Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal

Consell Comarcal Alt Penedès, què és el consell comarcal, administració local alt penedès, competències ccap, ccap, ccap què és, consell comarcals catalunya, òrgan de govern ccap, òrgan de govern consell comarcal alt penedès

 

MARC NORMATIU DELS CONSELLS COMARCALS

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979 establia que "La Generalitat de Catalunya estructurarà la seva organització territorial en municipis i comarques; també podrà crear demarcacions supracomarcals" (art. 5.1).

La Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya establia que "La comarca es constitueix com una entitat local de caràcter territorial formada per l'agrupació de municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins" (art. 3.1) i també "El territori de la comarca és l'àmbit en què el consell comarcal exerceix les seves competències i és definit per l'agrupació dels termes municipals que la integren" (article 3.2). Aquesta llei va ser modificada posteriorment per la Llei 8/2003, de 5 de maig, de l'organització comarcal de Catalunya.

El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya diu que "El govern i l'administració de la comarca corresponen al consell comarcal" (art. 11).

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 diu que "La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals" (art. 92).

Així doncs, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) és un organisme de l'Administració local creat -com la resta de consells comarcals- en compliment de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya.

 

RAÓ DE SER DELS CONSELLS COMARCALS

Els consells comarcals són una eina al servei del reequilibri territorial.

Presten serveis d'àmbit comarcal o supramunicipal a la ciutadania i als ajuntaments i municipis que per les seves característiques no poden disposar-ne.

També poden coordinar serveis municipals entre si i organitzar-ne de nous que no estiguin coberts pels governs locals.

 

COMPETÈNCIES DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

 

FINANÇAMENT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

El Consell Comarcal es finança mitjançant ingressos de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès, que fan aportacions en funció de les competències que li deleguen i dels convenis de col•laboració que signen.

Rep aportacions en forma de subvencions d'altres administracions (bàsicament la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els Fons FEDER) per a programes o activitats que duu a terme.

Participa del Fons de Cooperació Local de Catalunya, que li atorga la Generalitat i que es nodreix de recursos procedents de l'Estat i la Generalitat.

Rep recursos financers per a operacions de crèdit a curt termini. També aplica taxes per la prestació de serveis i per al compliment d'activitats de la seva competència.

També aplica taxes per la prestació de serveis i per al compliment d'activitats de la seva competència.

 

ÒRGANS DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I LES SEVES FUNCIONS

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

 

ÒRGANS DECISORIS O DE GOVERN

ÒRGANS DELIBERANTS

ÒRGANS COMPLEMENTARIS

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, organigrama ccap, organigrama consell comarcal alt penedès, cartipàs ccap, cartipàs consell comarcal alt penedès, composició del consell, òrgans de govern ccap, òrgans consell comarcal alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, composició grups comarcals alt penedès, ccap legislatura 2019-2023, composició ccap, composició consell comarcal alt penedès, consellers ccap, conselleres ccap, consellers consell comarcal alt penedès, conselleres consell comarcal alt penedès

 

Composició per grups polítics comarcals - Legislatura 2019-2023

D’acord amb la Llei 6/1987 i en funció del nombre de residents a la comarca (de 100.001 a 500.000 habitants), el Consell Comarcal de l'Alt Penedès té 33 consellers/eres comarcals, escollits entre els/les regidors/ores dels 27 ajuntaments de l’Alt Penedès.

 

Grup Comarcal de Junts x Catalunya - (Coalició Junts)

 1. F. Xavier Lluch i Llopart - PRESIDENT - Alcalde de l'Ajuntament de Fon-rubí
 2. Jordi Torné i Solé - PORTAVEU - Regidor de l'Ajuntament de Torrelles de Foix
 3. Cèsar Herráiz i Pujol - Alcalde de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
 4. Núria Arnau Amadó - Regidora de l'Ajuntament de Castellví de la Marca
 5. Sílvia Pérez Pago - Regidora de l'Ajuntament de les Cabanyes
 6. Jordi Ferrer Durich - Alcalde de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
 7. Antoni Romeu i Alemany - Regidor de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 8. Susanna Escribà i Vivó - Regidora de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
 9. Carles Morgades i Àguila - Regidor de l'Ajuntament de Subirats
 10. Ramon Riera i Bruch - Regidor de l'Ajuntament de Torrelavit
 11. Joan Manel Montfort i Guasch - Regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 12. Anna Doblas i Ruiz - Regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

 

Grup Comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) - (Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal)

 1. Pol Pagès i Pont - PORTAVEU - Alcalde de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
 2. Josep M. Ribas Ferrer - Alcalde de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 3. M. Antònia Admetlla i Salvatella - Regidora de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
 4. Pere Sàbat i Lluverol - Regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 5. Margarida Bertran i Morell - Regidora de l'Ajuntament de Gelida
 6. Joan Amat i Domènech - Regidor de l'Ajuntament de la Granada
 7. Fina Mascaró i Bujaldón - Regidora de l'Ajuntament d'Olèrdola
 8. Jordi Ramos i Tardà - Regidor de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
 9. Lourdes Quer i Montserrat - Regidora de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
 10. Martí Càlix Tarrida - Regidor de l'Ajuntament de Font-rubí

 

Grup Comarcal Socialista (PSC-CP) - (Coalició Candidatura de Progrés)

 1. Albert Tort i Pugibet - PRESIDENT - Regidor de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca
 2. Francisco Romero Gamarra - PORTAVEU - Regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 3. Lluís Valls i Comas - Regidor de l'Ajuntament de Gelida
 4. Francesc X. Edo Vargas - Alcalde de l'Ajuntament de Vilobí del Penedès
 5. Raul Casado Ruiz - Regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
 6. Cristina de la Cruz Piñol - Regidora de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 7. Francesca Ferrer Suriol - Regidora de l'Ajuntament de Mediona

 

Grup Comarcal Candidatura d'Unitat Popular (CUP) - (Coalició Alternativa Municipalista-Amunt)

 1. Isaac Ruana Surià - PRESIDENT I PORTAVEU - Regidor de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
 2. Alba Mitjans Piñol - Regidora de l'Ajuntament del Pla del Penedès
 3. Àlex Suàrez Casanovas - Regidor de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

 

