Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PLA COMARCAL DE JOVENTUT 2019-2023

El ple també va aprovar la modificació de les ordenances reguladores dels preus públics del transport escolar i de l’Escola de Música de l’Alt Penedès

El dijous 11 d’abril es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va portar a aprovació la redistribució de la subvenció de 134.000 € rebuda de la Diputació de Barcelona, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per a la integració paisatgística de diverses rotondes interurbanes de la comarca.

El projecte del Consell Comarcal contempla l’enjardinament de les rotondes de la C-15 a la Granada, Santa Fe i Vilafranca; la rotonda de la N-340 a Sant Cugat Sesgarrigues i les rotondes dels polígons de Torrelavit, Sant Pere Molanta (Olèrdola), els Vinyets-Fogards (Sant Quíntí de Mediona), els Cinc Ponts i la Masia (Sant Cugat Sesgarrigues). Lluís Valls, president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va explicar que durant l’enjardinament de les rotondes de la C-15 a la Granada i Santa Fe es va produir un desviament del pressupost i que es proposava compensar-lo dins el global de l’actuació. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

 

 

Tot seguit es van presentar dues propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones: la primera, l’addenda al conveni amb l’empresa pública Sumar, per a la gestió del centre de serveis d’àmbit rural per a la gent gran del municipi de Torrelavit.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar  que es mantenien totes les clàusules del conveni signat l’any 2012 i de l’addenda signada l’any 2014, però que el cost de la gestió que no queda cobert amb les quotes de les persones grans ateses, es pagarà trimestralment, per part de l’Ajuntament de Torrelavit, en comptes de fer-se efectiu en un únic pagament anual. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP-PA.

La segona proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones, era la resolució de les reclamacions de la convocatòria d’ajuts per al transport per a persones amb mobilitat reduïda. Jordi Bosch va explicar que s’havia presentat una reclamació per part de l’Ajuntament de Torrelavit i que es proposava resoldre-la favorablement. La proposta es va aprovar per unanimitat.

 

 

Dins les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va donar compte de la liquidació dels pressupostos de l’exercici 2018 del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès i es van portar a aprovació els respectius inventaris de béns.

Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que ambdós pressupostos es tancaven amb un saldo positiu (727.000 i 51.000 € respectivament). Pel que fa al pressupost del Consell Comarcal, la major part del saldo s’ha incorporat com a romanent en el pressupost de l’exercici 2019 i correspon als grans projectes d’inversions que s’estan duent a terme: el projecte de promoció turística i cultural “Penedès 360º” subvencionat amb fons FEDER, el projecte d’integració paisatgística de les rotondes interurbanes i el projecte de dinamització turística de la Via Augusta, entre d’altres.

També es va portar a aprovació la tercera modificació de crèdit del pressupost de 2019 del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar que calia incorporar majors ingressos per valor de 70.000 € provinents de subvencions i d’aportacions dels ajuntaments per dur a terme projectes en marxa, i que calia destinar romanents, per valor de 52.000 €, a despeses generals. La modificació de crèdit es va aprovar per unanimitat.

Finalment, dins la mateixa Àrea d’Economia i Hisenda es va portar a aprovació la modificació de 3 ordenances. Pel que fa a les ordenances que regulen el servei de transport escolar per a l’alumnat d’ensenyament postobligatori i el servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat escolaritzat a la comarca, Ramon Carbó va explicar que s’han igualat els preus d’ambdues modalitats de transport i s’ha aplicat un increment equivalent a l’IPC. Aquestes dues ordenances es van aprovar per unanimitat de tots els grups.

Pel que fa a l’ordenança reguladora dels preus públics de l’Escola de Música de l’Alt Penedès, Ramon Carbó va exposar que s’havia fet una revisió dels preus per promocionar els grups d’iniciació, les classes d’instrument en grup, les matèries col·lectives i la matriculació, per part d’un mateix alumne, en diverses assignatures. La proposta de modificació d’aquesta ordenança es va aprovar amb els volts a favor dels grups del Govern (PDeCAT i PSC-CP) i amb l’abstenció dels grups de l’oposició (ERC, la CUP-PA, Entesa i el PP).

 

 

La darrera proposta d’acord del plenari era de l’Àrea de Plans Transversals; en concret, l’aprovació del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès 2019-2023. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea, va explicar que el Pla (que es pot consultar des d’aquest enllaç) és una estratègia per definir les polítiques de Joventut, permet conèixer la realitat sobre la qual es vol intervenir, i decidir a partir del coneixement d’aquesta realitat. El Pla Comarcal de Joventut parteix d’una diagnosi exhaustiva, un marc estratègic d’actuació i un pla d’acció anual que recull els diferents projectes i programes. Alhora, el Pla es vertebra  sobre 4 grans eixos: Impuls de l’emancipació juvenil, Benestar i cohesió social, Fem territori (cohesió territorial) i Fem xarxa (treball transversal amb diferents agents).  El Pla Comarcal de Joventut es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

 

 

En el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch va explicar que s’havia resolt inicialment i de forma favorable la sol·licitud de subvenció presentada pel Consell Comarcal i 16 ajuntaments de la comarca per a al projecte “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”. Aquesta subvenció comportarà una inversió de 2.500.000 € de fons europeus FEDER per dur a terme projectes d’estalvi energètic i reducció de les emissions de CO2 a l’Alt Penedès.

Xavier Lluch també va explicar que el Consell Comarcal ha cedit en ús a la Federació d’ADF del Penedès-Garraf el material de jardineria i construcció utilitzat en plans d’ocupació d’anys anteriors.

La sessió  va finalitzar amb l’habitual torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 15 d’abril de 2019

 

 

Imatges relacionades

Destaquem