pública i associativa.

Tot seguit van lliurar els premis del concurs de fotografia “Mirades des de l’experiència” que van recaure en Josefina Delgado, de Vilafranca (3r premi); Dolors Martí, de Vilafranca (2n premi), i Joan Mateu, de Torrelles de Foix (1r premi), i els premis del concurs literari “Lletres des de l’experiència” que van recaure en Montserrat Esteve, de Sant Llorenç d’Hortons (poesia) i Josep Casanelles, de Sant Sadurní d’Anoia (prosa).

Després es van homenatjar 3 “persones grans amb mèrit” proposades pels casals de la comarca: Eulàlia Gabarró, de Vilafranca; Teresa Boada, de Sant Cugat Sesgarrigues, i Conxita Edo, de Sant Pau d’Ordal. Aquest reconeixement va ser creat pel Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès per distingir les persones grans de la comarca que tenen una especial trajectòria vital i una major participació en tasques de voluntariat social o cultural.

 

 

En acabar els actes al pavelló esportiu, els més de 300 assistents a la Fira de la Gent Gran van anar en cercavila, acompanyats dels grallers i els capgrossos de Sant Quintí, fins al casc antic on els esperaven nombroses activitats paral·leles per dur a terme al llarg del matí: xerrades, tallers, projeccions audiovisuals, exposicions (entre elles, la MostrActiva), lectures en veu alta, presentacions, exhibicions i una visita guiada pels carrers del poble. Aquestes activitats es van organitzar en col·laboració amb col·lectius, entitats i empreses de la comarca.

 

 

Després d’un matí molt ocupat, els assistents van tornar al pavelló on els esperava el dinar i una sobretaula amb un escenari obert a càrrec dels casals de gent gran, amb actuacions presentades pel periodista Àlex Santamaria que va amenitzar tota la jornada amb les seves intervencions.

La cloenda va anar a càrrec de l’alcalde, Pol Pagès, i el conseller comarcal de Benestar Social i vicepresident del Consell Comarcal, Jordi Bosch, que van agrair la feina de totes les persones que havien fet possible la Fira de la Gent Gran: el personal de Serveis Socials del Consell Comarcal, les dinamitzadores de la gent gran de la Diputació, els casals de gent gran de tota la comarca, el Casal de Gent Gran de Sant Quintí de Mediona i la Junta Permanent del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès.

Vilafranca del Penedès, 4 de juliol de 2018

 

El municipi de la Granada s’emporta la Copa en el torn de penals davant el Vilafranca (vermell). Els altres campions van ser els equips de Sant Sadurní (blau), Castellví de la Marca i l’equip format per jugadors de Sant Pere de Riudebitlles i Sant Quintí de Mediona

 

Aquest cap de setmana, el municipi de Santa Margarida i els Monjos va acollir l’onzena edició de la Copa Penedès Televisió-Gran Premi Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Al llarg del cap de setmana 19 equips, en representació de 17 municipis, van jugar 55 partits. En total, hi van participar més de 300 persones, entre jugadors i tècnics. Per sobre del vessant competitiu, hi ha el vessant més lúdic i social, una forma de conviure un cap de setmana practicant l’esport del futbol i també amb moltes hores de piscina.

 

 

Aquesta cita va néixer el 2008 i té la particularitat que els equips de categoria infantil i de futbol 7 estan formats pels mateixos municipis. Els 17 equips participants van representar els municipis de l’Arboç, Avinyonet del Penedès, Canyelles, Castellví de la Marca, la Granada, Mediona, Olèrdola, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelles de Foix i Vilafranca.

La final va ser molt emocionant, els vilafranquins es van avançar amb un gol de Rubén Domínguez, però quan faltaven un parell de minuts per a al conclusió del partit, Àlex Martínez, de la Granada, va empatar. La victòria es va decidir a favor del municipi de la Granada al torn de penals (4-2).

 

 

El sistema de competició permet la disputa de fins a 5 finals, segon la classificació final en la fase de lligueta celebrada dissabte. La resta de finals van enfrontar el Sant Sadurní (blau) amb l’Arboç (2-1), l’equip de Sant Pere de Riudebitlles i Sant Quintí de Mediona amb el de Sant Llorenç d’Hortons (2-0), el Sant Sadurní (verd) amb el Subirats (2-0) i finalment el municipi de Castellví de la Marca que va guanyar el triangular davant dels Monjos A i l’Avinyonet.

 

 

Abans de les final, es va celebrar l’acte de presentació del torneig. Hi van assistir Laura Ràfols, la vilafranquina exportera del Vilafranca, que aquesta temporada ha penjat les botes; el sadurninenc Àlex Moreno, que enguany ha assolit l’ascens a la primera divisió amb el Rayo Vallecano, i el vilafranquí Rai Marchan, que juga al filial del Celta. També hi van assistir una àmplia representació d’alcaldes i regidors d’Esports dels 17 municipis participants en el Torneig, i els representants de l’organització, l’alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret; el regidor d’Esports, José Luís Soriano; la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca, Anna Doblas; el president de SERCOM – Penedès TV, Raimon Gusi; el conseller comarcal d’Esports, Raul Casado, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch.

 

 

Vilafranca del Penedès, 3 de juliol de 2018

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a través del Servei de Creació d’Empreses, organitza una jornada tècnica per informar sobre aquesta línia de subvencions de la Generalitat de Catalunya.

 

La jornada està adreçada, en primer lloc, a les persones joves que vulguin emprendre pel seu compte i que vulguin conèixer les línies de subvenció a què es poden acollir i, en segon lloc, a les persones que les assessoren professionalment en el procés d’emprenedoria (gestors, advocats i tècnics de Joventut, Ocupació, Promoció Econòmica o similars).

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, com a membre de la Xarxa Catalunya Emprèn i punt impulsor comarcal del programa de Garantia Juvenil, dóna suport a les persones i les empreses que vulguin optar a aquesta línia de subvencions.

La jornada tècnica es farà a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el dijous 12 de juliol, a les 10,30 del matí. L’exposició anirà a càrrec d’Àlex Llovet, responsable de la gestió de la convocatòria de subvencions i cap de Secció d’Iniciatives per a l’Ocupació dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

En acabar l’exposició d’Àlex Llovet, tècnics del Servei de Creació d’Empreses del Consell Comarcal explicaran breument altres formes de suport a l’emprenedoria i en què consisteix el programa de Garantia Juvenil.

Les persones que estiguin interessada a assistir a la jornada s’han d’inscriure prèviament trucant al Servei de Creació d’Empreses del Consell Comarcal (Tel. 93 890 00 00 ext. 130 o 135) o enviant un correu a l’adreça procom@ccapenedes.cat

Vilafranca del Penedès, 27 de juny de 2018
 

A l’entrada de l’edifici de Can Freixedas, el Consell Comarcal ha instal·lat un desfibril·lador extern automatitzat (DEA) portàtil que pot diagnosticar i tractar les parades cardiorespiratòries i ajudar a salvar vides

 

Els DEA es col·loquen en llocs concorreguts i ajuden a evitar episodis de mort sobtada, donat que la seva efectivitat és màxima en els minuts inicials. Seguint les instruccions que s’escolten a través dels altaveus, es pot reanimar una persona que presenta un infart de miocardi o una taquicàrdia ventricular sense pols.

 

 

La majoria d’aturades cardiorespiratòries són causades perquè el cor fibril·la i el ritme no és l’adequat, i ocasionen quatre vegades més morts que els accidents de tràfic. Mitjançant uns elèctrodes que es col·loquen sobre el pit del pacient, els DEA diagnostiquen la causa de les aturades cardíaques analitzant el ritme dels batecs del cor. Després avisen sobre el moment adequat per aplicar una descàrrega elèctrica, d’intensitat variable, que ajuda a restablir el ritme cardíac. En altres casos, els DEA guien els assistents mentre apliquen compressions toràciques fins que arriben els serveis mèdics d’emergència.

Aquests desfibril·ladors estan dissenyats per ser utilitzats per personal no sanitari. Són totalment segurs: primer analitzen el ritme cardíac i, si la descàrrega no està aconsellada, no es produirà malgrat es premi el botó de descàrrega.

 

 

El Consell Comarcal ha contractat el servei complet de subministrament del DEA (dispositiu, instal·lació, senyalització, manteniment i formació) a través dels serveis associats de compres de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Vilafranca del Penedès, 26 de juny de 2018
 

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a proposta de l’Ajuntament del Pontons, va aprovar la declaració d’aquest nou BCIL que serà inscrit en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat.

 

El dijous 14 de juny es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va debatre una proposta la l’Àrea d’Economia i Hisenda: una modificació del pressupost de 2018.

Ramón Carbó, president de l’Àrea, va informar que es tractava d’aplicar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per dur a terme diferents projectes de Serveis Socials, Cultura i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

 

 

Tot seguit va començar el debat sobre les dues propostes de l’Àrea de Plans Tranversals. La primera, la pròrroga del contracte de gestió del servei de monitoratge dels autobusos de transport escolar. El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va explicar que quan es va resoldre el concurs inicialment es va fer una adjudicació per 2 anys i es preveure una pròrroga única per 2 anys més. Donat que els informes sobre la prestació del servei són satisfactoris, es considerava oportú proposar l’aprovació d’aquesta pròrroga. Hi van votar a favor els grups del PDeCAT, PSC-CP i el PP; es va abstenir Entesa i hi va votar en contra la CUP-PA.

La segona proposta de l’Àrea de Plans Transversals consistia en la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) del jaciment alfarer d’Hortes de Cal Pons, al municipi de Pontons.

Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura, va argumentar la proposta: “el jaciment va estar en funcionament entre els segles V i II aC i consisteix en una bòvila ceràmica de 7 forns, estructures per pastar el fang i per tornejar i fornejar les peces, espais de magatzem, una zona d’extracció d’argiles i diferents nivells d’abocaments ceràmics. Aquest nucli alfarer ibèric estava destinat a la producció de ceràmica; bàsicament àmfores, que es portaven en carro fins a Vilanova i Tarragona, des d’on s’embarcaven i viatjaven per tota la Mediterrània plenes d’oli i vi”. Actualment la major part del jaciment excavat està cobert per capes de terra i els materials trobats estan dipositats al Vinseum.

Lluís Caldentey, conseller comarcal i alcalde de Pontons, va aclarir que, “malgrat la declaració de BCIL, el jaciment continua sent de propietat privada. El propietari no hi podrà fer obres que comportin remoure el terreny, però la conservació anirà a càrrec de la Generalitat i l’Ajuntament”.

La declaració de Bé Cultural d’Interès Local és una figura de protecció patrimonial destinada a preservar béns immobles per part dels ajuntaments i obre les portes a poder demanar subvencions per a la seva conservació. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. El Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 19 de juny de 2018
 

Com cada any, el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès informa sobre aquests ajuts i els tramita davant l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat.

 

La Generalitat de Catalunya convoca aquests ajuts per facilitar l'accés a l’habitatge de lloguer i per afavorir la permanència en règim de lloguer.

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars d'un contracte de lloguer per al seu domicili habitual, que paguin fins a 600 euros i que compleixin els requisits sobre els ingressos de la unitat de convivència familiar establerts en la convocatòria. L’import d’aquests ajuts pot arribar fins a un màxim de 200 euros mensuals.

 

 

En la convocatòria de 2017, el Servei Comarcal d’Habitatge va tramitar 601 ajuts per a llogaters dels municipis de l’Alt Penedès (tots excepte Vilafranca, que té la seva pròpia Oficina d’Habitatge Municipal). L’Agència de l’Habitatge de la Generalitat va resoldre favorablement 443 d’aquestes sol·licituds. La mitjana dels ajuts va ser de 142 € mensuals i 1.706 € anuals, i en total es van rebre 755.860 € en ajuts.

Les persones interessades a informar-se o a tramitar els ajuts per al pagament del lloguer es poden adreçar al Servei Comarcal d’Habitatge sense cita prèvia.

Vilafranca del Penedès, 13 de juny de 2018
 

El Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme i l’Associació d’Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, fan una nova acció de promoció dels “Productes de la Terra”.

El dimarts 12 de juny, es va presentar en roda de premsa “La cuina d’estiu” i el programa d’activitats culturals complementari ofert pels ajuntaments per al cap de setmana de llançament.

 

 

La consellera comarcal de Promoció Econòmica i Productes de la Terra, Susanna Mèrida, va explicar que s’havia tancat un nou acord amb el Gremi de Restauració de l’Alt Penedès i l’Associació d’Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès per posar en marxa una oferta gastronòmica basada en els productes agroalimentaris tradicionals i de qualitat propis de la temporada d’estiu al Penedès. Aquesta oferta es concreta en un menú “El Penedès, tasta’l”, que serà diferent a cada restaurant però que tindrà un preu tancat de 25 €. “Per donar el tret de sortida, hem demanat la col·laboració als ajuntaments per tal d’obsequiar les persones que degustin aquest menú durant el cap de setmana del 15, 16 i 17 de juny, amb una activitat cultural gratuïta”. A diferència d’edicions anteriors en què l’oferta es limitava a un únic cap de setmana, el menú d’estiu d’“El Penedès, tasta’l” es podrà continuar degustant a tots els restaurants que participen en el projecte però amb reserva prèvia.

 

 

Núria Carbó, presidenta del Gremi de Restauració de l’Alt Penedès, va explicar que “tenint en compte que estem parlant de plats elaborats amb producte de temporada, l’oferta de menús “El Penedès, tasta’l” es mantindrà fins que hi hagi producte al mercat”. Carbó també va afegir que “enguany celebrem el 40è aniversari del Gremi i hem volgut donar un nou impuls a totes les accions de promoció. Per aquest mateix motiu, hem incrementat la participació, de 9 a 16 restaurants, en aquesta iniciativa del Consell Comarcal”.

Anna M. Subirats, presidenta de l’Associació de Productors Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès, va agrair les sinèrgies entre productors, restauradors i Administració i va defensar la qualitat dels productes que caracteritzaran aquests menús.

Els 16 restaurants que participen en l’acció de “La cuina d’estiu”, el menú que ofereix cada restaurant i les activitats culturals gratuïtes del primer cap de setmana es poden consultar al web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (www.ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 13 de juny de 2018

 

L'Observatori del Paisatge i la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat organitzen 4 sessions informatives on s'explicarà què és un catàleg, es presentaran els treballs preliminars i, sobretot, s'explicaran les diverses maneres de col·laborar-hi.

 

Les quatre sessions se celebraran els dies 12, 13, 14 i 15 de juny, als següents espais:

 • 12 de juny: Museu Molí Paperer. C/Pau Casals, 10 (Capellades)
 • 13 de juny: Museu Pau Casals. Avinguda Palfuriana, 67. Sant Salvador (El Vendrell)
 • 14 de juny: Casal d’Entitats. Carrer de Marc Mir, 15. (Sant Sadurní d’Anoia)
 • 15 de juny: Masia d’en Cabanyes. Camí ral, s/n (Vilanova i la Geltrú)

Cada sessió començarà a les 19:00h i la durada prevista és d’una hora.

 

El dijous 31 de maig es va celebrar a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès una jornada organitzada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i el Fòrum Comarcal, adreçada a alcaldes i regidors, per ajudar-los a preparar el darrer any de mandat

 

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i Joan Roca, president del Consell Comarcal d’Osona i vicepresident del Fòrum Comarcal, van explicar que aquesta és la primera d’un cicle de jornades similars que es faran a les comarques de Catalunya per preparar el tancament de la legislatura 2015-2019 i preparar les noves eleccions municipals, per a les quals es preveu una participació excepcional de més del 75% del cens.

 

 

La jornada va començar amb una ponència de Lluís Corominas, exalcalde de Castellar del Vallès i exmembre de la Mesa del Parlament, que en nom de l’Observatori de Política Municipal de l’ACM va explicar la incidència de diferents factors sociològics sobre la intenció de vot a les eleccions municipals. Corominas va fer una comparativa amb dades d’anys anteriors i va analitzar l’afectació de l’1 d’octubre. En general, com més petit és el municipi, més importants són el factor personal (la confiança en els candidats) i la valoració de la gestió duta a terme per l’equip de govern. El grup d’edat que a tots els municipis votarà més en clau no local és el de les persones entre 18 i 24 anys, que són tradicionalment també el grup que menys vota.

Pel que fa a la llengua, les persones majoritàriament catalanoparlants valoren sobretot el factor de confiança en el candidat, i les persones de llars bilingües valoren sobretot l’obra de govern. Finalment, la ideologia independentista o no independentista dels votants, que fins ara no ha estat determinant en l’opció de vots a les eleccions municipals, es preveu que serà un factor important de decisió, però per darrere de factors com la confiança en el candidat o la valoració de la gestió duta a terme.

 

 

Després d’aquesta primera ponència, la jornada va continuar amb una segona ponència titulada “Eines per acabar bé el mandat”, a càrrec de Joan Queraltó, consultor d’estratègia política. Queraltó va dir que “si es governa bé, és molt difícil guanyar des de l’oposició” i va destacar la importància de les relacions ciutadanes com una feina de govern durant tot el mandat.

Queraltó va explicar que, per augmentar el nombre de vots, els grups polítics s’han d’adreçar a aquelles persones que s’interessen per la vida política uns dies abans de les eleccions, tant per lluitar contra l’abstencionisme per comoditat com per inclinar la balança en cas d’indecisió. Queraltó va fer propostes per preparar el final de mandat: tancar i comunicar bé els projectes gestionats, organitzar les relacions ciutadanes i planificar el futur.

 

 

Finalment es va celebrar una taula rodona moderada pel periodista vilafranquí Ricard Rafecas, amb electes dels diferents grups polítics amb representació al Consell Comarcal: Pere Pons (PDeCAT), Francisco Romero (PSC-CP), Lluïsa Llop (ERC), Anna Baqués (CUP-PA), Diego Díez de los Ríos (Entesa) i Josep Tutusaus (Partit Popular).

Els 6 representants van respondre a les preguntes del moderador sobre la política municipal i comarcal: Es votarà en clau municipal o en clau Catalunya-Espanya? L’Alcaldia ha de ser per a la llista més votada? Els plens han de debatre mocions? Què en pensa el seu partit, de la Vegueria Penedès? Quines han de ser les prioritats per a la comarca durant la propera legislatura? Hi ha d’haver un síndic de greuges a cada municipi per minimitzar els conflictes? Hi ha prou cooperació entre municipis? Es planifica a llarg termini, o per guanyar les eleccions?

