Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS DEMANA MILLORES EN EL TRANSPORT FERROVIARI AL PENEDÈS

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals per al curs escolar 2020-2021

El dijous 12 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar la lectura de la primera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de 2020.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia incorporar majors ingressos per valor de 87.600 €, provinents dels ajuntaments, la Generalitat i la Diputació. Aquests ingressos estan destinats a contractar, per encàrrec dels ajuntaments, les dinamitzadores dels casals de gent gran municipals i el personal del programa Treball i Formació d’inserció laboral de persones amb atur de llarga durada.

La segona proposta de l’Àrea era l’aprovació d’un contracte d’arrendament d’un local ubicat al costat de la seu del Consell Comarcal per traslladar-hi l’Oficina Tècnica. Carles Morgades va explicar que actualment els Serveis Tècnics comparteixen un mateix espai amb els Serveis Socials; ambdós serveis han anat creixent al llarg dels darrers anys i necessiten més espai per poder encabir el personal i per atendre les persones usuàries en condicions d’idoneïtat.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la modificació de 3 ordenances fiscals del Servei d’Ensenyament per al curs escolar vinent. S’han incrementat d’acord amb l’IPC: el preu del servei de transport escolar no obligatori i del transport escolar per a l’alumnat d’ensenyament postobligatori i les tarifes de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.

A més, el president de l’Àrea va explicar que s’ha modificat el redactat de les ordenances del servei de transport escolar per incloure la possibilitat que, en cas de custòdies compartides, l’alumnat pugui utilitzar les places vacants d’una segona ruta de transport escolar pagant el 50 % de la tarifa.

Les 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda (modificació de pressupost, contracte d’arrendament i modificació d’ordenances) es van aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La darrera proposta de l’ordre del dia del Ple era de l’Àrea de Plans Transversals. Consistia en l’acceptació de la proposta feta per la mesa de contractació, d’adjudicació dels diferents contractes per a la prestació del servei de transport escolar a centres docents de l’Alt Penedès durant els propers dos cursos escolars.

Albert Tort, president de l’Àrea, va explicar que aquest contracte es va licitar en 43 lots per afavorir la participació de petites i mitjanes empreses, i que el plec de clàusules administratives limitava la concurrència de les ofertes i de l’adjudicació a un màxim de 8 lots per empresa. La proposta de la mesa de contractació es va acceptar per unanimitat.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord previstes a l’ordre del dia i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, el conseller d’ERC, Pere Sàbat, va presentar una moció del seu grup per a la millora del transport en tren al Penedès. La moció recollia diferents aspectes relacionats amb la mobilitat ferroviària: una pla de xoc per a la millora de les estacions de Renfe al Penedès, la constitució d’un ens territorial per coordinar les polítiques de mobilitat, i l’increment de la freqüència de pas dels trens de rodalies a tot l’Alt i el Baix Penedès. La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

A continuació es va incloure, pel procediment d’urgència, un nou punt a l’ordre del dia: el Ple va prendre coneixement de la renúncia de la consellera Anna Rosinés, del grup comarcal de la CUP.

La sessió va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2020

Destaquem