Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Organigrama - Cartipàs

Consell Comarcal Alt Penedès, organigrama ccap, organigrama consell comarcal alt penedès, cartipàs ccap, cartipàs consell comarcal alt penedès, composició del consell, òrgans de govern ccap, òrgans consell comarcal alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, composició grups comarcals alt penedès, ccap legislatura 2023-2017, composició ccap, composició consell comarcal alt penedès, consellers ccap, conselleres ccap, consellers consell comarcal alt penedès, conselleres consell comarcal alt penedès

Composició per grups polítics comarcals - Legislatura 2023-2027

D’acord amb la Llei 6/1987 i en funció del nombre de residents a la comarca (de 100.001 a 500.000 habitants), el Consell Comarcal de l'Alt Penedès té 33 consellers/eres comarcals, escollits entre els/les regidors/ores dels 27 ajuntaments de l’Alt Penedès.

 

CONSELLERS I CONSELLERES DEL GOVERN (pacte de Govern amb la Candidatura de Progrés)

Impulsem Junts - Compromís Municipal

 1. Xavier Lluch i Llopart - PRESIDENT - Alcalde de l'Ajuntament de Fon-rubí
 2. Marc Vallès Sánchez - Regidor de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal
 3. Núria Catà Marrugat - Regidora de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
 4. Anton Amat Ibañez - Regidor de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 5. Joan Manel Montfort Guasch - Regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 6. Jordi Bosch Morgades - Alcalde de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès
 7. Jaume Julibert Moliné - PORTAVEU - Regidor de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
 8. Foix Pareta Acero - Regidora de l'Ajuntament de Puigdàlber
 9. Jaume Bertran Rigual - Regidor de l'Ajuntament de Subirats
 10. Sònia Poch Galisteo - Regidora de l'Ajuntament de Mediona
 11. Montserrat Mascaró Gras - Regidora de l'Ajuntament de Pacs del Penedès

 

CONSELLERS I CONSELLERES QUE NO FORMEN PART DEL GOVERN

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

 1. Pere Sàbat Lluverol - PORTAVEU - Regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 2. Marta Castellví i Chacón - Regidora de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 3. Pol Pagès i Pont - PRESIDENT - Regidor de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
 4. Fina Mascaró i Bujaldón - Alcaldessa de l'Ajuntament d'Olèrdola
 5. Martí Càlix i Tarrida - Regidor de l'Ajuntament de Font-rubí
 6. Anto Admetlla i Salvatell - Regidora de l'Ajuntament de Sant Cugat Segarrigues
 7. Joan Amat i Domènech - Alcalde de l'Ajuntament de la Granada
 8. Marga Bertran i Morell - Regidora de l'Ajuntament de Gelida
 9. Jaume Domènech i Via - Alcalde de l'Ajuntament de Subirats
 10. Gemma Urgell i Rocías- Regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

 

CONSELLERS I CONSELLERES DEL GOVERN (pacte de Govern amb Compromís Municipal)

Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés

 1. Albert Tort i Pugibet - PRESIDENT - Regidor de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca
 2. FranCisco Romero Gamarra - Alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 3. Lluís Valls i Comas - Alcalde de l'Ajuntament de Gelida
 4. Raül Casado Ruiz - PORTAVEU - Alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
 5. Pedro Campos Osuna - Regidor de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 6. Xavier Castilla Herrera - Regidor de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
 7. Aida Batet Ferrer - Regidora de l'Ajuntament de Mediona
 8. Francesc X. Edo Vargas - Regidor de l'Ajuntament de Vilobí del Penedès
 9. Judit Royo Rosa - Regidora de l'Ajuntament de Castellví de la Marca

 

CONSELLERS I CONSELLERES QUE NO FORMEN PART DEL GOVERN

Candidatura d'Unitat Popular

 1. Txus Magallón Mora - PORTAVEU - Regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 2. Alba Mitjans Piñol - PRESIDENTA - Regidora de l'Ajuntament del Pla del Penedès

 

CONSELLER/A QUE NO FORMA PART DEL GOVERN

Partit Popular

 1. Josep Tutusaus Besante - PRESIDENT I PORTAVEU - Alcalde de l'Ajuntament de Pontons

 

 

El nombre de consellers/eres que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació d'electors es calcula d'acord amb les regles següents:

 • Les llistes han d'haver obtingut com a mínim el 3% dels vots a la comarca.
 • Es calcula el percentatge de vots que corresponen a cada llista sobre el total de vots emesos a la comarca i es multiplica per 2/3.
 • Es calcula el percentatge de regidors/ores que correspon a cada llista sobre el total de regidors/ores de la comarca i es multiplica per 1/3.
 • Se sumen els percentatges per a cada llista.
 • S'ordenen les llistes en columna, d'acord amb el percentatge resultat de la suma (de més gran a més petit).
 • Es divideixen els percentatges resultants per 1, 2, 3... fins al nombre igual al de llocs corresponents al Consell Comarcal (Llei d'Hondt).
 • Els 33 llocs de conseller/a s'atribueixen a les llistes a les quals, un cop aplicada la Llei d'Hondt, corresponen els quocients majors.
 • Cada grup polític comarcal està format pels/les consellers/eres inclosos en la llista de membres electes del seu partit, la seva coalició, federació o agrupació d'electors.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, òrgans de govern, ple del consell comarcal, presidència consell comarcal alt penedès, vicepresidències consell comarcal alt penedès, junta de govern consell comarcal alt penedès, òrgans de govern CCAP, àrees i conselleries CCAP, gerència CCAP
Consell Comarcal Alt Penedès, ple del consell comarcal alt penedès, ccap ple del consell, gerent ccap, gerenta ccap, gerència ccap, secretaria consell comarcal alt penedès, secretaria ccap, intervenció ccap, intervenció consell comarcal alt penedès, sessions plenàries consell comarcal alt penedès, sessions plenàries ccap, funcions ple consell comarcal alt penedès, funcions ple ccap, junta de govern ccap

PLE DEL CONSELL COMARCAL

Està integrat per la totalitat (33) de conselleres i consellers comarcals organitzats en grups polítics.

