Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PLA D’INTEGRITAT

El Ple també va aprovar l’addenda del conveni de delegació de competències en matèria de Consum de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat

 El dijous 16 de maig es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre dues propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, donar compte de la liquidació dels pressupostos del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès de l’exercici 2023.

Ton Amat, president de l’Àrea, va informar que “ambdós organismes tenen una economia sanejada, tanquen l’exercici en positiu i amb un endeutament 0: el pressupost del Consell Comarcal s’ha tancat amb un estalvi net de 187.655 €, un resultat pressupostari ajustat de 17.306 € i amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.149.043 €. Pel que fa al pressupost del Consorci, s’ha tancat amb un estalvi net de 69.451 €, una resultat pressupostari ajustat de 69.451 € i amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 204.730 €.”

La segona proposta, aprovar l’addenda de modificació per a l’any 2024 del conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de Consum de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat.

Ton Amat va exposar que l’import de l’aportació de la Generalitat en concepte de contraprestació pel servei prestat pel Consell Comarcal (57.738 € durant l’any 2024) es recalcula cada any en funció de la puntuació obtinguda per l’activitat duta a terme durant l’any anterior, per la qual cosa cada any cal aprovar una nova addenda.

L’addenda del conveni de Consum es va aprovar per unanimitat

Tot seguit es va debatre una proposta única de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació: l’aprovació del Pla d’Integritat del Consell Comarcal.

Albert Tort, president de l’Àrea, va explicar que el Pla és una guia de referència per adoptar mesures i accions estratègiques, instrumentals i organitzatives per esdevenir una institució amb la màxima integritat pública

 L’any 2022, el Consell Comarcal va presentar la seva candidatura per participar en una prova pilot per pilot per crear una guia per a l’elaboració de plans d’integritat als consells comarcals.

 Juntament amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental i en base al treball previ dut a terme en l’àmbit de la integritat pública (disposa d’un Codi de conducta dels alts càrrecs i un Pla de mesures antifrau, ha rebut el Segell InfoParticipa d’excel·lència en la Transparència des dels inicis i ha impulsat el Comitè d’Ètica de Serveis Socials), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va ser seleccionat per rebre el suport tècnic d’una consultora designada per la Fundació de Transparència i Bon Govern Local de l’Associació Catalana de Municipis per elaborar el seu Pla d’Integritat.

 Des d’aleshores s’han dut a terme diverses sessions de treball i s’han analitzat els àmbits on l’actuació de l’Administració pública pròpia dels consells comarcals pot generar escenaris de major vulnerabilitat en temes d’integritat: contractació, subvencions, gestió del personal, serveis tècnics, serveis socials i gestió pressupostària i patrimonial.

 Les mesures que recull el Pla d’Integritat són d’aplicació als responsables polítics i el personal del Consell Comarcal i dels seus ens dependents i també als agents que hi tinguin relació.

 L’objectiu és que esdevingui una nova eina al servei de l’Administració oberta, la bona gestió dels recursos públics i la millora contínua de l’organització.

 El Pla d’Integritat proposa dur a terme un seguit d’accions de formació i sensibilització per als electes i el conjunt de la plantilla, accions per posar en valor el marc d’integritat en els processos selectius i accions de difusió i comunicació per a la ciutadania en matèria d’integritat.

 També contempla establir vies de comunicació ètica de caràcter bidireccional, que permetin crear un nexe d’unió entre institució, servidors públics i ciutadania. En concret, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès activarà una bústia ètica perquè el personal i els alts càrrecs puguin fer consultes quan els sorgeixin dubtes sobre els límits ètics i/o normatius a l’hora de prendre una decisió, també crearà un canal intern d’alertes, un òrgan gestor d’aquest canal i un protocol d’actuació.

 Pel que fa als àmbits d’actuació dels consells comarcals que generen escenaris de major vulnerabilitat, el Pla d’Integritat estableix un Mapa de Riscos i proposa accions a implantar.

 Un dels àmbits de major vulnerabilitat és la contractació, per la qual cosa el Pla incorpora el sistema de banderes vermelles utilitzat ja en el Pla de mesures antifrau per a la gestió de fons europeus (licitacions col·lusòries, fraccionament de la despesa, conflicte d’interessos, etc.) i el fa extensiu a la resta d’activitat de contractació.

 Un altre àmbit vulnerable propi dels consell comarcal són els Serveis Socials. En aquest àmbit, cal destacar que la comarca compta amb el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de l’Alt Penedès, us espai de reflexió ètica per als i les professionals impulsat pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Aquest comitè serà l’eina consultiva més fàcilment accessible per resoldre casos o situacions que generin conflictes ètics als i les professionals dels serveis d’intervenció social.

 La construcció d’un sistema d’integritat requereix que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès hi dediqui recursos econòmics,  tecnològics i humans. En aquest sentit, crearà un seguit d’òrgans per dur a terme les diverses responsabilitats i tasques necessàries per desplegar el Pla d’Integritat.

 El Pla d’Integritat es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es va incloure un punt a l’ordre del dia, de la mateixa Àrea de Plans Transversals i Comunicació, pel procediment d’urgència: l’aprovació de la contractació del servei d’acompanyants del transport escolar.

Albert Tort va exposar que calia tornar a aprovar l’expedient de licitació del servei d’acompanyants per al curs escolar 2024-2025 atès que recentment s’havia aprovat un nou conveni col·lectiu del sector, a partir del qual s’ha actualitzat l’estudi de costos de licitació. Per tot això, calia retrotraure les actuacions a la fase prèvia a l’aprovació de l’expedient de licitació del contracte i aprovar-ne un de nou de manera urgent amb l’objectiu que es pugui resoldre abans de l’inici del nou curs escolar.

L’expedient de contractació es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, la consellera Sònia Poch, del grup comarcal d’Impulsem Junts – Compromís Municipal, es va acomiadar  emotivament de tot l’equip del Servei Comarcal d’Habitatge, present a la sala, i de la resta de consellers i conselleres del plenari.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 17 de maig de 2024

 

 

Destaquem