Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2023

El Ple també va aprovar la declaració de BCIL del Forn romà de Cal Sègol a Sant Martí Sarroca

El dijous 15 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va presentar una proposta de l’Àrea de Plans Transversals, l’aprovació de la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) del Forn romà de Cal Sègol, a Sant Martí Sarroca.

Antoni Romeu, conseller comarcal de Cultura, va explicar que “aquest element del patrimoni arqueològic català és important perquè és un dels primers forns romans descoberts a la Península Ibèrica i perquè, a diferència de la resta, està en bon estat de conservació. El forn romà de Cal Sègol es pot visitar, això el converteix en un recurs de gran potencial didàctic i en un recurs turístic per al municipi de Sant Martí Sarroca”.

La declaració de BCIL es va aprovar per unanimitat.

A continuació es va presentar una proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones, l’aprovació de l’addenda al conveni amb l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, per a la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària a la comarca de l’Alt Penedès.

Jordi Ferrer, president de l’Àrea, va explicar que “les noves circumstàncies socials i econòmiques han fet necessari revisar l’encàrrec de gestió signat l’any 2012 per incorporar millores: un sistema de liquidació mensual amb una regularització trimestral dels dèficits i superàvits, un plus de dedicació del personal del Servei d’Atenció Domiciliària per a l’exercici 2022, un increment temporal retrospectiu del preu del quilometratge durant els mesos d’abril a desembre de 2022 per l’increment del preu dels carburants, i l’actualització anual de les tarifes del servei d’acord amb els increments determinats per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat”.

L’addenda es va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat, ERC i el PSC-CP i amb l’abstenció de la CUP i ECGP.

Tot seguit es van presentar les 2 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’última modificació de crèdit del pressupost de 2022. Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia incorporar majors ingressos per un import de 253.000 EUR procedents de transferències dels ajuntaments per a la redacció dels plans locals de Joventut i procedents de subvencions de la Generalitat per a la gestió dels diferents serveis d’atenció a les dones, la gestió de l’Arxiu Històric Comarcal i per al projecte de millora integral de l’eficiència energètica de la seu del Consell Comarcal.

La modificació de crèdit es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball corresponents a l’exercici 2023 del Consell Comarcal. I també l’aprovació de restar assabentats del pressupost 2023 aprovat per l’assemblea del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Carles Morgades va explicar que el pressupost d’ingressos i despeses del Consell Comarcal supera lleugerament els 12 MEUR i augmenta en 2.200.000 EUR (un 22 %) el pressupost de l’any passat. “El pressupost del Consell Comarcal és majoritàriament finalista perquè els ingressos provenen bàsicament de les subvencions (Diputació, Generalitat, Estat i Unió Europea), la delegació de competències i els convenis de prestació de serveis i de gestió que el Consell Comarcal signa amb els ajuntaments de la comarca”.

El gruix de les despeses es destinen a finançar els Serveis Socials, el Servei d’Ensenyament (transport escolar i beques de menjador), el Servei de Joventut i els projectes europeus que lidera el Consell Comarcal.

D’altra banda, el pressupost d’ingressos i despeses 2023 del Consorci de Promoció Turística del Penedès (ens dependent del Consell Comarcal) supera els 400.000 EUR i s’incrementa més d’un 40 % respecte de l’any anterior. El Consorci es nodreix bàsicament de les quotes dels consorciats públics i privats i de les subvencions.

El pressupost general, les bases d’execució, la plantilla i la relació de llocs de treball es van aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el PSC-CP, amb el vot en contra dels grups d’ERC i la CUP i amb l’abstenció del grup d’ECGP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència.

Vilafranca del Penedès, 20 de desembre de 2022

 

Imatges relacionades

Destaquem