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS PLENÀRIES

 • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter mensual  i tenen lloc el segon dijous, a les 19,30 h.
 • El/la president/a pot suspendre la celebració ordinària del Ple dels mesos d'agost i setembre, com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes comarcals.
 • El/la president/a pot postposar o avançar la celebració de les altres sessions ordinàries, dins el mateix mes, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dins un període de vacances.

 

ORDRE DEL DIA DEL DARRER PLE CONVOCAT

 

ACTES DELS PLENS

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DEL PLE

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions I funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 11.- Corresponen al Ple en tot cas les atribucions següents:

a) Elegir el/la President/a del Consell Comarcal.

b) Establir l’organització del Consell Comarcal.

c) Aprovar i modificar el reglament orgànic i les ordenances.

d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.

e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari.

g) Aprovar els plans comarcals.

h) Exercir la potestat expropiatòria.

i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.

j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l’exercici d’activitats econòmiques.

k) Delegar competències als municipis.

l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases generals de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei als funcionaris de la corporació, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.

m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i administracions públiques.

n) Exercir accions administratives i judicials en matèries de la seva competència.

o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

p) Alienar el patrimoni

q) Votar la moció de censura al President/a.

r) Nomenar i separar el/la Gerent.

s) Aprovar el Programa d'Actuació Comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l’establiment dels serveis comarcals.

t) Exercir aquelles competències que els consells comarcals tenen atribuïdes per la legislació urbanística, i més concretament, la redacció de plans urbanístics derivats de caràcter plurimunicipal, de conformitat amb l’article 85.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

u) Establir els criteris de càlcul de les aportacions municipals a la comarca, d’acord amb allò disposat a l’article 41 del TRLOCC.

v) Atorgament d’ajuts i subvencions de concurrència competitiva, quan per raó de la quantia sigui competència del Ple.

w) Exercir les altres atribucions que expressament li assignin les Lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

Les competències del Ple del Consell Comarcal podran ser delegades a favor del/la President/a o de la Junta de Govern, excepte en aquells casos en que ho prohibeixi expressament la normativa vigent.

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL

Presidència: Xavier Lluch i Llopart (Impulsem Junts - Compromís Municipal)

Agenda del/la president/a

Històric de Presidents i Presidentes

 

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions  i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 12.- Atribucions

El/la President/a del Consell Comarcal és el cap de la corporació comarcal, disposarà del tractament d’Il·lustríssim/a, i com a tal exerceix les atribucions següents:

a) Representar al Consell Comarcal

b) Convocar i presidir les sessions del Ple i les dels altres òrgans col·legiats.

c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'Administració de la Comarca.

d) Exercir la direcció superior del personal.

e) Exercir les accions judicials i administratives en cas d'urgència.

f) Ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal.

g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.

h) Aprovació de convenis i les seves pròrrogues i acords amb altres administracions o institucions públiques, sempre que no sigui competència del Ple.

i) Imposició de sancions per infraccions lleus i greus.

j) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, autoritzar i disposar despeses dins de la seva competència sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.

k) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, la relació de llocs de treball, les bases específiques de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

l) Aprovació de les convocatòries dels processos selectius per a la provisió de places i de llocs de treball: relació d’aspirants admesos i exclosos; designació nominal dels membres del tribunal i dels respectius suplents; anunci del lloc, data i hora per a la realització d’exercicis; resolució de les al·legacions presentades en la llista d’aspirants admesos i exclosos.

ll) Iniciació i resolució d’expedients disciplinaris.

m) Atorgament d’ajuts i subvencions quan per raó de la quantia no sigui competència del Ple.

n) Acceptació de les subvencions atorgades per altres administracions, quan no sigui competència del Ple.

o) Sol·licitud de subvencions i bestretes d’aquestes amb altres administracions i institucions públiques, sempre que no sigui competència del Ple.

p) Aprovació de projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació.

q) L’adquisició i alienació de béns i drets quan el seu valor no superi els límits de la contractació.

r) Exercir, únicament per raons d’urgència, les competències del Ple susceptibles de delegació, procedint a la seva ratificació pel Ple, així com aquelles pròpies que pugui tenir delegades a la Junta de Govern, donant-ne compte a la propera sessió d’aquest òrgan.

s) Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el Ple del Consell.