Grup Comarcal En Comú Guanyem Penedès (ECGP) - (Coalició En Comú Guanyem)

 1. PENDENT DE NOMENAMENT

 

El nombre de consellers/eres que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació d'electors es calcula d'acord amb les regles següents:

 • Les llistes han d'haver obtingut com a mínim el 3% dels vots a la comarca.
 • Es calcula el percentatge de vots que corresponen a cada llista sobre el total de vots emesos a la comarca i es multiplica per 2/3.
 • Es calcula el percentatge de regidors/ores que correspon a cada llista sobre el total de regidors/ores de la comarca i es multiplica per 1/3.
 • Se sumen els percentatges per a cada llista.
 • S'ordenen les llistes en columna, d'acord amb el percentatge resultat de la suma (de més gran a més petit).
 • Es divideixen els percentatges resultants per 1, 2, 3... fins al nombre igual al de llocs corresponents al Consell Comarcal (Llei d'Hondt).
 • Els 33 llocs de conseller/a s'atribueixen a les llistes a les quals, un cop aplicada la Llei d'Hondt, corresponen els quocients majors.
 • Cada grup polític comarcal està format pels/les consellers/eres inclosos en la llista de membres electes del seu partit, la seva coalició, federació o agrupació d'electors.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, ple del consell comarcal alt penedès, ccap ple del consell, gerent ccap, gerenta ccap, gerència ccap, secretaria consell comarcal alt penedès, secretaria ccap, intervenció ccap, intervenció consell comarcal alt penedès, sessions plenàries consell comarcal alt penedès, sessions plenàries ccap, funcions ple consell comarcal alt penedès, funcions ple ccap, junta de govern ccap

PLE DEL CONSELL COMARCAL

Està integrat per la totalitat (33) de conselleres i consellers comarcals organitzats en grups polítics.

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS PLENÀRIES

 • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter mensual  i tenen lloc el segon dijous, a les 19,30 h.
 • El/la president/a pot suspendre la celebració ordinària del Ple dels mesos d'agost i setembre, com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes comarcals.
 • El/la president/a pot postposar o avançar la celebració de les altres sessions ordinàries, dins el mateix mes, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dins un període de vacances.

ORDRE DEL DIA DEL DARRER PLE CONVOCAT

ACTES DELS PLENS

FUNCIONS DEL PLE 

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 11.- Corresponen al Ple en tot cas les atribucions següents:

a) Elegir el/la President/a del Consell Comarcal.

b) Establir l’organització del Consell Comarcal.

c) Aprovar i modificar el reglament orgànic i les ordenances.

d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.

e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari.

g) Aprovar els plans comarcals.

h) Exercir la potestat expropiatòria.

i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.

j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l’exercici d’activitats econòmiques.

k) Delegar competències als municipis.

l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases generals de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei als funcionaris de la corporació, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.

m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i administracions públiques.

n) Exercir accions administratives i judicials en matèries de la seva competència.

o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

p) Alienar el patrimoni

q) Votar la moció de censura al President/a.

r) Nomenar i separar el/la Gerent.

s) Aprovar el Programa d'Actuació Comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l’establiment dels serveis comarcals.

t) Exercir aquelles competències que els consells comarcals tenen atribuïdes per la legislació urbanística, i més concretament, la redacció de plans urbanístics derivats de caràcter plurimunicipal, de conformitat amb l’article 85.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

u) Establir els criteris de càlcul de les aportacions municipals a la comarca, d’acord amb allò disposat a l’article 41 del TRLOCC.

v) Atorgament d’ajuts i subvencions de concurrència competitiva, quan per raó de la quantia sigui competència del Ple.

w) Exercir les altres atribucions que expressament li assignin les Lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

Les competències del Ple del Consell Comarcal podran ser delegades a favor del/la President/a o de la Junta de Govern, excepte en aquells casos en que ho prohibeixi expressament la normativa vigent.

Consell Comarcal Alt Penedès, presidència consell comarcal alt penedès, president ccap, presidenta ccap, xavier lluch i llopart, xavier lluch i llopart presidència ccap, xavier lluch i llopart consell comarcal alt penedès, funcions presidència ccap, funcions presidència consell comarcal alt penedès, vicepresidències ccap, albert tort i pugibet, joan manel montfort, carles morgades àguila,jordi ferrer durich, lluís miquel valls comas, ramon riera bruch, junta de govern ccap, sessions junta de govern ccap

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL

Presidència: Xavier Lluch i Llopart (Junts x Catalunya)

Agenda del/la president/a

 

FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 12.- Atribucions

El/la President/a del Consell Comarcal és el cap de la corporació comarcal, disposarà del tractament d’Il·lustríssim/a, i com a tal exerceix les atribucions següents:

a) Representar al Consell Comarcal

b) Convocar i presidir les sessions del Ple i les dels altres òrgans col·legiats.

c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'Administració de la Comarca.

d) Exercir la direcció superior del personal.

e) Exercir les accions judicials i administratives en cas d'urgència.

f) Ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal.

g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.

h) Aprovació de convenis i les seves pròrrogues i acords amb altres administracions o institucions públiques, sempre que no sigui competència del Ple.

i) Imposició de sancions per infraccions lleus i greus.

j) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, autoritzar i disposar despeses dins de la seva competència sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.

k) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, la relació de llocs de treball, les bases específiques de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

l) Aprovació de les convocatòries dels processos selectius per a la provisió de places i de llocs de treball: relació d’aspirants admesos i exclosos; designació nominal dels membres del tribunal i dels respectius suplents; anunci del lloc, data i hora per a la realització d’exercicis; resolució de les al·legacions presentades en la llista d’aspirants admesos i exclosos.

ll) Iniciació i resolució d’expedients disciplinaris.

m) Atorgament d’ajuts i subvencions quan per raó de la quantia no sigui competència del Ple.

n) Acceptació de les subvencions atorgades per altres administracions, quan no sigui competència del Ple.

o) Sol·licitud de subvencions i bestretes d’aquestes amb altres administracions i institucions públiques, sempre que no sigui competència del Ple.

p) Aprovació de projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació.

q) L’adquisició i alienació de béns i drets quan el seu valor no superi els límits de la contractació.

r) Exercir, únicament per raons d’urgència, les competències del Ple susceptibles de delegació, procedint a la seva ratificació pel Ple, així com aquelles pròpies que pugui tenir delegades a la Junta de Govern, donant-ne compte a la propera sessió d’aquest òrgan.

s) Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el Ple del Consell.

