Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS DONA SUPORT ALS TREBALLADORS DE ROBERT BOSCH I SANT GOBAIN

Els grups comarcals també van aprovar una moció de suport a Adrián Sas i la seva família

El dijous 17 de setembre es va celebrar telemàticament Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va llegir la proposta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: donar compte de l’adjudicació del contracte de subministrament per a la senyalització turística del nucli de Subirats (actuació inclosa dins l’operació Penedès 360º i cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6). L’actuació consistirà en revisar i senyalitzar les rutes turístiques del municipi complementàries a la ruta del Penedès 360º inclosa dins el FEDER.

Tot seguit es van presentar 4 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació del compte general del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès de l’exercici 2019. Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que el compte general és l’últim pas abans de deixar tancat l’exercici econòmic i enviar els comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Aquesta proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups de JuntsxCat, ERC i el PSC-CP, i amb l’abstenció dels grups de la CUP i ECGP.

La segon proposta era l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 7 del pressupost de 2020 del Consell Comarcal. Carles Morgades va explicar que es proposava suplementar partides, per valor de més de 500.000 €, per a projectes principalment de Serveis Socials, Ocupació, Joventut, Habitatge, Medi Ambient i Serveis Tècnics, amb recursos provinents de baixes per transferències de partides i amb majors ingressos per transferències de la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de JuntsxCat, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la ratificació d’un acord de la Junta de Govern per prorrogar el contracte del servei de neteja dels edificis del Consell Comarcal fins a finals d’any. Aquesta punt es va aprovar per unanimitat.

I la quarta proposta d’aquesta àrea era la ratificació d’un decret de Presidència per a l’extinció de la relació laboral d’una auxiliar administrativa de resultes d’un procés selectiu. El decret es va aprovar amb els vots a favor dels grups de JuntsxCat i el PSC-CP, el vot en contra del conseller d’ECGP i amb l’abstenció dels grups d’ERC i la CUP.

A continuació va començar la lectura de la proposta única de l’Àrea de d’Atenció a les Persones: la ratificació d’un acord de la Junta de Govern per aprovar l’addenda al contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID.

Jordi Ferrer, president de l’Àrea, va explicar que l’addenda, de més de 130.000 €, es destinarà a reforçar els serveis d’atenció domiciliària per a persones amb dependència, als sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fills, i a accions de reforç del voluntariat en 13 municipis de l’Alt Penedès. L’addenda es va aprovar per unanimitat.

Finalment es va llegir la proposta única de l’Àrea de Plans Transversals: donar compte d’un acord de la Junta de Govern per a l’adjudicació del contracte del servei d’acompanyants del servei de transport escolar.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord previstes a l’ordre del dia, es va donar compte de l’adscripció del nou conseller Àlex Suàrez al grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular i les designacions dels consellers d’aquest grup a les comissions informatives corresponents.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar la presentació i el debat de 3 mocions. La primera, en suport d’Adrián Sas, la van presentar els grups de la CUP i ERC en nom de les entitats Grup de Suport Sas Absolució i la Baula Xarxa Solidària. La moció demana que el Govern de la Generalitat es retiri com a part acusatòria, expressa la solidaritat amb l’Adrián i la seva família, i demana a les autoritat estatals i autonòmiques que aturin la persecució i la repressió contra les persones que defensen drets fonamentals i aspiracions nacionals fent ús dels drets a la protesta i a la llibertat d’expressió.

Isaac Ruana, en nom de la CUP, i Mònica Hill, en nom d’ERC, van afirmar que la condemna que es demana a Adrián Sas és desmesurada, que és un jove implicat en moltes entitats culturals i socials, que va ser detingut en una manifestació per l’aniversari de l’1O i que la denúncia es produeix en un context de repressió de l’Estat. La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

La segona moció, per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció de la gent gran, la va presentar el grup comarcal de la CUP. La moció insta el Govern de la Generalitat a internalitzar la gestió de les residències, a no renovar les concessions per a la gestió privada, a avançar cap a un model de gestió 100% pública i a incrementar els barems dels salaris per a personal que hi treballa. Van votar a favor de la moció els grups d’ERC, la CUP i ECGP; hi van votar en contra, els grups de JuntsxCat i el PSC-CP, per la qual cosa no es va aprovar.

Finalment, es va incloure en l’ordre del dia una moció consensuada per tots els grups en defensa del manteniment de l’activitat i els llocs de treball de la Robert Bosch, Saint Gobain i les empreses amenaçades pels tancaments totals o parcials i que formen part del teixit productiu del Penedès.

La moció defensa, entre d’altres, que es constitueixi un grup de treball per a la reindustrialització de la Vegueria Penedès, que aquest grup participi amb altres administracions en l’elaboració d’un pla de reindustrialització centrat en la reconversió del teixit industrial de l’automoció encarant-lo cap al vehicle elèctric. També proposa crear un pla per a la generació d’energia comarcal i municipal per aconseguir la sobirania energètica i aconseguir nous llocs de treball qualificats al territori. I dona suport a les mobilitzacions dels treballadors de Sant Gobain, Alfisa i Robert Bosch en defensa dels seus llocs de treball.

La sessió plenària va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 21 de setembre de 2020

Destaquem