Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS RENOVA LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ

El plenari també va aprovar una modificació de pressupost per dur a terme principalment projectes de Desenvolupament Econòmic i Ocupació

El dijous 13 d’abril es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van presentar cinc propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, donar compte de la liquidació dels pressupostos del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès de l’exercici 2022.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que “ambdós organismes tenen una economia sanejada: el pressupost del Consell Comarcal s’ha tancat amb un estalvi net de 731.789 €, un resultat pressupostari ajustat de 219.513 €, una capacitat de finançament de 470.191 € i amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.613.009. Pel que fa al pressupost del Consorci, s’ha tancat amb un estalvi net, una resultat pressupostari ajustat i una capacitat de finançament de 25.598 € i amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 105.272.”

La segona proposta era l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de 2023.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia incorporar al pressupost crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per un import de 235.000 EUR, provinents majoritàriament de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilafranca.

Els ingressos més importants corresponen als programes del Servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació (Emprèn, Oficina Tècnica Laboral, Productes de la Terra, Xarxa Xaloc, Treball, Talent i Tecnologia), a l’Oficina Comarcal de la Transició Energètica, a les obres de reparació i manteniment d’edificis, i al conveni en matèria d’Habitatge per al projecte “Sensellarisme”.

La modificació de pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC i el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció dels grups de la CUP i ECGP.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal, per incloure 2 places de nova creació i modificar 3 llocs de treball ja existents a la plantilla.

Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

La quarta proposta era l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliària a les persones en situació de dependència.

Carles Morgades va explicar que calia ajustar els barems de l’ordenança a l’indicador de renda de suficiència aprovat a la Llei de pressupostos Generalitat per al 2023.

La modificació de l’ordenança es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La cinquena proposta de l’Àrea era l’aprovació de l’autorització de compatibilitat d’un treballador del Consell Comarcal i es va aprovar per unanimitat.

A continuació es va debatre una proposta única de l’Àrea de Plans Transversals: l’acceptació de la delegació de competències de la Generalitat en matèria d’Educació.

Albert Tort, president de l’Àrea, va explicar que “a la finalització del curs escolar 2022-2023 deixarà de tenir vigor el conveni de delegació de competències i entrarà en vigor l’Acord de Govern de la Generalitat. Aquest nou instrument jurídic fa referència a la gestió per part dels consells comarcals del transport escolar, els ajuts individuals de menjador i els serveis de menjador escolars”.

La delegació de competències es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup d’ERC i la CUP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

La sessió del Ple va finalitzar amb les informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 18 d’abril de 2023

Destaquem