Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2024

El Ple també va aprovar dues mocions sobre el finançament dels ens locals

El dijous 12 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va presentar una proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat: la ratificació del decret de Presidència de modificació de clàusules del conveni amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar que la modificació afecta la definició de l’objecte del conveni, aclareix els compromisos del Departament, especifica l’import, la tramitació i la justificació de l’aplicació de la transferència, i modifica la denominació d’alguns annexos del conveni anterior.

El decret es va ratificar per unanimitat.

A continuació es van presentar dues propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda: la primera, l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball corresponents a l’exercici 2024 del Consell Comarcal. I també l’aprovació de restar assabentats del pressupost 2024 aprovat per l’assemblea del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Ton Amat, president de l’Àrea, va explicar que el pressupost d’ingressos i despeses del Consell Comarcal supera lleugerament els 14 MEUR i augmenta un 15,58 % respecte del pressupost de l’any passat. Les partides més elevades del pressupost són les destinades als Serveis Socials i les partides amb increments més importants són les de beques de menjador i transport escolar.

D’altra banda, el pressupost d’ingressos i despeses 2024 del Consorci de Promoció Turística del Penedès (ens adscrit al Consell Comarcal) és de 390.000 EUR. El Consorci es nodreix bàsicament de les quotes dels consorciats públics i privats i de les subvencions.

El pressupost general, les bases d’execució, la plantilla i la relació de llocs de treball es van aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal i el PSC-CP, amb l’abstenció dels grups d’ERC i el PP, i amb el vot en contra del grup de la CUP.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació del conveni marc amb els ajuntaments de l’Alt Penedès per a la prestació continuada, per part del Consell Comarcal, dels serveis d’assistència tècnica en matèria d’Arquitectura i Urbanisme, Enginyeria, Tecnologies de la Informació, i Arxiu i Gestió Documental.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va explicar que el conveni regula els encàrrecs de gestió dels serveis que el Consell Comarcal ofereix actualment als ajuntaments.

El conveni marc es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, tots els grups polítics del Consell Comarcal van acordar adherir-se al comunicat del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament davant la guerra a Gaza, que va llegir el portaveu del grup comarcal de la CUP, Txus Magallón.

El comunicat condemna “tota la violència infringida contra la població civil”, se suma “a la crida de Nacions Unides i de les organitzacions internacionals humanitàries que exigeixen el compliment del dret internacional humanitari, la protecció dels drets humans per part de les dues parts enfrontades i el cessament de les hostilitats”. se suma també a la declaració del secretari general de Nacions Unides “que només una pau negociada que satisfaci les aspiracions nacionals legítimes de palestins i israelians per igual pot portar estabilitat a llarg termini”.

En els següents punts de l’ordre del dia, es van votar dues mocions presentades per l’equip de Govern. La primera la va defensar el portaveu del Govern, Albert Tort, i tractava sobre el finançament dels ens locals. Entre d’altres, la moció insta el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els governs de l’Estat i la Generalitat, a reformar estructuralment el finançament dels ens locals per assegurar el compliment del principi de suficiència financera. També insta el Govern de l’Estat a acabar amb el dèficit fiscal o crear un topall màxim de solidaritat envers l’Estat seguint els models més avançats d’Europa. També insta el Govern de l’Estat a derogar la LRSAL i a modificar la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per tal que les entitats locals disposin de major autonomia en la despesa pública.

La segona moció la va defensar el portaveu de Compromís Municipal, Jaume Julibert, i reclamava al Govern de l’Estat la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024. Durant els 3 anys anteriors es van suspendre i això ha permès als ajuntaments que no tenien deute poder disposar del romanent de Tresoreria per fer noves inversions.

Les 2 mocions es van aprovar per unanimitat.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 21 de desembre de 2023

 

Fitxers relacionats

Imatges relacionades

Destaquem