Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS TANCA L’EXERCICI 2014 AMB UNA ROMANENT DE TRESORERIA DE 176.000 €

Aquest romanent suposa un increment d’un 86% respecte de l’any anterior i ha reduït significativament les tensions de Tresoreria del Consell Comarcal.

 

El dijous 12 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va presentar a votació la proposta única de l’Àrea d’Atenció a les persones: la ratificació dels nous estatuts del Consorci d’Acció Social de Catalunya per adaptar-los a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). A través del Consorci, el Consell Comarcal presta el Servei d’Atenció Domiciliària a les persones amb dependència de tots els municipis de la comarca excepte Vilafranca (que té la seva pròpia Àrea Bàsica de Serveis Socials). El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Dins l’Àrea d’Economia i Hisenda, es van debatre 3 punts: la modificació de diverses ordenances fiscals, , l’aprovació de la classificació de les entitats dependents del Consell Comarcal i la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès. Ferran Planas, president de l’Àrea, va explicar que s’ha modificat la redacció de 3 ordenances sense modificar els preus públics i només per adaptar-les a les necessitats dels serveis prestats: la que regula el preu públic del transport escolar per als alumnes d’ensenyament postobligatori, la del transport escolar col•lectiu no obligatori per a alumnes de Secundària escolaritzats a l’Alt Penedès i l’ordenança reguladora dels preus públic de l’Escola de Música de l’Alt Penedès. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC i PP i l’abstenció d’ICV i la CUP.

Pel que fa la classificació de les entitats dependents, la Llei de Racionalització i Sosteniblitat de l’Administració Local exigeix que els ens vinculats o dependents de les administracions, siguin classificats en 3 grups segons el nombre màxim de membres del consell d’Administració i dels òrgans superiors de govern o administració. Per tant, i d’acord amb els estatuts del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, calia classificar aquest ens dependent del Consell Comarcal dins el grup 2. Aquest punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Finament, Ferran Planas va donar compte de la liquidació de l’exercici 2014 del Consell Comarcal i del Consorci. En primer lloc va destacar el fet que el Consell Comarcal va tancar l’exercici 2013 amb un romanent de Tresoreria de 20.400 €; en canvi, el 2014 es tanca amb un romanent de 176.000 €. Aquesta millora és deguda a diversos factors: els avançaments de pagaments de la Generalitat que ha assumit la Diputació de Barcelona, les pòlisses de Tresoreria de la Diputació, l’increment del Fons de Cooperació Local, els majors ingressos aconseguits per taxes i preus públics i la rebaixa de la despesa general aconseguida durant l’exercici. En qualsevol cas, tant el pressupost del Consell Comarcal com el pressupost del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès (amb un romanent de 10.350 €) es tanquen complint els principals indicadors de sostenibilitat i solvència: romanent de Tresoreria positiu, no endeutament, estalvi net, pagament a 30 dies, estabilitat pressupostària i regla de la despesa inferior a l’1,5%.

Un cop finalitzades les propostes de les àrees i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit es va aprovar el debat d’una moció presentada pels grups comarcals de la CUP-PS, PSC-PM i ERC, per a la reprovació de l’alcalde de Sant Martí Sarroca. La moció no va prosperar.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2015

 

Destaquem