Vilafranca del Penedès, 4 de juny de 2018
 

El Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el Consorci de Promoció Turística del Penedès, tenen un nou aliat en la promoció de la IGP gall del Penedès.

 

 

 

L’acte de presentació del Pla estratègic de promoció del Gall del Penedès va comptar amb la presència d’Enric Ferré, President del Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès, el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch; el conseller comarcal d’Agricultura i Medi Rural, Pere Soler; la regidora de Turisme de l’Ajuntament de Vilafranca, Dolors Rius, i el director de la Fundació Alícia, Toni Massanés.

Toni Massanés va explicar un dels motius pels quals avui dia els cuiners, els restaurants i la cuina de qualitat en general, han adquirit tant de protagonisme: perquè “són prescriptors del bon menjar i dels productes de qualitat. Com que hem perdut el contacte amb el món de la pagesia, necessitem algú que ens digui d’on provenen els aliments, quines qualitat tenen i com s’han de cuinar”. A més, la percepció del bon gust dels aliments està relacionada també amb el fet de saber que han estat ben elaborats: “si sabem que una bèstia ha estat ben criada, la trobem més bona de gust. Per tant, el bon gust és un reflex del valor nutricional i sostenible”.

 

 

La Fundació Alícia, treballa amb els millors xefs i amb nombrosos professionals de disciplines paral·leles a la Gastronomia, per analitzar i posar en valor els productes alimentàries de qualitat; la seva perspectiva global té en compte des de la preservació de la biodiversitat, la producció de proximitat o el reequilibri territorial, fins a la nutrició i la forma de cuinar els productes per potenciar les seves característiques organolèptiques i nutricionals diferencials: “hem de saber que es cuina diferent un gall, si ha estat criat en llibertat”.

Dolors Rius, en nom de l’Ajuntament de Vilafranca, va afirmar que el Gall del Penedès ha de ser el producte autòcton per antonomàsia: “té una estètica fantàstica i ens representa, ens ajuda a promocionar el territori. Per això estem entusiasmats amb el suport de la Fundació Alícia, perquè el seu prestigi serà un detonant perquè el Gall sigui conegut a tot arreu”.

 

 

Xavier Lluch i Pere Soler, en representació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, van coincidir que el suport de la Fundació Alícia serà determinant a l’hora de donar a conèixer el Gall del Penedès als restaurants, les botigues i els consumidors finals. Pere Soler va afirmar que “un objectiu molt important és desestacionalitzar el consum del Gall del Penedès: ara es compra sobretot per Nadal i la Festa Major, però si els restauradors el posen a les seves cartes ens acostumarem a menjar-ne tot l’any”. Xavier Lluch va dir que “un segon objectiu molt important és ampliar el mercat: apostar perquè sigui un producte de proximitat de tota la Vegueria del Penedès, que és un mercat prou gran, i mirar cap a Barcelona, que és un mercat immens”.

En el marc de la presentació i com a acció de suport a aquesta estratègia, el Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès és des d’ahir dimarts el darrer integrant del Consorci de Promoció Turística del Penedès; el seu president, Enric Ferré, i el president del Consorci, Sergi Vallès, van signar el conveni d’adhesió al Consorci.

 

 

Vilafranca del Penedès, 30 de maig de 2018
 

Els alcaldes demanen que la Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat signi un conveni amb els ajuntaments per tal que els Mossos d’Esquadra puguin dur a terme tasques de videovigilància als municipis sense policia local

 

El dijous 24 de maig es va celebrar sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès al Centre de Dinamització Turística Local d’Avinyonet del Penedès.

 

 

En el primer punt de l’ordre del dia, l’adjunt a la direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat, Samuel Reyes, va informar sobre les línies de subvenció per al manteniment i la conservació de les lleres dels rius en zones urbanes i no urbanes. Els alcaldes van demanar al representant de l’ACA que se simplifiqui la tramitació administrativa per sol·licitar aquestes subvencions pensant en els petits municipis que no tenen tècnics de Medi Ambient.

Samuel Reyes també va explicar que l’ACA està revisant els estàndards per a la construcció de depuradores per donar resposta a les necessitats dels petits municipis. També va afirmar que tenen la voluntat de construir totes les depuradores que siguin necessàries per evitar afectacions al medi i va oferir la fórmula de signar convenis d’obra avançada amb els ajuntaments.

En el segon punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes, la secretària de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya i membre de la Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat, Marisa Marco, va explicar la normativa i la problemàtica sobre la videovigilància, tant si es fa amb la finalitat de prevenir delictes, com si es fa amb la finalitzat de gestionar el trànsit o sancionar les infraccions de tràfic.

La Comissió de Control és l’encarregada d’elaborar els informes que serveixen per autoritzar, denegar o renovar els permisos per a la instal·lació de càmeres de videovigilància. Marco va explicar com s’han de tramitar aquests permisos i va conscienciar els alcaldes sobre la necessitat de formalitzar administrativament les instal·lacions de titularitat municipal per garantir el valor probatori de les imatges enregistrades.

Els alcaldes de la Granada, Diego Díez de los Ríos, i Olesa de Bonesvalls, Josep M. Tillo, entre d’altres, van exposar-li la seva preocupació i la sensació de desemparament que viuen els veïns dels seus municipi davant certes problemàtiques de seguretat ciutadana que es podrien prevenir i abordar instal·lant càmeres de videovigilància en espais públics. En aquest sentit i donat que hi ha altres municipis de la comarca que tenen la voluntat d’instal·lar càmeres de videovigilància en espais públics, tots els alcaldes van donar suport a la proposta de demanar al Departament d’Interior de la Generalitat que es facin les gestions necessàries perquè els Mossos puguin ser els responsables de les instal·lacions de videovigilància quan en els municipis que no tinguin policia local.

La representant de la DGAS va informar que des de la Comissió de Control (un òrgan participat per diverses administracions) aquesta és una línia de treball prioritària i que tan bon punt es formi el nou Govern de la Generalitat es reprendran les reunions per intentar arribar a un acord.

 

 

En el tercer punt de l’ordre del dia, l’assessor de l’empresa AssegurDat, Jordi Gago, va presentar breument el nou Reglament general de protecció de dades i va explicar que els ajuntaments han d’adoptar mesures d’organització, mesures de seguretat tecnològica i mesures per al tractament de les dades, coordinades per un delegat de Protecció de Dades. També va parlar sobre la necessitat de formar i informar el personal dels ajuntaments perquè coneguin i respectin els seus drets i els drets de les persones, les entitats i les empreses amb les quals treballen.

En el quart punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes, el cap de l’Oficina de Seguiment de Contractes de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Víctor Torrents, i el cap del Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica de l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat, Lluís Morer, van explicar l’acord marc de mobilitat sostenible signat entre ambdós organismes i les novetats de la central de compres de l’Associació. En concret, van detallar la nova oferta de vehicles híbrids i elèctrics i de punts de recàrrega ràpida i semiràpida per a aquests vehicles. Torrents i Morer van demostrar amb xifres l’evolució imparable dels vehicles elèctrics, que cap a l’any 2025 substituiran en quota de mercat els vehicles dièsel i de benzina.

En el cinquè punt de l’ordre del dia, el director del grup Entrem-hi, Juli Silvestre, i el director de la cooperativa ACTUA, Miquel Carreto, van presentar l’Ateneu Corporatiu Coopsetània. Aquest projecte s’emmarca en un programa d’ateneus promogut per la Generalitat per generar més economia social i solidària, que ajudi a redistribuir la riquesa. Coopsetània ofereix serveis de proximitat i les empreses que la integren treballen des de fa anys amb nombrosos ajuntaments de l’Alt Penedès oferint serveis de jardineria, neteja, recollida de residus i activitats formatives.

En el torn d’informacions de la Presidència, el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, va explicar als alcaldes que rebrien una enquesta per conèixer les necessitats de cada ajuntament sobre la contractació per hores de personal tècnic, amb l’objectiu de valorar la idoneïtat de contractar aquests serveis de manera conjunta des del Consell Comarcal.

 

 

La sessió plenària del Consell d’Alcaldes va finalitzar amb una visita guiada per l’alcalde d’Avinyonet del Penedès, Oriol de la Cruz, al Centre d’Interpretació DO Vinífera, una de les exposicions sobre la civilització ibèrica i sobre la recerca arqueològica de la vinya i el vi més destacades de Catalunya. Recull el resultat dels treballs d’excavació arqueològica fets durant més de 18 anys al jaciment ibèric de la Font de la Canya, un centre de mercaderies de l’antiga Cessetània ubicat al municipi d’Avinyonet del Penedès.

Vilafranca del Penedès, 28 de maig de 2018

 

Una tècnica del Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i una tècnica de prevenció de drogues de la Mancomunitat Penedès-Garraf han iniciat una ronda de reunions amb els regidors i tècnics de Joventut dels municipis de la comarca per preparar aquest nou Pla de Drogues de l’Alt Penedès.
COMENÇA LA REDACCIÓ DEL PLA DE DROGUES 2019-2023
La presidenta de la Mancomunitat, Rosa Huguet, i el conseller comarcal de Joventut, Cèsar Herraiz, amb els tècnics que treballen en el Pla de Drogues de l'Alt Penedès

 

L’objectiu d’aquestes reunions és explicar les actuacions que s’han dut a terme durant l’any 2017 en el marc del Pla Comarcal de Drogues 2015-2018, informar sobre la finalització del Pla el desembre de 2018 i posar les bases del nou Pla de Drogues per al període 2019-2023.

 

 

Entre les actuacions de 2017, destaquen les sortides dels Punts Mòbils de Salut, el treball al voltant del conte “Una setmana per recordar”, els 25 tallers sobre drogues als instituts de la comarca, l’edició del material “Amb què ens estem liant?”, la formació impartida als tècnics municipals i comarcals, la col·laboració amb la campanya de gènere “T’han maleducat”, el taller “Jugo les meves cartes” i el Servei d’Assessorament Familiar sobre Alcohol i altres Drogues.

Actualment hi ha 23 municipis de l’Alt Penedès adherits al Pla de Drogues 2015-2018. El nou Pla 2019-2023 està en fase de disseny i elaboració i està previst que s’aprovi a finals de 2018.

Els objectius principals del Pla de Drogues són prevenir el consum de drogues i reduir-ne els danys associats, i per fer realitat aquests objectius el Consell Comarcal i la Mancomunitat treballen en 4 grans eixos: Prevenció i reducció de riscos, Detecció i intervenció, Atenció i tractament, i Comunicació i participació comunitària.
 

Vilafranca del Penedès, 16 de maig de 2018
 

FOTO: La presidenta de la Mancomunitat, Rosa Huguet, i el conseller comarcal de Joventut, Cèsar Herraiz, amb els tècnics que treballen en el Pla de Drogues de l'Alt Penedès.

 

Exposició d'imatges en format estereoscòpic dels anys 1910-1930

Amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, del 4 al 10 de juny, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès ha preparat una exposició de imatges d’entre els anys 1910 al 1930 del segle XX en format estereoscòpic (en 3 dimensions), que donen una visió gens coneguda de Vilafranca, el Penedès i alguns personatges que hi van viure.

 

 

La fotografia, està basada en la visualització de dues imatges d’un mateix objecte o lloc, lleugerament desplaçades, fet que implica una doble perspectiva del mateix objecte, paisatge o personatge. D'aquesta manera, emprant unes ulleres especials amb un ull de color vermell i un altre de color blau, el nostre cervell rep dues imatges però les interpreta com una de sola produint-se una sensació tridimensional, és a dir, afegint una tercera dimensió a les imatges convencionals en 2D.

Les imatges estereoscòpiques, apareixen a la primera meitat del segle XIX, en Charles Wheatstone, físic anglès, estableix les bases de la visió tridimensional, construint ell mateix un aparell per poder apreciar figures geomètriques en relleu. Als voltants del 1850, ja es dissenya i construeix la primera càmera fotogràfica estereoscòpica, i poc després, un visor amb lents per poder observar les fotografies.

En aquesta exposició, es fan servir imatges originals estereoscòpiques processades informàticament de diferents fons dipositats a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès: fons Jaume Casanova, que conté imatges de l’Alt i Baix Penedès, Baix Llobregat, Barcelona i Vilafranca i també imatges del fons Miquel Domingo amb imatges de Sant Quintí de Mediona. També inclou fotografies del fons fotogràfic de l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya, custodiat a l’Arxiu Nacional de Catalunya amb obres dels fotògrafs Alsina, Bartomeu, Biosca, Izard i Oliveras.

Per complementar les imatges, hi ha fotografies actuals fetes pel fotògraf Jordi Valls amb la mateixa càmera estereoscòpica original de l’època on podrem observar els canvis que han sofert els paisatges amb el pas dels temps.

De l’1 de juny al 17 de juny - Capella Sant Joan. Vilafranca del Penedès
Horaris visites:
De dimecres a divendres de 17 a 20 h
Dissabtes de 18 a 20 h
Diumenges de 12 a 14 h i de 18 a 20 h

Vilafranca del Penedès, 26 de maig de 2018

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès van presentar aquesta campanya d’àmbit comarcal en el marc de la 9a Setmana de la Gent Gran de Vilafranca que es va encetar dilluns i finalitzarà diumenge

 

En nom de l’Ajuntament, Raimon Gusi, regidor de Gent Gran, i Ramon Zaballa, tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social, i en nom del Consell Comarcal, Jordi Bosch, president de l'Àrea d'Atenció a les Persones, van presentar la campanya ahir dimarts, dia 22 de maig, al claustre de Sant Francesc, acompanyats d’un grup de persones grans i de professionals que treballen amb aquest col·lectiu.

 


Raimon Gusi va explicar que la campanya està plantejada en positiu, reivindicant el dret de les persones grans a rebre un bon tracte en qualsevol àmbit (físic, psicològic, econòmic, domèstic, social...) i va tenir paraules de reconeixement per als familiars que cuiden desinteressadament les persones grans amb respecte i “carinyo”, que tracten bé les persones grans malgrat la feinada que això els comporta.


Jordi Bosch va afirmar que hi ha un gran silenci a l’entorn dels maltractaments a la gent gran i que el silenci acaba sent còmplice d’aquests maltractaments. Per tant, un dels objectius de la campanya “Tracta’m bé” és conscienciar la ciutadania sobre què és un maltractament, convertir-la en detectora i animar tothom a denunciar els maltractaments per posar-hi fi.


Ramon Zaballa va dir que en els darrers 100 anys l’esperança de vida a Catalunya ha augmentat en 30 anys, per la qual cosa el nombre de persones grans dependents també s’ha incrementat. Donat que la dependència fruit de l’envelliment ens fa vulnerables, la societat i els governs han de donar resposta a aquesta problemàtica i garantir una vida digna a les persones grans.

 


La campanya “Tracta’m bé” està inspirada en una campanya similar del Consell Comarcal del Solsonès i es durà a terme simultàniament a tota la comarca de l’Alt Penedès. La primera activitat d’aquesta campanya és l’exposició de fotografies que explica en què consisteix donar un bon tracte a les persones grans. Les fotografies han estat fetes per voluntaris del Club Diafragma, de Vilafranca, i els personatges que hi apareixen són persones grans i professionals de la comarca que han cedit la seva imatge desinteressadament per a la campanya. L’exposició es pot visitar al vestíbul de l’Hospital de l’Alt Penedès, després es traslladarà al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny i més endavant començarà un recorregut itinerant pels municipis de l’Alt Penedès. Els cartells de l’exposició es penjaran també en botigues, centres de salut, ajuntaments i altres espais públics.

Vilafranca del Penedès, 23 de maig de 2018

El Servei Comarcal d’Habitatge ha atès persones que han signat contractes de lloguer amb una persona que finalment ha resultat no ser la propietària de l’habitatge i altres persones que paguen per ocupar un habitatge.

Per tal d’evitar caure en el parany de signar un contracte de lloguer amb un fals propietari, el Servei d’Habitatge recomana demanar sempre la nota registral simple abans de signar el contracte, especialment si el contacte amb la propietat s’ha fet per un anunci a Internet, a la premsa o un anunci al carrer.

Si el propietari no mostra la nota registral amb data actual i el futur llogater té molt d’interès a llogar, pot aconseguir fàcilment el document al Registre de la Propietat (indicant l’adreça exacta). Amb la nota registral actualitzada, el futur llogater disposarà de les dades de la persona o persones que tenen dret a llogar aquell habitatge i, abans de signar el contracte de lloguer, podrà comparar les dades de la nota amb el DNI de la persona o persones que li ofereixen llogar. En el cas que hi hagi més d’un propietari, hauran de signar tots o la majoria d’aquests.

Per evitar altres problemes relacionats amb el lloguer, el Servei Comarcal d’Habitatge recomana també no fer en cap cas pagaments de rendes per avançat, demanar la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic abans de signar el contracte, i demanar el justificant d’ingrés de la fiança un com signat el contracte. També aconsella canviar titularitat dels subministraments i no només fer el canvi de domiciliació, per tal de poder escollir les tarifes que més s’ajustin a les necessitats del llogater i beneficiar-se de possibles descomptes.

 

 

 

El Consell Comarcal recomana també als propietaris que vulguin llogar que tinguin tots els documents esmentats anteriorment per no incórrer en responsabilitats ni ser objecte de sancions administratives. També els recorda que els contractes de lloguer s’han s’ajustar al que preveu la Llei d’Arrendaments Urbans i que no es pot pactar res que vagi en contra d’aquesta Llei (encara que les parts hi estiguin d’acord). La durada mínima dels contractes de lloguer d’habitatges habituals és de 3 anys, però es poden pactar períodes més llargs.

Una altra problemàtica sobre la qual el Servei Comarcal d’Habitatge ha rebut consultes és la de les persones que accepten pagar un “lloguer” a altres persones que, a canvi, els faciliten l’ocupació d’un habitatge. A més de ser responsables de cometre un delicte d’ocupació il·legal, aquests “llogaters” poden quedar en mans de grups delinqüencials organitzats.

Per tots aquests motius, el Consell Comarcal ofereix orientació gratuïta i imparcial a propietaris i llogaters, i els demana que no signin cap contracte sense assessorar-se apropiadament o sense tenir en compte els consells exposats aquí. També disposa d’una borsa d’habitatge de lloguer per a propietaris i llogaters i facilita la signatura gratuïta del contracte de lloguer.

