Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL APROVA UNA MOCIÓ PER EXIGIR MESURES QUE FRENIN L’ESCALA DE PREUS DE L’ELECTRICITAT

El plenari també va aprovar una moció per a l’estudi de la viabilitat de constituir una Agència Comarcal de l’Energia

El dijous 14 d’octubre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec de consellera Francesca Ferrer, regidora del Partit dels Socialistes-Candidatura de Progrés a l’Ajuntament de Mediona.

Tot seguit es va llegir una proposta única de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que consistia a donar compte de l’adjudicació, per part de la Junta de Govern, del contracte de subministrament d’elements d’eficiència energètica per a l’enllumenat públic de Torrelles de Foix. Aquesta actuació està inclosa dins el projecte “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.

L’Àrea d’Economia i Hisenda va presentar a aprovació quatre propostes; la primera, l’aprovació de la nova Carta de Serveis del Consell Comarcal. El president de l’Àrea, Carles Morgades, va explicar que es tractava de l’actualització del document marc en què s’expliquen tots els serveis que el Consell Comarcal presta a la ciutadania, els ajuntaments, les empreses, les entitats i els centres educatius de l’Alt Penedès. “Està concebuda com un document obert que es va ampliant i, des de 2019, s’han creat nous serveis que justifiquen una nova versió”.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va afegir que “anem creixent, som referents, i hem d’ampliar espais perquè cada cop tenim més competències i prestem més serveis”. La Carta de Serveis es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost del Consell Comarcal de 2021, per un import de 196.200 €. Carles Morgades va explicar que calia incorporar majors ingressos per transferències de la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments, que es destinarien majoritàriament a les partides del programa de Garantia Juvenil, el Servei d’Atenció a la Dependència, els ajuts de menjador escolar i a la millora de l’eficiència energètica de la seu del Consell Comarcal (actuació cofinançada pel projecte FEDER abans esmentat).

L’expedient de modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era ratificar l’acord de la Junta de Govern sobre les modificacions de les actuacions incloses dins l’operació “Penedès 360º” de l’eix prioritari 6 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que durant les licitacions s’han fet estalvis importants i, paral·lelament, hi ha obres que els ajuntaments han executat sense recórrer als recursos FEDER; tot això ha permès destinar una part de la subvenció a altres obres incloses dins l’operació “Penedès 360º”.

L’acord sobre aquestes modificacions es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La quarta proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era sol·licitar a la Generalitat la pròrroga del termini d’execució d’aquesta mateixa operació FEDER. Xavier Lluch va informar que, per causa de la covid, algunes obres s’han iniciat més tard del previst i, amb la pròrroga, es podran acabar fins al 2023. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

A continuació es va llegir la proposta única de l’Àrea de Plans Transversals: deixar sense efectes l’expedient de contractació del servei de transport escolar i iniciar-ne un de nou mitjançant procediment negociat. El president de l’Àrea, Albert Tort, va recordar com s’havia desenvolupat la contractació d’aquest servei: es va convocar l’abril de 2021, el Tribunal Català de Contractes va suspendre provisionalment el procediment al juny, va aixecar la suspensió el setembre i això permet al Consell Comarcal reprendre el procediment. Durant aquests mesos ha calgut donar resposta a la contractació de les rutes que inicialment havien quedat desertes, que ara es contractaran per procediment negociat. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

Finalment, es va presentar una proposta única de l’Àrea d’Atenció a les Persones: ratificar un acord de la Junta de Govern per a l’aprovació de la quarta addenda complementària del contracte programa amb el Departament de Drets Socials. Jordi Ferrer, president de l’Àrea, va explicar que els recursos complementaris es destinaran a augmentar les hores de prestació del Servei d’Atenció Domiciliària i a les persones que, sense ser usuàries habituals d’aquest servei, el necessiten temporalment com a conseqüència de la covid. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, el conseller Pol Pagès, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, va llegir una moció per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat. Entre d’altres, la moció insta el govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic per tal que se’n pugui derivar un sistema de preus just i sostenible ambientalment. També insta l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per a les famílies més vulnerables i a crear un fons extraordinari per als Serveis Socials que han d’atendre aquestes sol·licituds.

Pagès va dir que “cal destinar els fons europeus Next Generation a la producció d’energia neta, democràtica i descentralitzada. (...) Ara els oligopolis s’aprofiten de la vulnerabilitat de les societats”. La moció es va aprovar per unanimitat.

La següent moció la va presentar Ramon Arnabat, portaveu del grup comarcal d’En Comú Guanyem Penedès. Proposava que el Consell Comarcal estudiï la viabilitat de transformar l’actual Gestor Energètic Comarcal en una Agència Comarcal d’Energia, ampliant les seves funcions per, en col·laboració amb els ajuntaments, avançar cap a la sobirania energètica comarcal. També demana que el Consell Comarcal assumeixi un paper actiu en el mercat energètic per facilitar la generació, gestionar la producció i la comercialització de l’energia per part de la ciutadania i que treballi per garantir el subministrament energètic a les persones en situació de vulnerabilitat.

Arnabat va afirmar que “proposem que el Gestor Energètic Comarcal assessori sobre els projectes que impliquin la ciutadania, les empreses i els ajuntaments per crear comunitats energètiques locals”. Aquesta segona moció també es va aprovar per unanimitat.

La sessió plenària va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 19 d’octubre de 2021

 

Imatges relacionades

Destaquem