Consell Comarcal Alt Penedès, presidència consell comarcal alt penedès, president ccap, presidenta ccap, xavier lluch i llopart, xavier lluch i llopart presidència ccap, xavier lluch i llopart consell comarcal alt penedès, funcions presidència ccap, funcions presidència consell comarcal alt penedès, vicepresidències ccap, albert tort i pugibet, joan manel montfort, carles morgades àguila,jordi ferrer durich, lluís miquel valls comas, ramon riera bruch, junta de govern ccap, sessions junta de govern ccap

VICEPRESIDÈNCIES DEL CONSELL COMARCAL

Vicepresidència 1a: Albert Tort Pugibet (PSC-CP)

Vicepresidència 2a: Joan Manel Montfort Guasch (CM)

Vicepresidència 3a: FranCisco Romero Gamarra (PSC-PC)

Vicepresidència 4a: Anton Amat Ibáñez (CM)

Vicepresidència 5a: Jordi Bosch Morgades (CM)

Vicepresidència 6a: Lluís Valls Comas (PSC-CP)

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES VICEPRESIDÈNCIES

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 17.- Atribucions

Les competències bàsiques dels Vicepresidents/es són les de substituir el President/a en els casos d’absència, malaltia, vacant en la Presidència, deure legal d’abstenció o impediment, segons l’ordre de prelació que el President/a hagi establert en el Decret de nomenament. Aquest ordre de prelació actua també en cas d’absència, malaltia, impediment o deure d’abstenció d’un Vicepresident/a. En el supòsit de substitució del President/a per raons d’absència o malaltia el/la Vicepresident/a que assumeixi les seves funcions no pot revocar les delegacions atorgades pel President o per la Presidenta a la Junta de Govern i/o Consellers i Conselleres.

Article 18.- Delegacions

Els/les Vice-presidents/es podran a més ser beneficiaris de delegacions de caràcter general per part del President/a, mitjançant Decret en el que es fixarà el contingut i abast de la delegació, tot especificant si porta inclosa la delegació de signatura. 

JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Junta de Govern: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

 • el/la vicepresident/a 1r/a
 • el/la vicepresident/a 2n/a
 • el/la vicepresident/a 3r/a
 • el/la vicepresident/a 4t/a
 • el/la vicepresident/a 5è/a
 • el/la vicepresident/a 6è/a

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

 • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter quinzenal i tenen lloc en dijous alterns.
 • La Presidència decideix l'horari de celebració i pot postposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries dins la mateixa quinzena de la data prevista per a la seva celebració preceptiva, per raons de força major o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dins un període de vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes comarcals.

 

ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 15.- Competències

Correspon a la Junta de Govern, com a òrgan executiu, les competències següents:

a) L’assistència al President o Presidenta en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que el President o la Presidenta, o altre òrgan comarcal li delegui.

c) Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques.

Consell Comarcal Alt Penedès, àrees ccap, àrees consell comarcal alt penedès, conselleries ccap, conselleries Consell Comarcal Alt Penedès, àrea territori i sostenibilitat ccap, àrea d'atenció a les persones ccap, àrea d'economia i hisenda ccap, àrea de plans transversals ccap, àrea de promoció econòmica i comarcal ccap, funcions conselleries ccap, funcions conselleries Consell Comarcal Alt Penedès

ÀREES I CONSELLERIES DEL CONSELL COMARCAL

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Presidència de l'Àrea: FranCisco Romero Gamarra

Conselleries:

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT

Presidència de l'Àrea: Jordi Bosch Morgades 

Conselleries:

 

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA

Presidència de l'Àrea: Anton Amat Ibáñez

Conselleries:

 

ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS I COMUNICACIÓ

Presidència de l'Àrea: Albert Tort Pugibet

Conselleries:

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Presidència de l'Àrea: J. Manel Montfort Guasch

Conselleries:

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES CONSELLERIES

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 19.- Nomenament i atribucions

Tindran aquesta consideració aquells Consellers i Conselleres en els quals el President, mitjançant Decret, hagi efectuat una delegació especial per a una comesa específica; a aquests efectes s’entén com a comesa específica la gestió continuada d’una àrea funcional. La delegació pot efectuar-se en qualsevol conseller o consellera. Les seves atribucions vindran determinades pel Decret de delegació, que haurà d’especificar si porta inclosa la delegació de signatura. Les resolucions que adoptin en exercici de la delegació, si s’escau, adoptaran el nom de Decrets.

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, gerència consell comarcal alt penedès, gerència ccap, franscesc rosell i bascompte, funcions gerència ccap, funcions gerència Consell Comarcal Alt Penedès, organització comarcal consell comarcal alt penedès, organització comarcal ccap

GERÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL

Gerent: Francesc Rosell i Bascompte

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA GERÈNCIA

El decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, estableix:

TÍTOL III - ORGANITZACIÓ COMARCAL

Article 16 - La gerència

16.1 Correspon al gerent, d'acord amb les directrius del ple i les instruccions del president:

a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.

c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.

d) Dirigir el personal de la corporació.

e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14.

El Reglament Orgànic del Consell Comarcal de l'Alt Penedès estableix:

TÍTOL SEGON - DE L’ORGANITZACIÓ COMARCAL

Capítol I - Organització necessària

a.1.6. El/la Gerent - Article 20.- Atribucions

3. El/la Gerent d’acord amb les directrius del Ple i les instruccions del President té les atribucions següents:

a) Dirigir l’administració ordinària comarcal i executar els acords del Ple i la Comissió de Govern.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals.

c) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorguin el Ple o la Presidència.

d) Ordenar pagaments i retre comptes.

e) Dirigir el personal de l’entitat.

f) Exercir altres funcions que expressament li siguin delegades.

4. El/la Gerent podrà assistir a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal, tant de caràcter decisori com deliberants, amb veu però sense vot, amb la finalitat d’informar i assessorar en les matèries objecte de la discussió.

