Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissions informatives

Consell Comarcal Alt Penedès, comissions informatives Consell Comarcal Alt Penedès, comissions informatives ccap, Joan Manel Montfort Guasch, comissió informativa de territori i sostenibilitat ccap, territori i sostenibilitat alt penedès, comissió informativa d'atenció a les persones ccap, jordi ferrer durich, comissió informativa d'economia i hisenda ccap, carles morgades àguila, comissió informativa de plans transversals ccap, albert tort pugibet, comissió informativa de promoció econòmica i comarcal ccap, lluís miquel valls comas, sessions comissions informatives alt penedès

COMISSIONS INFORMATIVES DEL CONSELL COMARCAL

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Presidència de la Comissió: FranCisco Romero Gamarra

Vocalies:

 • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
 • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
 • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
 • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT

Presidència de la Comissió: Jordi Bosch Morgades

Vocalies:

 • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
 • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
 • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
 • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I HISENDA

Presidència de la Comissió: Anton Amat Ibáñez

Vocalies:

 • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
 • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
 • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
 • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLANS TRANVERSALS I COMUNICACIÓ

Presidència de la Comissió: Albert Tort Pugibet

Vocalies:

 • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
 • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
 • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
 • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Presidència de la Comissió: J. Manel Montfort Guasch

Vocalies:

 • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
 • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
 • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
 • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
 • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

 • Les sessions ordinàries tenen lloc el dijous anterior a la celebració de les sessions del Ple, a partir de les 19 h, en funció de les comissions que s'hagin convocat en concordança amb els temes a tractar.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 21.- Naturalesa Jurídica

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització comarcal que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Article 22.- Classes de Comissions Informatives

Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

Són Comissions Informatives de caràcter permanent les que, amb vocació d’estabilitat, es constitueixen amb caràcter general a l’inici de cada mandat corporatiu, estenent el seu àmbit d’actuació a un sector determinat de l’activitat comarcal, en funció de les grans àrees funcionals en que aquesta s’organitzi, amb les quals, si és possible, es procurarà correspondre.

Són Comissions Informatives de caràcter especial, les que es constitueixen pel Ple amb caràcter transitori per l’estudi d’un assumpte concret, sense vocació de permanència, o les que, per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi oportú crear.

Article 23.- Atribucions

Les Comissions Informatives, dintre dels seus respectius àmbits sectorials d’actuació, ostenten les atribucions següents:

a) L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple, encara que aquestes s’exercitin, en virtut de la corresponent delegació, per qualsevol altre òrgan.

b) El seguiment de la gestió del President o Presidenta, de la Junta de Govern i dels Consellers i Conselleres que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que correspon al Ple.

c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el President o Presidenta, la Junta de Govern, el Ple i els Consellers i Conselleres que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.

d) Servir de marc per a que els Consellers i Conselleres puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se’ls haurà de facilitar pel seu President en els termes i amb els límits establerts pels articles 43 i següents d’aquest Reglament, i perquè aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió.

Malgrat això, no serà necessari el dictamen previ ni posterior de les Comissions Informatives respecte de les qüestions següents:

a) Les Mocions de censura.

b) Les qüestions de confiança que el President o Presidenta pugui plantejar.

c) Les Mocions que plantegin els grups polítics comarcals que s’integrin dintre de la part de control de l’ordre del dia del Ple.

d) Els assumptes declarats urgents, o que formin part de l'ordre del dia d'una sessió extraordinària de caràcter urgent.

e) Les mocions de la presidència

Article 24.- Creació, composició i duració de les Comissions Informatives de caràcter permanent

La determinació del número de Comissions Informatives de caràcter permanent, la seva denominació, composició i àmbit d’actuació, així com la seva modificació, correspon al Ple que, en la primera sessió que celebri després de la seva constitució, i a proposta de el President o Presidenta adoptarà els acords oportuns.

Les Comissions Informatives de caràcter permanent, tindran la composició següent:

 • President: President o Presidenta, que podrà delegar-la en qualsevol altre membre de la Corporació.
 • Vocals: Representants de tots els grups polítics comarcals, en proporció a la seva representativitat al Consell Comarcal.
 • Secretari: El que ho sigui del Consell Comarcal, o funcionari en qui delegui, que tindrà veu, però no vot, i actuarà com a fedatari d’aquestes.
 • Interventor: El que ho sigui del Consell Comarcal, o funcionari en qui delegui, que tindrà veu, però no vot.

Les Comissions Informatives de caràcter permanent tindran la mateixa duració que el mandat corporatiu, sense perjudici de la possibilitat de la seva modificació, sempre que per això es segueixi el procediment fixat per aquest Reglament per a la seva creació.

Article 25.- Creació, composició i duració de les Comissions Informatives de caràcter especial

Les Comissions Informatives de caràcter especial podran crear-se pel Ple en qualsevol moment per a la informació i proposta d’assumptes específics, a proposta del President o Presidenta, mitjançant acord en el que s’estableixi la seva denominació, composició i àmbit d’actuació.

El nombre de membres d’aquestes Comissions Informatives i la seva composició, es regirà pel que disposa l’article anterior, però la seva duració podrà ser sotmesa a termini preclusiu, extingint-se quan s’hagi complert l’objecte per al qual varen ser creades i, en tot cas, quan finalitzi el mandat corporatiu.

 

Destaquem