Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA LA NOVA CARTA DE SERVEIS 2019

El ple també va aprovar la pròrroga dels contractes de transport escolar a l’espera que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui un recurs contenciós-administratiu

El dijous 9 de maig es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat de les 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’addenda 2019 del conveni amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat per a la gestió, per part del Consell Comarcal, de l’Oficina Comarcal de Consum.

Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que, per valorar l’efectivitat de l’encàrrec de gestió, la Generalitat té en compte l’activitat duta a terme per l’Oficina Comarcal de Consum durant l’any anterior en l’àmbit d’atenció al públic (consultes, queixes i denúncies) i la resolució de conflictes (mediació i arbitratge). En concret, valora el nombre d’actuacions, el temps de resolució, el temps de dedicació del personal del Consell Comarcal i la formació rebuda en matèria de Consum. L’addenda de Consum es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de la Carta de Serveis 2019. Ramon Carbó va explicar que era un recull ordenat de l’activitat del Consell Comarcal (Serveis Socials Bàsics, Dona, Consum, Ensenyament, Cultura, Joventut, Habitatge, Ocupació, Desenvolupament empresarial, Medi ambient, Seguretat ciutadana, etc.).

Disposar d’una Carta de Serveis facilita l’organització de la informació i, per tant, fa que una administració sigui més entenedora per a la ciutadania. La Carta resumeix en què consisteix cada servei que presta el Consell Comarcal i a qui es dirigeix (persones, entitats, ajuntaments, empreses o centres educatius de l’Alt Penedès). També detalla les condicions d’accés, els compromisos de qualitat que s’adopten, els drets i deures dels destinataris i el cost, si en té, per als usuaris. La Carta de Serveis 2019 es va aprovar per unanimitat.

Finalment, dins la mateixa Àrea d’Economia i Hisenda es va portar a aprovació la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost 2019 del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar que es destinaven 25.000 € de romanents a ajuts de pobresa energètica a l’espera de la subvenció de la Diputació de Barcelona. També es destinaven 7.600 € de romanents a la gestió del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida del Gall del Penedès, a l’espera de la subvenció de la Generalitat. La modificació del pressupost també es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les 3 propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit es va incloure un punt a l’ordre del dia pel procediment d’urgència: l’aprovació de la pròrroga dels contractes de transport escolar a l’espera de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea de Plans Transversals, va informar que es va interposar recurs contra el plec de clàusules administratives del contracte de serveis de transport escolar del Consell Comarcal i que, per tant, la licitació estarà aturada fins que el Tribunal Català de Contractes no resolgui el recurs.

Xavier Lluch va explicar que en el plec de clàusules aprovat pel Consell Comarcal es donava major puntuació a les empreses que oferissin autocars amb més places de les exigides i/o amb places adaptades per a persones amb discapacitat, i que la discrepància amb la valoració atorgada a aquests punts era la causa del recurs. Donada la necessitat de seguir prestant el servei de transport escolar a l’inici del curs escolar 2019-2020 i a l’espera que es resolgui el contenciós, tots els grups van aprovar la pròrroga dels contractes actuals.

En el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch va informar que el 13 de juny se celebrarà l’últim Ple ordinari de la legislatura, amb els consellers i les conselleres en funcions, a l’espera que es constitueixi el nou plenari del Consell Comarcal després de les eleccions municipals.

Vilafranca del Penedès, 15 de maig de 2019

 

Imatges relacionades

Destaquem