Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021

El Ple també va aprovar per unanimitat una moció per exigir més seguretat als centres educatius per a la prevenció de la Covid

El dijous 10 de desembre es va celebrar telemàticament Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec de conseller Ramon Arnabat, regidor d’En Comú Guanyem Penedès a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que substitueix el conseller Rafael Berlanga.

Tot seguit, es van presentar 4 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació del Pla d’Acció Comarcal de l’Alt Penedès 2020-2023. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que el Pla elaborat a principis de 2020 s’havia adaptat al nou escenari sorgit de la Covid. També va explicar els 5 grans eixos: Elaborar i executar un pla de reactivació econòmica,  Reforçar i ampliar les xarxes de protecció i inclusió socials, Promoure una Administració pública que aporti a la ciutadania serveis de màxima qualitat, Incrementar l’oferta de serveis d’assistència tècnica als ajuntament, i Posicionar el Penedès com a destinació d’excel·lència turística. Aquests eixos s’emmarquen dins un mateix objectiu general: “Ser un exemple de treball de coordinació amb el sector públic i de coresponsabilitat amb el sector privat i els agents territorials, per pal·liar plegats els greus efectes derivats de la crisi actual i vetllar per una ràpida recuperació socioeconòmica del territori”. El Pla d’Acció Comarcal es va aprovar amb els vots a favor dels grups del Govern, Junts x Catalunya i el PSC-CP, i amb l’abstenció de la resta de grups (ERC, la CUP i ECGP).

Pel que fa a la segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda, l’aprovació de l’última modificació de crèdit del pressupost, Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia incorporar majors ingressos procedents de la Generalitat i aprovar suplements de crèdit per a les partides del programa d’inserció laboral “Treball i Formació” i les partides d’ajuts extraordinaris amb motiu de la Covid. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor de Junts x Catalunya, el PSC-CP, ERC i ECGP, i amb l’abstenció de la CUP.

La tercera proposta de l’Àrea era l’aprovació del conveni de conversió del servei municipal d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències en un servei comarcal. Aquest servei el gestionava fins ara la Mancomunitat Penedès-Garraf, per delegació de tots els ajuntaments de la comarca i de manera coordinada amb els serveis de Joventut i Benestar Social del Consell Comarcal. Amb la proposta de conversió en servei comarcal, s’integrava dins l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal, que té una estructura de professionals més adient per coordinar i gestionar aquest servei social especialitzat d’àmbit comarcal. El conveni  de conversió del Servei d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències es va aprovar per unanimitat.

La quarta proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de corresponents a l’exercici 2021, del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Carles Morgades va explicar que era un pressupost en la línia dels pressupostos dels anys anteriors i que la reducció de l’import global venia determinada perquè, de moment, no s’ha inclòs cap nou projecte FEDER i, en el cas del Consorci de Promoció Turística, perquè s’han reduït en un 50% les aportacions de les empreses per pal·liar parcialment les pèrdues que està tenint el sector turístic per causa de la Covid. El pressupost general, les bases d’execució, la plantilla i la relació de llocs de treball es van aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el PSC-CP, i amb l’abstenció dels grups d’ERC, la CUP i ECGP.

A continuació, es va presentar una proposta única de l’Àrea de Plans Transversals: l’aprovació del “Protocol comarcal sobre violències sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai públic i en contextos d’oci”. Susanna Escribà, consellera comarcal de Joventut, va explicar els 2 objectius generals d’aquest protocol: Dotar la comarca d’un instrument compartit i consensuat que permeti actuar davant d’assetjaments i violències sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai públic i en contextos d’oci, i Facilitar la intervenció coordinada i el treball en xarxa des de la proximitat i el coneixement.

Escribà va explicar que s’han fet més de 500 enquestes a joves de la comarca per conèixer els seus patrons d’oci i les violències viscudes en aquests contextos. A més, des del Servei de Joventut del Consell Comarcal s’ha treballat de manera transversal durant més d’un any amb les regidories d’Igualtat, Cultura i Joventut dels ajuntaments per elaborar un protocol que vol ajudar a prevenir, detectar, atendre i reparar les violències sexuals i LGTBIfòbiques. El Protocol es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, va començar el debat d’una moció, presentada pel grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Coalició de Progrés, per exigir seguretat als centres educatius. Albert Tort, president de l’Àrea de Plans Transversals i conseller comarcal d’Ensenyament, va explicar que la moció havia estat elaborada pel sindicat CCOO i demana al Departament d’Educació de la Generalitat que elabori un estudi per conèixer les necessitats de renovació d’aire a totes les escoles de Catalunya per prevenir el contagi de la Covid i que implementi, quan sigui necessari, sistemes de ventilació mecànica als centres educatius.

La moció també proposa que el Departament d’Educació faciliti l’ocupació d’espais alternatius quan calgui i que es doti els treballadors i treballadores dels centres educatius de protectors respiratoris suficients. La moció també se centra en la necessitat  que la Generalitat incrementi el pressupost destinat a neteja i desinfecció dels centres educatius, tenint en compte l’esforç que estan fent les institucions locals. La moció es va aprovar per unanimitat.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència.

Vilafranca del Penedès, 1 5 de desembre de 2020

 

Destaquem