Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL RENOVA EL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE CONSUM

El plenari va aprovar la formalització del conveni de delegació de competències de la Generalitat en matèria de Consum fins a 2024

El dijous 11 de novembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va llegir una proposta única de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que consistia a donar compte de l’adjudicació, per part de la Junta de Govern, del contracte mixt de subministrament i serveis per a la instal·lació de 70 panells fotovoltaics a la seu del Consell Comarcal.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que aquesta actuació tindrà un cost de 34.350 € i permetrà generar 30 Kw per a l’autoconsum instantani. L’actuació està inclosa dins el projecte “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.

L’Àrea d’Economia i Hisenda va presentar a aprovació dues propostes; la primera, la ratificació de l’acord de la Junta de Govern sobre l’aprovació d’una modificació de renúncia de baixes econòmiques produïdes en la licitació d’actuacions incloses en el projecte “Penedès 360º”, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6; amb l’objectiu de disminuir la despesa elegible per poder complir amb els percentatges d’execució necessaris per formalitzar una sol·licitud de pròrroga del termini d’execució final.

La proposta es va ratificar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC i el PSC-CP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost del Consell Comarcal de 2021, per un import de 102.500 €.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia realitzar despeses que no es podien demorar i que estaran imputades a noves partides o a partides insuficients, per això calia crear i suplementar partides amb càrrec al romanent de Tresoreria i a majors ingressos provinents de la Generalitat. La nova partida és la destinada a l’habilitació de l’espai del Servei de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania i per a la implantació d’un software de gestió per a aquest servei. Les partides a ampliar són les destinades a treballs de Medi Ambient, personal de Serveis Socials, despeses per a activitats culturals i despeses diverses.

L’expedient de modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC i el PSC-CP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

En aquest punt de l’ordre del dia, es va incloure pel procediment d’urgència l’aprovació de l’acceptació de la delegació de competències de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat mitjançant la formalització d’un conveni per al període 2021-2024.

El president, Xavier Lluch, va explicar que el conveni anterior es va signar l’any 2017 i va finalitzar el desembre de 2020, per la qual cosa calia signar un nou conveni. Aquest conveni permet al Consell Comarcal exercir i gestionar determinades potestats i activitats en matèria de Consum, com ara: atendre el públic en una oficina presencial, informar les persones consumidores sobre els seus drets i la forma d’exercir-los, rebre i tramitar queixes, consultes i denúncies; tramitar reclamacions i dur a terme mediacions, gestionar reclamacions davant la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i actuar com a secretari dels Òrgans Arbitrals. El conveni també concreta els criteris per calcular la contraprestació econòmica que rep el Consell Comarcal al final de cada exercici.

La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

La sessió plenària va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 16 de novembre de 2021

Destaquem