Pensant en els propietaris que volen llogar o que ja tenen llogat un habitatge, el Consell Comarcal ha organitzat una xerrada titulada “Habitatge, què en saps?”, per explicar tots els aspectes relacionats amb els contractes de lloguer. La xerrada forma part del cicle de sessions informatives 2018 del Servei Comarcal d’Habitatge i es farà el dijous 31 de maig, a les 19 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal. Atès que les places són limitades, cal inscriure’s prèviament per telèfon (93 890 00 00), presencialment (a la seu del Consell Comarcal) o online (a través del web www.ccapenedes.cat del Consell Comarcal o fent servir el codi qr).

 

 

Vilafranca del Penedès, 23 de maig de 2018

El dijous 17 de maig es va celebrar una sessió de treball al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per exposar com s’entén actualment el servei públic d’una escola de música municipal o comarcal i per conèixer la nova oferta de l’Escola de Música de l’Alt Penedès de cara al curs escolar 2018-2019.

 

Aquesta sessió de treball s’inclou dins un programa d’assessorament que duu a terme la Diputació de Barcelona per posar en valor la feina de les escoles de música i, en el cas de l’Escola de Música de l’Alt Penedès, per impulsar nous projectes i fer propostes de millora 10 anys després de la seva creació.

 

 

Hi van participar alcaldes i regidors d’Ensenyament de la comarca, el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch; la consellera comarcal d’Ensenyament, Carme Villanueva; la directora de l’Escola de Música de l’Alt Penedès, Sílvia Romera; el director de l’Escola de Música de Santa Perpètua de Mogoda, Eliseu Ribes, i la tècnica d’Ensenyament del Servei de Suport Municipal de la Diputació de Barcelona, Montse Barbosa.

Montse Barbosa va ressaltar els dos grans vessants socials de l’ensenyament musical: el desenvolupament de competències clau per a la ciutadania en els usuaris i la formació com a eina de participació i cohesió social. Alhora va explicar que la jornada que el professorat dedica a la gestió i la coordinació d’activitats fora de l’aula és clau perquè les escoles de música siguin una eina de dinamització cultural als municipis.

En comparació amb el passat, avui es concep les escoles de música com a escoles inclusives que treballen per a la transformació col·lectiva: estan obertes a la diversitat d’interessos i als diferents tipus de música i tendències, i no pretenen identificar el talent d’uns pocs sinó treballar per desenvolupar les capacitats expressives de tots.

Pel que fa a l’Escola de Música de l’Alt Penedès, la intenció és fer créixer el seu impacte oferint noves activitats formatives de curta durada i noves activitats obertes a la ciutadania, en col·laboració amb els ajuntaments i els agents socials i culturals.

La sessió de treball es va tancar amb una actuació del grup NKaputxats-Jazz Band, format per 10 alumnes de l’EMAP de 8 municipis diferents i dirigits pel professor de l’EMAP Esteve Rodríguez.

Vilafranca del Penedès, 21 de maig de 2018
 

El Ple va aprovar una moció en defensa de la Llei 9/2017, que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec als fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, i en contra del recurs d’inconstitucionalitat presentat contra aquesta llei pel Govern de l’Estat espanyol.

 

El dijous 10 de maig es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat de la proposta única de l’Àrea d’Economia i Hisenda: un expedient de modificació del pressupost de 2018.

Ramon Carbó, president de l’Àrea, va informar que es tractava d’aplicar majors ingressos i una part del romanent de tresoreria per dur a terme diferents projectes del Consell Comarcal, com són la col·laboració amb Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès, el projecte europeu Life Clinòmics, la sortida anual de bones pràctiques en viticultura i noves actuacions a realitzar des de la Conselleria d’Ensenyament. La modificació es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat sobre la moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària. Els portaveus dels grups van defensar el dret a la sanitat com un dret humà fonamental. També van argumentar que els col·lectius que es volia excloure de l’atenció sanitària pública i gratuïta veurien com augmenta la seva vulnerabilitat i la seva desigualtat, i que la cobertura universal de l’atenció sanitària és un dret bàsic i un element de cohesió social central de l’estat del benestar. La moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, la CUP-PA i Entesa, i l’abstenció del PP.

 

 

La sessió va finalitzar amb el torn de precs i preguntes i el torn d’informacions de la Presidència. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va informar sobre l’entrevista mantinguda amb el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, en la qual se li va confirmar que els vehicles agrícoles podran seguir fent ús de la C-15 durant la campanya de la verema en els mateixos termes que els anys anteriors i, en el transcurs de la qual, el president del Consell Comarcal va demanar que la Generalitat estudiï la viabilitat de fer una parada a l’Hospital de Sant Camil (Sant Pere de Ribes) per als autobusos de transport públic que fan la ruta de Vilafranca a Vilanova.

Vilafranca del Penedès, 14 de maig de 2018
 

L’EMAP ofereix programes de formació musical per a nens i nenes (a partir de 3 anys), per a joves i per a adults, i té aules en 12 municipis de l’Alt Penedès (en escoles i centres cívics cedits pels ajuntaments).

 

Fins al divendres 8 de juny restarà obert el període d’inscripcions a l’Escola de Música de l’Alt Penedès, una aposta educativa del Consell Comarcal que es duu a terme en col·laboració amb 17 ajuntaments de l’Alt Penedès.

 

 

L’EMAP tancarà el curs 2017/18 amb més de 300 alumnes i el seu objectiu és continuar creixent per donar servei a molts més ciutadans. Entre les novetats del nou curs escolar, hi ha l’oferta instrumental basada en la música tradicional, amb instruments com la gralla, la tenora i el fiscorn, que cursaran els professors Manu Sabaté i Pere Montserrat. També serà una novetat l’oferta de Musicoteràpia, que coordina la musicoterapeuta Roser Ríos.

L’escola de música comarcal potencia les audicions públiques i les formacions intermunicipals com la Banda, la Xaranga, la Batukada, la Jazz-Band i les orquestres de corda i de guitarra. Tots aquests conjunts estan formats per alumnes de diferents municipis i, alhora que ofereixen una oportunitat formativa als seus integrants, permeten a les famílies participar dels progressos dels alumnes i col·laboren a dinamitzar la vida cultural dels municipis de l’Alt Penedès on tenen lloc els concerts i les audicions.

 

 

Tota la informació sobre aules, oferta educativa, horaris i preus, es pot consultar al blog de l’Escola de Música de l’Alt Penedès (www.emap.cat) o bé trucant al Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Tel. 93 890 00 00).

Vilafranca del Penedès, 8 de maig de 2018

 

 

Amb una puntuació d’un 94% d’indicadors positius, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès encapçala el rànquing dels 4 consells comarcals que han rebut el Segell Inforparticipa a la Transparència i la Qualitat de la Informació

 

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona va lliurar ahir els guardons InfoParticipa 2017 als 92 ajuntaments, els 4 consells comarcals i les 3 diputacions que compleixen amb els indicadors de transparència i qualitat de la informació definits pel Laboratori.

 

 

Aquests guardons s’atorguen avaluant la informació que es publica als webs de les administracions públiques; en concret, s’analitza si la informació publicada facilita que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui saber quins són els representats polítics del municipi, com es gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast, i més enllà d’això, es valora que la informació sigui accessible. Els resultats es publiquen, georeferenciats, al Mapa Infoparticipa (http://mapainfoparticipa.com/index/home/).

L’acte de lliurament dels guardons es va celebrar a la sala d’actes de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, i va comptar amb la presència dels màxims representants dels ens organitzadors: Margarita Arboix, rectora de la UAB; Amparo Moreno, directora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania de la UAB; Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat.

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, va rebre el Segell InfoParticipa 2017 de mans de la rectora de la UAB, que va felicitar els ens locals guardonats “perquè feu un esforç perquè els vostres ajuntaments i consells comarcals siguin un model del que ha de ser el servei públic”.

 

 

Per atorgar el Segell s’han tingut en compte aspectes qualitatius, com ara que la informació estigués organitzada i presentada de manera clara, intel·ligible, completa i actualitzada, per possibilitar consultes àgils i ràpides per part de la ciutadania. En un context de més exigència qualitativa, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha superat la puntuació obtinguda l’any anterior i manté el compromís de revalidar el Segell en la propera avaluació.

Vilafranca del Penedès, 26 d’abril de 2018

El dissabte 21 d’abril es va lliurar el Premi Eduard Vendrell i Baqués, de viticultura i enologia, que convoquen anualment el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Escola de Viticultura i Enologia “Mercè Rossell i Domènech” d’Espiells (Sant Sadurní d’Anoia).

 

El premi va ser instituït l’any 1999 com a homenatge pòstum a qui fou, primer alumne i després professor, de l'Escola de Viticultura i Enologia d'Espiells.

Amb aquest premi, el Consell Comarcal i l’Escola de Viticultura i Enologia volen estimular la formació i la qualificació professional de les persones joves i donar a conèixer les experiències que es duen a terme per a la millora de la viticultura del Penedès i de la seva promoció exterior.

El jurat d’aquesta 19a edició estava format per Xavier Vidal, director de l’Escola de Viticultura; Joan Solé, professor de la mateixa escola, i Pere Soler, conseller d’Agricultura del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

 

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, va lliurar el premi en el marc de la jornada de portes obertes de l’Escola de Viticultura i Enologia.

El premi Eduard Vendrell va ser per al treball titulat “Disseny i dimensionament d’un celler modular”, presentat per Luís Arias. El jurat va concedir també un accèssit al treball titulat “Ús de xips de fusta per a la millora organolèptica de la ratafia”, presentat per Guillem Ricart Gonzàlez, Francisco Javier Rauet Creus i Adrià Salat Sala.

Vilafranca del Penedès, 25 d’abril de 2018
 

La moció va ser consensuada pels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, la CUP-PA i Entesa i es va aprovar en el Ple ordinari del 19 d’abril.

 

El Ple va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i amb 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, donar compte de la liquidació dels pressupostos del Consell Comarc al de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès corresponents a l’exercici 2017. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va informar que “les dues liquidacions són positives, amb 793.767 i 53.482 € de romanent respectivament, la qual cosa permet afrontar l’exercici 2018 amb seguretat”.

 

 

La segona proposta era un expedient de modificació del pressupost de 2018. Ramon Carbó va explicar que calia suplementar partides per incorporar subvencions de la Generalitat i aportacions dels ajuntaments. La modificació es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’addenda per a l’any 2018 del Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat i el Consell Comarcal per a la realització d’actuacions en matèria de Consum. El vicepresident Ramon Carbó va informar que es tractava d’acceptar l’aportació anual de la Generalitat per gestionar l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor i que l’aportació havia augmentat respecte de l’any 2017 per raó de l’efectivitat del Consell Comarcal en el desenvolupament de l’encàrrec de gestió. L’addenda es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord de l’ordre del dia i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació va començar el debat d’una moció consensuada per tots els portaveus dels grups polítics, excepte el PP, per a l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol. Entre d’altres, la moció declara la vulneració de les llibertats de les persones i la persecució de la lliure expressió, la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir de la ciutadania. També denuncia la manca de separació de poders de l’Estat espanyol i seva la manipulació i la coacció dels mitjans de comunicació, i apel·la a les institucions europees i a la justícia internacional perquè intercedeixin de manera immediata i garanteixin el respecte als drets de la ciutadania de Catalunya. La moció es va aprovar amb els vots a favor dels consellers i conselleres del PDeCAT, ERC, la CUP-PA i Entesa i 5 consellers del PSC-CP. Hi va votar en contra el conseller del PP i es van abstenir 3 consellers del PSC-CP.

La sessió plenària del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 20 d’abril de 2018

 

La Diputació de Barcelona va presentar el projecte per fer arribar la fibra òptica a aquests 6 municipis de l’Alt Penedès a través de la Xarxa de Carreteres Locals de titularitat pròpia

 

Les obres començaran a finals d’abril i finalitzaran abans del 31 de desembre de 2018. Així ho van anunciar el diputat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Joan Carles García Cañizares, i el d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, durant l’acte presentació del projecte als alcaldes celebrat el dilluns 16 d’abril a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Aquesta actuació forma part d’una de les accions prioritàries del Pla de mandat 2016-2017 de la Diputació per promoure que qualsevol persona dins el territori de la demarcació de Barcelona tingui accés a serveis de banda ampla competitiva i de qualitat, en línia amb l’agenda digital europea.

 

 

Per fer arribar la fibra òptica s’aprofitaran els projectes ja planejats per a la conservació i la millora de la seguretat en les carreteres, i s’incorporarà dins de la de cuneta de formigó la infraestructura per a la fibra òptica. En concret, es construirà una secció de 4 tri-tubs de 20 mm amb arquetes als extrems, als nuclis de població i als polígons d’activitat econòmica.

El projecte s’ha fet de forma coordinada amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) i l’acord permetrà a la corporació reservar conductes per cablejar els edificis de la Generalitat (bàsicament centres d’atenció primària i escoles) i el seu possible ús en serveis tecnològicament avançats d’autoprestació sobre les carreteres.

Soterrar la fibra òptica és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable, de molt altes prestacions i poc o gens afectat per les condicions ambientals i meteorològiques externes. A més, és respectuós amb el medi ambient i les persones i presenta un risc d’obsolescència molt baix per a la propera dècada.

 

 

A finals d’abril s’iniciaran les obres per cablejar els 21 Km de carreteres que portaran la fibra òptica als municipis de les Cabanyes, Font-rubí, Sant Llorenç d’Hortons, Santa Fe del Penedès, Torrelavit i Vilobí del Penedès. La inversió a l’Alt Penedès serà d’1,67 M € i la població potencialment beneficiària és de 7.794 habitants. La Diputació ha dissenyat aquest projecte per als municipis on no hi ha fibra òptica o on només hi ha un operador, per tal d’aconseguir preus competitius per als veïns.

En una segona fase prevista per al següent mandat, la Diputació, en conveni amb la Generalitat, desplegarà la fibra òptica als municipis de Castellví de la Marca, Gelida, Mediona, Santa Margarida i els Monjos i Subirats, aprofitant la Xarxa de Carreteres Locals de la Diputació de Barcelona que enllacen amb carreteres de la Generalitat.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va afirmar que “a nivell comarcal és una gran notícia, perquè no podem quedar-nos enrere en una qüestió tecnològica tan important i necessària per a la ciutadania i les empreses del nostre territori” .

Vilafranca del Penedès, 18 d’abril de 2018

Ahir dimarts dia 17 d’abril, els alcaldes i les alcaldesses de 23 municipis de la comarca van fer un acte de signatura conjunt a l’església romànica de Sant Valentí, a les Cabanyes.

 

Agustí Vallverdú, alcalde de les Cabanyes , els va donar la benvinguda dient “la societat en la qual vivim és i vol ser culta, avançada, solidària, lliure i democràtica (...) Estem aquí perseverant en una defensa pacífica i democràtica per recuperar les nostres institucions, perquè els nostres representants surtin de la presó i tornin de l’exili (...)”.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i alcalde de Font-rubí, va dir que “Estem convençuts que si actuem conjuntament, des de la societat i les institucions, si som persistents, si ens mantenim ferms, si perseverem en la defensa dels principis democràtics... no només aconseguirem posar fi a les imposicions i la repressió sinó que podrem aspirar –cadascú des de les seves legítimes opcions polítiques- a construir un país millor, més just i més lliure”.

 

 

La declaració per una resposta unitària en defensa dels principis democràtics i dels drets civils i polítics va ser signada pels alcaldes i les alcaldesses d’Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Castellví de la Marca, Font-rubí, la Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, el Pla del Penedès, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès.

El text de la declaració diu així:

“Els alcaldes i les alcaldesses dels municipis de la comarca, i comptant amb el suport de representants de la societat civil, compromesos tots amb la defensa dels drets civils i polítics, ens adrecem a les ciutadanes i els ciutadans de l’Alt Penedès davant la gravetat de la situació política i democràtica que viu el nostre país.

Ens trobem en un context d'involució democràtica sense precedents. Els darrers temps hem vist com es retallaven i vulneraven progressivament drets fonamentals. Hem vist com es perseguia policialment un referèndum, i com es reprimia violentament les persones que hi havien anat per votar.

L'escalada de vulneracions de drets fonamentals perpetrades des de les institucions de l'Estat va fer un nou salt, inacceptable per a tots els demòcrates.

Perquè criminalitzar idees polítiques legítimes, i considerar accions polítiques pròpies d'una democràcia com a fets delictius, no és justícia, és repressió.

Perquè empresonar persones per les seves idees polítiques, i denegar la llibertat a qui no renuncia als seus ideals legítims, és acabar amb la llibertat ideològica.

Són accions que vulneren els drets civils i polítics que sostenen l'estat de dret.

Les injustes decisions preses pels tribunals signifiquen un pas més. Un pas
dolorosament contundent i definitiu en el marc de la repressió política i la vulneració dels drets fonamentals de la ciutadania d'aquest país.

El que estem patint amb l’empresonament, entre d’altres diputats i diputades, és un atac més al cor de la democràcia.

En conseqüència, ningú no pot restar indiferent davant d'aquest atac. Ens interpel·la a totes i tots els que estimem la democràcia, la justícia i les llibertats, amb independència de les nostres opcions partidistes i ideològiques.

Tenim representants polítics a la presó i a l'exili. Tenim el Govern de la Generalitat intervingut. I un Parlament assetjat pels tribunals, al qual no es permet desenvolupar lliurement les seves funcions, inclosa la primera i essencial, la d'elegir el President de la Generalitat.

Ignorant la separació de poders, atacant els drets polítics dels successius candidats, i amb ells, els drets polítics de la ciutadania, han suspès la democràcia.

Ja n'hi ha prou.

Han suspès la democràcia, i només podrem recuperar-la des de la fermesa i la unitat de tots els demòcrates.

No els volem proposar retòrica, els proposem dignitat. No els demanem laments, els demanem respostes. Els instem a formar, des d'ara mateix, un front unitari, des de l’Alt Penedès, en defensa de la democràcia i dels drets fonamentals.

Un front transversal, basat en el respecte de la pluralitat.

Una aliança de tots els demòcrates per exigir i aconseguir la llibertat de les persones perseguides per haver posat en mans de la ciutadania les decisions sobre el futur polític d'aquest país. Perquè el seu empresonament és injust. És innecessari. És indigne d'un país democràtic. És propi d'un règim autoritari.

Aquest no és un embat de banderes, sinó de valors universals. Per això, emplacem els demòcrates de l’Alt Penedès a unir-nos en la defensa de la pau i la llibertat. Proposem l’adhesió de totes les alcaldesses i tots els alcaldes de l’Alt Penedès al front per la democràcia i contra la repressió, proposat pel president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, amb l’objectiu d’eixamplar aquest moviment a d’altres col·lectius de la comarca: sindicats, patronals i associacions cíviques.

