Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL PRESENTA EL PROJECTE D’ATRACCIÓ I RETENCIÓ D’INVERSIONS DE L’ALT PENEDÈS AL CONSELL D’ALCADES I ALCALDESSES

El Servei d’Habitatge del Consell Comarcal també va explicar les modificacions de la Llei de l’Habitatge i del Codi Civil de Catalunya que afectes ens ajuntaments

El dijous 23 de març es va celebrar sessió plenària del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de l’Alt Penedès.

En el primer punt de l’ordre del dia, la consellera comarcal d’Empresa i Ocupació i de Productes de la Terra, Cristina de la Cruz, i el cap del Servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Consell Comarcal, Èric Gómez, van presentar el “Projecte d’Atracció i Retenció d’Inversions al Penedès“, que s’ha elaborat des d’aquest servei en el marc del “Programa de projectes innovadors i experimentals” del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El projecte establirà un model comarcal de treball per captar inversions en tots els seus aspectes: recerca d’inversions, inventari de recursos i actius, programes d’atracció i retenció d’inversions, i propostes consensuades amb els municipis de la comarca.

En la fase inicial, cada ajuntament marcarà les prioritats d’inversió al seu municipi i podrà proposar al Consell Comarcal noves empreses perquè siguin preseleccionades per participar en aquest projecte. A més, els ajuntaments amb serveis de Promoció Econòmica propis treballaran més estretament amb el Consell Comarcal en totes les línies de treball del projecte i per crear aliances estratègiques amb els agents públics, privats i socials del territori.

En el segon punt de l’ordre del dia, el cap del Servei d’Habitatge del Consell Comarcal, Joan Rodríguez, va presentar la Llei 1/2023, que modifica la Llei del dret a l’habitatge i el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (relatiu als drets reals), amb relació a l'adopció de mesures urgents per afrontar la inactivitat dels propietaris en els casos d'ocupació il·legal d'habitatges amb alteració de la convivència veïnal.

Les ocupacions il·legals delinqüencials són un tema recurrent del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de l’Alt Penedès. Són ocupacions que no estan justificades per una situació de vulnerabilitat socioeconòmica, sinó que són una forma de vida associada a problemes de convivència veïnal, màfies, tràfic de drogues i altres activitats il·legals.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 1/2023, les comunitats de propietaris i els ajuntaments poden requerir a la propietat d’un habitatge ocupat el seu desallotjament. Transcorregut un mes sense que hi hagi hagut una resposta favorable, estan legitimats per substituir la propietat i exercir les accions judicials necessàries per desallotjar els ocupants.

A més, la Llei 1/2023 preveu que les comunitats de propietaris i els ajuntaments podran recuperar les despeses judicials ocasionades fins a aconseguir el desallotjament. Finalment, els ajuntaments podran aconseguir l’ús temporal de l’habitatge per destinar-lo a finalitats socials.

Aquesta llei comporta una petita millora, perquè permetrà a mitjà termini desenquistar algunes ocupacions conflictives, però té la limitació de la lentitud de la Justícia espanyola, que fa que, quan arriba la solució, sovint ja s’ha produït un perjudici molt important per a les persones afectades.

En el tercer punt de l’ordre del dia, el cap del Servei Comarcal d’Habitatge va proposar als alcaldes i les alcaldesses assistents la signatura d’un conveni marc amb el Consell Comarcal en matèria d’Habitatge.

Es tracta d’un conveni sense costos per als ajuntaments, que respon a la demanda d’alguns ajuntaments i que té com a finalitat apropar el servei i els recursos en matèria d’Habitatge a la ciutadania dels petits municipis de l’Alt Penedès. En el cas dels municipis més grans, amb serveis municipals d’Habitatge, el redactat del conveni s’adaptaria per establir bàsicament mecanismes de col·laboració interadministrativa.

La proposta de conveni s’enviarà als ajuntaments perquè la puguin estudiar.

En el següent punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de l’Alt Penedès es van presentar les conclusions i recomanacions de l’estudi “Projectes de suport al dret a l’habitatge des de l’àmbit social”. Aquest estudi ha estat elaborat per la Diputació de Barcelona per encàrrec del Consell Comarcal.

La demanda del Consell Comarcal s’orientava a l’avaluació del sistema d'acollida temporal, la revisió de la gestió de l'habitatge d’emergència i la revisió dels protocols de prevenció del sensellarisme i per a l’acolliment temporal d'urgència.

Entre les conclusions més destacades de l’estudi hi ha la necessitat d’homogeneïtzar, a nivell comarcal, el suport a la tasca de les entitats del tercer sector que treballen l’àmbit de l’allotjament temporal.

Amb relació a l’ús de l’habitatge social d’emergència, proposa establir un reglament i un circuit d’accés i homogeneïtzar la intervenció a nivell comarcal. També proposa sistematitzar de dades generades en la seva gestió.

Totes les persones entrevistades per elaborar aquest estudi comparteixen que la solució no recau ni en els municipis ni en la comarca, per un tema de competències i recursos. I troben a faltar un lideratge de la Generalitat de Catalunya, de l’Estat espanyol i, fins i tot, de la Unió Europea.

En l’apartat de recomanacions, l’estudi apunta a la necessitat de dotar de valor estratègic els consells comarcals i per facilitar-los el lideratge en l’establiment de polítiques d’habitatge social.

Una altra recomanació és abordar a nivell comarcal un Pla d’Habitatge Social per incloure polítiques de recuperació d’habitatges i la planificació territorial de recursos compartits, alhora que s’asseguraria la transferència de coneixements i experiències entre professionals.

Algunes accions i eines recomanades per l’estudi són: la creació d’una taula de treball liderada pel Consell Comarcal amb representació dels ajuntaments i les entitats del tercer sector social que treballin en habitatge social; generar un catàleg actualitzat de recursos habitacionals de la comarca; fomentar convenis amb les entitats del tercer sector que es dediquen a la recuperació d’habitatge privat, rehabilitació i gestió d’habitatge social; dissenyar programes que facilitin la recuperació d’habitatges buits o espais residencials temporalment en desús o infrautilitzats; elaborar un reglament de gestió i adjudicació d’habitatges temporals, etc.

La sessió plenària del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn obert de paraules.

Vilafranca del Penedès, 29 de març de 2023

Related images

Destaquem