Les decisions executòries que dicti el/la Gerent en exercici de les seves atribucions adoptaran la forma de Resolucions i estaran sotmeses als mateixos requisits de publicació, notificació i registre que els Decrets que dicti la Presidència, de conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de règim local.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, comissions informatives Consell Comarcal Alt Penedès, comissions informatives ccap, Joan Manel Montfort Guasch, comissió informativa de territori i sostenibilitat ccap, territori i sostenibilitat alt penedès, comissió informativa d'atenció a les persones ccap, jordi ferrer durich, comissió informativa d'economia i hisenda ccap, carles morgades àguila, comissió informativa de plans transversals ccap, albert tort pugibet, comissió informativa de promoció econòmica i comarcal ccap, lluís miquel valls comas, sessions comissions informatives alt penedès

COMISSIONS INFORMATIVES DEL CONSELL COMARCAL

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Presidència de la Comissió: FranCisco Romero Gamarra

Vocalies:

 • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
 • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
 • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
 • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT

Presidència de la Comissió: Jordi Bosch Morgades

Vocalies:

 • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
 • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
 • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
 • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I HISENDA

Presidència de la Comissió: Anton Amat Ibáñez

Vocalies:

 • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
 • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
 • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
 • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLANS TRANVERSALS I COMUNICACIÓ

Presidència de la Comissió: Albert Tort Pugibet

Vocalies:

 • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
 • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
 • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
 • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Presidència de la Comissió: J. Manel Montfort Guasch

Vocalies:

 • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
 • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
 • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
 • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

 • Les sessions ordinàries tenen lloc el dijous anterior a la celebració de les sessions del Ple, a partir de les 19 h, en funció de les comissions que s'hagin convocat en concordança amb els temes a tractar.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 21.- Naturalesa Jurídica

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització comarcal que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Article 22.- Classes de Comissions Informatives

Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

Són Comissions Informatives de caràcter permanent les que, amb vocació d’estabilitat, es constitueixen amb caràcter general a l’inici de cada mandat corporatiu, estenent el seu àmbit d’actuació a un sector determinat de l’activitat comarcal, en funció de les grans àrees funcionals en que aquesta s’organitzi, amb les quals, si és possible, es procurarà correspondre.

Són Comissions Informatives de caràcter especial, les que es constitueixen pel Ple amb caràcter transitori per l’estudi d’un assumpte concret, sense vocació de permanència, o les que, per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi oportú crear.

Article 23.- Atribucions

Les Comissions Informatives, dintre dels seus respectius àmbits sectorials d’actuació, ostenten les atribucions següents:

a) L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple, encara que aquestes s’exercitin, en virtut de la corresponent delegació, per qualsevol altre òrgan.

b) El seguiment de la gestió del President o Presidenta, de la Junta de Govern i dels Consellers i Conselleres que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que correspon al Ple.

c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el President o Presidenta, la Junta de Govern, el Ple i els Consellers i Conselleres que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.

d) Servir de marc per a que els Consellers i Conselleres puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se’ls haurà de facilitar pel seu President en els termes i amb els límits establerts pels articles 43 i següents d’aquest Reglament, i perquè aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió.

Malgrat això, no serà necessari el dictamen previ ni posterior de les Comissions Informatives respecte de les qüestions següents:

a) Les Mocions de censura.

b) Les qüestions de confiança que el President o Presidenta pugui plantejar.

c) Les Mocions que plantegin els grups polítics comarcals que s’integrin dintre de la part de control de l’ordre del dia del Ple.

d) Els assumptes declarats urgents, o que formin part de l'ordre del dia d'una sessió extraordinària de caràcter urgent.

e) Les mocions de la presidència

Article 24.- Creació, composició i duració de les Comissions Informatives de caràcter permanent

La determinació del número de Comissions Informatives de caràcter permanent, la seva denominació, composició i àmbit d’actuació, així com la seva modificació, correspon al Ple que, en la primera sessió que celebri després de la seva constitució, i a proposta de el President o Presidenta adoptarà els acords oportuns.

Les Comissions Informatives de caràcter permanent, tindran la composició següent:

 • President: President o Presidenta, que podrà delegar-la en qualsevol altre membre de la Corporació.
 • Vocals: Representants de tots els grups polítics comarcals, en proporció a la seva representativitat al Consell Comarcal.
 • Secretari: El que ho sigui del Consell Comarcal, o funcionari en qui delegui, que tindrà veu, però no vot, i actuarà com a fedatari d’aquestes.
 • Interventor: El que ho sigui del Consell Comarcal, o funcionari en qui delegui, que tindrà veu, però no vot.

Les Comissions Informatives de caràcter permanent tindran la mateixa duració que el mandat corporatiu, sense perjudici de la possibilitat de la seva modificació, sempre que per això es segueixi el procediment fixat per aquest Reglament per a la seva creació.

Article 25.- Creació, composició i duració de les Comissions Informatives de caràcter especial

Les Comissions Informatives de caràcter especial podran crear-se pel Ple en qualsevol moment per a la informació i proposta d’assumptes específics, a proposta del President o Presidenta, mitjançant acord en el que s’estableixi la seva denominació, composició i àmbit d’actuació.

El nombre de membres d’aquestes Comissions Informatives i la seva composició, es regirà pel que disposa l’article anterior, però la seva duració podrà ser sotmesa a termini preclusiu, extingint-se quan s’hagi complert l’objecte per al qual varen ser creades i, en tot cas, quan finalitzi el mandat corporatiu.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, comissió especial de comptes ccap, comissió especial de comptes consell comarcal alt penedès, carles morgades àguila, sessions comissió especial de comptes ccap, funcions comissió especial de comptes ccap

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Comissió: Anton Amat Ibáñez

Vocalies:

 • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
 • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
 • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
 • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Es convoca com a mínim un cop l'any, amb motiu del tancament de l'exercici pressupostari.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 26.- Atribucions

1. La Comissió Especial de Comptes és una comissió informativa necessària, de caràcter especial, que té per objecte examinar i informar, abans del dia 1 de juny de cada any:

a) Compte general del pressupost.

b) Revisió anual de l’inventari de béns.

c) Comptes generals de pressupost i del patrimoni dels Organismes Autònoms Comarcals i dels òrgans especials de gestió de serveis.

d) Comptes d’explotació i balanços de les Societats Mercantils de capital íntegrament comarcal de les empreses Públiques Empresarials amb participació comarcal.