La sensació d'indefensió i d'injustícia és molt gran. Però la resposta, ara més que mai, ha de ser cívica, pacífica, democràtica i massiva. I ha de ser política. Posem la política al centre. Ara, és l'hora de la política.

Són moments greus. Però és precisament en les hores greus quan hem de demostrar la nostra fermesa, les nostres conviccions, el nostre compromís amb les persones, amb la democràcia, i amb el país.

Que tothom que avui viu la grisor d'aquests moments estigui segur que aquest país sempre continua endavant, digne i amb el cap ben alt.

Malgrat la duresa de l'embat que hem rebut, volem transmetre un missatge d'esperança. Estem convençuts que si actuem conjuntament, des de la societat i les institucions, si som persistents, si ens mantenim ferms, si perseverem en la defensa dels principis democràtics, no només aconseguirem posar fi a les imposicions i la repressió, sinó que podrem aspirar -cadascú des de les seves legítimes opcions polítiques- a construir un país millor, més just i més lliure.

Mantinguem fermes les banderes de la dignitat i la democràcia. Conjurem-nos per defensar els drets civils i polítics d'aquest poble. Construïm conjuntament un futur d'esperança i llibertat per a totes i tots.

Visca la democràcia i visca Catalunya”.

Un cop finalitzada la signatura de la declaració, el president del Consell Comarcal va donar la paraula als alcaldes. Servand Casas, alcalde de Mediona, va prendre la paraula per explicar el posicionament dels alcaldes socialistes.

Vilafranca del Penedès, 18 d’abril de 2018

 

La “Diagnosi de la salut mental i de les necessitats existents i previstes per a la comarca de l'Alt Penedès” presenta les línies estratègiques prioritàries, algunes mesures per abordar-les i accions específiques per als propers anys.

 

Els divendres 13 d’abril es va presentar a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès aquest estudi impulsat per la Diputació de Barcelona i sol·licitat per la Taula de Salut Mental de l’Alt Penedès (representada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Vilafranca i Sant Sadurní d’Anoia).

La consultoria tècnica Prisma, adscrita a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i al Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, ha estat l’encarregada de fer aquest estudi, que s’ha dut a terme durant l’any 2017 en col·laboració amb les persones que integren la Taula de Salut Mental de l'Alt Penedès.

 

 

El projecte es va desenvolupar en quatre fases: la primera va estimar de forma quantitativa l’estat de la salut mental de les persones que viuen a la comarca, i la segona va avaluar el nivell de desplegament de recursos públics per atendre aquestes persones. En la tercera i quarta fases es van interpretar les dades, es van complementar amb el coneixement expert dels participants i es van consensuar les mesures necessàries per donar resposta a les necessitats detectades.

Algunes de les dades destacades d’aquesta Diagnosi són: el 20,5% de la població de l’Alt Penedès reportava tenir o haver tingut un problema de salut mental i un 9,5% està en situació de risc de desenvolupar una patologia mental durant el proper any, els problemes econòmics i d’ocupabilitat eren especialment rellevants en la població que tenia o havia tingut un problema de salut mental (una de cada 2 persones amb problemes de salut mental tenia dificultats per arribar a final de mes), la disponibilitat de llars residencials és insuficient i les persones grans amb problemes de salut mental no hi poden accedir.

 

 

Els experts consultats en aquest estudi constaten, entre d’altres: les dificultats d’integració a la comunitat de les persones amb problemes de salut mental, les dificultats per accedir als recursos comunitaris i als serveis específics (en gran mesura, per la dispersió del territori i la insuficient disponibilitat de transport públic), la baixa qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental, la dotació insuficient del personal dels serveis especialitzats per donar resposta a la demanda del territori, les dificultats de coordinació assistencial a la xarxa de salut per la manca de la història clínica compartida, i la necessitat d’un hospital de dia infanto-juvenil a l’Alt Penedès.

 

 

Jordi Bosch, president de l'Àrea d'Atenció a les Persones del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, va afirmar que “elevarem a la Conselleria de Salut de la Generalitat les conclusions d’aquesta recerca exhaustiva per demanar que les necessitats de la comarca estiguin cobertes”.

Ramon Zaballa, tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, va explicar que “la demanda de fer aquesta diagnosi va sorgir de la comarca per saber quins recursos ens fan falta i com optimitzar els que ja tenim. (...) La diagnosi confirma el que fa molts anys que venim reclamant: un hospital de dia per a infants i joves”.

Vilafranca del Penedès, 10 d’abril de 2018

Més informació: podeu descarregar els documents de la Diagnosi en aquest enllaç
 

Accelera el Creixement és un programa promogut per la Diputació de Barcelona i PIMEC, i on el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca i l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès són agents de referència per a les empreses del territori interessades a participar-hi.

 

L'objectiu d'aquest programa és ajudar 50 empreses a impulsar el seu creixement mitjançant l’elaboració d’un pla de creixement operatiu i un assessorament personalitzat per part de consultors d’alt nivell en elements cabdals de la competitivitat empresarial, com són la innovació, l'estratègia empresarial, la internacionalització, l'equip directiu, la comercialització i el màrqueting.

 

 

L’edició d’enguany compta amb importants novetats, com la incorporació de sessions de diagnosi sobre la transformació digital, amb la consegüent evolució dels negocis, i la celebració d’una jornada de networking amb la presència de les empreses participants en edicions anteriors.

El programa “Accelera el Creixement” està adreçat exclusivament a pimes amb 3 o més treballadors, amb una antiguitat mínima de 5 anys, que tinguin la matriu o el centre de decisió a la província de Barcelona i la voluntat d'invertir en el seu creixement.

En les sis edicions anteriors del programa hi han participat amb èxit un total de setze empreses penedesenques, que han crescut en facturació, volum d’exportacions o plantilla, entre d’altres.

Les empreses interessades a participar en el programa poden rebre més informació i presentar les seves candidatures fins al 4 de juny al Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca, al Servei de Creació d’Empreses de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès o mitjançant la web del programa http://acceleraelcreixement.com/


Més informació:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès - Servei de Promoció Econòmica
C/Amàlia Soler, 29 – Vilafranca del Penedès
Tel. 93 817 11 69 – promocioeconomica@vilafranca.cat

Consell Comarcal de l’Alt Penedès – Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal - Servei de Creació d’Empreses
C/ Hermenegild Clascar, 1-3 – Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 00 00 - Ext. 135 - procom@ccapenedes.cat

El Ple també va aprovar la creació de la Comissió de seguiment del Pla territorial parcial del Penedès i la Comissió de seguiment de l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès


El dijous 15 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, el secretari va llegir l’acord de la Junta de Govern en què s’aprovava l’adjudicació del contracte per a la restauració del Castellot de Castellví de la Marca (obra inclosa dins l’operació cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020). El president, Xavier Lluch, va explicar que el Consell Comarcal va adjudicar el contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa durant el mes de febrer i que l’Ajuntament de Castellví de la Marca va comunicar la seva voluntat d’iniciar les obres al més aviat millor.

 

 

Un cop assabentat el Ple d’aquesta adjudicació, va començar el debat de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. La primera, la creació de la Comissió de seguiment del Pla territorial parcial del Penedès. Les funcions bàsiques d’aquesta comissió seran fer el seguiment de l’execució del PTP, impulsar la seva difusió, suggerir millores en el procediment administratiu iniciat i introduir elements per a la major claredat interpretativa dels documents que l’integren. Els acords i les conclusions dels membres d’aquesta Comissió seran significatius perquè recolliran el sentir de la comarca de l’Alt Penedès. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va afirmar que amb la creació d’aquesta comissió es donava compliment a allò que s’havia sol·licitat i acordat en plens anteriors.

La segona proposta era la creació de la Comissió de seguiment de l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès. La Comissió estarà formada per responsables polítics i tècnics dels municipis integrats en l’Àrea de prestació conjunta, representants del sector del taxi, representants de la Generalitat i un tècnic de mobilitat de l’Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà. Alfred Martínez, conseller comarcal de Mobilitat, va avançar dos temes importants que es treballaran en la Comissió: posar en marxa el servei de transport a la demanda i determinar la senyalització dels vehicles per tal que puguin ser fàcilment identificats pels cossos de seguretat i lluitar així contra l’intrusisme professional i territorial en el sector del taxi”.

Ambdues comissions es van aprovar per unanimitat.

 

 

Tot seguit va començar el debat de les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, la ratificació d’un decret de Presidència de nomenament de 10 alcaldes i alcaldesses per a la renovació de la Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès. El decret es va ratificar amb el vot a favor del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

La segona proposta era l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit. Ramon Carbó, president de l’Àrea d’Economia i Hisenda, va explicar que calia suplementar el pressupost de 2018 perquè calia incorporar majors ingressos per valor de 560.000 € provinents de subvencions no contemplades inicialment en el pressupost. La modificació es va aprovar amb l’abstenció de la CUP-PA i el vot favorable de la resta de grups polítics.

La tercera proposta era la modificació de 3 ordenances fiscals del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar que s’ha aplicat un increment equivalent a l’IPC (0’9%) en els preus del transport escolar no obligatori i el transport dels alumnes d’ensenyaments postobligatoris i en els preus de l’Escola de Música de l’Alt Penedès. La modificació es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP i el PP, i l’abstenció d’ERC, la CUP-PA i Entesa.

Un cop finalitzades les propostes d’acord de l’ordre del dia i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació va començar el debat d’una moció presentada pel Govern del Consell Comarcal d’adhesió al manifest del Dia Internacional de les Dones (8 de març). Carme Villanueva, consellera del PDeCAT, va llegir el manifest que entre d’altres diu “la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones per la mateixa feina, és una forma més de violència envers les dones, la violència econòmica. (...) perquè els governants reaccionin, perquè es legisli allò que és injustícia, tornem a alçar-nos i manifestar-nos i ho farem sempre”. L’adhesió es va aprovar amb el vot en contra de la CUP-PA i el vot a favor de la resta de grups comarcals.

Després va començar el debat d’una moció presentada pel Govern en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística. Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura, va defensar la moció explicant com havia sorgit el model d’immersió: “a Santa Coloma de Gramenet, les famílies castellanoparlants van demanar l’escolarització en català dels seus fills i filles per garantir la igualtat d’oportunitats en el món laboral”. Gusi va dir que “aquest model ha resultat ser un model d’èxit reconegut a nivell europeu i mundial”. La moció es va aprovar amb el vot en contra del conseller del PP i els vots a favor de la resta de consellers i conselleres.

Després del torn d’informacions de la Presidència, es van introduir dos punts a l’ordre del dia pel procediment d’urgència. El primer, l’aprovació de les bases i la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2018-2019, per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris, l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i l’alumnat de centres d’educació especial, per al curs 2018-2019. Carme Villanueva, consellera comarcal d’Ensenyament, va explicar que “les bases les aprova la Generalitat i que, pel que fa a la convocatòria, el Consell Comarcal ha allargat el termini en 15 dies per tal de col·laborar en una prova pilot del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per quantificar els ajuts d’una altra manera”. Aquest punt es va aprovar amb l’abstenció del grup de la CUP-PA i el vot a favor de la resta de grups comarcals.

 

 

També es va incloure pel procediment d’urgència una moció de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi al Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya. Pere Soler, conseller comarcal d’Agricultura, va explicar que les ADF van néixer fa 30 anys i que han crescut progressivament en voluntaris, material i capacitat de servei. “Van néixer per prevenir i extingir incendis i ara s’han posat al servei de la ciutadania desbrossant boscos, arreglant camins, treient neu i col·laborant en la prevenció d’incendis quan hi ha actes festius amb foc”. La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics.

La sessió plenària del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 21 de març de 2018

 

Presentació al Consell Comarcal dels resultats de l’estudi comparatiu, elaborat per la Diputació, a totes les comarques de la demarcació territorial de Barcelona

 

El dijous 15 de març es va presentar a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès l’estudi que analitza els hàbits de compra de les llars de la comarca, en aspectes com el lloc i la tipologia d’establiments on es fan les compres, la freqüència amb què es compra, els fluxos, els comportaments i les motivacions per realitzar compres fora del nucli de residència.

Isaac Albert, diputat delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona, va explicar que la Diputació té previst repetir anualment aquesta enquesta a les llars per poder comparar les dades i analitzar les dinàmiques territorials. També va informar que la Diputació està duent a terme proves pilot per afinar la metodologia que els permeti elaborar i mantenir actualitzat un cens d’establiments comercials de les comarques de la demarcació de Barcelona. L’objectiu de tota aquesta recollida d’informació i de l’anàlisi posterior de les dades obtingudes és dotar els ajuntaments d’informació objectiva que els permeti adoptar decisions en l’àmbit del Comerç i el Consum més ben fonamentades.

 

 

En les conclusions de l’estudi sobre l’anàlisi dels hàbits de consum i compra de l’Alt Penedès no hi ha grans sorpreses: els comportaments són molt similars a tota la comarca i només es diferencien respecte d’altres comarques pel que fa a la varietat de l’oferta comercial i d’oci; els productes quotidians es compren majoritàriament al municipi de residència, però hi ha fugues de compra en els productes d’equipament de la persona i de la llar; l’alimentació fresca es compra per igual a les botigues de barri, als mercats municipals i als supermercats, i el pes de les compres per internet és lleugerament inferior al de la resta de comarques.

Són destacables algunes de les dades recollides com: la bona valoració que els compradors de la comarca fan de la professionalitat dels venedors (per sobre de la mitjana) i de la qualitat dels productes, que esdevenen dos importants criteris de selecció dels establiments; la capacitat de retenció dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària (“mercadillos”), on es compren molts productes d’ús quotidià de tot tipus, i la importància d’obrir els dissabtes a la tarda en el cas dels establiments dedicats a la venda de productes no alimentaris.

 

 

L’estudi complet “Anàlisi d’hàbits de consum i compra de la demarcació de Barcelona. Comarca de l’Alt Penedès” es pot descarregar al web de la Diputació de Barcelona.

Les dades i les conclusions d’aquest estudi a la comarca de l’Alt Penedès es pot descarregar des del portal de Transparència del Consell Comarcal.

Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2018
 

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès duu a terme diferents iniciatives per promocionar el comerç de proximitat

 

La consellera comarcal de Desenvolupament i Ocupació, Susanna Mérida, es va reunir amb els regidors dels 5 municipis en conveni amb el Consell Comarcal (Gelida, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, el Pla del Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues) per lliurar 2.500 bosses promocionals del comerç de proximitat per repartir entre les botigues dels respectius municipis.

A través del conveni amb el Consell Comarcal els ajuntaments disposen d’unes hores d’atenció tècnica per a les seves empreses per apropar-los la informació sobre ocupació i emprenedoria, ajuts públics a la promoció econòmica i la innovació, i per ajudar-los en la tramitació dels ajuts.

Les iniciatives de suport als petits municipis en l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació es duen a terme amb la col·laboració del Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona.

Vilafranca del Penedès, 20 de març de 2018
 

El dijous 15 de març es va fer a les Caves Vilarnau (Sant Sadurní d’Anoia) la primera trobada conjunta de les meses territorials del Montseny, l’Alt Penedès i les Terres de l’Ebre del projecte europeu LIFE Clinomics

 

La finalitat d’aquest projecte és posar en marxa processos d'inversió pública i privada i que es modernitzin les economies dels territoris per tal d'adaptar-les al canvi climàtic, augmentar-ne la competitivitat, millorar la seva posició en el mercat de les empreses i crear noves ocupacions.

El projecte LIFE Clinomics està subvencionat amb fons europeus i ha estat promogut per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb 7 administracions i entitats de Catalunya.
Els treballs es concentren en 3 territoris: les Terres de l’Ebre (reserva de la Biosfera), l’Alt Penedès i el Parc Natural del Montseny (reserva de la Biosfera), i en activitats econòmiques concretes (turisme, pesca, agricultura i boscos). Un segon objectiu és reproduir més endavant les conclusions del Life Clinomics en altres zones de la Unió Europea.

 

 

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va afirmar “els que treballem en el sector (el medi natural) veiem els efectes del canvi climàtic cada dia. Si no el coneixem, no l’estimem, i si no l’estimem, no el protegim”.

Valentí Junyent, diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, parafrasejant Stephen Hawking, va dir “si no ens espavilem, si no ho fem extensiu a molta gent, no hi serem a temps”. Junyent va posar les Caves Vilarnau, amfitriones de la trobada, com a model de gestió privada econòmicament i mediambientalment sostenible.

La trobada de dijous culminava un any de treball per separat de cadascuna de les meses territorials. Durant aquest any s’ha dut a terme un treball participatiu (12 reunions i 215 participants) amb l’objectiu d’identificar les vulnerabilitats i les necessitats de cada territori i de les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. En la trobada es tractava de posar en comú resultats i idees sorgides ens els tres territoris i debatre quina havia de ser l’estratègia d’adaptació al canvi climàtic.

 

 

El següent pas és consolidar l’estratègia d’adaptació al canvi climàtic en harmonia amb l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), impulsada per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’”Esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climàtic que, d’acord amb el coneixement actual, s’han produït i es produiran sobre els diversos sistemes naturals i sectors socioeconòmics en el decurs d’aquest segle”.

A partir d’ara, s’inicien novament treballs participatius i en paral·lel a cada territori, per redactar el pla d’acció per a l’adaptació dels territoris participants i sectors econòmics implicats en el projecte.

 

 

El projecte LIFE Clinomics preveu una inversió de 46.000 € euros al Penedès per a la posada en marxa de tres accions prioritàries, que hauran de servir de model d’adaptació i que hauran de ser replicables en altres territoris o sectors econòmics.

Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2018

 

 

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per a reduir l’atur juvenil, impulsada a Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Catalunya.

 

Dins el programa de Garantia Juvenil, el programa específic de contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Treball i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu, i els 12 nous contractes de treball s’han realitzat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, i els ens locals gaudeixen d’un cofinançament del 91,89%.

El programa específic de contractació en pràctiques és una iniciativa dirigida a les persones joves amb titulació universitària o de formació permanent de grau superior o títols equivalents, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, i té com a objectiu habilitar-les per a l’exercici professionals i millorar la seva ocupabilitat.

En el marc d’aquest programa específic, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha contractat a 2 joves durant sis mesos, que realitzaran diferents tasques als serveis de Recursos Humans i Acció Social.