 

VICEPRESIDÈNCIES DEL CONSELL COMARCAL

Vicepresidència 1a: Albert Tort Pugibet (Grup Comarcal Socialista)

Vicepresidència 2a: Joan Manel Montfort Guasch (Junts x Catalunya)

Vicepresidència 3a: Carles Morgades Àguila (Junts x Catalunya)

Vicepresidència 4a: Jordi Ferrer Durich (Junts x Catalunya)

Vicepresidència 5a:  Lluís Miquel Valls Comas (Grup Comarcal Socialista)

Vicepresidència 6a: Ramon Riera Bruch (Junts x Catalunya)

 

FUNCIONS DE LES VICEPRESIDÈNCIES

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 17.- Atribucions

Les competències bàsiques dels Vicepresidents/es són les de substituir el President/a en els casos d’absència, malaltia, vacant en la Presidència, deure legal d’abstenció o impediment, segons l’ordre de prelació que el President/a hagi establert en el Decret de nomenament. Aquest ordre de prelació actua també en cas d’absència, malaltia, impediment o deure d’abstenció d’un Vicepresident/a. En el supòsit de substitució del President/a per raons d’absència o malaltia el/la Vicepresident/a que assumeixi les seves funcions no pot revocar les delegacions atorgades pel President o per la Presidenta a la Junta de Govern i/o Consellers i Conselleres.

Article 18.- Delegacions

Els/les Vice-presidents/es podran a més ser beneficiaris de delegacions de caràcter general per part del President/a, mitjançant Decret en el que es fixarà el contingut i abast de la delegació, tot especificant si porta inclosa la delegació de signatura.

 

JUNTA DE GOVERN

Presidència de la Junta de Govern: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

 • el/la vicepresident/a 1r/a
 • el/la vicepresident/a 2n/a
 • el/la vicepresident/a 3r/a
 • el/la vicepresident/a 4t/a
 • el/la vicepresident/a 5è/a
 • el/la vicepresident/a 6è/a

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

 • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter quinzenal i tenen lloc en dijous alterns.
 • La Presidència decideix l'horari de celebració i pot postposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries dins la mateixa quinzena de la data prevista per a la seva celebració preceptiva, per raons de força major o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dins un període de vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes comarcals.

ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN

FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 15.- Competències

Correspon a la Junta de Govern, com a òrgan executiu, les competències següents:

a) L’assistència al President o Presidenta en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que el President o la Presidenta, o altre òrgan comarcal li delegui.

c) Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, àrees ccap, àrees consell comarcal alt penedès, conselleries ccap, conselleries Consell Comarcal Alt Penedès, àrea territori i sostenibilitat ccap, àrea d'atenció a les persones ccap, àrea d'economia i hisenda ccap, àrea de plans transversals ccap, àrea de promoció econòmica i comarcal ccap, funcions conselleries ccap, funcions conselleries Consell Comarcal Alt Penedès

ÀREES I CONSELLERIES

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Presidència de l'Àrea: Joan Manel Montfort Guasch

Conselleries:

 

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Presidència de l'Àrea: Jordi Ferrer Durich

Conselleries:

 

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA

Presidència de l'Àrea: Carles Morgades Àguila

Conselleries:

 

ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

Presidència de l'Àrea: Albert Tort Pugibet

Conselleries:

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

Presidència de l'Àrea: Lluís Miquel Valls Comas

Conselleries:

 

FUNCIONS DE LES CONSELLERIES

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 19.- Nomenament i atribucions

Tindran aquesta consideració aquells Consellers i Conselleres en els quals el President, mitjançant Decret, hagi efectuat una delegació especial per a una comesa específica; a aquests efectes s’entén com a comesa específica la gestió continuada d’una àrea funcional. La delegació pot efectuar-se en qualsevol conseller o consellera. Les seves atribucions vindran determinades pel Decret de delegació, que haurà d’especificar si porta inclosa la delegació de signatura. Les resolucions que adoptin en exercici de la delegació, si s’escau, adoptaran el nom de Decrets.

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, gerència consell comarcal alt penedès, gerència ccap, franscesc rosell i bascompte, funcions gerència ccap, funcions gerència Consell Comarcal Alt Penedès, organització comarcal consell comarcal alt penedès, organització comarcal ccap

GERÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL

Gerent: Francesc Rosell i Bascompte

 

FUNCIONS DE LA GERÈNCIA

El decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, estableix:

TÍTOL III - ORGANITZACIÓ COMARCAL

Article 16 - La gerència

16.1 Correspon al gerent, d'acord amb les directrius del ple i les instruccions del president:

a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.

c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.

d) Dirigir el personal de la corporació.

e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14.

 

El Reglament Orgànic del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès) estableix:

TÍTOL SEGON - DE L’ORGANITZACIÓ COMARCAL

Capítol I - Organització necessària

a.1.6. El/la Gerent - Article 20.- Atribucions

3. El/la Gerent d’acord amb les directrius del Ple i les instruccions del President té les atribucions següents:

a) Dirigir l’administració ordinària comarcal i executar els acords del Ple i la Comissió de Govern.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals.

c) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorguin el Ple o la Presidència.

d) Ordenar pagaments i retre comptes.

e) Dirigir el personal de l’entitat.

f) Exercir altres funcions que expressament li siguin delegades.

4. El/la Gerent podrà assistir a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal, tant de caràcter decisori com deliberants, amb veu però sense vot, amb la finalitat d’informar i assessorar en les matèries objecte de la discussió.