2. A aquests efectes, el Compte General del Consell Comarcal haurà de ser rendit pel President o Presidenta abans del dia 15 de maig de l’exercici següent al que correspongui.

3. La Comissió Especial de Comptes s’integrarà en la Comissió Informativa que tingui atribuïdes les competències en matèria d’hisenda que, a aquests efectes, es constituirà com a Comissió Especial de Comptes, tant en les reunions preparatòries que es puguin convocar a instància del seu President o a petició de la quarta part dels seus membres, com en la reunió en la que es rendeixi definitivament el seu informe.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, alcaldes i alcaldesses comarca alt penedès, consell alcaldes i alcaldeses alt penedès, cèsar herraiz pujol, competències consell alcaldes i alcaldesses alt penedès, comissió permanent consell alcaldes i alcaldesses alt penedès

CONSELL D'ALCALDIES DE L'ALT PENEDÈS

 

Consell General: està integrat per la totalitat d'alcaldes i alcaldesses de la comarca (27) i pel/la president/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Presidència del Consell d'Alcaldies: Jordi Bosch Morgades, alcalde de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès

Comissió Permanent:

 • El/la president/a del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses 
 • El/la president/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Fina Mascaró i Bujaldón, alcaldessa de l'Ajuntament d'Olèrdola
 • Pere Vernet Caldú, alcalde de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 • Sònia Jansà Armando, alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca
 • Bernat Catasús Mora, alcalde de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
 • Sergi Vallès i Domingo, alcalde de l'Ajuntament de Torrelles de Foix
 • Imma Ferret Raventós, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
 • Raül Casado Ruiz, alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
 • Josep Tutusaus Besante, alcalde de l'Ajuntament de Pontons

  

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 

SESSIONS PLENÀRIES DEL CONSELL GENERAL D'ALCALDIES

 • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter bimensual  i tenen lloc el quart dijous, a les 19,00 h.

 

REUNIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL D'ALCALDIES

 • Es reuneix el quart dijous, del mes anterior a la celebració del Consell General del Consell d'Alcaldies, preferentment a les 13,30 h.

 

COMPETÈNCIES, ATRIBUCIONS I FUNCIONS DEL CONSELL D'ALCALDIES

El decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre estableix que les competències i funcions del Consell d'Alcaldies són les següents:

Article 19 - El consell d'alcaldes

19.1 El consell d'alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president del consell comarcal perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-es a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.

19.2 El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.
b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
d) Els plans sectorials comarcals.
e) La modificació dels límits comarcals.
f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.

 

De la mateixa manera, el títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions de la següent manera:

Article 31 - Atribucions

1. El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L’aprovació del Programa d’Actuació Comarcal.
b) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.
c) Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
d) Els plans sectorials comarcals.
e) La modificació dels límits comarcals.
f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
g) Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
h) En el cas de conversió d’una competència municipal en comarcal.
i) Quan el PAC o una norma de rang legal ho estableix.

2. Igualment informarà de tots aquells altres assumptes que el Ple comarcal, el president o un nombre de membres del Consell d’Alcaldes no inferior a la quarta part ho sol·licitin.

3. Així mateix el Consell d’Alcaldes podrà formular peticions i suggeriments i proposar iniciatives sobre temes de competència comarcal, que s’hauran de presentar per escrit. El president del Consell Comarcal, assistit de la Junta de portaveus, si escau, en valoraran la inclusió a l’ordre del dia de la sessió del Ple del Consell que es consideri convenient.

4. El Consell d’Alcaldes també serà informat amb caràcter general, per part del president, dels temes que afectin a la comarca.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, junta portaveus consell comarcal alt penedès, junta portaveus ccap, reunions junta de portaveus consell comarcal alt penedès, junta portaveus funcions ccap

JUNTA DE PORTAVEUS DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Junta de Portaveus: el/la president/a del Consell Comarcal

Portaveus:

Portaveus suplents:

 

REUNIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

 • Es reuneix coincidint amb la data de celebració del Ple, a les 19 h.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions I funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 39.- Atribucions

 1. La Junta de Portaveus ostenta les atribucions següents:

a) Assessorar el/la president/a en les qüestions la competència del qual tingui el Ple del Consell o també quan el/la president/a hagi d'adoptar mesures en cas de catàstrofes o infortunis públics o greu risc d'aquests.

b) Assessorar el/la president/a en aquelles qüestions respecte a les quals el/la president/a requereixi l'esmentat assessorament.

c) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.

d) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el/la President/a decideixi sotmetre a la seva consideració.

e) Rebre informació del/la president/a en assumptes d'especial transcendència.

