Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Escolar de l’Escola de Música

Consell Comarcal Alt Penedès, EMAP, Escola de Música Alt Penedès, Consell escolar EMAP, Consell escolar escola de música Alt Penedès, Albert Tort Pugibet, Sessions consell escolar emap, funcions consell escolar emap

CONSELL ESCOLAR DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE L'ALT PENEDÈS

La composició del Consell Escolar s’estableix en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Secretaria: el/la cap d’estudis de l'EMAP

 

SESSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

  • Es convoca un mínim de 3 cops l'any i es reuneix a partir de les 21 h.

 

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Les funcions del consell escolar són les que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació.

Article.- 148

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l’article 72.3, i d’altres centres de característiques singulars, per a garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions que li corresponen.

3. Corresponen al consell escolar les funcions següents:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Les atribucions són les que estableix el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.

Article.- 28

1. Regular la renovació dels membres del consell escolar.

Article 45.- 

1. Establir la composició en els centres públics.

 

 

Destaquem