Les decisions executòries que dicti el/la Gerent en exercici de les seves atribucions adoptaran la forma de Resolucions i estaran sotmeses als mateixos requisits de publicació, notificació i registre que els Decrets que dicti la Presidència, de conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de règim local.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, comissions informatives Consell Comarcal Alt Penedès, comissions informatives ccap, Joan Manel Montfort Guasch, comissió informativa de territori i sostenibilitat ccap, territori i sostenibilitat alt penedès, comissió informativa d'atenció a les persones ccap, jordi ferrer durich, comissió informativa d'economia i hisenda ccap, carles morgades àguila, comissió informativa de plans transversals ccap, albert tort pugibet, comissió informativa de promoció econòmica i comarcal ccap, lluís miquel valls comas, sessions comissions informatives alt penedès

COMISSIONS INFORMATIVES

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Presidència de la Comissió: Joan Manel Montfort Guasch

Vocalies:

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Presidència de la Comissió: Jordi Ferrer Durich

Vocalies:

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I HISENDA

Presidència de la Comissió: Carles Morgades Àguila

Vocalies:

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLANS TRANVERSALS

Presidència de la Comissió: Albert Tort Pugibet

Vocalies:

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

Presidència de la Comissió: Lluís Miquel Valls Comas

Vocalies:

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

 • Les sessions ordinàries tenen lloc el dijous anterior a la celebració de les sessions del Ple, a partir de les 19 h, en funció de les comissions que s'hagin convocat en concordança amb els temes a tractar.

FUNCIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 21.- Naturalesa Jurídica

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització comarcal que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Article 22.- Classes de Comissions Informatives

Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

Són Comissions Informatives de caràcter permanent les que, amb vocació d’estabilitat, es constitueixen amb caràcter general a l’inici de cada mandat corporatiu, estenent el seu àmbit d’actuació a un sector determinat de l’activitat comarcal, en funció de les grans àrees funcionals en que aquesta s’organitzi, amb les quals, si és possible, es procurarà correspondre.

Són Comissions Informatives de caràcter especial, les que es constitueixen pel Ple amb caràcter transitori per l’estudi d’un assumpte concret, sense vocació de permanència, o les que, per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi oportú crear.

Article 23.- Atribucions

Les Comissions Informatives, dintre dels seus respectius àmbits sectorials d’actuació, ostenten les atribucions següents:

a) L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple, encara que aquestes s’exercitin, en virtut de la corresponent delegació, per qualsevol altre òrgan.

b) El seguiment de la gestió del President o Presidenta, de la Junta de Govern i dels Consellers i Conselleres que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que correspon al Ple.

c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el President o Presidenta, la Junta de Govern, el Ple i els Consellers i Conselleres que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.

d) Servir de marc per a que els Consellers i Conselleres puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se’ls haurà de facilitar pel seu President en els termes i amb els límits establerts pels articles 43 i següents d’aquest Reglament, i perquè aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió.

Malgrat això, no serà necessari el dictamen previ ni posterior de les Comissions Informatives respecte de les qüestions següents:

a) Les Mocions de censura.

b) Les qüestions de confiança que el President o Presidenta pugui plantejar.

c) Les Mocions que plantegin els grups polítics comarcals que s’integrin dintre de la part de control de l’ordre del dia del Ple.

d) Els assumptes declarats urgents, o que formin part de l'ordre del dia d'una sessió extraordinària de caràcter urgent.

e) Les mocions de la presidència

Article 24.- Creació, composició i duració de les Comissions Informatives de caràcter permanent

La determinació del número de Comissions Informatives de caràcter permanent, la seva denominació, composició i àmbit d’actuació, així com la seva modificació, correspon al Ple que, en la primera sessió que celebri després de la seva constitució, i a proposta de el President o Presidenta adoptarà els acords oportuns.

Les Comissions Informatives de caràcter permanent, tindran la composició següent:

 • President: President o Presidenta, que podrà delegar-la en qualsevol altre membre de la Corporació.
 • Vocals: Representants de tots els grups polítics comarcals, en proporció a la seva representativitat al Consell Comarcal.
 • Secretari: El que ho sigui del Consell Comarcal, o funcionari en qui delegui, que tindrà veu, però no vot, i actuarà com a fedatari d’aquestes.
 • Interventor: El que ho sigui del Consell Comarcal, o funcionari en qui delegui, que tindrà veu, però no vot.

Les Comissions Informatives de caràcter permanent tindran la mateixa duració que el mandat corporatiu, sense perjudici de la possibilitat de la seva modificació, sempre que per això es segueixi el procediment fixat per aquest Reglament per a la seva creació.

Article 25.- Creació, composició i duració de les Comissions Informatives de caràcter especial

Les Comissions Informatives de caràcter especial podran crear-se pel Ple en qualsevol moment per a la informació i proposta d’assumptes específics, a proposta del President o Presidenta, mitjançant acord en el que s’estableixi la seva denominació, composició i àmbit d’actuació.

El nombre de membres d’aquestes Comissions Informatives i la seva composició, es regirà pel que disposa l’article anterior, però la seva duració podrà ser sotmesa a termini preclusiu, extingint-se quan s’hagi complert l’objecte per al qual varen ser creades i, en tot cas, quan finalitzi el mandat corporatiu.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, alcaldes i alcaldesses comarca alt penedès, consell alcaldes i alcaldeses alt penedès, cèsar herraiz pujol, competències consell alcaldes i alcaldesses alt penedès, comissió permanent consell alcaldes i alcaldesses alt penedès

CONSELL D'ALCALDES I ALCALDESSES DE L'ALT PENEDÈS

 

Consell General: està integrat per la totalitat d'alcaldes i alcaldesses de la comarca (27) i pel/la president/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Presidència del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses: Cèsar Herraiz Pujol, alcalde de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Comissió Permanent:

 • El/la president/a del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses 
 • El/la president/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Lluïsa Llop Fernández, alcaldessa de l’Ajuntament de Gelida
 • Joan Cols Canals, alcalde de l’Ajuntament de la Granada
 • Pedro Juan Juan, alcalde de l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
 • Montserrat Mascaró Gras, alcaldessa de l’Ajuntament de Pacs del Penedès
 • Josep Tutusaus Besante, alcalde de l’Ajuntament de Pontons
 • Josep M. Padullés Altisent, alcalde de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca
 • Josep M. Ribas Ferrer, alcalde de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 • Imma Ferret Raventós, alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 

SESSIONS PLENÀRIES DEL CONSELL GENERAL D'ALCALDES I ALCALDESSES

 • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter bimensual  i tenen lloc el quart dijous, a les 19,00 h.

REUNIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL D'ALCALDES I ALCALDESSES

 • Es reuneix el quart dijous, del mes anterior a la celebració del Consell General del Consell d'Alcaldes, preferentment a les 13,30 h.