 1. La Junta de Portaveus es reunirà prèviament a la convocatòria del Ple, mitjançant citació que no precisarà de cap formalitat, bé per iniciativa pròpia, o bé a instància de qualsevol portaveu.
 2. Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.
 3. De les sessions que celebri la Junta de Portaveus no serà necessari estendre acta. Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els membres i el personal de la Corporació que el President/a consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, òrgans comissions consultives i coordinació ccap, comissions consultives ccap, comissions consultives consell comarcal alt penedès, sessions comissió de control ccap, comissió coordinació del govern ccap, comissió de control dels comptes i tresoreria ccap, comissió accés documentació ccap, comissió eliminació documentació ccap, comissió comarcal de protecció civil ccap, protecció civil ccap, comissió prestació servei de taxi ccap, taxi ccap, prestació servei detaxi consell comarcal alt penedès

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DEL GOVERN DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Comissió: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

 

REUNIONS DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DEL GOVERN

 • Es reuneix coincidint amb la data de celebració del Ple, a les 18 h.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DEL GOVERN

 • Assistir el President en l'exercici de les seves atribucions.
 • Fer el seguiment i la coordinació les diferents actuacions i projectes comarcals.
 • Deliberar amb caràcter previ, totes les accions i projectes de la Corporació.
 • Coordinar el funcionament de totes les àrees i fer seguiment de les diferents activitats comarcals, també en el seu vessant econòmica. 
 • Informar a les persones membres del govern del funcionament dels diferents serveis i de la tresoreria de la qual depenen. 

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions  i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 40.- Les Comissions tècniques

3. Les Comissions Tècniques tindran per objecte la investigació, estudi, informe i deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les Comissions Informatives.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, òrgans comissions consultives i coordinació ccap, comissions consultives ccap, comissions consultives consell comarcal alt penedès, sessions comissió de control ccap, comissió coordinació del govern ccap, comissió de control dels comptes i tresoreria ccap, comissió accés documentació ccap, comissió eliminació documentació ccap, comissió comarcal de protecció civil ccap, protecció civil ccap, comissió prestació servei de taxi ccap, taxi ccap, prestació servei detaxi consell comarcal alt penedès

COMISSIÓ DE CONTROL DELS COMPTES I DE LA TRESORERIA DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Comissió: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE COMPTES I DE LA TRESORERIA

 • Les sessions ordinàries tenen lloc el dijous anterior a la celebració de les sessions del Ple, a partir de les 19 h, en funció de les comissions que s'hagin convocat en concordança amb els temes a tractar.

 

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DELS COMPTES I DE LA TRESORERIA

 • Fer el seguiment i i la coordinació de la compatibilitat entre les diferents Àrees.
 • Deliberar amb caràcter previ, totes les accions i projectes de la Corporació.
 • Coordinar el funcionament de totes les àrees i fer seguiment de les diferents activitats comarcals, també en la seva vessant econòmica. 
 • Informar a les persones membres del govern del funcionament dels diferents serveis i de la tresoreria de la qual en depenen. 

L'article 15 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix la seva composició, atribucions i funcions. 

Article.- 15 La comissió especial de comptes

1. La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el Consell Comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

2. Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del Consell Comarcal i emetre'n informe. 

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions  i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 40.- Les Comissions tècniques

3. Les Comissions Tècniques tindran per objecte la investigació, estudi, informe i deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les Comissions Informatives.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, òrgans comissions consultives i coordinació ccap, comissions consultives ccap, comissions consultives consell comarcal alt penedès, sessions comissió de control ccap, comissió coordinació del govern ccap, comissió de control dels comptes i tresoreria ccap, comissió accés documentació ccap, comissió eliminació documentació ccap, comissió comarcal de protecció civil ccap, protecció civil ccap, comissió prestació servei de taxi ccap, taxi ccap, prestació servei detaxi consell comarcal alt penedès

COMISSIÓ D'ACCÉS, AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Comissió: Marc Vallès Sánchez

Vocalies:

Secretaria: el/la arxiver/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA COMISSIÓ D'ACCÉS, AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 • Es convoca en funció de l'existència d'assumptes a tractar.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ D'ACCÉS, AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Convocar les sessions corresponents i signar les actes, però resta exclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 

Determinar el valor dels documents i analitzar els continguts, a l'efecte de proposar els terminis de conservació i el règim d'accés:

 • Determinar, elaborar i mantenir el Calendari de conservació de documents i el Registre d'eliminacions.
 • Elaborar les normatives, instruccions i manuals necessaris en allò que faci referència a procediments sobre accés, eliminació i conservació de documents. 
 • Assessorar i informar els òrgans i serveis municipals en matèria d'avaluació, eliminació i accés a la documentació. 

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions  i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 40.- Les Comissions tècniques

3. Les Comissions Tècniques tindran per objecte la investigació, estudi, informe i deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les Comissions Informatives.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, organ tècnic ambiental comarcal alt penedès, otac alt penedès, joan manel montfort guasch, funcions otac ccap, funcions otac alt penedès, sessions otac alt penedès

ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL COMARCAL (OTAC)

 

Presidència de l'OTAC: Jaume Julibert Moliné

Vocalies:

 • el/la tècnic/a de Medi Ambient del Consell Comarcal
 • el/la enginyer/a industrial del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE L'OTAC

 • Es convoca quinzenalment i es reuneix a partir de les 13 h.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE L'OTAC

Assumir les funcions d'informe que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, encomana als òrgans ambientals comarcals. 

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 41.- La Ponència Tècnica Comarcal d’Activitats

1. L’Òrgan Tècnic Comarcal d’Activitats (OTAC) és una comissió tècnica de caràcter assessor, que té per objecte assumir les funcions d’informe que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, encomana als òrgans ambientals comarcals.

 

COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

Presidència del Comitè: el/la gerent del Consell Comarcal

Vocalies:

 • El/la cap del Servei de Recursos Humans i PRL.
 • El/la cap del servei de l'OAC i Consum.
 • El/la delegat/ada de protecció de dades que tindrà veu però no vot.
 • Opcionalment, i segons la matèria a tractar, s'hi podran incorporar puntualment el personal que es consideri d'acord a les matèries a tractar.

