Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern

JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Junta de Govern: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

  • el/la vicepresident/a 1r/a
  • el/la vicepresident/a 2n/a
  • el/la vicepresident/a 3r/a
  • el/la vicepresident/a 4t/a
  • el/la vicepresident/a 5è/a
  • el/la vicepresident/a 6è/a

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

  • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter quinzenal i tenen lloc en dijous alterns.
  • La Presidència decideix l'horari de celebració i pot postposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries dins la mateixa quinzena de la data prevista per a la seva celebració preceptiva, per raons de força major o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dins un període de vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes comarcals.

 

ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 15.- Competències

Correspon a la Junta de Govern, com a òrgan executiu, les competències següents:

a) L’assistència al President o Presidenta en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que el President o la Presidenta, o altre òrgan comarcal li delegui.

c) Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques.

Destaquem