Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA LA CARTA DE SERVEIS 2024-2027

El Ple també va aprovar la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per iniciar un procés d'adequació de places de naturalesa funcionarial

El dijous 13 de juny es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre tres propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’inventari de béns del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès corresponent a l’exercici 2023.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que l’actualització de l’inventari es fa anualment a partir de les baixes i les incorporacions, revisant els valors i aplicant les amortitzacions. Enguany, el canvi més important és que l’inventari inclou un nou element patrimonial: l’edifici Casa Jané, adquirit l’any 2023 pel Consell Comarcal per ubicar-hi els Serveis Socials.

L’inventari es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 del pressupost del Consell Comarcal de l’exercici 2024.

Xavier Lluch va exposar que el volum total de la modificació eren 935.052 €, la major part dels quals es financen a partir d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per al programa d’inserció laboral “Treball i Formació”, que s’està duent a terme als ajuntaments de l’Alt Penedès. També s’incorpora el finançament d’una subvenció de la Generalitat, amb fons Next Generation, per a la millora de l’accessibilitat a l’edifici Casa Jané, actualment en procés de rehabilitació. Altres ingressos provenen de les subvencions atorgades als diferents projectes presentats pel Consell Comarcal dins el Catàleg de Serveis de Diputació la Barcelona i una subvenció de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a un projecte conjunt de promoció econòmica.

La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda va ser l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal.

Xavier Lluch va exposar que aquesta modificació respon a la voluntat de donar compliment al Estatuto Básico del Empleado Público i, per tant, modificar la naturalesa d’un nombre important de llocs de treball, que passaran de ser laborals a funcionarials. Aquesta modificació es farà mitjançant un procés voluntari per al personal del Consell Comarcal.

La modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball es van aprovar per unanimitat.

Tot seguit es va debatre una proposta única de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació: l’aprovació de la Carta de Serveis del Consell Comarcal 2024-2027.

Xavier Lluch va explicar que la Carta de Serveis és un document obert que s’adapta a l’evolució del Consell Comarcal i que reflecteix les reorganitzacions, els serveis i programes que es deixen de prestar i, sobretot, els que es van afegint o ampliant.

L’aprovació de la Carta de Serveis dona compliment a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, però sobretot respon a la voluntat del Consell Comarcal de ser una Administració transparent, propera i que facilita la relació amb la ciutadania.

La Carta de Serveis recull de manera ordenada una descripció de cada servei i programa, les persones destinatàries (físiques o jurídiques), les persones responsables (polítiques i tècniques), els mecanismes i les condicions d’accés, els drets i deures de les persones beneficiàries, el règim econòmic i els compromisos de qualitat que el Consell Comarcal assumeix en la seva prestació.

La Carta de Serveis es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, el grup comarcal d’ERC va presentar dues mocions. La primera, per garantir el dret a l’habitatge, demanava que des del Consell Comarcal s’insti el proper parlament de Catalunya a aprovar legislació per regular el lloguer tempos d’habitatges i s’insti el Govern de la Generalitat a aplicar la regulació del preu del lloguer, a dotar els pressupostos per fer un pla de xoc per augmentar l’habitatge social i a mantenir el pla per a la construcció de 10.000 pisos socials.

Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i la CUP, i amb l’abstenció del grup del PP.

La segona moció demanava que, des del Consell Comarcal, s’insti tots els ajuntaments a servir els seus refrigeris amb productes elaborats al Penedès, i també proposava que el Consorci de Promoció Turística del Penedès ofereixi un llistat d’opcions als ajuntaments amb alternatives d’empreses que ofereixen aquests productes.

Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups  d’ERC, la CUP i el PP, i amb l’abstenció dels grups de Compromís Municipal i el PSC-CP.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 14 de juny de 2024

 

Destaquem