 

        

 

El Programa de Garantia Juvenil inclou més programes específics per a joves amb altres tipus de formacions. També ofereix altres accions com l’orientació en la recerca de feina, les formacions ocupacionals, els ajuts a l’emprenedoria i les bonificacions a empreses, entre d’altres.

Els i les joves interessats en el programa de Garantia Juvenil poden contactar amb la Impulsora del Consell Comarcal de l’Alt Penedès a través del correu electrònic garantiajuvenil@ccapenedes.cat o trucant al Tel. 93 890 00 00 extensió 112.

Vilafranca del Penedès, 12 de març de 2018
 

       

 

        

 

 

Divendres passat, dia 2 de març, es va presentar a l’edifici de l’Enològica de Vilafranca del Penedès el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de l’Alt Penedès, un nou espai de reflexió ètica per als i les professionals dels serveis d’intervenció social, impulsat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

 

El Comitè d’Ètica està integrat per 3 professionals dels Serveis Socials de l’Ajuntament i 5 professionals de Serveis Socials de l’Alt Penedès. És interdisciplinar (amb especialitats com educació social, treball social, psicologia i pedagogia) i l’integren professionals d’equips que treballen amb col·lectius diversos (famílies, persones amb dependència, gent gran, infants i adolescents).

A més de ser una eina consultiva propera i fàcilment accessible davant casos o situacions que generin conflicte entre les persones que participen en els serveis socials (professionals, destinataris dels serveis i organitzacions), el Comitè d’Ètica té altres funcions: promoure la sensibilització i la formació en valors ètics a les organitzacions; fomentar i difondre bones pràctiques professionals i organitzatives en els serveis socials mitjançant l’elaboració de protocols, criteris i recomanacions; col·laborar en l’educació sobre l’ètica en l’ús dels serveis públics per part de la població, i difondre entre la ciutadania la idea de la necessitat de fer un ús responsable dels serveis socials.

 

 

Ramon Zaballa, tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, va valorar positivament que la iniciativa hagi sorgit dels tècnics de Serveis Socials, que sovint es troben amb dilemes ètics en la feina del dia a dia, i que volen recórrer al comitè d’ètica “per enriquir la seva pràctica professional, prendre decisions més justes i donar un millor servei a les persones que atenen. Impulsar aquest espai de reflexió diu molt en favor del col·lectiu de treballadors de l’àmbit social, perquè tot repercuteix en un enriquiment professional i en una millora de l’organització ”.

Com a exemple de dilema ètic, Esther Serret, psicòloga dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i membre del Comitè d’Ètica, va explicar el cas de les persones que necessiten un tractament hospitalari urgent però que prefereixen renunciar al tractament per no haver de deixar el seu domicili.

 

 

Jordi Bosch, president de l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va dir que moltes de les persones que s’atenen des de Serveis Socials pertanyen a col·lectius molt vulnerables i viuen situacions molt difícils “que no podem imaginar (retirades de custòdia, denonaments...), per tant mereixen un tracte molt més que correcte, que les faci sentir acompanyades”.

Guillem Escué, educador social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i membre del Comitè d’Ètica, va afirmar que “fer un bon diagnòstic social no és fàcil i el comitè d’ètica, que és un òrgan multidisciplinar, ens pot ajudar a tenir una visió més global”.

 

 

A l’acte de presentació del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de l’Alt Penedès hi van assistir més de 80 professionals de Serveis Socials i va comptar amb la intervenció d’Ester Busquets, professora d’Ètica de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC , que va fer una ponència titulada “La importància de la reflexió ètica en els serveis a les persones”.

Vilafranca del Penedès, 2 de març de 2018

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès destinarà 1.088.000 € de recursos dels Fons europeus FEDER a cofinançar 20 actuacions de millora en espais d’interès turístic i enoturístic per incrementar el potencial global de la comarca com a destinació turística i enoturística cultural de referència.

 

El dilluns 26 de febrer, el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, i l’alcalde de Castellví de la Marca, Xavier Ramos, van anunciar en roda de premsa l’inici de les obres de restauració del Castellot, que donen el tret de sortida a les 20 actuacions que es duran a terme fins a 2020 a tota la comarca.

 

 

Xavier Lluch va explicar que el projecte té com a objectiu promocionar econòmicament l’Alt Penedès a través del turisme i que per a això es duran a terme actuacions per adequar, millorar i conservar el patrimoni natural, i per rehabilitar i posar en valor el patrimoni històric i cultural. “Sense el paraigua del Consell Comarcal aquest projecte no hauria estat possible, però les obres que es faran a cada municipi són les que ha decidit cada ajuntament. Són projectes molt diversos entre si, i el Consell Comarcal els anirà licitant en funció de les possibilitats econòmiques de cada ajuntament, que té el compromís d’aconseguir el 50% del finançament necessari per poder-les executar”.

Xavier Ramos va explicar que “segons els darrers treballs arqueològics duts a terme per un grup de recerca de la UAB, el Castellot va ser construït a l’alta Edat Mitjana (a finals del s. X o principis del s. XI) (...) L’Ajuntament de Castellví de la Marca va comprar els terrenys a un particular el febrer de 2017, amb l’objectiu de poder restaurar el Castellot, fer-lo visitable i recuperar un símbol del municipi i del Penedès”.

 

 

Les obres de restauració de la torre de guaita tindran un cost de 168.000 € i finalitzaran abans de l’estiu. En fases posteriors, l’Ajuntament vol restaurar també la capella, l’edifici del castell i les muralles. “La restauració de la torre li retornarà l’alçada original i hi haurà una escala interior per accedir a la part més alta, des d’on es pot veure la plana del Penedès i fins al mar”.

Vilafranca del Penedès, 28 de febrer de 2018
 

En el marc d’aquest programa i en col·laboració amb els ajuntaments, el Consell Comarcal ha contractat 30 persones en situació d’atur de llarga durada que treballaran en diferents municipis de la comarca.

 

El desembre de 2017, l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del el Consell Comarcal va acceptar una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de 30 persones, dins el programa “Treball i Formació”, per dur a terme el projecte “Suport als municipis”. Les accions d’aquest programa estan cofinançades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i el Ministeri de Treball i Seguretat Social.

El programa “Formació i Treball” està adreçat a persones en situació d’atur de llarga durada, preferentment majors de 45 anys; persones beneficiàries del Programa de la Renda Mínima d’Inserció i dones en situació d’atur.

El projecte “Suport als municipis” del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es duu a terme en col·laboració amb els ajuntaments d’Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Castellví de la Marca, Font-rubí, Gelida, Mediona, Olesa de Bonesvalls, el Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit i Torrelles de Foix.

Les persones contractades pel Consell Comarcal han estat derivades per l’Oficina de Treball de Vilafranca del Penedès i treballaran durant 6 o 12 mesos en diferents accions d’interès públic i de caràcter social que duran a terme els ajuntaments col·laboradors.
A més d’adquirir experiència laboral, les persones contractades participaran en accions formatives professionalitzadores obligatòries de 90 hores de durada organitzades pel Consell Comarcal, amb el triple objectiu de millorar la seva qualificació i competència professionals actuals, fomentar la formació permanent com a mitjà per millorar coneixements, competències i aptituds al llarg de la vida, i afavorir la seva inserció laboral.

Vilafranca del Penedès, 20 de febrer de 2018

 

         

           

En la darrera sessió del plenari del Consell d’Alcaldes es van presentar els programes desplegats per al Diputació de Barcelona a l’Alt Penedès en l’àmbit de l‘Atenció a les Persones

 

El dijous 15 de febrer es va celebrar sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès, amb la incorporació dels nous alcaldes de Pacs del Penedès, Montserrat Mascaró, i les Cabanyes, Agustí Vallverdú.

En el primer punt de l’ordre del dia, la consellera d’Empresa i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Susanna Mérida, va presentar als alcaldes l’estudi preliminar sobre valoració i potencial de comercialització dels polígons d’activitat econòmica de la comarca.

 

 

Mérida va explicar que l’estudi respon a “l’objectiu establert des del Consell Comarcal d’aconseguir que noves empreses s’instal·lin als nostres polígons. Una de les maneres d’aconseguir l’objectiu és conèixer el potencial de comercialització dels polígons i donar-lo a conèixer a través del web de polígons de l’Alt Penedès (www.poligonsaltpenedes.com)”.

Es va lliurar a cada alcalde un informe preliminar sobre els polígons del seu municipi, que cada ajuntament haurà de revisar per tal que el Consell Comarcal pugui fer públic aquest estudi durant el mes de març i pugui dur a terme iniciatives per visibilitzar el web de polígons.

En el segon punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes, el nou responsable de l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Penedès, l’inspector Javier Sancho, es va presentar als alcaldes. Sancho va avançar que mantindria l’estratègia de proximitat i la línia de treball dels seus predecessors i que procuraria enriquir-la amb la seva experiència. L’inspector va insistir en la necessitat de comptar amb la coresponsabilitat de la ciutadania i de les administracions del territori: “No només hem de creure en el nombre de mossos, sinó en el nombre de persones de la comarca... tots som part de la solució”.

 

 

En el tercer punt de l’ordre del dia, la vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó, va presentar els programes desplegats a l’Alt Penedès per la Diputació en els àmbits de Benestar Social, Respir, Salut Pública, Consum, i Igualtat i Ciutadania. Els objectius d’aquest programes són lluitar contra la pobresa i les desigualtats, i promoure l’autonomia personal i la participació social.

Un dels serveis que presta la Diputació amb més implantació territorial i alt grau de satisfacció és el Servei Local de Teleassistència. Aquest servei fomenta l’autonomia de les persones grans o dependents i a la comarca de l’Alt Penedès en són usuàries 2.256 persones; el 13,59% de les persones majors de 65 anys i el 40,34% de les persones més grans de 80 anys. Com a novetat, augmenta la instal·lació de dispositius de teleassistència avançada, amb detectors de foc o fum, de mobilitat i de caigudes.

 

 

En el marc de la lluita contra la pobresa energètica, destaca el programa preventiu d’auditories energètiques; a la comarca de l’Alt Penedès actualment hi ha 80 auditories en execució en llars en situació de vulnerabilitat.

Altres línies fonamentals de col·laboració amb els ajuntaments i el Consell Comarcal són les accions de prevenció adreçades a la infància i l’adolescència en risc, les de foment d’estils de vida saludable, i les actuacions relatives a polítiques de dones i LGTBI. En aquest àmbit, destaquen el programa contra l’assetjament sexual en espais públics d’oci i el programa de suport psicològic a les dones víctimes de violència masclista i als seus fills.

Meritxell Budó va explicar també que la Diputació de Barcelona, a través dels serveis públics de Consum del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, ha intensificat des de fa mesos les accions d’acompanyament als consumidors en les seves reclamacions per les clàusules abusives dels bancs.

 

 

Després de la darrera presentació, es va cloure el Consell d’Alcaldes amb el torn obert de paraules i el torn d’informacions de la Presidència.

Vilafranca del Penedès, 20 de febrer de 2018

De la mà de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal, 7 empreses inscrites al Cens de Productes de la Terra de l’Alt Penedès van participar a la IV Jornada de networking que es va celebrar el dimarts 13 de febrer, al Museu Marítim de Barcelona, organitzada per la Diputació de Barcelona.

 

La Jornada es va obrir amb una presentació institucional de la diputada delegada de Promoció Econòmica i Ocupació, Sònia Recasens, que va destacar la trajectòria de la Xarxa de Productes de la Terra (amb 132 varietats locals recuperades) i les característiques d’aquestes empreses, arrelades al territori i basades en la qualitat i la innovació. Després, el diputat delegat de Comerç, Isaac Albert, va presentar les dades de l’enquesta sobre hàbits de consum i demanda de productes de proximitat, realitzada per la Gerència de Comerç de la Diputació de Barcelona.

A continuació es va celebrar un col·loqui sobre producte local i de qualitat en el comerç urbà, moderat per la periodista Tana Collados i amb la participació de Maria Dolors Margarit, de Xarcuteries Margarit, i de Ramon Berengueras, de Formatges Betara, del Lluçanès. Durant el col·loqui es van plantejar diferents qüestions, com la necessitat i l’oportunitat de les empreses de la Xarxa de fer arribar els seu producte de qualitat al mercat metropolità de Barcelona, i quines són les prioritats i demandes del consumidor i del mateix comerç a l’hora d’introduir el producte. També es van esbossar les tendències actuals pel que fa a alimentació i producció.

 

 

 

En acabar el col·loqui, va començar la sessió de networking: durant 2 hores i mitja es van realitzar 1.320 entrevistes, de 3 minuts cadascuna, on es van poder presentar les 40 empreses de la Xarxa amb els 33 comerços assistents.

7 empreses de l’Alt Penedès van assistir a la Jornada de networking: Carquinyolis Escalfet (Sant Quintí de Mediona), Bolet Vins i Caves Ecològics (Castellví de la Marca), Molí d’Oli Ca la Madrona i Molí d’Oli Josep Lluch (Font-rubí), Cerveses Bripau (Sant Pere de Riudebitlles), Bombons Cudié (Vilafranca del Penedès) i Vinyet, la melmelada Penedès (Subirats).

Vilafranca del Penedès, 14 de febrer de 2018
 

El Ple també va aprovar una moció a favor de la llibertat de les preses i els presos polítics

 

 

El dijous 8 de febrer es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat de la proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones: la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, que es transforma en Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf, i la ratificació del conveni regulador resultant.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va informar que per tal de fusionar els recursos dels dos consorcis (el de l’Alt Penedès i el del Garraf) calia que cadascuna de les entitats consorciades aprovés els nous estatuts i el conveni regulador aplicable al personal i a la subrogació dels béns, drets i deures. Bosch va explicar que la fusió té com a objectiu la millora del serveis sanitaris que es presten a la ciutadania d’ambdues comarques: “la nova massa crítica de població a atendre permetrà atraure i fidelitzar professionals sanitaris, prestar nous serveis a ambdues comarques i millorar el finançament i l’atenció a les persones”. Tots els grups van coincidir que un punt important a treballar a partir d’ara és el de la millora de la mobilitat entre l’Alt Penedès i el Garraf; perquè, si bé és cert que amb la fusió s’evitaran molts desplaçaments a hospitals de Barcelona, també és cert que el transport públic entre ambdues comarques té limitacions importants.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

Tot seguit es va presentar una proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda: la ratificació d’un acord de la Junta de Govern per a la millora de les cobertures de l’assegurança del personal del Consell Comarcal. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que s’havien detallat i ampliat les cobertures que cobreixen les contingències de mort i d’invalidesa total o parcial, derivades d’accidents de treball o de malaltia professional; les tres contingències queden cobertes les 24 hores del dia per a tot el personal del Consell Comarcal. La proposta es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

 

 

A continuació va començar el debat d’una moció presentada pel grup comarcal del PDeCAT, de suport al Govern i a la Comissió de Transport de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en la demanda de la creació, per part del Departament de Territori de la Generalitat, d’una nova línia d’autobús que enllaci Vilafranca amb el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La moció preveu que el nombre d’alumnes matriculats a la UAB serveixi per establir el nombre d’expedicions d’aquest autobús, que els horaris es coordinin amb el horaris de les diferents línies de transport públic de la comarca i fer de l’estació de Vilafranca el punt de connexió a nivell comarcal. La moció es va aprovar per unanimitat.

Després va començar el debat d’una segona moció, presentada pel grup comarcal d’ERC, per a la llibertat de les preses i els presos polítics. Lluïsa Llop va demanar el suport a la moció “perquè no es normalitzi la situació que denuncia la moció”: persones empresonades per posar-se al capdavant d’un moviment social i per intentar fer-lo realitat de manera pacífica i democràtica, judicialització de la política catalana i arbitrarietat i ús partidista de les lleis. La moció preveia que el Consell Comarcal llueixi al balcó una pancarta exigint la llibertat dels presos polítics. Es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, ERC, la CUP-PA i Entesa; l’abstenció del PSC-CP i el vot en contra del PP.

La sessió plenària del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 14 de febrer de 2018
 

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha prorrogat el conveni amb la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona per continuar donant resposta a les persones que tenen contractades hipoteques amb clàusules terra o IRPH i a les persones que volen reclamar les despeses de constitució de la seva hipoteca.

 

Durant l’any 2017, el Servei de Consum del Consell Comarcal ha atès un total de 734 persones per aquests temes.

Durant tot l’any 2018, el Servei de Consum del Consell Comarcal continuarà assessorant totes les persones de la comarca que ho sol·licitin per formalitzar reclamacions sobre clàusules terra, despeses de constitució, IRPH i altres possibles clàusules abusives contingudes en els seus préstecs hipotecaris.

 

 

Les persones interessades han de demanar cita prèvia al Servei de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Tel. 93 890 00 00 – a/e: consum@ccapenedes.cat), per ser ateses per un advocat que les assessorarà gratuïtament sobre la millor manera de plantejar la reclamació extrajudicial i també sobre la possibilitat d’iniciar una demanda judicial si l’entitat bancària no els dóna cap solució.

Vilafranca del Penedès, 2 de febrer de 2018
 

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès posa en marxa un servei de proximitat per donar resposta a la situacions de discriminació i per acompanyar, donar suport i informar sobre la diversitat sexual i de gènere.

 El dijous 2 de febrer es va presentar públicament el Servei d’Atenció Integral LGTBI, que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha posat en marxa amb el suport de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat.

 

 

Jordi Bosch, president de l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal, va explicar que aquest servei de suport, consulta, assessorament i acompanyament es prestarà en xarxa a tots els municipis de la comarca. “Es resoldran consultes de caire legal, administratiu, sanitari i de qualsevol tipus que ens vulguin plantejar. Treballarem amb les persones en tot allò que necessitin i, si sorgeix alguna entitat a la comarca que treballi amb aquest col·lectiu, també li oferirem el nostre suport”.

Mireia Mata, directora general d’Igualtat, va afirmar que “Catalunya és un país respectuós i exercir els drets de la diversitat sexual és una riquesa com a societat. Els drets de les persones LGTBI no han de ser només metropolitants, els han de poder exercir a tot el país”. També va felicitar el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per ser una comarca pionera en oferir aquest servei: “els que van al davant són els que més s’ho creuen”.

Finalment, Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va dir que “estem orgullosos de poder apropar els serveis als nostres municipis, de ser una comarca pionera i de poder donar suport a les persones en aquest àmbit amb la mateixa normalitat com ho fem en qualsevol altre”.
Per concertar hora de visita amb el Servei d’Atenció Integral LGTBI del Consell Comarcal de l’Alt Penedès cal trucar al telèfon 93 8900000 o contactar a través de l’adreça de correu electrònic igualtat@ccapenedes.cat.

