Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PLA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL DE L’ALT PENEDÈS

El plenari també va aprovar l’addenda 2023 del conveni de delegació de competències de la Generalitat en matèria de Consum

El dijous 11 de maig es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.  

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van presentar tres propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’inventari de béns corresponent a l’exercici 2022 del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès. 

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que l’inventari s’actualitza cada any afegint les noves inversions i restant les amortitzacions; serveix per establir el valor comptable dels béns. 

L’inventari es va aprovar per unanimitat. 

La segona proposta era l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de 2023. 

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia incorporar al pressupost majors ingressos per un import de 125.202 €, provinents bàsicament de transferències dels ajuntaments, la Generalitat i la Diputació, i que es destinaran principalment al projecte d’educació mediambiental “La Cultura de l’Aigua”, que es durà a terme als 6 municipis del Camí del Riu; a la contractació de personal de Serveis Socials per al projecte “Igualtat i Feminismes”, i a la renovació d’equips informàtics obsolets del Consell Comarcal. 

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP. 

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’addenda de modificació, per a l’any 2023, del conveni de coordinació  d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de Consum amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat. 

Carles Morgades va explicar que l’import de l’aportació de la Generalitat es recalcula cada any en funció de la puntuació obtinguda per l’activitat duta a terme pel Consell Comarcal durant l’any anterior. L’aportació de 2023 serà de 59.256 € (15.000 € superior a la de 2021 i 10.000 € superior a la de 2022), la qual cosa representa una millora molt important de la puntuació. 

L’addenda del conveni de Consum es va aprovar per unanimitat. 

A continuació es va debatre una proposta única de l’Àrea d’Atenció a les Persones: l’aprovació del Pla d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social (PLACI) de l’Alt Penedès. 

Jordi Ferrer, president de l’Àrea, va explicar el que s’entén per “acció comunitària”: intervenir socialment des de la comunitat. “La finalitat del Pla és contribuir a crear valor per a la vida de les persones, afavorir la cohesió, la qualitat i el progrés econòmic i social del territori, mitjançant un model d’intervenció en xarxa entre actors clau de la comarca”. 

Per tal d’elaborar el Pla, detectar les necessitats socials i territorials que han de ser objecte d’intervenció comunitària i establir les línies d’actuació, s’ha dut a terme un procés de participació amb 50 agents socials de diferents àmbits. 

Ferrer va explicar els 5 eixos d’intervenció previstos: les situacions d’aïllament social o de solitud no desitjada de les persones grans; la promoció de la vida autònoma, la participació i la inclusió laboral de les persones joves; l’acompanyament i el suport a les famílies per al desenvolupament d’infants i adolescents; la transversalitat en l’abordatge de la salut mental, i la creació d’una Xarxa PLACI Alt Penedès per a la implementació efectiva del Pla. 

El Pla d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social es va aprovar per unanimitat. 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. 

La sessió del Ple va finalitzar amb les informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes. 

Vilafranca del Penedès, 15 de maig de 2023 

Imatges relacionades

Destaquem