Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS TANQUEN L’EXERCICI 2016 AMB UN SALDO POSITIU

El Ple també va ratificar la creació d’una nova ruta de transport escolar per a l’alumnat d’Educació Especial

 

El dijous 20 d’abril es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec el nou conseller d’ERC Àlex Jover, regidor a l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.

 

 

Tot seguit es van presentar 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, donar compte de la liquidació dels pressupostos de l’exercici 2016 del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Consorci de Promoció Turística del Penedès. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que els respectius pressupostos es tanquen amb un saldo positiu (465.000 i 34.000 €, respectivament) i complint amb els objectius d’estabilitat pressupostària i els terminis de pagament a proveïdors.

La segon proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 5 del pressupost de 2017. Ramon Carbó va explicar que calia incrementar algunes partides del pressupost per incorporar majors ingressos per valor de 60.1560 € provinents principalment de la Diputació de Barcelona i dels convenis amb ajuntaments de la comarca per a la participació en projectes del Consell Comarcal. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups de CiU, el PSC-CP, ERC i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA i Entesa.

 

 

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de serveis generals i expedició de documents, per a la inclusió d’un nou apartat per regular les tarifes, en concepte de retirades i devolucions, dels protocols notarials de fins a 100 anys d’antiguitat custodiats a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. El preu oscil·larà entre 9 i 15 € per cada retirada de documentació que faci la notaria, i es calcularà en funció del nombre de protocols retirats al llarg de l’any. Aquesta proposta es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups.

Els següents punts de l’ordre del dia eren dues propostes de l’Àrea de Plans Transversals, que va presentar el president de l’Àrea, Xavier Lluch, i que consistien en la ratificació de l’acord de la Junta de Govern sobre la creació d’una nova ruta de transport escolar i la consegüent modificació del corresponent contracte del servei de monitoratge i la ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per al curs 2017-2018.

La nova ruta de transport escolar servirà per desdoblar la ruta per a l’alumnat d’Educació Especial, de manera que una ruta transportarà les persones residents a Vilafranca i l’altra ruta transportarà les persones residents a la resta de municipis de l’Alt Penedès. Xavier Lluch va explicar que la finalitat d’aquest desdoblament és escurçar la durada del trajecte per tal que l’estada a l’interior del vehicle no excedeixi els 45 minuts. L’acord es va ratificar per unanimitat.

Les bases dels ajuts de menjador, regulen la convocatòria adreçada a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris, l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i el d’educació especial, dels centres de l’Alt Penedès sufragats amb fons públics. Aquestes bases s’ajusten als criteris aprovats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per al curs escolar 2017-2018 amb la finalitat d’homogeneitzar els atorgaments de beques de menjadors a tot Catalunya. Els criteris d’adjudicació estan basats en la situació socioeconòmica de la unitat familiar i de situacions particularitzades recollides en informes dels serveis socials. En funció del nombre de sol·licituds de cada comarca, la Generalitat atorgarà les corresponents partides econòmiques a cada consell comarcal. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups de CiU, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

Un cop finalitzades les dues propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Vilafranca del Penedès, 25 d’abril de 2017

 

Destaquem