COMPETÈNCIES I FUNCIONS DEL CONSELL D'ALCALDES I ALCALDESSES

El decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre estableix que les competències i funcions pel consell d'alcaldes són les següents:

Article 19 - El consell d'alcaldes

19.1 El consell d'alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president del consell comarcal perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-es a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.

19.2 El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.

b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

d) Els plans sectorials comarcals.

e) La modificació dels límits comarcals.

f) El canvi de nom o de capital de la comarca.

g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal..

 

De la mateixa manera, el títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions de la següent manera:

Article 31 - Atribucions

1. El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L’aprovació del Programa d’Actuació Comarcal.
b) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.
c) Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
d) Els plans sectorials comarcals.
e) La modificació dels límits comarcals.
f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
g) Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
h) En el cas de conversió d’una competència municipal en comarcal.
i) Quan el PAC o una norma de rang legal ho estableix.

2. Igualment informarà de tots aquells altres assumptes que el Ple comarcal, el president o un nombre de membres del Consell d’Alcaldes no inferior a la quarta part ho sol·licitin.

3. Així mateix el Consell d’Alcaldes podrà formular peticions i suggeriments i proposar iniciatives sobre temes de competència comarcal, que s’hauran de presentar per escrit. El president del Consell Comarcal, assistit de la Junta de portaveus, si escau, en valoraran la inclusió a l’ordre del dia de la sessió del Ple del Consell que es consideri convenient.

4. El Consell d’Alcaldes també serà informat amb caràcter general, per part del president, dels temes que afectin a la comarca.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, comissió especial de comptes ccap, comissió especial de comptes consell comarcal alt penedès, carles morgades àguila, sessions comissió especial de comptes ccap, funcions comissió especial de comptes ccap

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Presidència de la Comissió: Carles Morgades Àguila

Vocalies:

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 • Es convoca com a mínim un cop l'any, amb motiu del tancament de l'exercici pressupostari.

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 26.- Atribucions

1. La Comissió Especial de Comptes és una comissió informativa necessària, de caràcter especial, que té per objecte examinar i informar, abans del dia 1 de juny de cada any:

a) Compte general del pressupost.

b) Revisió anual de l’inventari de béns.

c) Comptes generals de pressupost i del patrimoni dels Organismes Autònoms Comarcals i dels òrgans especials de gestió de serveis.

d) Comptes d’explotació i balanços de les Societats Mercantils de capital íntegrament comarcal de les empreses Públiques Empresarials amb participació comarcal.

2. A aquests efectes, el Compte General del Consell Comarcal haurà de ser rendit pel President o Presidenta abans del dia 15 de maig de l’exercici següent al que correspongui.

3. La Comissió Especial de Comptes s’integrarà en la Comissió Informativa que tingui atribuïdes les competències en matèria d’hisenda que, a aquests efectes, es constituirà com a Comissió Especial de Comptes, tant en les reunions preparatòries que es puguin convocar a instància del seu President o a petició de la quarta part dels seus membres, com en la reunió en la que es rendeixi definitivament el seu informe.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, junta portaveus consell comarcal alt penedès, junta portaveus ccap, reunions junta de portaveus consell comarcal alt penedès, junta portaveus funcions ccap

JUNTA DE PORTAVEUS

 

Presidència de la Junta de Portaveus: el/la president/a del Consell Comarcal

Portaveus:

Portaveus suplents:

 

REUNIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

 • Es reuneix coincidint amb la data de celebració del Ple, a les 19 h.

FUNCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 39.- Atribucions

 1. La Junta de Portaveus ostenta les atribucions següents:

a) Assessorar el/la president/a en les qüestions la competència del qual tingui el Ple del Consell o també quan el/la president/a hagi d'adoptar mesures en cas de catàstrofes o infortunis públics o greu risc d'aquests.

b) Assessorar el/la president/a en aquelles qüestions respecte a les quals el/la president/a requereixi l'esmentat assessorament.

c) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.

d) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el/la President/a decideixi sotmetre a la seva consideració.

e) Rebre informació del/la president/a en assumptes d'especial transcendència.

 1. La Junta de Portaveus es reunirà prèviament a la convocatòria del Ple, mitjançant citació que no precisarà de cap formalitat, bé per iniciativa pròpia, o bé a instància de qualsevol portaveu.
 2. Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.
 3. De les sessions que celebri la Junta de Portaveus no serà necessari estendre acta. Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els membres i el personal de la Corporació que el President/a consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, òrgans comissions consultives i coordinació ccap, comissions consultives ccap, comissions consultives consell comarcal alt penedès, sessions comissió de control ccap, comissió coordinació del govern ccap, comissió de control dels comptes i tresoreria ccap, comissió accés documentació ccap, comissió eliminació documentació ccap, comissió comarcal de protecció civil ccap, protecció civil ccap, comissió prestació servei de taxi ccap, taxi ccap, prestació servei detaxi consell comarcal alt penedès

COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

 

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DEL GOVERN

Presidència de la Comissió: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

REUNIONS DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DEL GOVERN

 • Es reuneix coincidint amb la data de celebració del Ple, a les 18 h.

 

COMISSIÓ DE CONTROL DELS COMPTES I DE LA TRESORERIA

Presidència de la Comissió: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE COMPTES I DE LA TRESORERIA

 • Les sessions ordinàries tenen lloc el dijous anterior a la celebració de les sessions del Ple, a partir de les 19 h, en funció de les comissions que s'hagin convocat en concordança amb els temes a tractar.

 

COMISSIÓ D'ACCÉS, AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Presidència de la Comissió: Anna Doblas Ruiz

Vocalies:

Secretaria: el/la arxiver/a del Consell Comarcal

 SESSIONS DE LA COMISSIÓ D'ACCÉS, AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 • Es convoca en funció de l'existència d'assumptes a tractar.

 

COMISSIÓ COMARCAL DE PROTECCIÓ CIVIL

Presidència de la Comissió: Lluís Miquel Valls Comas

Vocalies:

 • el/la tècnic/a comarcal de Protecció Civil que presti els seus serveis a l’Oficina Tècnica Comarcal
 • el/la tècnic/a municipal de Protecció Civil que designi l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 • el/la tècnic/a responsable del Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona de la Generalitat de Catalunya

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 SESSIONS DE LA COMISSIÓ COMARCAL DE PROTECCIÓ CIVIL

 • Es convoca en funció de l'existència d'assumptes a tractar.