 

 

L’acte de presentació d’aquest nou servei es va cloure amb la presentació del llibre Construccions identitàries, vivències trans, a càrrec de la seva autora, la fotògrafa Mar Llop.
L’autora recull en imatges els canvis físics de diverses persones que estan transitant, també explica breument alguns conceptes i vivències associats al món trans i presenta imatges d’algunes persones que ja han acabat el procés de trànsit.

Mar Llop va explicar que amb el llibre volia ajudar a trencar els estereotips de l’imaginari popular sobre les persones trans mostrant persones molt diverses, algunes molt preparades. El llibre també pot servir d’ajut a les persones que inicien el procés de trànsit (un moment molt fràgil en les seves vides) i als seus familiars i amics.

Vilafranca del Penedès, 2 de febrer de 2018

 

El Ple també va aprovar els nomenaments de representants en òrgans col·legiats externs

 

El dijous 18 de gener es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat d’una proposta per a la determinació de la nova presidència de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, que fins ara l’ostentava el president del Consell Comarcal i que a partir d’ara l’ocuparà el vicepresident primer, Lluís Valls. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, la CUP-PA, Entesa i el PP, i l’abstenció del grup d’ERC.

 

 

Tot seguit es va presentar una proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda: el nomenament de representants del Consell Comarcal en òrgans col·legiats externs (la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona i el grup de treball per a la redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès, de la Generalitat de Catalunya; les fundacions l’Espiga, Mas Albornà, Pro Penedès i Vinseum i l’empresa pública d’acció social SUMAR). Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que el representant era l’expresident Francesc Olivella i que calia actualitzar la representació a nom del nou president del Consell Comarcal, Xavier Lluch. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, la CUP-PA, Entesa i el PP, i l’abstenció d’ERC.

A continuació va començar el debat de la proposta única de l’Àrea d’Atenció a les Persones: l’aprovació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va informar que el reglament s’havia elaborat a partir de la proposta de les tècniques de l’Àrea del Consell Comarcal i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i era coherent amb els criteris de valoració tècnica social que aplica el Consell Comarcal. El reglament estableix criteris de valoració per a l’atorgament de les prestacions que atorga el Consell Comarcal per pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les persones i les famílies; però també té un segon objectiu, a mitjà i llarg termini, que és incidir en la consecució de l’autonomia personal d’aquestes persones i famílies i afavorir la seva inclusió social.

Bosch va dir que “Aquest reglament dona compliment a la Llei de Transparència, perquè fa públics els criteris d’atorgament de les prestacions socials (ajuts per a alimentació, higiene, roba o calçat; manteniment de l’habitatge habitual; manteniment de la salut i per atenció sanitària; desplaçaments habituals per necessitats formatives, d’atenció sanitària o d’inclusió social; atenció a infants, i altres prestacions per atendre situacions d’urgent i greu necessitat vinculades als plans d’intervenció social). El reglament té en compte majoritàriament criteris objectius de caràcter econòmic (70% del pes total), però deixa un marge (30%) als criteris discrecionals del personal tècnic de Serveis Socials del Consell Comarcal per a situacions excepcionals de risc i vulnerabilitat social”.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. La sessió va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 23 de gener de 2018

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb el suport de l’AMTU, ha liderat l’acord entre ajuntaments, taxistes i Generalitat per gestionar i ordenar de manera unitària el servei de taxi a la comarca.

 

El dijous 18 de gener es va presentar en roda de premsa, al Consell Comarcal, l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi de l’Alt Penedès, que va entrar en vigor el passat 1 de gener.
Alfred Martínez, conseller comarcal de Mobilitat; Luis Berbel, president del Sindicat del Taxi de Catalunya; Joan Prat, president de l’Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, van explicar en què consisteix aquesta Àrea de prestació conjunta, com s’ha aconseguit i com beneficia la ciutadania i el sector del taxi.

 


Alfred Martínez va exposar que “hi ha 7 municipis de la comarca que no tenen llicència de taxi i que fins ara no podien tenir servei de taxi; ara poden recórrer a qualsevol dels taxis de l’Àrea de prestació conjunta”. La resta de municipis, que sí tenen llicències de taxi, tenen ara una oferta de servei més àmplia: els seus veïns i veïnes poden recórrer a la resta de taxistes de l’Àrea de prestació conjunta quan els taxistes del municipi estan ocupats. Això és especialment important en els municipis amb 1 o 2 llicències.
“L’Àrea de prestació conjunta contribueix, doncs, a donar resposta als problemes de mobilitat de la comarca; una comarca amb 27 municipis, molts nuclis aïllats, una oferta de transport en tren i bus limitada i moltes persones grans que no poden fer servir el vehicle privat”.
Luis Berbel, en nom dels taxistes, va dir que l’Àrea de prestació conjunta dona cobertura legal a l’encotxament de passatgers a tota la comarca, que abans es feia per motius de necessitat però estava fora de normatives. “La gestió unitària del servei de taxi evitarà que s’atorguin noves llicències si no són necessàries pel volum de feina; també és una manera d’evitar que els taxistes de fora de la comarca vinguin a encotxar a l’Alt Penedès i és una forma de lluitar contra l’intrusisme professional”.
L’Àrea de prestació conjunta augmentarà la clientela potencial dels taxistes de l’Alt Penedès, alhora que servirà per donar un major i un millor servei a la ciutadania, un servei més modern i coordinat.
Joan Prat va explicar que l’AMTU ha donat suport tècnic al Consell Comarcal en l’anàlisi del sector del taxi a l’Alt Penedès i en la redacció dels aspectes tècnics del conveni d’adhesió dels ajuntaments. L’AMTU i el Consell Comarcal formaran part de la Comissió de Seguiment que es constituirà properament per desenvolupar el projecte inicial i per regular aspectes tals com el registre unificat de llicències municipals, la supervisió de les noves llicències, la identificació i la unificació de les característiques dels vehicles, les tarifes, la central telefònica unificada, etc.
Prat va destacar que “l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi de l’Alt Penedès és la primera de Catalunya que té un abast comarcal i és un model que l’AMTU i la Generalitat volen exportar a la resta de comarques Catalunya. Les àrees de prestació conjunta comarcals seran un primer pas per implementar el flexitransport, una forma de transport a la demana aprofitant el sector del taxi i del bus i amb una centraleta telefònica única a Catalunya, una web i una app”.
El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va dir que “ha estat un èxit posar d’acord tots els municipis... estem en una societat global i hem de fer les coses a nivell global i ajudar-nos entre tots. Aquesta iniciativa va bé pràcticament a tothom i tots ens hi hem sentit molt a gust”. La funció de lideratge de la institució comarcal en aquest projecte ha consistit a analitzar les mancances, fer una proposta de solució, traslladar-la a les parts (ajuntaments, taxistes i Generalitat) i fer els tràmits necessaris per fer-la realitat. La proposta inicial es va elevar al Consell d’Alcaldes durant el mes de maig de 2017; als professionals del taxi, el mes de juny, i al Ple del Consell Comarcal, durant el mes de setembre. El 15 de desembre la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat va donar la conformitat a l’adhesió dels ajuntaments de l’Alt Penedès al conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei del taxi.
Xavier Lluch va reafirmar el compromís del Consell Comarcal de continuar participant en el projecte a través de la participació del conseller de Mobilitat en la Comissió de Seguiment: “queda molt per fer... ara tot just comencem, però la nostra raó de ser és donar serveis d’utilitat als nostres veïns i arribar on no poden arribar els petits ajuntaments”.
Vilafranca del Penedès, 23 de gener de 2018
 

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Diputació de Barcelona van presentar en roda de premsa la nova versió, modernitzada i ampliada, del web del Servei Comarcal de Cultura

 

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès; Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura, i Josep M. Vall, assessor de Cultura de la Diputació de Barcelona, van presentar en roda de premsa les novetats del web del Servei de Cultura del Consell Comarcal i les novetats en matèria de Cultura del Catàleg de Serveis 2018 de la Diputació. Després es van reunir amb les persones responsables, a nivell tècnic i polític, de les regidories de Cultura dels ajuntaments de l’Alt Penedès per presentar el nou web i per presentar les línies de subvenció 2018 d’ambdues institucions.

 

 

Josep M. Vall, assessor de Cultura de la Diputació, va explicar que la principal novetat del Catàleg 2018 són les subvencions als ajuntaments per a projectes mancomunats. També va explicar que gràcies a una subvenció del Catàleg 2017 el Servei de Cultura del Consell Comarcal ha pogut actualitzar un dels seus projectes estrella, el web www.penedescultura.cat, que agrupa l’oferta culturals dels municipis de la comarca.

Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura, va presentar el nou web, que consta d’una Agenda d’Activitats Culturals on prop de 400 agents culturals de l’Alt Penedès publiquen informació sobre les activitats que ells organitzen. “L’objectiu de l’Agenda és facilitar la difusió i millorar l’aprofitament de l’oferta cultural de la comarca, perquè les entitats i els petits ajuntaments tenen poc pressupost per donar-se a conèixer”. Les activitats que s’anuncien són públiques i majoritàriament gratuïtes; qualsevol persona que consulti l’Agenda hi trobarà activitats del seu interès.

La principal novetat del web www.penedescultura.cat és la creació d’un Catàleg on s’anuncien activitats culturals per ser programades bàsicament pels ajuntaments. L’objectiu del Catàleg és doble: facilitar la contractació per part dels ajuntaments amb motiu de festes majors, casals infantils, festes de barri o similars, i facilitar que es contractin agents culturals de l’Alt Penedès. En aquest sentit, des del Consell Comarcal s’anima tots els agents culturals a anunciar-se gratuïtament al Catàleg.

 

 

Una altra novetat molt important de l’Agenda i del Catàleg d’Activitats Culturals del web www.penedescultura.cat és que es nodreixen també de les entrades que es fan a través dels webs dels serveis de Joventut i Educació del Consell Comarcal, tot i que la informació que finalment es publica a cada web i les cerques que es poden fer són diferents. Compartir bases de dades té un efecte multiplicador: amb els mateixos col·laboradors (agents culturals, juvenils i educatius), s’aconsegueix tenir més continguts i donar-los una major difusió.

Finalment, el nou web www.penedescultura.cat incorpora una relació del Calendari Festiu de l’Alt Penedès elaborat a partir de la informació que els ajuntaments han fet arribar al Consell Comarcal.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va dir que “amb el web del Servei de Cultura fem allò que és la raó de ser dels consells comarcals: prestar serveis als petits ajuntaments i posar-los a l’aparador per donar-los a conèixer. També ajudem les entitats, promovem la cultura a la comarca i donem servei a la ciutadania. I tot això amb una eina molt senzilla de fer funcionar”.

Vilafranca del Penedès, 15 de gener de 2018

 

El Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme i l’Associació d’Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès fan dues noves accions de promoció dels “Productes de la Terra”.

 

El dilluns 18 de desembre, es va presentar en roda de premsa el 5è calendari editat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i basat en els productes agroalimentaris característics del Penedès.

 

 

La consellera comarcal de Promoció Econòmica i Productes de la Terra, Susanna Mèrida, va explicar que l’experiència d’editar el calendari “any rere any té molt bona acollida, per això la repetim.”. Les novetats d’enguany són un nou disseny i la inclusió del calendari lunar. Al final del calendari hi ha un llistat de les empreses artesanes agroalimentàries censades pel Consell Comarcal, ordenades per sectors, “per recordar a tothom l’enorme oferta de productes artesans de l’Alt Penedès”.

Des del Consell Comarcal s’editaran 2.000 calendaris que es lliuraran als restaurants del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme que formen part del projecte “El Penedès, tasta’l”, a les empreses del Cens d’Empreses Artesanes Agroalimentàries de l’Alt Penedès i al Consorci de Promoció Turística del Penedès, per tal que els distribueixin entre els seus associats, clients i visitants.

 

 

Núria Carbó, presidenta del Gremi de Restauració de l’Alt Penedès, va presentar les propostes que es podran degustar als 20 restaurants que participen en la 2a edició de la “Cuina d’hivern”, una oferta gastronòmica que estarà vigent des del 23 de desembre fins al 28 de febrer.
El fulletó informatiu de la “Cuina d’hivern”, que es repartirà als restaurants i a les oficines de Turisme i que es pot descarregar des del web del Consell Comarcal, recull 7 plats amb ànec mut i 6 amb gall del Penedès, entre d’altres productes. Aquests plats es podran degustar els caps de setmana a la carta o al menú, i durant la setmana previ encàrrec.

M. Àngels Saumell, en representació de l’Associació d’Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès, va agrair les sinèrgies entre productors, restauradors i Administració i va recordar que “a la comarcal, són molts els bons productors i són molts els bons productes”.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va tancar la presentació dient que “el calendari la Cuina d’hivern, amb la participació de restaurants i productors de tots els municipis, reflecteixen allò que és la raó de ser del Consell Comarcal: treballar per tots els municipis, especialment per als més petits. Amb aquest objectiu treballen tots els serveis del Consell Comarcal i el Consorci de Promoció Turística”.

Vilafranca del Penedès, 20 de desembre de 2017

 

El Ple també va aprovar el pressupost del Consorci de Promoció Turística del Penedès i la Carta de Serveis del Consell Comarcal

El dijous 14 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de les dues actes de les sessions anteriors (motivades pel relleu en la Presidència del Consell Comarcal), va prendre possessió del càrrec de conseller Cèsar Herràiz, regidor del PDeCAT a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès.

 

 

Tot seguit es van presentar les 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda; la primera, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 11 del pressupost de 2017. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va exposar que calia suplementar algunes partides del pressupost per incorporar majors ingressos, per valor de 25.000 €, en concepte de subvencions de la Generalitat per a programes d’ocupació juvenil i aportacions dels ajuntaments per a la gestió del projecte europeu FEDER Penedès 360º. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció del grup de la CUP-PA.

 

 

La segon proposta era l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, corresponents a l’exercici 2018, del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Ramon Carbó va explicar que d’un pressupost de 7,3M €, 6,4M € són finalistes (prop del 90% del ingressos) i que el pressupost que es porta a aprovació a final d’any sempre reflecteix els ingressos consolidats, per la qual cosa es consignen partides de 10 € per a projectes pendents de subvenció. També va destacar els creixements del capítol I (que contempla l’increment salarial d’un 2%), de les partides d’Ensenyament (que permetran incrementar el nombre i l’import de les beques de menjador) i de les partides de Serveis Socials (per oferir una millor atenció a la ciutadania).

Pel que fa al pressupost del Consorci de Promoció Turística del Penedès, Ramon Carbó va dir que s’ha incrementat en 27.000 € com a conseqüència de les noves aportacions dels ajuntaments que s’han incorporat recentment com a socis al Consorci. Ambdós pressupostos es van aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-CP i el PP; l’abstenció d’ERC i els vots en contra dels grups de la CUP-PA i Entesa.

Tot seguit va començar el debat de la darrera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda: l’aprovació inicial de la Carta de Serveis del Consell Comarcal. La Carta de Serveis explica de forma sintètica quins serveis presta directament el Consell Comarcal a la ciutadania, les entitats, els ajuntaments i les empreses de l’Alt Penedès; també informa de les condicions d’accés, els compromisos de qualitat en la prestació de cada servei, els drets i deures dels usuaris i si el servei té algun cost o és gratuït per als usuaris. Ramon Carbó va dir que amb l’aprovació de la Carta de Serveis el Consell Comarcal fa un nou pas endavant cap al model de Bon Govern recollit per la Llei de Transparència. La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups comarcals.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. La sessió va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 18 de desembre de 2017

 

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitza una xerrada informativa sobre la situació actual de les reclamacions per clàusules terra

 

Més de 700 persones de tota la comarca s’han adreçat al Servei de Consum del Consell Comarcal per conèixer els seus drets respecte de les clàusules bancàries en els préstecs hipotecaris que la justícia ha considerat abusives; principalment, les clàusules terra i les d’imputació de les despeses de constitució.

Els procediments de mediació han finalitzat, en moltes ocasions, de forma favorable a les persones consumidores, però encara hi ha moltes persones afectades que no han pogut cobrar i que es veuen abocades a plantejar una demanda judicial.

La xerrada es farà el dilluns 18 de desembre, a les 6 de la tarda, a la sala d’actes del Consell Comarcal (entrada pel carrer de Sant Julià, s/n).

En aquesta xerrada, organitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de les associacions de consumidors més representatives de Catalunya, s’intentarà donar resposta a preguntes com:

 • Què puc fer davant la negativa de l’entitat financera a tornar-me els diners?
 • He d’acceptar l’oferta que m’ofereixen?
 • És molt car anar a judici?
 • El guanyaré?
 • Puc reclamar també les despeses de constitució de la hipoteca?
 • I si tinc índex de referència de préstec hipotecari (IRPH)?

Les persones que estiguin interessades a assistir-hi han de confirmar la seva assistència a través de l’adreça electrònica consum@ccapenedes.cat.

Vilafranca del Penedès, 14 de desembre de 2017
 

 

 

En la darrera sessió del plenari del Consell d’Alcaldes celebrada el dijous 23 de novembre, es va informar sobre el projecte de camins esportius de l’Alt Penedès i sobre el programa de reforma i millora d’equipaments locals; ambdós de la Diputació de Barcelona.

 

En el primer punt de l’ordre del dia, el director del Consorci Administració Oberta de Catalunya, Manel Sanromà, i la subdirectora de Tecnologia i Serveis del Consorci, Marta Arderiu, van explicar l’estat actual de la implantació de l’Administració electrònica a la comarca de l’Alt Penedès.

Arderiu va recordar que, per donar compliment a les lleis 39 i 40 de Procediment administratiu, les administracions han de fer ús obligatòriament de l’Administració electrònica. A més, els avantatges de la seva utilització estan àmpliament demostrats: la gestió administrativa s’ordena i s’estalvien recursos humans i econòmics (com més petita és una administració, major és l’estalvi relatiu). Sanromà va explicar que el Consorci AOC té l’objectiu d’unificar la manera de treballar de les administracions catalanes; per fer-ho, han creat nombrosos programes gratuïts integrats entre si i han creat un sistema d’homologació dels programes fets per les empreses privades.

