Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Alcaldies

Consell Comarcal Alt Penedès, alcaldes i alcaldesses comarca alt penedès, consell alcaldes i alcaldeses alt penedès, cèsar herraiz pujol, competències consell alcaldes i alcaldesses alt penedès, comissió permanent consell alcaldes i alcaldesses alt penedès

CONSELL D'ALCALDIES DE L'ALT PENEDÈS

 

Consell General: està integrat per la totalitat d'alcaldes i alcaldesses de la comarca (27) i pel/la president/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Presidència del Consell d'Alcaldies: Jordi Bosch Morgades, alcalde de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès

Comissió Permanent:

 • El/la president/a del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses 
 • El/la president/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Fina Mascaró i Bujaldón, alcaldessa de l'Ajuntament d'Olèrdola
 • Pere Vernet Caldú, alcalde de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 • Sònia Jansà Armando, alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca
 • Bernat Catasús Mora, alcalde de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
 • Sergi Vallès i Domingo, alcalde de l'Ajuntament de Torrelles de Foix
 • Imma Ferret Raventós, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
 • Raül Casado Ruiz, alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
 • Josep Tutusaus Besante, alcalde de l'Ajuntament de Pontons

  

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 

SESSIONS PLENÀRIES DEL CONSELL GENERAL D'ALCALDIES

 • Les sessions ordinàries es convoquen amb caràcter bimensual  i tenen lloc el quart dijous, a les 19,00 h.

 

REUNIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL D'ALCALDIES

 • Es reuneix el quart dijous, del mes anterior a la celebració del Consell General del Consell d'Alcaldies, preferentment a les 13,30 h.

 

COMPETÈNCIES, ATRIBUCIONS I FUNCIONS DEL CONSELL D'ALCALDIES

El decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre estableix que les competències i funcions del Consell d'Alcaldies són les següents:

Article 19 - El consell d'alcaldes

19.1 El consell d'alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president del consell comarcal perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-es a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.

19.2 El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.
b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
d) Els plans sectorials comarcals.
e) La modificació dels límits comarcals.
f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.

 

De la mateixa manera, el títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions de la següent manera:

Article 31 - Atribucions

1. El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L’aprovació del Programa d’Actuació Comarcal.
b) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.
c) Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
d) Els plans sectorials comarcals.
e) La modificació dels límits comarcals.
f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
g) Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
h) En el cas de conversió d’una competència municipal en comarcal.
i) Quan el PAC o una norma de rang legal ho estableix.

2. Igualment informarà de tots aquells altres assumptes que el Ple comarcal, el president o un nombre de membres del Consell d’Alcaldes no inferior a la quarta part ho sol·licitin.

3. Així mateix el Consell d’Alcaldes podrà formular peticions i suggeriments i proposar iniciatives sobre temes de competència comarcal, que s’hauran de presentar per escrit. El president del Consell Comarcal, assistit de la Junta de portaveus, si escau, en valoraran la inclusió a l’ordre del dia de la sessió del Ple del Consell que es consideri convenient.

4. El Consell d’Alcaldes també serà informat amb caràcter general, per part del president, dels temes que afectin a la comarca.

 

Destaquem