Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA UN PRESSUPOST DE 7,5 MEUR PER AL 2017

El Ple va aprovar també per unanimitat una moció a favor que s’adscrigui un/a fiscal als Jutjats de Vilafranca del Penedès.

 

El dijous 15 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec la nova consellera de la CUP-PA Laia Santís, regidora a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

 

 

Tot seguit es van debatre les dues propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda: el darrer expedient de modificació de pressupost de l’exercici 2016 i el pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’exercici 2017 del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Ramon Carbó, vicepresident del Consell Comarcal i president de l’Àrea, va justificar la proposta de modificació del pressupost de 2016 per poder afrontar l’adquisició d’un aplicatiu per a la gestió dels expedients electrònics i per a la realització de diferents treballs de recerca per a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor dels grups de CiU, el PSC-CP, ERC i el PP, i l’abstenció dels consellers i les conselleres de la CUP-PA i d’Entesa.

Ramon Carbó també va presentar el pressupost general del Consell Comarcal per a l’exercici 2017, que elabora l’Equip de Govern a partir de les propostes dels diferents serveis. El pressupost és equilibrat pel que fa als ingressos i les despeses previstos (7.494.063 €) i finalista en un 95% (les partides responen als recursos econòmics que les administracions superiors aporten en funció de les competències delegades, els convenis de col·laboració i les subvencions per a projectes concrets). Tot i amb això, el pressupost s’incrementa en un 14% respecte de l’exercici 2016, especialment en les partides destinades a l’Atenció a les Persones (Serveis Socials, Joventut, Habitatge i Promoció Econòmica i Ocupació). L’increment respon a la correcta gestió dels recursos per part del Consell Comarcal, que li permet ser beneficiari de noves i millors línies de subvenció de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

Pel que fa al pressupost general del Consorci de Promoció Turística (223.580 €), Ramon Carbó va explicar que hi ha un increment de 40.000 € respecte del pressupost de l’any anterior, procedent d’una subvenció de la Diputació de Barcelona per a temes de promoció. Els pressupostos es van aprovar amb els vots a favor dels consellers i les conselleres de CiU, el PSC-CP i el PP; l’abstenció dels grups d’ERC i Entesa, i el vot en contra de la CUP-PA.

 

 

Dins l’Àrea de Plans Transversals, es van debatre dues propostes que va presentar el vicepresident del Consell Comarcal i president de l’Àrea, Xavier Lluch. La primera, la pròrroga dels contractes per a la gestió del servei de transport escolar als centres d’ensenyament de l’Alt Penedès. Aquests contractes es van fer l’any 2011 mitjançant concurs públic i es prorroguen anualment si el servei es presta satisfactòriament. La pròrroga es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

La segona proposta, la ratificació de la subcontractació d’una ruta, aprovada per la Junta de Govern, va ser aprovada amb els vots de CiU, el PSC-CP i el PP, i l’abstenció d’ERC, la CUP-PA i Entesa. En aquest punt es va acordar també incloure en els futurs plecs de condicions per a la contractació del servei de transport escolar per part del Consell Comarcal, que les subcontractacions no puguin ser un recurs reiterat.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

 

 

Arribats a aquest punt del Ple, es va votar pel procediment d’urgència una moció que recollia la petició presentada pel delegat i el sotsdelegat del Partit Judicial de Vilafranca del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i adreçada al Departament de Justícia de la Generalitat, per tal que s’adscrigui un/a fiscal als Jutjats de Vilafranca. Des de fa anys, la falta d’aquesta figura del Ministeri Fiscal se supleix amb mitjans com la videoconferència o els escrits per fax, que desvirtuen la qualitat de l’administració de justícia. Tots els grups van donar suport a la moció.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb la felicitació de les festes nadalenques, per part del president, a tots els consellers i les conselleres.

Vilafranca del Penedès, 20 de desembre de 2016

 

Destaquem