Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ DELS JUTGES I LES JUTGESSES DE PAU

El plenari comarcal va aprovar una modificació que reivindica la rellevant funció de la Justícia de proximitat en l’àmbit municipal i s’oposa a la seva supressió prevista en el projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia

El dijous 14 de juliol es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van presentar 4 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació definitiva del compte general del pressupost del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès de l’exercici 2021.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que és l’últim tràmit per al tancament de l’exercici econòmic: un cop publicat al BOP i finalitzat el període d’exposició pública, el compte general s’aprova al plenari i s’envia a la Sindicatura de Comtes per a la seva fiscalització. El compte general es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’inventari de béns del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística corresponent a l’exercici 2021. Carles Morgades va explicar que l’actualització de l’inventari es fa anualment a partir de les baixes i les incorporacions, revisant els valors i aplicant les amortitzacions. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

La tercera proposta era l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 6 del pressupost del Consell Comarcal de 2022.

Carles Morgades va explicar que el volum total de la modificació eren 1.425.729 €. D’aquests, 1.000.000 € dels romanents es destinaran a les obres de rehabilitació integral de l’edifici històric Casa Jané, que el Consell Comarcal va comprar l’any 2021 per convertir-lo en la nova seu de tots els serveis comarcals de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 408.000 €, finançats amb aportacions dels ajuntaments, es destinaran a la gestió del projecte d’inserció laboral i de conservació de l’entorn del riu Mediona-Bitlles “Camí del Riu inclusiu” 2022-2025. 8.775 €, provinents del conveni amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, serviran per a les accions de captació d’habitatge de lloguer a la comarca. I 5.754 €, provinents de les inscripcions dels ajuntaments al Torneig infantil de Futbol 7, serviran per pagar les despeses d’organització d’aquest esdeveniment esportiu d’àmbit comarcal.

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, el PSC-CP i ECGP; el vot en contra del grup d’ERC, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La quarta proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’addenda 2022 de modificació del Conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de Consum al Consell Comarcal per part de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat.

Carles Morgades va informar que l’addenda es revisa cada any d’acord amb els barems especificats en el conveni i en funció del nombre d’actuacions realitzades per l’Oficina Comarcal de Consum (expedients iniciats, mediacions, persones ateses, etc.). L’addenda es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, el portaveu del grup comarcal de Junts x Catalunya, Jordi Torné, va presentar la moció en defensa dels Jutjats de Pau. Torné va explicar que es van crear l’any 1855 i que a Catalunya la figura del jutge de pau és una institució molt arrelada (898 municipis catalans compten amb un jutjat de pau).

El projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia que s’està tramitant al Congrés dels Diputats preveu substituir els jutjats de pau per unes oficines municipals de Justícia i que les actuacions es duguin a terme en seus judicials (ubicades majoritàriament a les capitals de comarca).

Els jutges i les jutgesses de pau són escollits pel plenari dels ajuntaments i són persones voluntàries que, per la seva trajectòria personal, el seu tarannà i el seu coneixement de la dinàmica del municipi, tenen una capacitat de mediació que en molts casos evita que els conflictes s’hagin de decidir als tribunals de Justícia.

Tots els grups comarcals van coincidir que calia reivindicar la funció de la Justícia de proximitat que ajuda a resoldre conflictes veïnals, alleugereix l’Administració de Justícia i estalvia costos a totes les parts implicades. Per aquests motius, van aprovar la moció per unanimitat.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 19 de juliol de 2022

 

Imatges relacionades

Destaquem