Alguns alcaldes van plantejar la dificultat pràctica de fer servir aquestes eines electròniques quan la potència de la xarxa d’Internet és deficient en alguns municipis. Manel Sanromà va respondre que, si les directrius de Govern no canvien, hi ha la voluntat de fer arribar la fibra òptica a tots els municipis de Catalunya en el termini de 5 anys.

 

 

En el segon punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes, el cap de l’Oficina d’Equipaments Esportius de la Diputació de Barcelona, Albert Abaurrea, i l’arquitecte de la mateixa oficina, Sergi Lois, van explicar el Projecte de camins esportius. Aquests camins han de complir 3 requisits: s’ha de poder segregar el trànsit rodat (si n’hi ha), han de ser d’abast supralocal i han d’esdevenir físicament accessibles.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va presentar 3 sol·licituds d’ajut a la Diputació per adequar camins de l’eix del Foix, de la riera de Mediona-Riudebitlles i camins del Monestrell com a camins esportius. A finals de 2017, la Diputació contractarà un estudi per proposar i avaluar econòmicament les adequacions a fer en aquests camins susceptibles d’esdevenir camins esportius i a finals de 2018 farà la devolució al Consell Comarcal i als ajuntaments i els presentarà les noves línies de subvenció.

 

 

Finalment, en el tercer punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes, el vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, Martí Pujol, i el coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació, Josep Gonzàlez-Cambray, van informar els alcaldes sobre una nova línia d’ajuts per als ajuntaments: el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals.

Es tracta d’una línia de subvenció amb concurrència competitiva i es finançaran els projectes que obtinguin una major puntuació en base als criteris que s’especifiquen a la convocatòria (el termini de la qual finalitza el 15 de desembre). Com a contrapartida, els projectes que obtinguin subvenció estaran finançats al 100%. Els projectes s’hauran d’executar durant el període 2018-2019 (sense possibilitat de pròrroga) i es destinaran a fer petites reformes o millores en els equipaments municipals.

Vilafranca del Penedès, 28 de novembre de 2017

 

El dissabte 25 de novembre es va celebrar el Ple extraordinari d’investidura en què es va elegir Xavier Lluch, alcalde de Font-rubí i fins ara vicepresident comarcal, com a nou president del Consell Comarcal.

 

Lluís Valls, president accidental, i Xavier Rodado, secretari de la corporació, van constituir la mesa i van presidir inicialment el Ple. Un cop acceptades les renúncies com a president i com a conseller de Francesc Olivella, els membres de la mesa del Ple van explicar el procediment d’elecció del nou president: majoria absoluta en la primera votació (17 vots) o majoria simple en la segona (major nombre de vots a favor).

 

 

Xavier Lluch era el candidat del grup del PDeCAT i va ser escollit president per majoria absoluta amb el vot a favor dels 20 consellers del Govern presents (PDeCAT i PSC-CP) i del conseller del PP. Els altres dos candidats, Anna Baqués (CUP-PA) i Antoni Peñafiel (Entesa), van rebre el suport dels consellers dels seus respectius grups comarcals. I els 4 consellers d’ERC presents en el Ple van votar en blanc.

 

 

Després d’acceptar el càrrec i ocupar la presidència de la mesa, Xavier Lluch (PDeCAT) va donar el torn de paraula a cadascun dels portaveus. Lluís Caldentey (PP) va valorar positivament la feina feta durant la presidència de Francesc Olivella i va oferir també la seva col·laboració al nou president. Antoni Peñafiel (Entesa) va reclamar el lideratge del Consell Comarcal en el debat territorial. Anna Baqués (CUP-PA) va agrair el relleu polític perquè el seu grup no és partidari de la professionalització de la política. Pol Pagès (ERC) va explicar el vot en blanc pel desacord amb el pacte de Govern però per la voluntat d’arribar a acords. Francisco Romero (PSC-CP) va defensar el mateix pacte explicant que fins ara tots els acords del Govern han rebut el suport de, com a mínim, un grup de l’oposició. I finalment, Raimon Gusi (PDeCAT) va presentar el nou president com “un home de seny i de diàleg” i li va agrair que acceptés la responsabilitat que comporta la Presidència.

 

 

Xavier Lluch va fer el darrer parlament i va recordar algunes de les tasques en què treballa actualment el Consell Comarcal: entre d’altres, el sender de la Via Augusta, l’àmbit de prestació conjunta del servei de taxi, la diagnosi sobre la salut mental a la comarca, la millora de la Transparència, el suport als ajuntaments en matèria d’Administració electrònica, la gestió dels menjadors escolars i les beques de menjador, l’Escola de Música de l’Alt Penedès, l’Oficina Jove, els microcrèdits d’Habitatge, la promoció dels polígons industrials, el projecte “El Penedès, tasta’l” i, com a colofó, el Consorci de Promoció Turística del Penedès, una realitat en plena expansió.

Aprofitant que el Ple extraordinari d’investidura va coincidir amb la celebració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, el nou president també es va comprometre a continuar treballant per l’eradicació d’aquesta violència en totes les seves formes. Xavier Lluch també va tenir paraules de record vers els polítics presos injustament i vers els presidents de l’ANC i Òmnium.

 

 

De cara al futur, Lluch va destacar la necessitat de treballar des de l’àmbit comarcal i de la mà de la capital comarcal, Vilafranca, “per situar l’Alt Penedès estratègicament dins la Vegueria i a Catalunya i per ser més competitius sense que se’ns trinxi la comarca”. Va tancar el seu parlament amb paraules d’agraïment a totes les persones que d’una o altra manera han cregut en ell i li han donat suport, primer com a candidat a alcalde, després com a alcalde i conseller comarcal, i ara com a president del Consell Comarcal .

Vilafranca del Penedès, 27 de novembre de 2017

L’agència ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya i el Servei de Creació d’Empreses del Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitzen una sessió informativa per a les empreses que tinguin un projecte empresarial i que vulguin rebre suport per innovar i internacionalitzar els seus productes o serveis.

  

La sessió es farà a la seu del Consell Comarcal, el dijous 30 de novembre, de 9 a 10:30h.

Cristina Fabián, delegada d'ACCIÓ a l'Alt Penedès, el Garraf i el Maresme, explicarà el suport que l’agència pot donar a les empreses en matèria de finançament; gestió i estratègia empresarials; innovació, tecnologia i R+D; internacionalització, i programes d’ajut i subvencions.

Susanna Mèrida, consellera comarcal d’Empresa i Ocupació i de Productes de la Terra, explicarà les sessions formatives per a persones emprenedores i per a empreses, programades des del Servei de Creació d’Empreses del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en el marc de la Xarxa Catalunya Emprèn, per al 2018.

Les persones que es vulguin inscriure a la sessió formativa ho poden fer a través d’aquest enllaç, que es troba a la pàgina d’inici del web del Consell Comarcal:
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2017/11/competitivitat-mercat-global-novembre.jsp?utm_medium=inscripcions&utm-campaing=ACT&utm-source=nsa17-178

Vilafranca del Penedès, 22 de novembre de 2017
 

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal organitza una sessió formativa sobre manipulació d’aliments adreçada a empreses artesanes agroalimentàries, personal d’establiments alimentaris minoristes i personal del sector de la restauració.

En aquesta sessió es proporcionaran els coneixements bàsics sobre higiene alimentària necessaris per garantir la seguretat alimentària en el seu lloc de treball. En concret, es donaran a conèixer les normes d’higiene alimentària en el treball habitual de les persones que manipulen aliments i s’explicarà com fomentar el compliment d’aquestes normes, també s’ensenyarà a prevenir les malalties de transmissió alimentària i a implementar sistemes d’autocontrol basats en l’anàlisi de perills i punts crítics de control.

La formació sobre manipulació d’aliments es farà el dijous 30 de novembre, de 16 a 19 h, a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

La formació anirà a càrrec de personal del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.

Les persones i empreses interessades a assistir a la sessió s’han d’inscriure prèviament des de l’enllaç que hi ha a la pàgina d’inici del web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (www.ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 14 de novembre de 2017

 

Els grups comarcals van agrair-li la dedicació al servei públic, la capacitat d’arribar a acords i la bona relació personal.
FRANCESC OLIVELLA ES VA ACOMIADAR EN EL DARRER PLE DEL CONSELL COMARCAL
20171109 Ple ordinari

 

El dijous 9 de novembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va presentar la proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 10 del pressupost de 2017.

Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que calia suplementar algunes partides del pressupost per incorporar majors ingressos per valor de 100.000 € per als serveis de Benestar Social, i per suplementar el capítol 1 per fer front a substitucions per baixes i reconeixements de triennis del personal. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-P i ERC i l’abstenció de la CUP-PA i Entesa.

 

 

Tot seguit va començar el debat de la proposta de l’Àrea de Plans Transversals, que va presentar el president de l’Àrea, Xavier Lluch, i que consistia en la ratificació de l’acord de la Junta de Govern per a la modificació del contracte de gestió del servei de monitoratge per al curs escolar 2017-2018. Xavier Lluch va explicar que cada any calia adequar el contracte a la nova realitat del transport escolar i que enguany s’havien deixat sense efecte 3 rutes de transport escolar per falta d’alumnes (una de les quals s’havia resolt allargant una ruta prèvia) i s’havien creat 2 noves rutes de transport escolar per a les quals calia nou monitoriatge (una, per als alumnes de Mediona escolaritzats a l’Institut de Sant Quintí de Mediona, i l’altra, per als alumnes d’ESO de la Granada escolaritzats a Vilafranca). L’acord es va ratificar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-P, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

Un cop finalitzades tot les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

En el torn d’informacions de la Presidència, Francesc Olivella va aprofitar per acomiadar-se de la resta de consellers i conselleres comarcals i va confirmar el vicepresident Xavier Lluch com a proper candidat a la Presidència del Consell Comarcal. Francesc Olivella va fer un repàs als seus 18 anys i mig com a conseller comarcal: 2 anys com a conseller i 2 com a vicepresident amb un govern de majoria absoluta de CiU; 4 anys com a conseller a l’oposició amb un govern del PSC-ERC; 2 anys com a president i 2 com a vicepresident amb un govern d’unitat de tots els grups; 4 anys com a president amb un govern de CiU-ERC, i finalment 2 anys i mig com a president amb un govern del PDeCAT-PSC-P. També va fer una relació d’alguns grans temes que el Consell Comarcal ha prioritzat durant aquests anys: la IGP Gall del Penedès, la Carta del Paisatge, el Pla Director Territorial, el Pla Territorial Parcial, el projecte “El Penedès, tasta’l”, l’atenció a les persones i les famílies més afectades per la crisi econòmica, el Pla Comarcal de Camins, la marca “Enoturisme Penedès”, la integració paisatgística de polígons i rotondes, la senyalització turística, el transport escolar i les beques de menjador, l’Escola de Música de l’Alt Penedès, el web d’activitats culturals, l’Oficina de Consum, la formació per a joves en situació d’atur i el portal de Transparència.

 

 

Els i les portaveus i consellers del PDeCAT, Raimon Gusi; el PSC-P, Francisco Romero; ERC, Pol Pagès; la CUP-PA, Anna Baqués; Entesa, Diego Díez de los Ríos, i el PP, Lluís Caldentey, van intervenir per destacar, entre d’altres, la bona relació personal, l’entesa i la col·laboració amb la resta de grups comarcals, la dedicació de molt de temps personal a la política local i el fet d’haver cregut en els objectius territorials i en el paper del Consell Comarcal.

El Ple va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 14 de novembre de 2017

 

Els treballadors i les treballadores del Consell Comarcal de l’Alt Penedès han donat suport a la convocatòria de la Crida per la Democràcia fent una aturada, a les 12 del migdia, davant la seu del Consell, per expressar el seu rebuig al procés judicial contra els representants del Govern i de la Mesa del Parlament de Catalunya, destituïts pel 155 i citats a declarar davant l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.
 
 
 
Vilafranca del Penedès, 17 d'octubre de 2017
A dia d’avui, el 80% dels tràmits amb el Consell Comarcal es poden realitzar telemàticament. Implantar aquesta millora ha comportat molts mesos de preparació per adaptar les eines web i per definir detalladament cadascun dels prop de 100 tràmits que els diferents serveis del Consell Comarcal tenen disponibles per als ajuntaments, les entitats, les escoles, les empreses i la ciutadania en general.

 

 

Durant el mes d’octubre s’ha obert telemàticament la primera convocatòria de subvencions adreçada a entitats; a partir d’ara, totes les convocatòries públiques estaran disponibles al portal de Tràmits i Gestions del Consell Comarcal, que és accessible des de la seva pàgina web.

La tramitació electrònica estalvia els desplaçaments de la ciutadania per portar documentació al Registre del Consell Comarcal i és un servei obert 24 hores al dia dels 365 dies de l’any. L’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal ha preparat i ampliat el seu personal per ajudar tothom qui ho necessiti, en aquest procés de canvi i de modernització en la relació amb l’Administració.

Ja fa més de 2 anys que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès es relaciona electrònicament amb la resta d’administracions de Catalunya, a través de nombroses plataformes web. Això ha permès agilitar enormement les seves comunicacions i estalviar despeses d’enviament entre administracions.

Durant el mes de novembre està previst que es comenci a implantar també la gestió electrònica dels expedients administratius del Consell Comarcal, que a la llarga possibilitarà, entre d’altres, el seguiment dels expedients per part de les persones interessades a través de la carpeta ciutadana del portal de Tràmits i Gestions.

Vilafranca del Penedès, 31 d’octubre de 2017

L’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en el marc del programa “Productes de la Terra” i amb el suport de la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona, va facilitar que 4 empreses de la comarca poguessin ser presents en aquesta fira que se celebra durant el mes d’octubre a la plaça de la Catedral de Barcelona.

 

 

La fira combina parades dels diferents mercats municipals de Barcelona amb parades de productors locals de Catalunya i habilita diversos espais de degustació per als visitants. Enguany la fira va apostar pels productes que fan possible una alimentació fresca, saludable i de proximitat.
Les 4 empreses que van representar aquest tipus de productes de la comarca de l’Alt Penedès van ser: Molí d’Oli Josep Lluch, de Font-rubí, que elabora oli d’oliva novell extra verge; Vinyet, la Melmelada Penedès, de Subirats, que comercialitza melmelades de raïm de collita pròpia; Carquinyolis Escalfet, de Sant Quintí de Mediona, que elabora carquinyolis tradicionals, de xocolata i de cafè, i Mel Castell de Penyafort, de Santa Margarida i els Monjos, que fa mel de romaní, de bosc i mel multifloral.

Any rere any, les empreses artesanes agroalimentàries de l’Alt Penedès valoren positivament la seva participació a la fira “Mercat de Mercats” perquè els dona la possibilitat d’ampliar el seu mercat de clients i d’obrir noves possibilitats de negoci a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Vilafranca del Penedès, 31 d’octubre de 2017
 

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitza dues sessions formatives adreçades a les persones que volen emprendre en el sector de la restauració i a les petites i mitjanes empreses en funcionament d’aquest sector

 

La formació té tres objectius específics: analitzar la visió estratègica dels negocis, millorar els aspectes més rellevants de la imatge dels establiments i aprendre a aplicar mesures bàsiques per controlar les despeses.

La primera sessió es farà el dilluns 6 de novembre, de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, i se centrarà en la importància de la imatge dels establiments i els punts claus per tenir una imatge correcta i en l’anàlisi de les competències i les habilitats del personal per incrementar les vendes i per fidelitzar els clients.

La segona sessió es farà el dilluns 13 de novembre, en el mateix horari, i tractarà sobre com triar els proveïdors més adients per a cada negoci i sobre com disposar d’informació pràctica sobre comptabilitat analítica per aplicar eines de control.

Ambdues sessions són gratuïtes, es faran a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i aniran a càrrec de Jordi Genebriera, de l’empresa Dinamiun Grup 2006. Les persones i les empreses interessades a assistir al curs s’han d’inscriure prèviament des de l’enllaç que hi ha a la pàgina d’inici del web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (www.ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 25 d’octubre de 2017
 

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar una moció per demanar a la Generalitat que revisi l’autorització per a la crema de residus urbans i fangs a la cimentera Uniland.

 

El dijous 19 d’octubre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. El Ple va començar amb la fase de control: el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

 

 

Tot seguit va començar el debat de la primera moció, de condemna a la violència generada per l’Estat espanyol per impedir el referèndum de l’1 d’octubre i per exigir l’alliberament immediat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Entre d’altres, la moció dona suport també a les persones ferides durant les càrregues policials, exigeix la retirada dels efectius del Cuerpo Nacional de Policía i de la Guardia Civil enviats a Catalunya, demana la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional i crida a mobilitzar-se a les concentracions convocades per la Taula per la Democràcia. Aquesta moció va rebre el vot afirmatiu del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, la CUP-PA i Entesa, i el vot en contra del PP.

Després es va debatre una segona moció presentada pel grup comarcal de la CUP-PA, per a la revisió de tot el procediment de sol·licitud d’incineració de residus urbans i fangs de depuradora a la planta de la cimentera Uniland de Santa Margarida i els Monjos. Jordi Salgueiro, conseller de la CUP-PA, va fer un resum temporal del procediment d’autorització ambiental a la cimentera Uniland i de les llargues actuacions dutes a terme pel col·lectiu Bosc Verd i per 12 persones veïnes del Penedès. Les seves actuacions van portar les Nacions Unides a resoldre que s’ha incomplert el Conveni d’Aarhus i els permeten sol·licitar ara la nul·litat d’ofici de l’autorització ambiental atorgada per la Generalitat; per la qual cosa la moció proposava donar-hi suport. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Un cop debatudes les mocions, es va aprovar debatre pel procediment d’urgència l’aprovació de l’addenda 2017 al contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i el Consell Comarcal, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Jordi Bosch, president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, va explicar que l’import de l’addenda depèn, d’una banda, del nombre de professionals dels Serveis Socials Bàsics i Especialitzats (contractats pel Consell Comarcal segons les ràtios establertes per la Generalitat) i, d’altra banda, dels projectes acordats per als 4 anys de durada del contracte programa (2016-2019): serveis d’intervenció socioeducativa, sistemes de resposta urgent per a dones en situació de violència i per als seus fills i filles, serveis d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc, projectes d’acció comunitària, serveis de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès, etc. L’addenda es va aprovar per unanimitat de totes els grups.