Secretaria: el/la cap del Servei de Sistemes de la Informació i NNTT del Consell Comarcal

 

SESSIONS DEL COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

El règim de sessions, així com el quòrum mínim serà establert per la Política de Seguretat de la Informació.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DEL COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

Protegir els sistemes TIC contra amenaces accidentals o deliberades, amb potencial per incidir en la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat o traçabilitat de la informació i els serveis. 

La seguretat de les TIC s'implementa amb les mesures establertes en Reial decret 3/2010, de 8 de gener, que regula l'Esquema Nacional de Seguret en l'àmbit de l'Administració Electrònica, modificat mitjançant Reial Drecret 951/2015, de 23 d'octubre

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions  i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 40.- Les Comissions tècniques

3. Les Comissions Tècniques tindran per objecte la investigació, estudi, informe i deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les Comissions Informatives.

Consell Comarcal Alt Penedès, EMAP, Escola de Música Alt Penedès, Consell escolar EMAP, Consell escolar escola de música Alt Penedès, Albert Tort Pugibet, Sessions consell escolar emap, funcions consell escolar emap

CONSELL ESCOLAR DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE L'ALT PENEDÈS

La composició del Consell Escolar s’estableix en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Secretaria: el/la cap d’estudis de l'EMAP

 

SESSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

 • Es convoca un mínim de 3 cops l'any i es reuneix a partir de les 21 h.

 

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Les funcions del consell escolar són les que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació.

Article.- 148

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l’article 72.3, i d’altres centres de característiques singulars, per a garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions que li corresponen.

3. Corresponen al consell escolar les funcions següents:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Les atribucions són les que estableix el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.

Article.- 28

1. Regular la renovació dels membres del consell escolar.

Article 45.- 

1. Establir la composició en els centres públics.

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, consell de la gent gran alt penedès, assemblea gent gran consell comarcal alt penedès, gent gran ccap, gent gran consell comarcal alt penedès, Jordi Ferrer Durich, Junta Permanent de la Gent gran ccap, sessions assemblea general gent gran alt penedès, gent gran alt penedès, reunions junta permanent gent gran consell comarcal alt penedès, persones grans

CONSELL DE LES PERSONES GRANS DE L'ALT PENEDÈS

Els òrgans del Consell de les Persones Grans i les seves funcions es regulen en el Reglament del Consell de les Persones Grans de l’Alt Penedès.

El Consell de les Persones Grans és un òrgan de consulta i participació, integrat per les associacions, casals, entitats de les persones grans i vocals a títol propi de la comarca de l'Alt Penedès. Té la finalitat de promoure la participació d'aquest col·lectiu en diverses activitats, accions i iniciatives. 

Configuració:  

 • el/la president/a, que serà el/la conseller/a president/a de l'Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat del Consell Comarcal de l'Alt Penedès,
 • representants de les entitats, associacions i organitzacions de gent gran,
 • les persones representants a títol personal,
 • les persones representants dels diversos municipis de la comarca proposades pels equips de govern municipals:
  • menys de 1.000 habitants - 1 representant per municipi (5 en total)
  • entre 1.001 i 2.000 habitants - 2 representants per municipi (14 en total).
  • entre 2.001 i 3.000 habitants - 3 representants per municipi (24 en total)
  • entre 3.001 i 7.000 habitants - 4 representants per municipi (12 en total).
  • entre 7.001 i 20.000 habitants - 5 representants per municipi (15 en total).
  • més de 20.001 habitants - 6 representants per municipi (6 en total).
 • l'equip tècnic del Servei de Gent Gran del Consell Comarcal.

Presidència del Consell de les Persones Grans: Jordi Bosch Morgades

Les sessions del Consell de les Persones Grans poden ser:

 • ORDINÀRIES, aquelles prèviament establertes en el calendari de sessions del Consell de les Persones Grans. Se’n celebrarà mínim una per trimestre.
 • EXTRAORDINÀRIES, aquelles que convoqui la Presidència per iniciativa pròpia o a petició d’alguna persona membre del Consell de les Persones Grans. La convocatòria de les sessions extraordinàries s’haurà de fer amb una antelació mínima de 7 dies hàbils.
 • EXTRAORDINÀRIES URGENTS, aquelles convocades per la Presidència quan la urgència de l’assumpte a tractar no permeti convocar la sessió extraordinària amb l’antelació mínima establerta de 7 dies hàbils. En aquest cas, es valorarà la possibilitat de fer la reunió de forma telemàtica, per garantir el màxim d’assistència degut a la immediatesa de la convocatòria.

Les sessions del Consell de les Persones Grans seran públiques. El públic assistent, que no sigui membre del Consell, no tindrà veu ni vot durant el desenvolupament de la sessió. Al final de l’ordre del dia, la Presidència podrà valorar donar la paraula al públic assistent, si s’escau. 

ACTES DE LES SESSIONS

 

FUNCIONS DEL CONSELL DE LES PERSONES GRANS

Article 3.- Funcionament i funcions

3.3 - Les funcions del Consell de les Persones grans són:

 • Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar a la societat respecte a la situació social de la gent gran.
 • Promoure l'associacionisme al grup-població esmentat i la participació de la comunitat, així com donar a conèixer aquesta comunitat i els recursos i drets que els assisteixen.
 • Coordinar les actuacions realitzades en temes de vellesa a la comarca.
 • Proposar la redacció del Reglament del Consell i la seva modificació, si s’escau.
 • Aprovar anualment la memòria de les activitats realitzades.
 • Promoure la informació, el debat i la difusió de qualsevol activitat del Consell de les Persones Grans que afecti al conjunt de les persones grans.

