Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de control pressupostari i de la tresoreria

Consell Comarcal Alt Penedès, òrgans comissions consultives i coordinació ccap, comissions consultives ccap, comissions consultives consell comarcal alt penedès, sessions comissió de control ccap, comissió coordinació del govern ccap, comissió de control dels comptes i tresoreria ccap, comissió accés documentació ccap, comissió eliminació documentació ccap, comissió comarcal de protecció civil ccap, protecció civil ccap, comissió prestació servei de taxi ccap, taxi ccap, prestació servei detaxi consell comarcal alt penedès

COMISSIÓ DE CONTROL DELS COMPTES I DE LA TRESORERIA DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Comissió: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE COMPTES I DE LA TRESORERIA

  • Les sessions ordinàries tenen lloc el dijous anterior a la celebració de les sessions del Ple, a partir de les 19 h, en funció de les comissions que s'hagin convocat en concordança amb els temes a tractar.

 

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DELS COMPTES I DE LA TRESORERIA

  • Fer el seguiment i i la coordinació de la compatibilitat entre les diferents Àrees.
  • Deliberar amb caràcter previ, totes les accions i projectes de la Corporació.
  • Coordinar el funcionament de totes les àrees i fer seguiment de les diferents activitats comarcals, també en la seva vessant econòmica. 
  • Informar a les persones membres del govern del funcionament dels diferents serveis i de la tresoreria de la qual en depenen. 

L'article 15 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix la seva composició, atribucions i funcions. 

Article.- 15 La comissió especial de comptes

1. La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el Consell Comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

2. Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del Consell Comarcal i emetre'n informe. 

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions  i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 40.- Les Comissions tècniques

3. Les Comissions Tècniques tindran per objecte la investigació, estudi, informe i deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les Comissions Informatives.

 

Destaquem