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI A L'ALT PENEDÈS 

Presidència de la Comissió: Lluís Miquel Valls Comas

SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI A L'ALT PENEDÈS

 • Es convoca en funció de l'existència d'assumptes a tractar.

 

FUNCIONS DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 40.- Les Comissions tècniques

3. Les Comissions Tècniques tindran per objecte la investigació, estudi, informe i deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les Comissions Informatives.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, organ tècnic ambiental comarcal alt penedès, otac alt penedès, joan manel montfort guasch, funcions otac ccap, funcions otac alt penedès, sessions otac alt penedès

ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL COMARCAL (OTAC)

 

Presidència de l'OTAC: Joan Manel Montfort Guasch

Vocalies:

 • el/la tècnic/a de Medi Ambient del Consell Comarcal
 • el/la enginyer/a industrial del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE L'OTAC

 • Es convoca quinzenalment i es reuneix a partir de les 13 h.

FUNCIONS DE L'OTAC

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 41.- La Ponència Tècnica Comarcal d’Activitats

1. L’Òrgan Tècnic Comarcal d’Activitats (OTAC) és una comissió tècnica de caràcter assessor, que té per objecte assumir les funcions d’informe que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, encomana als òrgans ambientals comarcals.

Consell Comarcal Alt Penedès, EMAP, Escola de Música Alt Penedès, Consell escolar EMAP, Consell escolar escola de música Alt Penedès, Albert Tort Pugibet, Sessions consell escolar emap, funcions consell escolar emap

CONSELL ESCOLAR DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE L'ALT PENEDÈS

 

La composició del Consell Escolar s’estableix en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Secretaria: el/la cap d’estudis de l'EMAP

 

SESSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

 • Es convoca un mínim de 3 cops l'any i es reuneix a partir de les 21 h.

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Les funcions del consell escolar són les que estableix la Llei 12/2009, d'Educació.

Article 148. El consell escolar

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l’article 72.3, i d’altres centres de característiques singulars, per a garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions que li corresponen.

3. Corresponen al consell escolar les funcions següents:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, consell de la gent gran alt penedès, assemblea gent gran consell comarcal alt penedès, gent gran ccap, gent gran consell comarcal alt penedès, Jordi Ferrer Durich, Junta Permanent de la Gent gran ccap, sessions assemblea general gent gran alt penedès, gent gran alt penedès, reunions junta permanent gent gran consell comarcal alt penedès

CONSELL DE LA GENT GRAN DE L'ALT PENEDÈS

Els òrgans del Consell de la Gent Gran i les seves funcions es regulen en el Reglament del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès.

L'Assemblea General consisteix en una trobada anual amb totes les persones que formen part del Consell de la Gent Gran. La seva finalitat és fer un recull de les activitats dutes a terme al llarg de l'any i una exposició dels objectius per a l'any vinent.

L'Assemblea escull els membres de la Junta Permanent.

 

Assemblea General:  

 • el/la president/a
 • el/la vicepresident/a (si n'hi ha)
 • 2 delegats assignats per cada casal i/o associació
 • 2 tècnics/es del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal

Presidència del Consell de la Gent Gran: Jordi Ferrer Durich

Vicepresidència del Consell de la Gent Gran: no n'hi ha

Junta Permanent:  

 • el/la president/a
 • el/la vicepresident/a (si n'hi ha)
 • 7 delegats designats per l’Assemblea General: Carme Batet (Associació del Casal de Can Batista -Subirats), Conxita Edo (Associació de Jubilats i Pensionistes Subigran - Subirats), Josep M. Gómez (Associació de la Gent Gran - Sant Cugat Sesgarrigues), Ramon Junyent (Associació de Jubilats i Pensionistes - Sant Llorenç d'Hortons), Josep Sogas (Associació de Gent Gran Sant Genís - Pacs del Penedès), Francesc Carles Solé (Associació de Jubilats El Pilar de Vuit - Vilafranca del Penedès) i Màrius Ventosa (Esplai de la Gent Gran - Castellet i la Gornal)
 • 2 tècnics/es del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE L'ASSEMBLEA GENERAL

 • Es convoca un cop l'any, durant el mes de desembre.

ACTES DE L'ASSEMBLEA GENERAL

FUNCIONS DE L'ASSEMBLEA GENERAL 

Article 8.- Funcions de l'Assamblea General

8.1- Les funcions de l'Assamblea General són les següents

 • Definir les línees generals d'actuació de Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès dins dels objectius previstos pel present reglament.
 • Establir les normes internes de funcionament del Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès.
 • Resoldre les sol·licituds d'admissió i de baixa com a representants de les entitats i associacions.
 • Elegir i cessar els membres de la Junta Permanent.
 • Aprovar la programació anual i l'informe - memòria de les activitats realitzades pel Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès.
 • Proposar al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès la modificació del present Reglament d'acord amb el el procediment establert en aquest Reglament.
 • Promoure iniciatives adreçades al foment de la solidaritat entre la gent gran, i entre aquest col·lectiu i altres sectors de la població.
 • Promoure la informació, el debat i la difusió dels informes, estudis i qualsevol altra activitat del Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès que afecti al conjunt de la gent gran.

 

FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA

Article 12.- Funcions de la presidència

12.1.- Són funcions de la Presidència

 • Exercir la màxima representació del Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès.
 • Convocar i presidir les sessions de l'Assamblea General i de la Junta Permanent.
 • Nomenar i cessar el vicepresident/a.
 • Totes aquelles altres funcions que li siguin expressament delegades per l'Assamblea.

 

REUNIONS DE LA JUNTA PERMANENT

 • Es reuneix un cop al mes (excepte juliol i agost), en horari de matí.

