Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comitè de seguretat de la informació

COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

Presidència del Comitè: el/la gerent del Consell Comarcal

Vocalies:

  • El/la cap del Servei de Recursos Humans i PRL.
  • El/la cap del servei de l'OAC i Consum.
  • El/la delegat/ada de protecció de dades que tindrà veu però no vot.
  • Opcionalment, i segons la matèria a tractar, s'hi podran incorporar puntualment el personal que es consideri d'acord a les matèries a tractar.

Secretaria: el/la cap del Servei de Sistemes de la Informació i NNTT del Consell Comarcal

 

SESSIONS DEL COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

El règim de sessions, així com el quòrum mínim serà establert per la Política de Seguretat de la Informació.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DEL COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

Protegir els sistemes TIC contra amenaces accidentals o deliberades, amb potencial per incidir en la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat o traçabilitat de la informació i els serveis. 

La seguretat de les TIC s'implementa amb les mesures establertes en Reial decret 3/2010, de 8 de gener, que regula l'Esquema Nacional de Seguret en l'àmbit de l'Administració Electrònica, modificat mitjançant Reial Drecret 951/2015, de 23 d'octubre

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions  i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 40.- Les Comissions tècniques

3. Les Comissions Tècniques tindran per objecte la investigació, estudi, informe i deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les Comissions Informatives.

Destaquem