Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA L’ADDENDA DEL CONTRACTE PROGRAMA EN MATÈRIA DE BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

El Ple va ratificar també la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

 

El dijous 11 d’octubre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec el nou conseller del Partit Popular, Carles Jiménez, regidor a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

 

 

A continuació es va debatre la proposta única de la Comissió Informativa de Plans Transversals: la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. Pere Soler, representant del Consell Comarcal al Consorci, va explicar que la modificació respon a la necessitat d’adequar els Estatuts a la nova normativa europea i estatal que regula els consorcis. Els canvis més destacats afecten el Ple, que delega funcions en el Consell d’Administració per fer més àgil la gestió, i el finançament (la Generalitat assumirà progressivament el cost del personal estructural del Consorci).

Soler va explicar també que el Servei de Català de Vilafranca i de l’Alt Penedès és gestionat conjuntament per l’Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal, que així optimitzen els recursos humans i econòmics, i que, un cop ratificats els nous Estatuts per ambdues administracions, signaran un conveni de col·laboració interadministrativa per compartir també les despeses del local que ocupa el Servei de Català. La ratificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística es va aprovar per unanimitat.

 

 

Un cop aprovada aquesta proposta d’acord, i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. Tot seguit, dins el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va informar que la Diputació de Barcelona ha confirmat que aportarà el 25% de les aportacions corresponents als ajuntaments en els projectes FEDER, per la qual cosa l’aportació dels ajuntaments es redueix al 25% del total de l’actuació aprovada per cada ajuntament més el 100 % de l’IVA.

Tot seguit es va debatre pel procediment d’urgència una proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones: l’aprovació de l’addenda corresponent al període 2018-2019 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

El contracte programa estableix els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament dels serveis i programes que presta el Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestar Social, Joventut i polítiques d’Igualtat. El contracte inclou l’equip de professionals de Serveis Socials, el servei d’atenció domiciliària, els ajuts d’urgència social, els sistemes de resposta urgent per a dones víctimes de violència i els seus fills, els programes d’atenció a les persones nouvingudes, el servei de transport adaptat per a persones amb dificultats de mobilitat, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, el servei d’integració familiar en família extensa per a menors tutelats, els projectes d’acció comunitària, els centres oberts i programes diürns per a infants i adolescents en situació de risc social, l’Oficina Jove de l’Alt Penedès amb totes les competències delegades en matèria de Joventut, i altres serveis i programes relatius al Benestar Social.

 

 

El president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Bosch, va explicar que l’aportació corresponent a l’any 2018 serà d’1.894.592 € (252.824 € d’increment respecte de l’any anterior), i que l’aportació corresponent a l’any 2019 serà d’1.940.047 €. Els increments corresponen sobretot a les partides de personal (que s’estableix en funció de les ràtios aprovades per la Generalitat) i, pel que fa al Consell Comarcal es destinaran a la contractació de personal per a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en situació de risc i per a l’equip de professionals compartits de Joventut. L’addenda 2018-2019 contempla també una nova partida destinada al programa de mediació col·lectiva amb el poble gitano. La proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Vilafranca del Penedès, 16 d’octubre de 2018

 

Destaquem