FUNCIONS DE LA JUNTA PERMANENT

Articles 10.- Funcions de la Junta Permanent

10.1.- Les funcions de la Junta Permanent són les següents:

 • Preparar es assumptes de l'ordre del dia de l'Assamblea.
 • Executar els acords de l'Assamblea General
 • Presentar anualment la memòria de valoració de les activitats realitzades i  proposar la programació prevista d'activitats.
 • Les altres funcions que li delegui.
 • Assistir a les reunions establertes en el calendari anual.
Consell Comarcal Alt Penedès, Consorci de promoció turística alt penedès, turisme ccap, promoció turística ccap, promoció turística alt penedès, ramon riera bruch
Consell Comarcal Alt Penedès, Representants del consell comarcal alt penedès, representats ccap, representant amb tu alt penedès, Lluís Miquel Valls Comas, pacte industrial regió metropolitana de barcelona representant alt penedès, Joan Manel Montfort Guasch, representant casa del avis ccap, jordi ferrer durich, comissió de transport públic alt penedès, lluís miquel valls comas, creu roja alt penedès, comité comarcal creu roja alt penedès, ordenació metropolitana ccap, representant ordenació metropolitana alt penedès, raul casado ruiz, xavier lluch llopart, representant consell esportiu alt penedès, representant consorci normalització lingüística alt penedès, albert tort pugibet, consorci sanitari alt penedès, francesc edo vargas, representant escola de viticultura i enologia mercè rossell domènech, representant adf alt penedès, sílvia pérez pago, representant fons català de cooperació al desenvolupament, antoni romeu alemany, representant fundació pinnae, joan raventós pujadó, representant fundació espiga ccap, representant mas albornà ccap, representant pro penedès ccap, representant vinseum ccap, representant pla territorial ccap, representant parc natural garraf ccap, representant acció social serveis públics ccap, representant xarxa pobles sostenibilitat ccap, representant xarxa productes de la terra ccap

REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL EN ÒRGANS COL·LEGIATS EXTERNS

 

Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)

Representant a l'Assemblea General i el Comitè executiu: Lluís Miquel Valls Comas

 

Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Representant al Consell General: Joan Manel Montfort Guasch

 

Casa dels Avis - Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Representant al Consell Sectorial: Jordi Ferrer Durich

 

Comitè Comarcal de la Creu Roja a l'Alt Penedès

Representant: Jordi Ferrer Durich

 

Comissió de Transport Públic de Vilafranca del Penedès (Ajuntament de Vilafranca del Penedès)

Representant: Lluís Miquel Valls Comas

 

Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona (Generalitat de Catalunya)

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Consell Esportiu de l'Alt Penedès

Representant: Raul Casado Ruiz

 

Consorci per a la Normalització Lingüística

Representant al Consell de Centre del Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf: Albert Tort Pugibet

 

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf

Representant al Consell Rector: Francesc X. Edo Vargas

 

Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell Domènech, d’Espiells (Generalitat de Catalunya)

Representant al Consell Econòmic i Social: Lluís Miquel Valls Comas

 

Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) Penedès-Garraf

Representant: Sílvia Pérez Pago

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Representant: Antoni Romeu Alemany

 

Fundació Especial Pinnae

Representant al Patronat: Joan Raventós Pujadó

 

Fundació l'Espiga

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Fundació Mas Albornà

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Fundació Pro Penedès

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació.)

 

Fundació Vinseum

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Grup de treball per a la redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès (Generalitat de Catalunya)

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Parc Natural del Garraf (Diputació de Barcelona)

Representant al Consell Coordinador: Sílvia Pérez Pago

 

Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL

Representant a la Junta General: Xavier Lluch Llopart

 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Diputació de Barcelona)

Representant: Jordi Torné Solé

 

Xarxa Productes de la Terra (Diputació de Barcelona)

Representant: Cristina de la Cruz Piñol

 

Consell Comarcal Alt Penedès, Com arribar-hi

 

 

 

MOU-TE amb transport públic per Catalunya (cercador de rutes promogut per la Generalitat de Catalunya)

 

PER AUTOPISTA (AP-7)
 

Trobareu 3 sortides: 28, 29 i 30. Agafeu la sortida més propera i dirigiu-vos al centre de la vila. Un cop al centre, trobareu senyals indicadors fins al Consell Comarcal.

Trobareu aparcaments de pagament a la rambla de Sant Francesc, molt a prop de la seu del Consell Comarcal.

 

PER CARRETERA (N-340)
 

La variant de Vilafranca té 3 sortides: Vilafranca nord, Vilafranca centre i Vilafranca sud. Agafeu qualsevol de les 3 sortides i dirigiu-vos al centre de la vila. Un cop al centre, trobareu senyals indicadors fins al Consell Comarcal.

Trobareu aparcaments de pagament a la rambla de Sant Francesc, molt a prop de la seu del Consell Comarcal.

 

EN TREN
 

Rodalies RENFE - Línia de St. Vicenç de Calders - Parada: Vilafranca del Penedès - Des de l'estació de tren, a peu, trigareu 10-15 minuts fins a la seu del Consell Comarcal.

Horaris de Rodalies - Tel. estació de Vilafranca 93 890 22 40 - Tel. informació Rodalies RENFE

 

EN AUTOCAR
 

Des de Barcelona - Companyia Hispano Igualadina

Des del Sud (Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, Castellet i la Gornal, l'Arboç, Banyeres del Penedès, la Ràpita, els Monjos, etc.) - Companyia Autocars del Penedès

Des de l'estació d'autobusos, a peu, trigareu 10-15 minuts fins a la seu del Consell Comarcal.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, Can Freixedas, Casa Font-rodona,

 

 

Can Freixedas - Casa Font-rodona (Programa "Interiors de Vilafranca" Penedès TV - maig 2015)

 

Aquest edifici, conegut primer amb el nom de Casa Font-rodona i després amb el nom de Can Freixedas, és una construcció de notable valor cultural i artístic i està catalogat dins el “Pla especial i catàleg del patrimoni històrico-artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès”.

Es tracta d’un edifici modernista, amb persistència d’elements historicistes d’arrels medievalistes.

Estava destinat a habitatge familiar i a cellers, i va ser inaugurat l’any 1881 i ampliat l’any 1903 per l’arquitecte Antoni Serrallach i Fernández-Periñan. D’entre l’obra de Serrallach, destaquen el col·legi i la capella de les Carmelites de la Caritat, al carrer de Betlem de Barcelona, i la restauració del monestir de Sant Pere de Camprodon.

