Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Especial de Comptes

Consell Comarcal Alt Penedès, comissió especial de comptes ccap, comissió especial de comptes consell comarcal alt penedès, carles morgades àguila, sessions comissió especial de comptes ccap, funcions comissió especial de comptes ccap

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Comissió: Anton Amat Ibáñez

Vocalies:

  • Impulsem Junts - Compromís Municipal (CM): pendent de nomenament
  • Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés (PSC-CP): pendent de nomenament
  • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): pendent de nomenament
  • Candidatura d'Unitat Popular (CUP): pendent de nomenament
  • Partit Popular (PP): pendent de nomenament

Gerència: el/la gerent del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

Intervenció: el/la interventor/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Es convoca com a mínim un cop l'any, amb motiu del tancament de l'exercici pressupostari.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 26.- Atribucions

1. La Comissió Especial de Comptes és una comissió informativa necessària, de caràcter especial, que té per objecte examinar i informar, abans del dia 1 de juny de cada any:

a) Compte general del pressupost.

b) Revisió anual de l’inventari de béns.

c) Comptes generals de pressupost i del patrimoni dels Organismes Autònoms Comarcals i dels òrgans especials de gestió de serveis.

d) Comptes d’explotació i balanços de les Societats Mercantils de capital íntegrament comarcal de les empreses Públiques Empresarials amb participació comarcal.

2. A aquests efectes, el Compte General del Consell Comarcal haurà de ser rendit pel President o Presidenta abans del dia 15 de maig de l’exercici següent al que correspongui.

3. La Comissió Especial de Comptes s’integrarà en la Comissió Informativa que tingui atribuïdes les competències en matèria d’hisenda que, a aquests efectes, es constituirà com a Comissió Especial de Comptes, tant en les reunions preparatòries que es puguin convocar a instància del seu President o a petició de la quarta part dels seus membres, com en la reunió en la que es rendeixi definitivament el seu informe.

 

Destaquem