Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Portaveus

Consell Comarcal Alt Penedès, junta portaveus consell comarcal alt penedès, junta portaveus ccap, reunions junta de portaveus consell comarcal alt penedès, junta portaveus funcions ccap

JUNTA DE PORTAVEUS DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Junta de Portaveus: el/la president/a del Consell Comarcal

Portaveus:

Portaveus suplents:

 

REUNIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

  • Es reuneix coincidint amb la data de celebració del Ple, a les 19 h.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions I funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 39.- Atribucions

  1. La Junta de Portaveus ostenta les atribucions següents:

a) Assessorar el/la president/a en les qüestions la competència del qual tingui el Ple del Consell o també quan el/la president/a hagi d'adoptar mesures en cas de catàstrofes o infortunis públics o greu risc d'aquests.

b) Assessorar el/la president/a en aquelles qüestions respecte a les quals el/la president/a requereixi l'esmentat assessorament.

c) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.

d) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el/la President/a decideixi sotmetre a la seva consideració.

e) Rebre informació del/la president/a en assumptes d'especial transcendència.

  1. La Junta de Portaveus es reunirà prèviament a la convocatòria del Ple, mitjançant citació que no precisarà de cap formalitat, bé per iniciativa pròpia, o bé a instància de qualsevol portaveu.
  2. Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.
  3. De les sessions que celebri la Junta de Portaveus no serà necessari estendre acta. Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els membres i el personal de la Corporació que el President/a consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets.

 

Destaquem