L’edifici de Can Freixedas té una superfície total de 1.538 m2; consta de semisoterrani (destinat antigament a celler), planta baixa, entresol, planta primera (planta principal), planta segona (golfes) i pati posterior. Com a elements singulars, hi ha la façana (amb portals d’arc trilobat, que podrien ser obra de Santiago Güell) i els balcons. Els balcons són de ferro forjat i la balconada principal, que té forma d’arc rebaixat, està decorada amb una vidriera emplomada. També cal destacar el saló lateral de la planta primera i la galeria posterior.

 

 

El saló és un dels espais interiors més interessants del modernisme vilafranquí; és de grans dimensions (150 m2) i està decorat amb pilastres, un rosetó central que emmarca un gran llum, i guixeries de relleus florals amb bustos femenins a les cantonades. La galeria va seguida amb arqueria de mig punt i està decorada amb vitralls.

A la sala de plens s’hi exposa permanentment el tapís Norma, de Ricard Clausells, i un conjunt de quatre quadres de Joan Descals, titulats Exili, Caiguda, Collita i Himne d’Hivern i inspirats en el recull poètic El Vendaval de Pere Gimferrer.

 

 

L’any 1992, quan el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va adquirir Can Freixedas, l’edifici amenaçava ruïna i es feia difícil la seva rehabilitació i restauració per part de particulars. El Consell Comarcal va començar aquell mateix any les obres de rehabilitació –que no es van aturar fins al desembre de 2002- i hi va traslladar la seva seu a la primeria del mes de gener de 1993.

L’obra de rehabilitació més important ha estat el canvi progressiu de tots els forjats de l’edifici (biques, terres i sostres). També es va refer la teulada i es van substituir els voladissos de la façana principal. Es van obrir diversos lluernaris per fer arribar la llum a les diferents dependències i es va construir una escala principal que dóna accés a totes les plantes. També va caler arreglar els arcs, les fusteries i les guixeries del saló lateral (sala de plens) i la galeria posterior.

 

Més informació a:

Can Freixedas. Història d'una casa modernista

Pere CERVERA BOLET i Marc MORALES FERNÁNDEZ

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Institut   d'Estudis Penedesencs i Edicions i Propostes Culturals Andana, SL, 1a edició 2009 

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, imatge consell comarcal alt penedès, imatge ccap, logos ccap, logotips ccap, logotip consell comarcal alt penedès

MANUAL D'IMATGE CORPORATIVA (pdf)

 

DESCÀRREGA DE L'EMBLEMA EN DIFERENTS FORMATS

 • jpg (Joint Fhotographic Experts Group)
 • tif (Tagged-Image File Format)
 • ai (Adobe Illustrator)
 • eps (Encapsulated PostScript)
 • fh (Freehand)

 

             

 

Vertical, fons blanc, clar o transparent: Format .jpg - Format .tif

Horitzontal, fons blanc, clar o transparent: Format .jpg - Format .tif

Vertical, fons negre o fosc: Format .jpg - Format .tif

Horitzontal, fons negre o fosc: Format .jpg - Format .tif

Vectorial, tots els fons: Format 1.04 MB .ai - Format 480 KB .eps - Format 66 KB .fh11

 

AVÍS LEGAL: No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius del Consell Comarcal de l'Alt Penedès en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del Consell Comarcal Alt Penedès i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

MANUAL D'IMATGE CORPORATIVA (pdf)

 

DESCÀRREGA DE L'EMBLEMA EN DIFERENTS FORMATS

 • jpg (Joint Fhotographic Experts Group)
 • tif (Tagged-Image File Format)
 • ai (Adobe Illustrator)
 • eps (Encapsulated PostScript)
 • fh (Freehand)

 

                

 

Vertical, fons blanc, clar o transparent: Format .jpg - Format .tif

Horitzontal, fons blanc, clar o transparent: Format .jpg - Format .tif

Vectorial, fons blanc, clar o transparent: Format 1.04 MB .ai - Format 480 KB .eps - Format 66 KB .fh11

 

AVÍS LEGAL: No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius del Consell Comarcal de l'Alt Penedès en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del Consell Comarcal Alt Penedès i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

MANUAL D'IMATGE CORPORATIVA (pdf)

 

DESCÀRREGA DE L'EMBLEMA EN DIFERENTS FORMATS

 • jpg (Joint Fhotographic Experts Group)
 • tif (Tagged-Image File Format)
 • ai (Adobe Illustrator)
 • eps (Encapsulated PostScript)
 • fh (Freehand)

 

            

 

Vertical, fons blanc, clar o transparent: Format .jpg - Format .tif

Horitzontal, fons blanc, clar o transparent: Format .jpg - Format .tif

Vertical, fons negre o fosc: Format .jpg - Format .tif

Horitzontal, fons negre o fosc: Format .jpg - Format .tif

Vectorial, tots els fons: Format 1.04 MB .ai - Format 480 KB .eps - Format 66 KB .fh11

 

AVÍS LEGAL: No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius del Consell Comarcal de l'Alt Penedès en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del Consell Comarcal Alt Penedès i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Consell Comarcal Alt Penedès, rendició de comptes ccap, rendició de comptes consell comarcal alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, pla d'acció comarcal alt penedès, pla d'acció comarcal 2020 2023 alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, pla d'acció comarcal alt penedès, avaluació pla d'acció comarcal alt penedès

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès va aprovar el 2020 el Pla d'Acció Comarcal (PAC) 2020-2023.

En el document següent podeu consultar l'estat d'execució dels projectes mitjançant quatre indicadors: acció executada, acció en execució-fase final, acció en execució-fase mitjana i acció no iniciada.

Avaluació del Pla d'Acció Comarcal 2020-2023 (a 31 de desembre de 2020)

Avaluació del Pla d'Acció Comarcal 2016-2019 (a 31 de desembre de 2019) 

Consell Comarcal Alt Penedès, pactes de govern ccap, pacte de govern consell comarcal alt penedès

 

Enguany hem implantat un sistema perquè les persones que són ateses al Consell Comarcal puguin valorar el grau de satisfacció amb l'atenció rebuda. 

A l'arribada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell Comarcal, cada persona rep un tiquet amb un codi QR. En finalitzar la seva consulta, pot accedir des del seu telèfon mòbil a una pàgina web i valorar l'atenció rebuda.

 

 

Destaquem