També es va aprovar debatre pel procediment d’urgència la proposta de delegació d’atribucions del Ple, a favor de la Junta de Govern, per a les contractacions i les concessions contractuals de tota mena relatives a l’execució de l’operació Penedès 360º, presentada en el programa operatiu Feder Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6. La delegació d’atribucions respon al criteri d’eficàcia en la gestió comarcal i va ser aprovada per unanimitat. Les juntes de Govern que hagin d’aprovar aquestes contractacions restaran obertes a la participació de tots els grups comarcals.

Finalment, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 24 d’octubre de 2017

 

El Consell Comarcal demana el vot de la ciutadania de l’Alt Penedès per a la recepta de Gall del Penedès del restaurant vilafranquí El Racó de la Calma, el “Bombó de gall del Penedès farcit de pruna, a l’aroma d’espígol i pinyons garapinyats”.

 

La revista CUINA torna a convocar el concurs per decidir quin és el plat favorit dels catalans per a l’any 2017, a decidir entre els 22 plats preparats per 22 restaurants que representen les 22 indicacions geogràfiques protegides (IGP) o denominacions d’origen protegides (COP) de Catalunya. Aquest concurs està patrocinat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i per cerveses Damm. Compta amb el suport d’Ametller Origen i amb col·laboració del Fòrum Gastronòmic de Girona, Mas Uniformes i la Federació Catalana d’IGP i DOP.

Les votacions a favor d’un o altre plat es fan a través del web somgastronomia.cuina.cat i cada persona pot votar tantes vegades com vulgui. Fins al 3 de novembre cada setmana s’aniran eliminant receptes segons els vots que hagin aconseguit. El diumenge 19 de novembre, en el marc del Fòrum Gastronòmic de Girona, es revelarà quina recepta ha de guanyat el concurs El plat Favorit.

El restaurant El Racó de la Calma participa des de fa anys en el projecte “El Penedès Tasta'l, impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Aquest projecte promou la col·laboració i la complicitat entre els sectors de l’artesania agroalimentària i la restauració, representats respectivament per l’Associació de Productors Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès i el Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès.

Des del Consell Comarcal es demana el vot per al plat presentat pel restaurant El Racó de la Calma, per donar a conèixer a tot Catalunya el Gall del Penedès i l’excel·lent oferta gastronòmica de la comarca.

Vilafranca del Penedès, 18 d’octubre de 2017
 

Els treballadors i les treballadores del Consell Comarcal de l’Alt Penedès han donat suport a la crida de l’ANC a fer una aturada, a les 12 del migdia, davant la seu del Consell, per expressar el rebuig i la condemna a l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

 

 

Han donat lectura en veu alta al manifest “Les nostres idees sempre seran lliures”, elaborat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i l’Associació de Municipis per la Independència, i que es reprodueix tot seguit.


Vilafranca del Penedès, 17 d’octubre de 2017
 

Les nostres idees sempre seran lliures

 

La llibertat no es compra ni es ven, ni es negocia, ni es demana, la llibertat s’exerceix com el més preuat tresor que hi ha sobre la terra. Les idees no tenen un camí marcat, ni amo, ni senyor. Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió. No hi ha estat democràtic al món que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació. No hi ha estat democràtic al món que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. No hi ha estat democràtic al món que vulneri la PAU. No hi és. Altra cosa, té un altre nom que no és DEMOCRÀCIA.

Ahir l'Estat espanyol va tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar els presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana per manifestar-se pacíficament i donar veu al poble posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978. Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.

Jordi Sànchez no ha comès cap delicte. Jordi Cuixart no ha comès cap delicte. Si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots. Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. No ho permetrem i no ho aconseguiran. Som un sol poble unit i conjurat per blindar la democràcia i la llibertat. Encara no han entès que això no va de noms propis. Aquest procés neix del poble i així seguirà sent. El mandat democràtic de l'1 d'octubre és inapel·lable i més vigent que mai.

Per tot plegat, avui i aquí volem deixar clar que les mesures decretades per l'Audiència Nacional espanyola no només són injustes sinó que també són il·legals. Per tant, demanem la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. No demanem clemència. Exigim justícia.

La nostra resposta serà, com sempre, serena, ferma, pacífica i democràtica. Europa no pot continuar donant l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura i la privació de llibertat a causa de les idees de tot un poble. Des d’ahir, a la Unió Europea hi ha presos polítics!

Davant la vulneració flagrant dels principals fonaments d’un estat de dret, la manca de separació de poders i per tal de garantir les llibertats bàsiques dels catalans, fem una crida a tots els organismes internacionals: Ho diem ben alt i ben clar. HELP CATALONIA!

I recordem, avui més que mai, el nostre estimat Salvador Espriu quan deia: "Els homes no poden ser si no són lliures. Que sàpiga Sepharad que no podrem mai ser si no som lliures".

Visca Catalunya Lliure!

 

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitza un curs per ensenyar a les persones que han creat recentment una empresa o que volen millorar la gestió de la seva empresa, a analitzar els aspectes econòmico-financers essencials per refer l’estructura de costos i aconseguir la viabilitat de l’empresa.

 

En la primera sessió d’aquest curs, s’ensenyarà com analitzar el compte de resultats per poder valorar l’evolució de les vendes i de les despeses variables, el marge ponderat i el comportament de les despeses d’estructura; també es pensaran altres formes de realitzar els processos per reduir despeses, es parlarà sobre la millora de la gestió de les compres i la negociació amb els proveïdors.

En la segona sessió del curs, s’explicarà el cicle de maduració i els terminis de cobrament i pagament per analitzar el cicle de caixa; també s’analitzaran instruments financers i la utilitat de cadascun d’ells. Finalment, s’aprendrà a fer pressupostos de tresoreria per analitzar les necessitats financeres de l’empresa.

El curs “Millorar la gestió per reduir despeses” es farà els dilluns 16 i 23 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h, a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Impartirà la formació Lourdes Pérez Retamero, de l’empresa Educaemotions.

Les empreses interessades a assistir al curs s’han d’inscriure prèviament des de l’enllaç que hi ha a la pàgina d’inici del web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (www.ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 5 d’octubre de 2017

 

En la darrera sessió del plenari del Consell d’Alcaldes es va presentar el document amb la Proposta d’Articulació d’Intervenció elaborada pel Servei d’Habitatge del Consell Comarcal amb relació a l’ocupació i altres problemàtiques de l’habitatge

 

 

El dijous 28 de setembre es va celebrar sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès. En el primer punt de l’ordre del dia, el cap del Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Joan Rodríguez, va presentar el document revisat amb les propostes d’articulació d’intervencions dels ajuntaments i el Consell Comarcal davant els habitatges buits, l’ocupació irregular d’habitatges i les situacions d’insalubritat o altres riscos. Es tracta d’un document obert que el Servei Comarcal d’Habitatge anirà actualitzant i ampliant en funció de les aportacions dels ajuntaments, l’evolució de la problemàtica i les novetats legislatives.

El document aclareix conceptes (Què entenem per habitatge buit? Què entenem per ocupació irregular d’un immoble?), distingeix casuístiques d’ocupacions (socials, delinqüencials i ideològiques), explica les diferents possibilitats d’actuació dels ajuntaments i el Consell Comarcal davant l’ocupació (mediació, regularització, reallotjament, desallotjament, informació a la propietat, actuacions jurídiques), fa propostes preventives d’àmbit municipal (detecció, identificació i avaluació de les persones ocupants; informacions a la propietat sobre els deures de conservació de l’habitatge) i conclou amb un seguit de propostes de coordinació per aconseguir actuacions més efectives en matèria d’Habitatge (adhesió dels ajuntaments al conveni del Departament de Justícia, sol·licitud d’accés municipal al de registre d’habitatges buits de l’Agència de l’Habitatge, creació de registres locals d’habitatges buits i habitatges ocupats, informació a les persones propietàries d’habitatges buits sobre la Borsa Comarcal de Lloguer, comunicació al Consell Comarcal dels recursos econòmics i residencials previstos pels ajuntaments per a les persones vulnerables i en risc d’exclusió social; entre d’altres). El document també incorpora un recull de la normativa que emmarca totes les actuacions municipals i comarcals en matèria d’Habitatge.

 

 

En el segon punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes, el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va informar sobre la renovació i l’actualització dels plafons de senyalització turística d’entrada als municipis de l’Alt Penedès, que durà a terme properament el Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona. Un cop actualitzada la senyalització d’entrada a la comarca amb els nous plafons de DO Penedès, comença una segona fase del projecte de senyalització enoturística que consisteix en la senyalització d’entrada als municipis. Per dur-la a terme, el Consell Comarcal proposarà a cada ajuntament signar un conveni en què s’estableixen les responsabilitats de cadascuna de les parts. La tercera fase del projecte es farà dins els nuclis urbans; se senyalitzaran els espais i els punts d’interès turístic i enoturístic específics de cada municipi. Tots els nous rètols de senyalització i de promoció enoturística compartiran unes mateixes imatges de marca (Enoturisme Penedès) i de pertinença (l’Alt Penedès).

En el torn obert de paraules, el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, es va acomiadar dels alcaldes amb motiu de la seva anunciada dimissió als càrrecs d’alcalde de les Cabanyes i de president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Francesc Edo, alcalde de Vilobí del Penedès i president del Consell d’Alcaldes, en nom de tots els alcaldes li va agrair tants anys de dedicació a la vida pública i al món de la política.

Vilafranca del Penedès, 4 d’octubre de 2017

 

Davant l’agressió dels drets fonamentals dels catalans i de les catalanes i com a resposta a les actuacions violentes i criminals dels cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que es van produir durant el dia d’ahir a Catalunya, el Consell Comarcal s’adhereix a la convocatòria d’aturada de País convocada per a demà 3 d’octubre per la Taula per la Democràcia.

 

L’adhesió a l’Aturada de País prevista per demà 3 d’octubre comporta que el Consell Comarcal suspèn totalment la seva activitat institucional i també la prestació de tots els serveis. Únicament garantirà el funcionament del Servei d’Atenció Domiciliària, les urgències en casos d’infància en risc i el transport escolar.

El Consell Comarcal rebutja i condemna enèrgicament les accions violentes que han provocat més de 800 ferits a veïns i veïnes i manifesta el seu compromís ferm en la defensa del drets civils i polítics, i també del model de convivència de la societat catalana. Així mateix, expressa la seva voluntat de continuar defensant fermament el dret a decidir i dona ple suport al President i el Govern de la Generalitat en seguir defensant la voluntat del poble català.

La Taula per la Democràcia és un organisme creat per un grup d’entitats i associacions cíviques de la societat catalana. L’objectiu és donar una resposta unitària i coordinada en defensa de les institucions catalanes i els drets fonamentals davant la vulneració que s’està produint els darrers dies.

El grup impulsor d’aquesta Taula per la Democràcia està format per les entitats i organitzacions següents: Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), Assemblea Nacional Catalana (ANC), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, CCOO de Catalunya, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Federació d’Assemblees de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC, LaFede.cat - Organitzacions per la Justícia Global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Unió General de Treballadors (UGT) i Unió de Pagesos.

Vilafranca del Penedès, 2 d’octubre de 2017
 

Els treballadors i les treballadores del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’han afegit a la convocatòria de l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i han sortit avui al carrer, a les 12h, durant 15 minuts.

 

Amb aquesta aturada han volgut deixar clar que condemnen l’ús de la violència i la repressió, en qualsevol de les seves formes, per impedir, en qualsevol lloc i en qualsevol moment, el lliure exercici de la democràcia.

Han expressat el seu suport vers totes les persones que van ser agredides o atemorides ahir pels cossos de seguretat de l’Estat espanyol, mentre defensaven pacíficament el dret de tota la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur. I, especialment, a les persones que continuen en estat greu o que han patit danys de més consideració.

 


Agraeixen a tots els ciutadans i les ciutadanes que ahir van exercir el seu dret al vot, que ho fessin de forma cívica i valenta malgrat l’amenaça persistent de la violència. I reconeixen la feina feta pels milers de persones voluntàries, els treballadors públics, els electes locals i els alcaldes i les alcaldesses, que van fer possible que tothom que ho volgués pogués votar.

Finalment, expressen el seu suport a les institucions catalanes, el Govern català i el Parlament de Catalunya.

Vilafranca del Penedès, 2 d’octubre de 2017

 

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès tramita subvencions per afavorir l’emprenedoria de les persones joves acollides al programa de Garantia Juvenil.

 

Per aquest motiu, ha organitzat una sessió informativa per explicar el funcionament d’aquesta convocatòria de subvencions de la Generalitat. La sessió informativa es farà el dimarts 3 d’octubre, a les 11 del matí, a la sala d’actes del Consell Comarcal.

La sessió informativa i la línia de subvencions estan adreçades a persones menors de 30 anys que s’hagin fet autònomes a partir de l’1 de setembre de 2016 i que prèviament estaven inscrites al programa de Garantia Juvenil. La sessió també és d’interès per als tècnics de Joventut i de Promoció Econòmica i per als gestors que vulguin conèixer aquesta línia de subvencions.

L’import de les subvencions és de fins 9.100 euros si la persona jove s’ha donat d’alta, o es dona d’alta abans que finalitzi el termini de sol·licitud (el 10 d’octubre de 2017), de manera ininterrompuda durant un període de 12 mesos al règim dels treballadors autònoms de la Seguretat Social o a la mutualitat del col·legi professional corresponent.

Àlex Llovet, cap de la Secció d’Iniciatives per al Treball dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i responsable d’aquesta convocatòria de subvencions, serà l’encarregat d’explicar el contingut i resoldre els dubtes que puguin sorgir entre les persones assistents.

Per inscriure’s a la sessió del 3 d’octubre o per rebre més informació, cal adreçar-se al Servei de Creació d’Empreses de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Tel. 93 890 00 00 ext. 130 i 135 – A/e: procom@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 27 de setembre de 2017
 

    

Fomentar la competitivitat, augmentar la qualitat del comerç al detall, dels serveis i l’artesania, i donar suport a la moda catalana són els objectius principals de les línies d’ajut per al 2017.

 

El Consell Comarcal forma part de la xarxa de punts d’assessorament per a emprenedors i empreses “Catalunya Emprèn” i ajuda els emprenedors i les empreses a tramitar els ajuts que convoca anualment el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat.

 

 

Enguany s’han convocat ajuts adreçats als tallers mecànics, els serveis fotogràfics, les copisteries i arts gràfiques, els serveis de reparacions, les agències de viatges detallistes, les tintoreries i bugaderies, les perruqueries i els salons de bellesa, els bars i restaurants, els serveis de menjar preparat i càtering i les empreses que desenvolupin oficis artesans.

Els ajuts estan adreçats principalment a la participació en activitats firals, a programes de transformació digital i a programes de promoció i comercialització de productes artesans. El termini d’aquests ajuts s’acaba el 18 d’octubre de 2017.

També hi ha un ajut al programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments. Aquest, estarà disponible fins a l’exhauriment del pressupost que s’ha destinat al programa o fins al 31 de desembre de 2017 en cas que no s’hagi exhaurit abans.

Els ajuts per fer reformes estan adreçats a les botigues a peu de carrer i les parades de mercats municipals que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys i que executin la reforma durant l’any 2017.

Les sol·licituds s’han de presentar, en tots els casos, segons el model normalitzat, que està a disposició de les persones interessades: a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) i a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://canalempresaweb.gencat.cat). La documentació de cada programa figura en la Resolució publicada al DOGC núm. 7419 del 25.07.2017.

Els emprenedors i les empreses de l’Alt Penedès que vulguin rebre assessorament sobre la tramitació d’aquests ajuts poden sol·licitar entrevista a l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal (Tel. 93 8900000, ext. 135 – A/e: procom@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 18 de setembre de 2017
 

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar l’atorgament dels ajuts econòmics per al transport de persones amb mobilitat reduïda.

 

El dijous 20 de juliol es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat de la proposta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: l’aprovació del conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès.

 

 

Amb l’aprovació d’aquest conveni, s’obre la porta a la creació d’una àrea territorial de prestació conjunta formada per tots els municipis de l’Alt Penedès que s’hi adhereixin. El conveni regula aspectes bàsics com el sistema tarifari, el procediment per a l’obtenció de llicències, com han de ser els vehicles, com s’organitzaran les parades, els mecanismes de concertació del servei per part dels clients, els drets i deures de les persones usuàries o la inspecció i el règim sancionador. Crear una àrea territorial de prestació conjunta organitzada i coordinada tindrà importants beneficis per a la ciutadania i per al sector del taxi: les persones que visquin en municipis que no tenen llicències de taxi podran accedir al servei de forma legal, els taxistes amb llicència d’un municipi amb poca població podran donar servei legalment en punts d’afluència de persones d’altres municipis (ex. hospital comarcal o estacions de tren i autobús), hi haurà servei de taxi a la comarca les 24h els 365 dies l’any, tot el sector complirà uns mateixos estàndars de qualitat, es facilitarà la contractació de transport públic a demanda, i els taxistes podran vehicular propostes i demandes conjuntes davant les autoritats competents.

El conseller comarcal de Mobilitat, Alfred Martínez, impulsor de la iniciativa, va explicar que l’àrea de prestació conjunta de l’Alt Penedès “és una iniciativa pionera a Catalunya i serà un referent per a altres comarques”. També va explicar que la proposta que es portava a aprovació del plenari comarcal és el resultat de més d’un any de treball conjunt amb l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, els ajuntaments de l’Alt Penedès i el sector del taxi. La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups comarcals.

El Ple va continuar amb el debat de la proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones: l’atorgament i la denegació d’ajuts econòmics corresponents a l’anualitat 2016 per al transport adaptat de persones grans amb dependència o de persones amb discapacitat física amb problemes de mobilitat, per assistir a centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals o centres especials de treball.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar que es proposava l’atorgament de 166 sol·licituds a particulars, per un import de 63.000 €, i 7 sol·licituds a ajuntaments i entitats prestadores del servei, per un import de 11.300 €. Bosch també va anunciar per al mes de gener de 2018 la convocatòria d’ajuts corresponents a l’anualitat 2017. La proposta d’atorgament d’ajuts per al transport adaptat es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Tot seguit va començar el debat de la proposta de l’Àrea de Plans Transversals, que va presentar el president de l’Àrea, Xavier Lluch, i que consistia en la pròrroga dels contractes administratius per a la gestió del servei de transport escolar a centres d’ensenyament de la comarca de l’Alt Penedès.

Lluch va explicar que es proposava prorrogar els contractes amb les mateixes condicions amb què van ser adjudicats inicialment per concurs però degudament actualitzats pel Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb les rutes, les parades i els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

Un cop finalitzades tot les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 18 de setembre de 2017