Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DEMANA CANVIS LEGISLATIUS PERQUÈ EL MÓN LOCAL PUGUI SER CLAU EN LA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar les bases dels ajuts individuals de menjador per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial, per al curs escolar 2020-2021

El dijous 15 de maig es va celebrar telemàticament Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, van prendre possessió del càrrec la nova consellera de la CUP, Alba Mitjans, regidora del Pla del Penedès, i la nova consellera del PSC, Cristina de la Cruz, regidora de Sant Sadurní d’Anoia.

Tot seguit, va començar la lectura de la primera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda: donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que el tancament havia estat més complex de l’habitual perquè s’havia fet amb el personal del Servei d’Intervenció teletreballant i els va agrair la seva feina. Ambdós pressupostos es tanquen amb un romanent de 665.744 € i 27.910 € respectivament. Morgades va dir que, si l’Estat ho permet, els romanents es faran servir per aprovar mesures socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la COVID.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la ratificació d’un decret de Presidència sobre l’addenda del conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat per a la gestió de les actuacions en matèria de Consum per part del Consell Comarcal durant el 2020. Carles Morgades va explicar que cada any es calcula l’import de l’addenda (38.300 € per a l’any 2020) en funció de les actuacions dutes a terme per l’Oficina Comarcal de Consum durant l’any anterior. A més, enguany ha calgut modificar el redactat del conveni original (de 2017) per adaptar-lo a la normativa sobre protecció de dades personals. El decret es va ratificar per unanimitat de tots els grups.

La tercera i última proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de 2020. Carles Morgades va explicar que calia incorporar majors ingressos per valor de 142.238 €, provinents de la Generalitat, per destinar-los a Serveis Socials bàsics, ajuts d’urgència social i atenció a la dependència. També es proposava destinar un romanent de Tresoreria de 19.700 € a l’adequació del local que el Consell Comarcal ha llogat per ubicar-hi els Serveis Tècnics comarcals. Aquesta proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

A continuació, va començar el debat de les 3 propostes de l’Àrea de Plans Transversals. La primera, l’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts de menjadors a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial, per al curs 2020-2021. Albert Tort, president de l’Àrea i conseller comarcal d’Ensenyament, va explicar que les bases es basen en els criteris establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat (llindars de renda per accedir als ajuts del 50% o del 100%) i tenen en compte també una sèrie de puntuacions basades en les característiques dels nuclis familiars (família nombrosa, família monoparental, membres de la unitat familiar amb discapacitat, necessitats educatives especials…).”

Enguany, la convocatòria dels ajuts de menjador s’ha retardat per la crisi de la COVID i el període de sol·licitud començarà l’1 de juny, per a l’alumnat que continua al mateix centre educatiu, i l’1 de juliol, per a l’alumnat de nova matriculació. Aquest punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Les dues següents propostes de l’Àrea de Plans Transversals eren bàsicament idèntiques: la ratificació dels decrets de Presidència sobre la suspensió automàtica dels contractes subscrits amb les empreses adjudicatàries del servei de monitoratge i del servei de transport escolar. Albert Tort va explicar que el decret es va signar també d’acord amb les indicacions del Departament d’Educació de la Generalitat, després que es va ordenar el tancament dels centres educatius per causa de la COVID i que les empreses van fer la sol·licitud corresponent. Aquestes empreses podran rebre les indemnitzacions previstes legalment, sempre i quan no hagin fet un ERTO. Aquestes dues propostes també es van aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord previstes a l’ordre del dia i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, el conseller d’ECGP, Rafael Berlanga, va presentar una moció proposada pel seu grup i ampliada i consensuada en Junta de Portaveus per tots els grups. La moció recull reivindicacions i propostes per afavorir la recuperació social i econòmica des del món local.

Per tal que els ajuntaments i el consell comarcal puguin disposar dels seus romanents per aprovar mesures de reactivació social i econòmica, fer contractes i impulsar iniciatives de proximitat, necessiten que el Govern de l’Estat flexibilitizi urgentment la Llei orgànica sobre estabilitat pressupostària i financera, la regla de despesa i algunes mesures per a la contractació pública. També necessiten que es destinin recursos econòmics als municipis que no tenen superàvit, perquè ningú no es vegi perjudicat pel fet de viure en un o altre municipi.

Entre d’altres, la moció aprovada per unanimitat del plenari demana que l’Estat aprovi un Pla de liquiditat extraordinari per als ens locals, destinat a la recuperació social i econòmica dels municipis, i que el Govern de la Generalitat aprovi un Pla de reconstrucció social i econòmica que defineixi les inversions previstes i impulsi actuacions normatives, econòmiques i de tot tipus per protegir els col·lectius més vulnerables i per impulsar sectors vitals com les PIME, l’economia social o els autònoms.

Un cop aprovada la moció, la consellera comarcal de Benestar Social i Convivència Ciutadana, Núria Arnau, va llegir la “Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia”, amb motiu de la celebració del dia internacional contra l'homofòbia (17 de maig).

La sessió va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 18 de maig de 2020

Destaquem