 

 

TAULA POLÍTICA COMARCAL DE JOVENTUT

Estableix les línies estratègiques generals de les polítiques de Joventut municipals i comarcals, les prioritats a mancomunar i a treballar conjuntament.

Hi poden participar totes les regidories de Joventut dels municipis de l’Alt Penedès.

 

SESSIONS DE LA TAULA POLÍTICA COMARCAL DE JOVENTUT

 • 1 sessió a l'any

 

ACTES DE LA TAULA POLÍTICA COMARCAL DE JOVENTUT

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, Consorci de promoció turística alt penedès, turisme ccap, promoció turística ccap, promoció turística alt penedès, ramon riera bruch
Consell Comarcal Alt Penedès, Representants del consell comarcal alt penedès, representats ccap, representant amb tu alt penedès, Lluís Miquel Valls Comas, pacte industrial regió metropolitana de barcelona representant alt penedès, Joan Manel Montfort Guasch, representant casa del avis ccap, jordi ferrer durich, comissió de transport públic alt penedès, lluís miquel valls comas, creu roja alt penedès, comité comarcal creu roja alt penedès, ordenació metropolitana ccap, representant ordenació metropolitana alt penedès, raul casado ruiz, xavier lluch llopart, representant consell esportiu alt penedès, representant consorci normalització lingüística alt penedès, albert tort pugibet, consorci sanitari alt penedès, francesc edo vargas, representant escola de viticultura i enologia mercè rossell domènech, representant adf alt penedès, sílvia pérez pago, representant fons català de cooperació al desenvolupament, antoni romeu alemany, representant fundació pinnae, joan raventós pujadó, representant fundació espiga ccap, representant mas albornà ccap, representant pro penedès ccap, representant vinseum ccap, representant pla territorial ccap, representant parc natural garraf ccap, representant acció social serveis públics ccap, representant xarxa pobles sostenibilitat ccap, representant xarxa productes de la terra ccap

REPRESENTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL EN ÒRGANS COL·LEGIATS EXTERNS

 

Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)

Representant a l'Assemblea General i el Comitè executiu: Lluís Valls Comas (titular) i Francesc. X Edo Vargas (suplent)

 

Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Representant al Consell General: J. Manel Montfort Guasch

 

Consell Sectorial de la Casa dels Avis - Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Representant al Consell Sectorial: Jordi Bosch Morgades

 

Comitè Comarcal de la Creu Roja a l'Alt Penedès

Representant: Jordi Bosch Morgades

 

Comissió de Transport Públic de Vilafranca del Penedès (Ajuntament de Vilafranca del Penedès)

Representant: Francesc X. Edo Vargas

 

Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona (Generalitat de Catalunya)

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Consell Esportiu de l'Alt Penedès

Representant a la Junta: Raül Casado Ruiz

 

Consorci per a la Normalització Lingüística

Representant al Ple del Consorci: Jaume Bertran Rigual

Representant al Consell de Centre del Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf: Jaume Bertran Rigual i Albert Tort Pugibet

 

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf

Representant al Consell Rector: Francesc X. Edo Vargas

 

Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell Domènech, d’Espiells (Generalitat de Catalunya)

Representant al Consell Econòmic i Social: Núria Catà Marrugat

 

Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) Penedès-Garraf

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Representant: Jaume Bertran Rigual

 

Fundació l'Espiga

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Fundació Mas Albornà

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Fundació Pro Penedès

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació.)

 

Fundació Vinseum

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Grup de treball per a la redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès (Generalitat de Catalunya)

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Grup de treball de l'àmbit de Planificació Territorial del Penedès

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Parc Natural del Garraf (Diputació de Barcelona)

Representant al Consell Coordinador: Núria Catà Marrugat

 

Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL

Representant a la Junta General: Xavier Lluch Llopart

  

Xarxa Productes de la Terra (Diputació de Barcelona)

Representant: Núria Catà Marrugat

 

Consell Comarcal Alt Penedès, Representants del consell comarcal alt penedès, representats ccap

PARTICIPACIÓ DEL CONSELL COMARCAL EN ÒRGANS TÈCNICS TERRITORIALS

 

Comissió Tècnica contra els Maltractaments a les Persones Grans de l'Alt Penedès

Representant: un/a tècnic/a de Serveis Socials

 

Comitè d'Ètica de Serveis Socials de l'Alt Penedès - Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya

Representant: un/a tècnic/a de Serveis Socials

 

Coordinació Tècnica amb Organismes Comarcals de Consum de la Demarcació Territorial de Barcelona - Agència Catalana de Consum

Representant: un/a tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Consum

 

Coordinació Tècnica amb les Administracions de Consum de la Demarcació Territorial de Barcelona - Agència Catalana de Consum

Representant: un/a tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Consum

 

Pla Salut, Escola i Comunitat

Representant: el/la coordinador/a del Servei Comarcal de Joventut

 

Taula Supracomarcal de Pobresa Energètica Alt Penedès - Garraf

Representant: un/a tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Consum i un/a tècnic/a de Serveis Socials

 

 

Xarxa de Suport al Govern Digital - Diputació de Barcelona

Representant: un/a tècnic/a de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

 

Xarxa Local de Consum - Diputació de Barcelona

Representant: un/a tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Consum

 

 

Destaquem