Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS S’ADHEREIX AL PACTE PER A L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

El Ple també va aprovar una moció de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a l’Associació contra el Càncer i de Suport al Malalt Oncològic, AMPERT

El dijous 19 de setembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va portar a aprovació l’adhesió al Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic en el marc del projecte Life Clinomics.

Joan Manel Montfort, president de l’Àrea, va explicar que el pacte respon a les línies estratègiques del projecte europeu Life Clinomics. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és soci d’aquest projecte, que lidera la Diputació de Barcelona i que té com a objectiu augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies i facilitar l’adaptació al canvi climàtic. L’adhesió al pacte implica que el Consell Comarcal, des del seu àmbit d’actuació, adopta un seguit de compromisos; entre d’altres: contribuir a identificar factors de vulnerabilitat de les activitats econòmiques i del territori, fomentar una agricultura i una ramaderia més resilients, fomentar la gestió dels boscos, promoure l’activitat turística adequada als nous escenaris climàtics i fomentar la gestió sostenible dels recursos (aigua, energia, sòl).

L’adhesió al Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic es va aprovar per unanimitat.

Dins les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda, que va presentar el seu president, Carles Morgades, es van portar a aprovació dues propostes. La primera, la ratificació d’un decret de Presidència d’autorització de la compatibilitat d’una treballadora de l’Escola de Música de l’Alt Penedès per realitzar una segona activitat a temps parcial com a regidora de l’Ajuntament d’Igualada. El decret es va ratificar per unanimitat de tots els grups comarcals.

Pel que fa a la segona proposta, l’aprovació de la vuitena modificació de crèdit del pressupost, Carles Morgades va explicar que calia incorporar majors ingressos procedents de la Generalitat i els ajuntaments, per al Servei d’Atenció Domiciliària i per a l’Escola de Música de l’Alt Penedès, i suplementar les partides corresponents en el pressupost de despeses. També es proposava suplementar les partides de senyalització i manteniment del sender de la Via Augusta i la partida de manteniment del programari informàtic, amb càrrec als romanents de Tresoreria. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el PSC-CP, i amb l’abstenció de la resta de grups (ERC, CUP i ECGP).

Dins l’Àrea de Plans Transversals, es va portar a aprovació un únic punt: la retroacció de les actuacions de l’expedient de contractació del Servei de transport escolar, en compliment de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. El president de l’Àrea, Albert Tort, va explicar que aquest Tribunal havia suspès el procediment de contractació a l’espera de resoldre el recursos de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) contra les millores proposades pel Consell Comarcal en els criteris d’adjudicació del plec de clàusules administratives particulars. Un cop resolt el recurs i aixecada la suspensió sobre el procediment, calia aprovar l’inici d’un nou expedient de contractació del Servei de transport escolar a centres docents de l’Alt Penedès i notificar-ho a les empreses que van concórrer a la licitació i a la FECAV. Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari accidental va donar compte dels noms dels consellers i les conselleres que, a proposta dels respectius grups polítics, formaran part de les comissions informatives de caràcter permanent del Consell Comarcal. També va donar compte dels decrets de la Presidència i de les resolucions de la Gerència.

Tot seguit va començar el debat sobre la moció presentada pel Govern comarcal, de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a l’entitat AMPERT, Associació contra el Càncer i de Suport al Malalt Oncològic.

El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va llegir el text de la moció que fa una repàs de la història de l’entitat (fundada l’any 2008 a Vilafranca del Penedès) i dels serveis que ofereix (transport i acompanyament diaris dels malalts de càncer de l’Alt Penedès a l’Hospital Duran y Reynals, de l’Hospitalet de Llobregat, per rebre tractaments de radioteràpia). Xavier Lluch va dir que “són plenament mereixedors del reconeixement i per això demanem el suport a la moció”. Aquest punt es va aprovar també per unanimitat.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 23 de setembre de 2019

Imatges relacionades

Destaquem