Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL PLENARI DEL CONSELL COMARCAL APROVA PER UNANIMITAT UNA MOCIÓ CONTRA LA MAT

La moció proposa presentar al·legacions en contra al tràmit d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental i insta el Govern de la Generalitat a posicionar-se en contra del projecte i la seva declaració d’utilitat pública.

El dijous 16 de setembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (VÍDEO).

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va llegir la proposta única de Presidència que consistia a donar compte de l’adjudicació, per part de la Junta de Govern, del contracte del Servei de suport per a la gestió i l’execució del Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “Penedès territori vitivinícola: innovació sostenible i saludable”, cofinançat per la Generalitat.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que es tracta del projecte que farà realitat el viver de celleristes a Vilafranca i que les subvencions dels PECT contemplen una partida per a la contractació de la gestió i l’execució perquè són projectes de gran complexitat tècnica i econòmica.

Dins l’Àrea de Territori i Sostenibilitat es va donar compte també de dues adjudicacions de contracte per al projecte “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.

Xavier Lluch va explicar que el primer contracte consistia en el subministrament i la instal·lació del nou enllumenat de l’edifici del Consell Comarcal, que serà més eficient i sostenible, i el segon contracte consistia en el subministrament d’elements d’eficiència energètica per a la millora de l’enllumenat públic a Torrelavit.

Dins l’Àrea d’Economia i Hisenda es van presentar a aprovació tres propostes. Les dues primeres per al compte general del pressupost i per a l’inventari de béns de l’exercici 2020 del Consell Comarcal i el Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que el compte general avalua la gestió del patrimoni i, un cop aprovat, s’envia a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i que l’inventari estableix el valor comptable dels béns. Aquests punts es van aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost del Consell Comarcal de 2021, per un import de 434.500 €. Carles Morgades va destacar les 3 partides a suplementar més significatives: la partida per a la prestació mancomunada dels serveis d’arquitecte/a i enginyer/a municipal (108.000 € de subvenció de la Diputació de Barcelona), la partida per al projecte del Camí del Riu (que passa a ser gestionat des del Consell Comarcal amb una aportació de 45.000 € dels ajuntaments implicats) i la partida de beques de menjador (que se suplementava amb 383.000 € provinents de subvencions de la Generalitat i la Diputació).

L’expedient de modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte de l’adscripció del conseller Martí Càlix al grup d’ERC i a la Comissió Informativa de Plans Transversals, i dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Després, es va llegir la moció de denúncia de les línies de mot alta tensió (MAT) projectades des de l’Aragó cap a Catalunya. Els arguments exposats a la moció són que comportaria una greu agressió al territori i provocaria una pèrdua irreparable de valor patrimonial i agrari de les finques per on passaria. També dificultaria el pas i l’acció de la maquinària agrícola, amb el consegüent risc d’abandonament de superfícies de conreu. A més, travessaria diversos espais d’interès natural i zones de sòl de protecció especial d’alt valor agrícola i zones d’interès agrari i paisatgístic. Finalment, la moció defensa un model descentralitzat de Km0 per a la generació d’energies renovables, respectuós amb el territori i que aprofiti els actuals corredors d’infraestructures per al pas de les línies d’alta tensió.

La moció contra la MAT va ser encapçalada per tots els grups i es va aprovar per unanimitat.

Finalment, el Ple va prendre coneixement de la renúncia al càrrec del conseller comarcal Marcos Pérez, del grup del PSC-CP.

Vilafranca del Penedès, 22 de setembre de 2021

 

Fitxers relacionats

Destaquem